Деловодна информация
02709ТП ДГС БЕРКОВИЦА
ГИ - 02 01/02/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
01/02/2017 (дд/мм/гггг)
02709-2017-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЗДП ДП ТП Държавно горско стопанство Берковица 2016174760161
ул. Митрополит Кирил № 13
Берковица BG312 3500 България
Давид Луканов +395 885-166392
dgsberkovica@abv.bg +395 953-88992

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170201RdWj8104678


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170201RdWj8104678
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка на специализирана горска техника (1 бр. моторен свредел и 2 бр. храсторези) за нуждите на ТП ДГС Берковица"
16600000      
Доставки

Предмет на настоящата обществена поръчка е "Доставка на специализирана горска техника (1 бр. моторен свредел и 2 бр. храсторези) за нуждите на ТП ДГС Берковица". Моторния свредел да е с диаметър на свредлото 150 мм. Храсторезите да са оборудвани с кордови глави, трилъчеви ножове за косене и самари.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
16600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

град Берковица, ул. „Митрополит Кирил“ № 13, ет. 2 - Административна сграда

"Доставка на специализирана горска техника (1 бр. моторен свредел и 2 бр. храсторези) за нуждите на ТП ДГС Берковица". Моторен свредел с диаметър на свредлото 150 мм. Храсторези с кордови глави, трилъчеви ножове за косене и самари.
Специализираната техника следва да бъде придружена със:
- сертификати за произход;
- сертификати за съответствие с нормите за експлоатация в ЕС.
Гаранционен срок на техниката да е минимум 2 години, считано от подписване на приемо-предавателен протокол между страните за доставката на техниката.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в обявлението и в документация за участие
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя изискване към икономическото и финансово състояние на участника

Възложителя не поставя изискване към икономическото и финансово състояние на участника
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да осигури гаранционно обслужване и сервиз, на специализираните машини, предмет на доставката.

Участникът да осигури гаранционно обслужване и сервиз, на специализираните машини, предмет на доставката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Срокът за изпълнение на поръчката е 30 дни, считано от датата на сключване на договора с изпълнителя и започва да тече в деня на подписването му.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/03/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/03/2017 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС - Берковица, гр. Берковица, ул. Митрополит Кирил № 13 , ет. 2

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от достигнатата стойност по договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че:
• е безусловна и неотменима;
• е в полза на възложителя;
• е със срок на валидност най - малко 30 (тридесет) дни след изпълнението на договора.
Забележка:
Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя.
Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 196 и чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/02/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва