Деловодна информация
00038
УР-01-03-30 02/02/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
02/02/2017 (дд/мм/гггг)
00038-2017-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Габрово 000215630
пл. Възраждане №3
Габрово BG322 5300 България
Николай Димитров - ст. експерт отдел ОПКПЧП +359 66818382
n.dimitrov@gabrovo.bg +359 66809371

Интернет адрес/и

http://www.gabrovo.bg/bg

http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/349-


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/349-
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции:
45000000      
Строителство

Обществената поръчка е с предмет: „Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: "Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб““
Обособена позиция № 2: "Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“
Обособена позиция № 3: "Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“
Обществена поръчка е свързана с изпълнението строително-монтажни работи на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“ на Община Габрово, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2614800.44      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

"Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб““ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233161      
45223000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр. Габрово

Предметът на обособената позиция предвижда изграждането на „джоб“ за сметка на съществуващия тротоар, като новият тротоар е изнесен конзолно над р. Янтра с ширина 2,50 м. Избрана е стоманобетонова конструкция, която е съобразена със съществуващото положение – наличната подпорна стена, особеностите на съществуващия терен и интензивността на градския транспорт. Предвиден е предпазен парапет за пешеходци, който е в синхрон със съществуващата крайречна зона. Автобусната спирка е оразмерена да отговаря на функционалните изисквания на Наредба 2, Приложение 33 за съчленен автобус и е с ширина 3 м и обща дължина 53 м.Обектът попада в III-та категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ. Разполага с Разрешение за строеж № 192/23.12.2015 г. Наличен е работен проект по части: Архитектурна, Конструкции, Пътна, Геодезия, Електро, ПБЗ, ПБ, План за управление на строителните отпадъци и Проекто-сметна документация.
Критериите по-долу
 
ДА Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи    10
Гаранционен срок за основни ремонти и рехабилитация на пътища и улици    10
Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях    10
Мерки за намаляване на затрудненията за населението, стопанската дейност на фирмите и дейността на обществени институции при изпълнение СМР    30
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
185300.29      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Вх. рег. №: BG16RFOP001-1.016-0003 в ИСУН, Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020

Договор с изпълнител по обособената позиция ще бъде сключен при условията на чл. 114 от ЗОП и изпълнен само след осигуряване на финансиране за изпълнение на проекта/сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 (УО на ОПРР).

II.2) Описание 1

"Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45316000      
45112700      
45233161      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр. Габрово

Предметът на обособената позиция предвижда организиране на безопасно кръгово кръстовище в източната част на гаровия площад. Освен това се получава триклонно кръстовище в центъра на стария площад, като около него се подреждат в кръг плочници с пейки и осветление, цветни партери, комбинирани с едро и дребноразмерно озеленяване, като в оста запад-изток срещу гарата се поставя скулптурния фонтан, разположен централно в намалената водна площ. Измества се спирката на градския транспорт от площада в северна посока на ул. Христо Смирненски, за което се предвижда оформяне на „джоб“ за автобусите. Самото кръгово кръстовище е богато озеленено, като по този начин се избягва поставянето на предпазни парапети срещу недобросъвестните пешеходци.
Износващия слой асфалтобетон се предвижда да бъде изпълнен с дебелина 4см от модифициран термоустойчив асфалтобетон тип А. Освен асфалтовите пътни настилки, с които се оформя транспортната инфраструктура са предвидени и нови тротоарни настилки. Предвидени са необходимите мерки за осигуряване достъпност на територията за хора в неравностойно положение – тактилни ивици, премахване на денивилация и т.н.
В обхвата на територията са осигурени 70 паркоместа, като са осигурени и необходимите места за паркиране на автомобили на хора в неравностойно положение.
Предвижда се затревяване на кръга и прилежащите зелените зони, както и засаждане на декоративни храсти и дървета.
Предвижда се изграждане на ново улично и парково осветление с LED осветителни тела, монтирани на нови стълбове с височини съответно 7м и 4,50м. Предвиждат се насочващи стрелки в кръга и осветление на спирката.
В част В и К се предвижда изграждане на поливна система, нови пожарни хидранти, фонтан и отводняване на настилките.
Обектът попада в III-та категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ. Разполага с Разрешение за строеж № 16/26.02.2016 г. Наличен е работен проект по части: Паркоустройство и благоустройство; Архитектурна, Пътна, Геодезия, Паркоустройство, Електро, ВиК, ПБЗ, ПБ, План за управление на строителните отпадъци и Проекто-сметна документация.
Критериите по-долу
 
ДА Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи    10
Гаранционен срок за основни ремонти и рехабилитация на пътища и улици    20
Мерки за намаляване на затрудненията за населението, стопанската дейност на фирмите и дейността на обществени институции при изпълнение СМР    30
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1552833.72      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
550

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Вх. рег. №: BG16RFOP001-1.016-0003 в ИСУН, Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020

Договор с изпълнител по обособената позиция ще бъде сключен при условията на чл. 114 от ЗОП и изпълнен само след осигуряване на финансиране за изпълнение на проекта/сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 (УО на ОПРР).

II.2) Описание 1

„Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45221200      
45233161      
42416100      
45310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр. Габрово

Предметът на обособената позиция обхваща територията, предвидена за благоустрояване, и е разделена на 2 основни подобекта.
• Подобект 1: „Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходен подлез на кръстовище ул. „Д-р Н. Василиади“ с ул. „Брянска““.
• Подобект 2: „Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходен подлез на кръстовище ул. „Д-р Н. Василиади“ с ул. „Ст. Караджа“
Предмет на строителство е ремонта и модернизацията пешеходните подлези на кръстовища: ул.“Д-р Никола Василиади“ с ул. „Брянска““, ул.“Д-р Никола Василиади“ с ул.Стефан Караджа. Предвиждат се нови настилки и облицовки, нови конструкции, отводняване, осветление, видеонаблюдение и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.
Обектът попада в IV-та категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ. Разполага с Разрешение за строеж № 193/30.12.2015 г. Наличен е работен проект по части: Паркоустройство и благоустройство; Архитектурна, Конструкции, Озеленяване, Електро, Геодезия, ПБЗ, ПБ, План за управление на строителните отпадъци и Проекто-сметна документация.
Критериите по-долу
 
ДА Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи    30
Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях    10
Мерки за намаляване на затрудненията за населението, стопанската дейност на фирмите и дейността на обществени институции при изпълнение СМР    20
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
876666.43      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Вх. рег. №: BG16RFOP001-1.016-0003 в ИСУН, Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020

Договор с изпълнител по обособената позиция ще бъде сключен при условията на чл. 114 от ЗОП и изпълнен само след осигуряване на финансиране за изпълнение на проекта/сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 (УО на ОПРР).
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са регистрирани в професионалните или търговски регистри на страната с предмет строителство, съответстващ на предмета на обществената поръчка и съответната категория на обекта, включен в нея:
- За обособени позиции №№ 1 и 2 - втора група, съгласно Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и III–та категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ или еквивалентни за чуждестранни участници;
- За обособена позиция № 3 - втора група, съгласно Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и IV–та категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ или еквивалентни за чуждестранни участници.
Минималното изискване се посочва/декларира, съгласно Част IV, Раздел А, т. 1 от ЕЕДОП;
Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение със:
- Заверено от участника копие на удостоверение, издадено от компетентни органи съгласно националното законодателство на страната, където е регистриран участника, доказващо регистрацията му в професионалните или търговски регистри на страната с предмет строителство, съответстващ на предмета на обществената поръчка и съответната категория на обекта, включен в нея:
За обособени позиции №№ 1 и 2 - втора група, съгласно Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и III–та категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ или еквивалентни за чуждестранни участници ИЛИ декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон, когато наличието на регистрация е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на поръчката.
За обособена позиция № 3 - втора група, съгласно Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и IV–та категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ или еквивалентни за чуждестранни участници ИЛИ декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон, когато наличието на регистрация е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на поръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците трябва да имат валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ.
Забележка: Изискването важи за всички обособени позиции от обществената поръчка.


Минималното изискване се посочва/декларира, съгласно Част IV, Раздел Б, т. 5 от ЕЕДОП
Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение със:
- Заверено от участника копие на валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да са изпълнили строит. с предмет и обем, идент. или сходно с тези на пор., през посл. 5 /пет/ г., считано от датата на под. на офер. Под строит. с предмет и обем „сходни“ с тези на поръч. следва да се разбира:
- За Об. поз.№ 1 – мин. един обект, който да вкл. извършв. на изгр./осн. ремонт/реконстр./рехаб. на път. и/или улици;
- За Об. поз. № 2 - изгр./осн. ремонт/реконстр./рехабил. на път. и/или улици с мин. площ от 3000 м2 и съор./зел. площи/места за отдих/пеш. зони/алеи към тях с мин. площ от 1000 м2.;
- За Об. поз. № 3 – мин. един обект, в който дост. среда е осиг. с инв. платф. и/или асанс. съоръж.
2.Уч. следва да предл. техн. лица, които ще участват в изпълн. на пор., както след.:
За об. поз. №1:
- Техн. ръков. на обекта: Мин. ср. спец. образ. с обр. степен „Строит. техник“ или екв. с четириг. курс на обуч. и прид. проф. квал. в обл. "Архит. и строит.", или строит. инж. с висше обр. по спец. ПГС/ССС/ТС или екв. и квал. степен – мин. бакалавър. Тр. стаж по спец. – мин. 5 г.
- Път. инж.: Обр. степ. магистър, спец. „Трансп. строит.”, профил «Пътно строит.» или екв. Труд. стаж по спец. - мин. 3 г.;
- Отг. по контр. на кач.: притеж. позн. и техн. комп. в обл. на контр. в/у кач. на изпълн. на строит.;
- Коорд. по безоп. и здр.: отг. на из. по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за мин. изиск. за здрав. и без. усл. на труд при извършв. на строит. и монт. раб.;
- Геодезист: Висше обр. по спец. „Геодезия“ или екв., квал. степен мин. бакал. Проф. опит – мин. 3 г.
За об. поз. №2:
-Техн. рък. на обекта: Мин. средно спец. обр. с обр. степен „Строит. техник“ или екв. с четиригодишен курс на обуч. и прид. проф. квал. в област. "Архитектура и строит.", или строит. инж. с висше образ. по спец. ПГС/ССС/ТС или екв. и квал. степен – мин. бакалавър. Тр. стаж по спец. – мин. 5 г.;
- Пътен инж.: Обр. степен магистър, спец. „Трансп. строит.”, профил «Пътно строит.» или екв. Труд. стаж по спец. - мин. 3 г.
- Спец. Ландш. архит./озелен.: Висше обр.- Ландш. архитект или инж.-озелен. или екв. Тр. стаж по спец. – мин. 3 г.;
- Отг. по контр. на кач.: прит. позн. и техн. комп. в областта на контрол в/у кач. на изп. на строит.;
- Коорд. по без. и здраве: отг. на изискв. по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за мин. изискв. за здрав. и безоп. усл. на труд при изв. на стр. и монт. раб.;
- Геодезист: Висше обр. по спец. „Геодезия“ или екв., квал. степен мин. бакалавър. Проф. опит – мин. 3 г.
За об. поз. №3:
- Техн. ръков. на обекта: Мин. ср. спец. образов. с образ. степен „Строит. техн.“ или екв. с четиригодишен курс на обуч. и прид. проф. квал. в областите "Архитект. и строит.", или строит. инж. с висше образ. по спец. ПГС/ССС/ТС или екв. и квал. степен – мин. бакалавър. Труд. стаж по спец. – мин. 5 г.;
- Отг. по контрола на кач.: прит. познания и техн. комп. т в областта на контрол върху кач. на изпълн. на строит.;
- Коорд. по безопасност и здр.: отг. на изискв. по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за мин. изискв. за здрав. и безоп. условия на труд при извършване на строит. и монт. работи;
- Геодезист: Висше образ. по спец. „Геодезия“ или екв., квал. степен мин. бакалавър. Проф. опит – мин. 3 г.
Заб.: За отгов. по кач. и коорди. по безопасност и здр. е допустимо съвм. на двете поз. от един експерт.
3. Уч. тр. да прит. следните валидни сертиф.:
• мин. по станд. БДС EN ISO 9001:2008 за сист. за упр. на кач. в строит. или екв. с предм. обхват в обл. на строит.;
• мин. по стандарт БДС EN ISO 14001:2004 за опазване на околн. среда или екв. с предм. обхват в обл. на строит.
Заб.: Изискв. важи за вс. об. поз. от обществ. поръчка.
4. Уч. трябва да осиг. стр. и маш. и техн. обор. за изпълн. на пор., мин. както следва:
За об. поз. №1: Комбиниран багер-1;Багер с хидр.-1;Фреза за асфалт-1;Фугорезачка-2;Водоноска-1;Самосвал-5;Валяк – лек от 3 до 6т.-2;Бандажен вибр. валяк над 8т-2;Пневм. валяк-1;Виброплоча-1;Маш. за трамбоване-1;Автогудронатор-1;Асфалтопол. маш.-2;Бетоновоз-1;Маш. за полагане на хор. маркир.-1.
Прод. в Разд. VI.3


Минималното изискване по т. 1. се посочва/декларира, съгласно Част IV, Раздел В, т. 1а от ЕЕДОП
Минималното изискване по т. 1. се доказва при подписване на договора за изпълнение със: Списък на строителството, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка. (Образец №9), придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Минималното изискване по т. 2 се посочва/декларира, съгласно Част IV, Раздел В, т. 2 и/или т. 6 от ЕЕДОП
Минималното изискване по т. 2 се доказва при подписване на договора за изпълнение със: Списък на техническите лица, които ще участват в изпълнението на поръчката - Образец № 10.
Минималното изискване по т. 3 се посочва/декларира, съгласно Част IV, Раздел В, т. 7 от ЕЕДОП
Минималното изискване по т. 3 се доказва при подписване на договора за изпълнение със:
- Заверени от участника копия на валидни към датата на подаване на офертата сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието за внедрени: мин. БДС EN ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалент с предметен обхват в областта на строителството, и по стандарт мин. БДС EN ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен с предметен обхват в областта на строителството.
Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
Минималното изискване по т. 4. се посочва/декларира, съгласно Част IV, Раздел В, т. 9 от ЕЕДОП
Минималното изискване по т. 4. се доказва при подписване на договора за изпълнение със:
Декларация за техническото оборудване (механизация) (Образец № 11), което участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка, съобразено с изискванията на Възложителя. Оборудването за изпълнение на дейностите може да бъде собствено или ползвано на друго правно основание за периода на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възл. отстр. от участие участ., за ког. са налице обст. по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1 от ЗОП. Осв. на горн. осн. възл. отстр. от проц.: 1. уч., който не отговаря на пост. крит.и за подбор или не изп. друго усл., пос. в обявл. за общ. поръч. или в док.; 2. уч., който е предст. оферта, която не отговаря на: а) предв. обяв. усл. на поръч.; б) правила и изискв., свързани с опазване на ок. среда, соц. и труд. право, прил. колект. спор. и/или разп. на междун. екол., соц.и труд. право, които са избр. в прилож. № 10, когато е прилож.; 3. уч., който не е представил в срок обосн. по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгл. чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 4. уч., които са свър. лица; 5. Уч. който няма право да участва в общ. пор. на осн. чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икон. и фин. отн. с друж., рег. в юрисдикции с преференц. данъчен режим, контр. от тях лица и техните действ. собств. (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са нал. усл. по чл. 4 от зак. Прод. в Разд. VI.3
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/03/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/03/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Община Габрово, пл. Възраждане №3, Заседателната зала - ет. 3.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Прод. от Раздел III.1.3. /Списък и кратко описание на критериите за подбор/
За об. поз. №2: Комбиниран багер-2; Багер с хидрочук-1; Багер с обем на кофата над 1 м3-1;Фреза за асфалт-1;Фугорезачка-2; Водоноска-1; Самосвал-5; Валяк – лек от 3 до 6 т -2; Бандажен вибрационен валяк над 8 т - 2; Пневматичен валяк - 1; Виброплоча-2; Машина за трамбоване-1; Автогудронатор -1; Асфалтополагаща машина-2; Бетоновоз-1; Машина за полагане на хоризонтална маркировка-1.
Прод. от Раздел III.2.2.
6. Уч., който след покана от Възл. и в опред. в нея срок не удължи срока на валидн. на оф. си.
7. Уч., който е предл. цена за изп. на пор., по-висока от опр. от Възл., в докум. за участие, прогн. (мак.) стойн. на поръч.
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 5 на сто от стойността му за всяка от обособените позиции;
Гаранцията, обезпечаваща авансово плащане покриваща пълния размер на аванса.
Заявл. и Офер. се съст. от:
1. Опис на предст. док. Образец № 1, съд. се в опак., подп. от уч. (в оригинал) или от изрично упълн. негов предст.
2. Заявл. за уч.:
2.1. Ед. евр. док.за общ. пор. (ЕЕДОП) за уч. в съотв. с из. на закона и усл. на възл., а когато е прил.– ЕЕДОП за всеки от уч.в обед-нието, което не е ЮЛ, за вс. подизп. и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат анг. в изп. на пор. по Образец № 2;
2.2. Док. за док.на предпр. мерки за надеждност, когато е приложимо;
2.3. при участник обединение -Документи по т. 1.4 и 1.5 от Раздел II, буква А от документация за участие:
3. Оферта:
3.1.Техн.предл.:
3.1.1. Док. за упълн., когато лицето, което подава офер., не е законният предст. на уч..
3.1.2. Предложение за изпълнение на поръчката - попълва се Образец № 3, съдържащо:
• Срок за изпълнение на видовете СМР в календарни дни;
• Линеен график за изпълнението на видовете СМР (визуализиращ времетраенето, технологичната последователност, технологичното време за изчакване между отделните видове работи);
• Диаграма на механизацията;
• Диаграма на работната ръка;
• Гаранционни срокове на изпълнените работи;
• Качествени характеристики на предложените основни материали;
• Мерки за намаляване на затрудненията за населението, стопанската дейност на фирмите и дейността на обществени институции при изпълнение на СМР.
Участник, към чието предложение за изпълнение липсва някое от изброените приложения, ще бъде отстранен от участие в поръчката.
3.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се Образец № 4;
3.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 5;
3.1.5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – Образец № 7;
3.1.6.Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – Образец №6;
3.1.7. Декларация за конфиденциалност на информацията, ако е приложимо /свободен текст/.
3.2. Съдържание на ПЛИК "Предлагани ценови параметри". Съдържа:
- попълнен образец на „Ценово предложение“ (Образец № № 12.1, 12.2 и 12.3)
- остойностена количествена сметка (Образец № 13.1, 13.2 и 13.3), вкл. на електронен носител във формат Еxcel
Единичните цени следва да са в лева с точност до втори знак след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.
При изготвяне на ценовото си предложение, Участниците следва да оферират размер на непредвидени разходи в процентно изражение, но не по-малко от 1% и не повече от 5%.
Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри " не трябва да е посочена никаква информация относно цената;
Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика "Предлагани ценови параметри " елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/02/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва