Деловодна информация
00051
ПО-01-10-291 02/02/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
02/02/2017 (дд/мм/гггг)
00051-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Видин 000159508
пл. Бдинци № 2, Информационен център
Видин BG311 3700 България
инж. Цветан Асенов - зам.-кмет УТРИ +359 94609416
kmet@vidin.bg +359 94601132

Интернет адрес/и

www.vidin.bg

http://vidin.bg//pages/-Doizgrajdane-i-vyvejdane-v-eksploataciq-na-Prechi-2272


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://vidin.bg//pages/-Doizgrajdane-i-vyvejdane-v-eksploataciq-na-Prechi-2272
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доизграждане и въвеждане в експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Видин”
45252127      
Строителство

Предметът на настоящата обществената поръчка е „Доизграждане и въвеждане в експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Видин” в съответствие с Договорните условия на Международната федерация на инженерите-консултанти /FIDIC - F?d?ration International des Ing?nieurs-Conseils/ за строителни и инженерни обекти, проектирани от възложителя („Червена книга)” издание 1999 г. и изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите актове по неговото приложение.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
18066984.90      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Територията на град Видин, Република България – поземлен имот с идентификатор No 10971.510.175 по кадастралната карта на гр. Видин, Южна промишлена зона.

Предметът на обществената поръчка включва минимум, но не се ограничава до, следните дейности:
а) Конструктивно обследване и документиране на актуалното състояние на строителството, изпълнено от предишния изпълнител, и при необходимост предприемане на мерки за саниране и/или разрушаване и повторно изграждане ;
б) Преглед и анализ на съществуващите инвестиционни проекти и (при констатирани грешки и непълноти) изготвяне на нужните допълнения и изменения, съгласуване на проектите и получаване на всички разрешения, необходими за изпълнението на Обекта в съответствие с Техническите спецификации и приложимото законодателство ;
в) Изпълнение на строително-монтажни работи по доизграждане на Обекта, изпълнение на съпътстваща техническа инфраструктура, доставки и влагане в Обекта на материали, технологично оборудване, машини и съоръжения, автоматизация в съответствие с работния проект, Техническите спецификации, офертата на Изпълнителя и изискванията на Договора;
г) При необходимост извършване на работи по преместване, при изпълнение на строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
д) Изпълнение на всички други строителни и монтажни работи (СМР), които са необходими за изпълнението на техническите и функционалните изисквания съгласно инвестиционните проекти, Техническите спецификации и офертата на Изпълнителя, както и всички СМР и други дейности, които (въпреки че не са споменати в Договора) са необходими за стабилността или за завършването, или за надеждна и ефикасна експлоатация на Обекта;
е) Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали при изпълнението на Договора, в съответствие с изискването на българското законодателство.
ж) Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект съгласно чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
з) Извършване на единични и комплексни изпитания, проби, замервания на съоръженията и изготвяне на необходимата документация, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.;
и) Изготвяне на ръководства за експлоатация на оборудването и съоръженията;
к) Обучаване на персонала, контрол и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта;
л) Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с Акт Образец 15 съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. и Сертификат за Приемане от Инженера;
м) Въвеждане на Обекта в експлоатация с протокол образец 16 за установяване годността за ползване на строежа съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. (без издаването на протокола и разрешението за ползване да са включени във Времето за Завършване);
н) Проби след завършване съгласно Договора и постигане на изисквания пречиствателен ефект;
о) Дейности през Срока за Съобщаване на Дефекти - наблюдение на процесите, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на Обекта, отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени недостатъци;
п) Отстраняване на дефекти в гаранционните срокове, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.
р) Всички останали дейности, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на Обекта .
Участниците не могат да подават оферта само за част от дейностите, включени в предмета на настоящата обществена поръчка.
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Инвестиционните проекти, представени в Том III от Документацията и в Техническите спецификации на изискванията на Възложителя („Техническите спецификации“), съдържащи се в ТОМ IV от Документацията.
Критериите по-долу
 
ДА Време за завършване    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
18066984.90      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
365

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ОПОС 2014–2020, Пр.ос 1 „Води“, Процедура BG16M1OP002-1.005 за директно предоставяне на БФП по „Втора фаза на проект за изграждане на ВиК инфраструктура,чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.В съответствие с чл. 60 ал. 1 от ЗОП Възложителят изисква участникът бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България (КСБ), съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, за изпълнение на строежи от “Четвърта група: „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда” - строежи от “Втора категория” , а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата, в която са установен.
2. При подаване на офертата, съответствието с изискването по горния параграф се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица, които ще изпълняват строителни дейности. Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, като се прави точно позоваване на документа в това число – номер, дата и обхват или се посочат публичните регистри, в които се съдържа информацията /попълва се част IV раздел А, т. 1 от ЕЕДОП/
3. Съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. За доказване на това изискване преди сключването на договора участникът, определен за изпълнител представя:
а) заверено копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от четвърта група, втора категория или
б) декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица.
В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, удостоверението за регистрация в ЦПРС се изисква от членове на обединението, който ще изпълняват строителни дейности.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
а) да е реализирал общ оборот (нетни приходи от продажби) за последните три приключили финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.) в размер равен или надвишаващ 34 000 000 лв. (тридесет и четири милиона лева);
б) да е реализирал „конкретен“ общ оборот (нетни приходи от продажби) от строителство (ново строителство и/или основен ремонт, и/или реконструкция, и/или модернизация, и/или разширение, и/или рехабилитация) за последните три приключили финансови години (2014, 2015г. и 2016г.) в размер равен или надвишаващ 17 000 000 лв. (седемнадесет милиона лева);
в) да има валидна застраховка "Професионална отговорност" в областта на строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си, с покритие не по-малко от предвиденото в чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004г.). Чуждестранните участници в процедурата представят еквивалентен документ съобразно действащото законодателство в държавата, в която са регистрирани;
При участие на обединения, които не са юридически лица, минималните изисквания за икономическо и финансово състояние се прилагат както следва:
а) Изискванията по т. „а“ и „б“ се прилагат и доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него;
б) Изискването по т. „в“ се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява строителни дейности;
При подаване на офертата, съответствието с изискванията по горните параграфи се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Обстоятелствата се удостоверяват в ЕЕДОП. /попълва се част IV раздел Б, т. 1а) , т. 2а) и т.5 от ЕЕДОП.
Съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В съответствие с чл. 62 от ЗОП за доказване на икономическото и финансовото състояние участникът, определен за изпълнител преди сключване на договора представя следните документи:
а) доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност";
б) годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
в) справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
а) да е реализирал общ оборот (нетни приходи от продажби) за последните три приключили финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.) в размер равен или надвишаващ 34 000 000 лв. (тридесет и четири милиона лева);
б) да е реализирал „конкретен“ общ оборот (нетни приходи от продажби) от строителство (ново строителство и/или основен ремонт, и/или реконструкция, и/или модернизация, и/или разширение, и/или рехабилитация) за последните три приключили финансови години (2014, 2015г. и 2016г.) в размер равен или надвишаващ 17 000 000 лв. (седемнадесет милиона лева);
в) да има валидна застраховка "Професионална отговорност" в областта на строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си, с покритие не по-малко от предвиденото в чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004г.). Чуждестранните участници в процедурата представят еквивалентен документ съобразно действащото законодателство в държавата, в която са регистрирани;
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. а) Участникът трябва да има опит в изпълнението на строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата а именно: строителство (ново строителство и/или основен ремонт, и/или реконструкция, и/или модернизация, и/или разширение, и/или рехабилитация) на минимум една пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с капацитет на биологично пречистване от минимум 50 000 (петдесет хиляди) еквивалент жители, с пълно биологично пречистване с отстраняване на биогенни елементи азот и фосфор и анаеробно изгниване на утайката с оползотворяване на биогаза. За изпълнено строителство се приема строителството на обекти, за които има издадено разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация, или са налице еквиваленти документи за обекти, изпълнени извън страната;
1.б) Участникът да прилага (има внедрени) следните системи за управление, по смисъла на чл. 63, ал. 1, т. 10 и т. 11 от ЗОП, с обхват строителна дейност;
1 .в) Участникът да разполага с екип за изпълнение на поръчката (ръководен и технически персонал), включващ ключови експерти с позиции, квалификация и професионален опит.
При подаване на оферта, съответствието с изискванията се декларират в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
a) За т.1 а) - обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, като се посочва информация за вида и мястото на изпълненото строителство /с кратко описание, вкл. обема на изпълнените СМР/, стойност/цена в лв. без ДДС, дата на започване и на приключване изпълнението на строителството, дата и номер на акта/протокол или друг документ за предаване на строежа на Възложителя; лице за което е изпълнено строителството /Възложител/ и описание /вкл. дата и номер/ на доказателствените документи, или се посочат публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежа в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението. /попълва се част IV раздел В, т. 1а от ЕЕДОП/;
b) За т.1 б) - обстоятелствата се удостоверяват в ЕЕДОП, като се прави точно позоваване на документите в това число – номер, дата и обхват или се посочат публичните регистри, в които се съдържа информацията/попълва се част IV раздел Г от ЕЕДОП/;.
c)За т.1 в) - обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП като трябва да се посочат изчерпателни данни и информация с точно позоваване на документите, свързани с придобиване от екипа на изискуемата професионална компетентност и опитност - имената; позицията, която ще изпълнява; професионалната компетентност – вид (наименование) на документ за квалификация, номер на документа, дата на издаване; дата на валидност на документа (когато е приложимо); орган или служба, издала документа; професионален опит с дати и години и обекти/работни места с позиция/ длъжност, както и дали лицето е работник на участника или е осигурено от подизпълнителя или трето лице/месторабота/. /попълва се част IV раздел В, т. 2 и т.6 от ЕЕДОП/;.
За доказване на изискванията преди сключването на договора участникът, определен за изпълнител представя :
а) Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, със съдържание посочено в Документацията за участие.
б) Сертификати по чл. 64, ал. 5-8 от ЗОП, удостоверяващи съответствието с изискуемите стандарти за управление;
в) Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението (ключовите експерти), в който е посочена професионална компетентност на лицата;


1. Изискване за опит в изпълнението на строителство, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка съгласно горепосоченото изискване;
2. Участникът да прилага/има внедрени Система за управление на качество (ISO 9001:2008 или еквивалентна);Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд (ISO 18001:2007 или еквивалентна);Система за управление на околната среда (OHSAS 18001:2002 или еквивалентна);
3. Участникът да разполага с екип от ключови експерти със следните позиции, квалификация и професионален опит:
-Ръководител на екипа-висше образование с обр. степен „магистър” в направление на висше образование „Архитектура,строителство и геодезия“(шифър 5.7) или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина;проф. опит в сферата на строителството – минимум 15 г.;специфичен опит като ръководител проект или ръководител строителен обект на минимум 1 обект по строителството на ПСОВ, изпълнени съгласно договорните условия на ФИДИК или еквивалентни договорни условия;
-Ръководител на строителния обект-висше образование с обр. степен „магистър” в направление на висше образование „Архитектура,строителство и геодезия“(шифър 5.7) или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина;проф. опит в сферата на строителството–минимум 10г.;специфичен опит като ръководител проект или ръководител строителен обект на минимум 1 обект по строителството на ПСОВ и/или инфраструктурни обекти, свързани с водоснабдяване и канализация, изпълнени съгласно ДУ на ФИДИК или еквивалентни договорни условия;
-Инженер „Пречистване на водите“-висше образование с обр. степен „магистър” в направление на висше образование „Архитектура, строителство и геодезия“(шифър 5.7), специалност „Водоснабдяване и канализация“, специализация "Пречистване на водите" или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина;проф. опит в областта на инвестиционните проекти във водния сектор–минимум 10г.;специфичен опит като член на екип по управление и изпълнение на минимум 1 обект по строителството на ПСОВ;наличие на пълна проектантска правоспособност;
-Инженер „Електро и КИПиА“ - висше образование с обр. степен „магистър” в направление на висше „Електротехника, електроника и автоматика“(шифър 5.2) или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина;проф. опит–минимум 10 г.; специфичен опит като специалист по електро и/или КИПиА на минимум 1 обект по строителството на ПСОВ;наличие на пълна проектантска правоспособност;
-Договорен администратор-висше образование с обр. степен „магистър” в направление на висше образование „Архитектура, строителство и геодезия“(шифър 5.7) или „Право“(шифър 3.6) или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина; проф. опит–минимум 10г.;професионални квалификации в областта на ДУ на ФИДИК, придобити в курс на обучение от организация, лицензирана от ФИДИК, или еквивалентни квалификации;специфичен опит като договорен администратор на минимум 1 обект, изпълнени съгласно ДУ на ФИДИК или еквивалентни договорни условия;
-Специалист „Контрол на качеството“-висше образование с обр. степен „магистър” в направление на висше образование „Архитектура, строителство и геодезия“(шифър 5.7) или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина; квалификации, удостоверени със сертификат за завършено обучение, в областта на контрола върху качеството на изпълнение в строителството и контрола на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания по ЗУТ или еквивалентно;проф. опит–минимум 10г.;специфичен проф. опит като инженер по качеството–минимум 3г.;
-Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ - висше образование с обр. степен „магистър” в област на висше образование „Технически науки“(шифър 5.7) или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина;завършен курс на обучение, за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентен;проф. опит–минимум 10г.;специфичен проф. опит като длъжностно лице по здраве и безопасност–минимум 3г.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В съответствие с чл. 10, ал.1 от ЗОП участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка, в това число и като участници в обединения.
Съгласно чл. 36, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/03/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

02/08/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/03/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Видин, пл.Бдинци №2, ет.6, Заседателна зала

Участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В съответствие с чл. 57, ал. 1 от ЗОП Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата.
Освен на основанията по чл. 54 и 55 от ЗОП Възложителят отстранява от процедурата:
а) участник, за който са налице забранителните основания по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, и не са приложими изключенията, предвидени в този закон;
б) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка (чл. 107, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
в) участник, чийто представител, респективно член на управителен или контролен орган, номиниран ключов експерт, подизпълнител или трето лице, на чийто капацитет участникът се позовава, декларира или посочи в съответните документи, представени в процедурата, неверни факти и обстоятелства;
г) участник, който е представил оферта, която не отговаря на: (i) предварително обявените условия на поръчката и/или (ii) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10 към чл. 115 на ЗОП (чл. 107, ал. 1, т. 2 от ЗОП);
д) участник, който е представил повече от една оферта или е представил оферта с варианти;
е) участник, който е представил самостоятелна оферта, въпреки че е бил посочен като подизпълнител в офертата на друг участник;
ж) участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП (чл. 107, ал. 1, т. 3 от ЗОП);
з) участници, които са свързани лица по смисъла на параграф 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби към ЗОП (чл. 107, ал. 1, т. 4 от ЗОП).
и) участник по отношение, на който са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 106, ал. 1 и чл. 107 ал. 1 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.
к) участник, на който е наложено наказание на основание на чл. 109, ал. 2, буква “а” от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10- дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/02/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва