Деловодна информация
2698
56 24/01/2017 (дд/мм/гггг)
не
2698-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Детска градина № 173 Звънче 000667378
жк Х.Димитър , ул. Златица № 46
София BG411 1510 България
Дора Александрова Лисева +359 29478478
doris_2005@abv.bg +359 29478478

Интернет адрес/и

www.%20173cdg.com

http://sop.bg/173cdg-107/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://sop.bg/173cdg-107/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина (ДГ) № 173 „Звънче” на територията на Столична община, Район „Подуяне”
15000000      
Доставки

периодичната доставка по заявки с посочен асортимент, направени от директора на детското заведение
или упълномощено (назначено) от него лице, на хранителни продукти, в т. ч., но не само на:
І. Месо, месни продукти;
ІІ. Риба и други водни животни, преработени и консервирани
ІІІ. Плодове и зеленчуци;
ІV. Животински и растителни масла и мазнини;
V.Млечни продукти;
ІV. Плодове и зеленчуци;
VІ. Мелничерски продукти, нишесте и нишестени продукти;
VІI. Различни хранителни продукти
VIII.Минерални води и безалкохолни напитки;
IX. Плодове и зеленчуци, консервирани
X. Захарни изделия
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
115000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

град София, Столична община, район "Подуяне", кв. Хаджи Димитър", ул. "Златица" № 46 и филиал "Алиса" - кв. "Хаджи Димитър", ул. "Филип Тотю" 24

Доставка на хранителни стоки за нуждите на ДГ 173 Звънче
Критериите по-долу
 
ДА срок на доставка    20%
срок на рекламация    10%
Цена
70%
II.2.6) Прогнозна стойност
115000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За доказване на опита си участникът в процедурата следва да представи списък на доставките,
които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните
3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите,
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка като удостоверение,
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър,
в който е публикувана информация за доставката


През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата,
участниците трябва да са изпълнили доставки, които са идентични или сходни
с предмета на обществената поръчка, на обща стойност не по-малка от прогнозната стойността
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците трябва да разполагат минимум с 1 (един) обект за производство
или търговия с хранителни продукти, регистриран по чл. 12 от Закона за храните;
Участникът да разполага с минимум 2 (два) броя собствени или наети, регистрирани
в ОДБХ;
Участникът следва да представи валидни сертификати към датата на провеждане на процедурата
за внедрена система за управление и проследяване на доставките, която ще прилага при изпълнение
на поръчката, която включва:
- Сертификат за внедрена и сертифицирана система за управление на качеството,
съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентно и сертификат за внедрена и
сертифицирана система за управление на безопасността на храните, съгласно стандарт
ISO 22000:2006 или еквивалентно, с област на приложение, съхранение, транспорт и
търговия на едро с хранителни продукти, обхващащ предмета на поръчката.
Представят се заверени копия от сертификатите и акредитацията на сертифициращата
организация. Към представения сертификат се прилага и копие от документа
(ако документът е на чужд език същия се представя на възложителя в превод, заверен за вярност от кандидата)
доказващ, че издателя на сертификата е акредитиран от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация”
или че е пълноправен член на Европейската организация за акредитация
(European Cooperation for Accreditation).


Списък на регистриран/ни обект/ти по чл.12 от Закона за храните
и Удостоверение по чл. 12 от Закона за храните, за производство и търговия с храни - копие,
заверено от участника /с „вярно с оригинала”/;
Списък - декларация на собствени или наети специализирани транспортни средства,
отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на определените хранителни продукти;
Сертификат за внедрена система за управление на качеството на EN ISO 9001:2008 / или еквивалент/,
сертификат за внедрена система за управление и безопасност на храните EN ISO 22000&2005 /или еквивалент/
- копия, заверени от участника /с „вярно с оригинала”/. Сертификатите да са с област на
приложение продажба и доставка на хранителни продукти, издадени от сертифицираща организация,
акредитирана от европейската организация ЕА /или еквивалент/ - чл. 64, ал.1, т.10 от ЗОП.
Сертификат за акредитация на сертифициращата организация /заверено от участника копие/
/чл.64, ал. 1 т. 10 от ЗОП/-документът следва да се представи на съответния чужд език
заедно с превод на български съобразно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документ
и и други книжа, в оригинал или заверено от участника копие
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/02/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/02/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

в сградата на Детска градина № 173 „Звънче”” – район „Подуяне”, кв. „Хаджи Димитър“,

Възложителят назначава комисия за провеждане на процедурата
след изтичане на срока за приемане на офертите.
Получените оферти се отварят на публ.заседание,
на което могат да присъстват кандидатите или участниците
в процедурата или упълномощените им представители,
както и представители на средствата за масово осведомяване.
Офертите се отварят по реда на чл.54 от ППЗОП във вр. със ЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
съгласно чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/01/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва