Деловодна информация
00267Община Пловдив
17РОП 8 (1) 30/01/2017 (дд/мм/гггг)
не
00267-2017-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Централен № 1
Пловдив BG421 4000 България
инж. Еневски, гл. юрк. Милкова +359 32656447
smsti_op@dir.bg +359 32260398

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161104nmDX3895872


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161104nmDX3895872
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР за повишаване на енергийната ефективност на „Езикова гимназия Пловдив“ по проект, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/"
71521000      
Услуги

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството съгласно чл.168 от ЗУТ за повишаване на енергийната ефективност на „Езикова гимназия Пловдив“ по проект, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/, включително като се контролират количеството и качеството на влаганите строителни продукти за спазване на техническите спецификации за изпълнение на СМР, цялостна координация на строителния процес, изготвяне на окончателен доклад по смисъла на чл.168, ал.6 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. и чл.176а и 176б от ЗУТ и въвеждане на обектите в експлоатация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
18310.09      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

"Езикова гимназия Пловдив“ – гр. Пловдив, район „Северен“, бул. „България“ № 121.

Извършване на консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството съгласно чл.168 от ЗУТ за повишаване на енергийната ефективност на „Езикова гимназия Пловдив“ по проект, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/, включващ четири обекта:
Учебен корпус на „Езикова гимназия Пловдив“,
Ученически стол на "Езикова гимназия Пловдив",
Общежитие за момчета на "Езикова гимназия Пловдив",
Общежитие за момичета на "Езикова гимназия Пловдив",
включително като се контролират количеството и качеството на влаганите строителни продукти за спазване на техническите спецификации за изпълнение на СМР, цялостна координация на строителния процес, изготвяне на окончателен доклад по смисъла на чл.168, ал.6 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. и чл.176а и 176б от ЗУТ и въвеждане на обектите в експлоатация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18310.09      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Определената от Възложожителя прогнозна стойност представлява максимална цена за нейното изпълнение. Участниците, които са предложили цена за изпълнение, която надвишава определената от възложителя прогнозна стойност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава Удостоверение/Лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, издаден на основание чл.166 ал.2 от ЗУТ. Удостоверението/ лицензът да бъде придружен от списъка на екипа от правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността.
При подаване на офертата, изпълнението на това изискване се попълва в Част IV, раздел А, т.2 от ЕЕДОП и се доказва с представяне на копие от валидно Удостоверение/Лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор и списъка към него, заверено с „Вярно с оригинала“, подпис и печат.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Наличие на застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на 50 000 лв.
Във връзка с настоящата точка участниците попълват съответната информация в част IV, раздел „Б“, т.5 от ЕЕДОП. За доказване на поставеното изискване участниците представят копие от притежаваната от тях валидна застраховка „Професионална отговорност“, заверена с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на представляващия участника. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поискания от възложителя документ, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на 50 000лв.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга; Списъкът се попълва в част IV, раздел ,,В“, т.1б от ЕЕДОП.
2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалент, с обхват на действие „Строителен надзор“. Тази информация се попълва в Част IV, раздел "Г" от ЕЕДОП и се представя доказателство.
3. Списък на екипа, предвиден за изпълнение на настоящата обществена поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата; Списъкът следва да бъде подробен, да се изготви от участника в свободен текст и да се представи като отделен документ към офертата му, като само имената на членовете се посочват в част IV, раздел ,,В“, т.6 от ЕЕДОП.


1. Участникът трябва да притежава опит в извършването на услуги, свързани с предмета на поръчката, поради което следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си, да е извършил услуги, свързани с консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството на най-малко един обект, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, придружен от доказателство за извършената услуга.
* Под „идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка опит“ следва да се разбира упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителство в обществени сгради.
2. Участникът да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалент, с обхват на действие „Строителен надзор“.
3. Участникът да разполага с персонал, предвиден за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, който да е съобразен със спецификата на СМР. Минималният състав от правоспособни експерти, които участникът следва да предложи е следният:
- експерт „ОВК“, експерт „Електро“ и експерт „АС“, както и ръководител на екипа.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

Удостоверение/ Лиценз за упражняване на консултантска дейност и строителен надзор съгласно чл.166, ал.2 от Закона за устройство на територията.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата цена без ДДС. Гаранцията може да се внесе под формата на парична сума по банкова сметка, посочена в документацията за участие или безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност-съгласно условията в проекта на договор, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с проекта на договор за обществена поръчка. Допълнителна информация - раздел X от документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/02/2017 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/02/2017 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. Централен № 1, ет.12, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. В съответствие с възможността по чл. 181, ал. 2 от ЗОП при провеждане на настоящата процедура оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
2. За участниците в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 и от т.3 до т.5 включително от ЗОП. В случай, че тези обстоятелства са налице участниците ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
3. Освен на посочените снования по чл.54 и 55 от ЗОП, Възложителят отстранява от процедурата участник при наличие на някоя от хипотезата на чл.107 от ЗОП.
4. Във връзка с възможността, която чл.114 от ЗОП предвижда, с настоящото обявление Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. В този смисъл и изпълнението на договора се отлага до датата на подписване на Договора за финансиране между Националния доверителен екофонд и възложителя (в качеството му на бенефициер). Всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му в случай на неосигурено финансиране. Допълнителна информация се съдържа в проекта на договор.
5. Преди подписване на договора, избраният изпълнител следва да предостави гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от общата стойност на договора без включен ДДС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/01/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва