Деловодна информация
00118
1200 - 18 26/01/2017 (дд/мм/гггг)
не
00118-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Сливен 000590654
бул. Цар Освободител № 1
Сливен BG342 8800 Гибралтар
инж. Милко Харалампиев +359 44611100
g_tujarova@abv.bg +359 44662350

Интернет адрес/и

www.sliven.bg

http://www.sliven.bg/index.csp?f=8-00118-2017-001


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.sliven.bg/index.csp?f=8-00118-2017-001
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: „Реконструкция на кръстовище бул. "Братя Миладинови
45000000      
Строителство

„Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: „Реконструкция на кръстовище бул. "Братя Миладинови" - бул. "Хр. Ботев" - бул. "Георги Данчев" - бул. "Бургаско шосе" - ул. "Радой Ралин" – кръстовище „Розова градина”
Обществената поръчка има за цел да се извърши реконструкция на кръстовището между булевардите „Братя Миладинови“, „Христо Ботев“, „Георги Данчев“, „Бургаско шосе“ и „Радой Ралин“ за организиране на движението в кръгово кръстовище между улиците при п. в. „Розова градина“, което да е изпълнено като класическо кръгово кръстовище с „остров“ - с формата на разтеглен овал, предвидено по действащия ПУП.
Основни дейности: 1.Разработване на технически проект. 2. Упражняване на авторски надзор; 3. Извършване на строително-ремонтни работи. 4.Оценка за съответствието на инвестиционния проект – комплексен доклад съгласно чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2377600.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG342

град Сливен, кръстовище бул. "Братя Миладинови" - бул. "Хр. Ботев" - бул. "Георги Данчев" - бул. "Бургаско шосе" - ул. "Радой Ралин" – кръстовище „Розова градина”

„Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: „Реконструкция на кръстовище бул. "Братя Миладинови" - бул. "Хр. Ботев" - бул. "Георги Данчев" - бул. "Бургаско шосе" - ул. "Радой Ралин" – кръстовище „Розова градина”
Обществената поръчка има за цел да се извърши реконструкция на кръстовището между булевардите „Братя Миладинови“, „Христо Ботев“, „Георги Данчев“, „Бургаско шосе“ и „Радой Ралин“ за организиране на движението в кръгово кръстовище между улиците при п. в. „Розова градина“, което да е изпълнено като класическо кръгово кръстовище с „остров“ - с формата на разтеглен овал, предвидено по действащия ПУП.
Основни дейности: 1.Разработване на технически проект. 2. Упражняване на авторски надзор; 3. Извършване на строително-ремонтни работи. 4.Оценка за съответствието на инвестиционния проект – комплексен доклад съгласно чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ.
Критериите по-долу
 
ДА По част строителство: Работна програма за изпълнение на строителството - РП    15
По част строителство: Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР - МНЗ    15
По част строителство: Анализ и управление на рисковете - АУР    15
По част проектиране: Срок за проектиране - СП    5
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
2377600.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
220

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки Участник трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката втора група минимум втора категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
За доказване на горепосоченото изискване всеки участник следва да попълни раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Приложение № 1).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - за повече информация: http://register.ksb.bg/). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ.
За доказване на горепосоченото изискване всеки участник следва да попълни поле 5 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.


Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж – втора група минимум втора категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да отговаря на следните изисквания:
1. Участниците трябва да имат опит в:
1.1.проектирането, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
1.2.изпълнението на СМР/строителство и/ или проектиране и изпълнение на строеж/, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
2.Уастникът следва да разполага с екип от експерти (ключови и неключови), за да осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка. Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка и е съобразено с предмета на поръчката и с нейния обем, които изискват наличието на специфични познания и опит.
За доказване на изискването по По т. 1.1 участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
По т. 1.2 участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител:
По т. 1.1 - Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
По т. 1.2 – Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания
2.За доказване на изискването по т.2. участникът попълва поле 2 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи декларация за екип от експерти (ключови и неключови), за да осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.


1.Участниците трябва да имат опит в:1.1.проектирането, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.Под проектиране „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира:услуги по изработване на технически инвестиционни проекти свързани с реконструкция на кръстовище на главна улична мрежа.1.2.изпълнението на СМР/строителство и/ или проектиране и изпълнение на строеж/, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.За строителство „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира:СМР по реконструкция на кръстовище на главна улична мрежа.2.Участникът следва да разполага с екип от експерти (ключови и неключови), за да осигури изпълнението на дейностите,включени в предмета на обществената поръчка.А)Участникът трябва да предложи инженерно–технически състав и екип от проектанти, отговарящи на следните минимални изисквания:1.Ръководител на екипа–Проектант по част „Пътна и ОД”-Строителен инженер по пътно строителство или еквивалент,който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;2.Проектант по част „Конструкции”–Строителен инженер на сгради и съоръжения или еквивалент,който да отговаря на следните минимални изисквания:да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;3.Проектант по част „В и К”-строителен инженер–„В и К” или еквивелент,който да отговаря на следните минимални изисквания:да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;4.Проектант по част „Геодезия”–инженер по геодезия или еквивалент,който да отговаря на следните минимални изисквания:да притежаващ пълна проектантска правоспособност;5.Проектант по част „Геология”–инженер по геология или еквивеланет,който да отговаря на следните минимални изисквания: да притежаващ пълна проектантска правоспособност;6.Проектант по част „Хидроложки и хидравлични проучвания”,притежаващ пълна проектантска правоспособност;7.Проектант по част „Топло и газоснабдяване”–инженер ОВК или еквивалент,който да отговаря на следните минимални изисквания:да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;8.Проектант по част „Електрическа”–електро-инженер или еквивалент,който да отговаря на следните минимални изисквания:да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;9.Проектант по част: „Паркоустройство”–ландшафтен архитект или еквивалент,който да отговаря на следните минимални изисквания:да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;10.Проектант по част „ПБ”(Пожарна безопасност)–инженер или еквивалент,който да отговаря на следните минимални изисквания:да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;11.Проектант по част „ПУСО” (План за управление на строителните отпадъци)–инженер или еквивалент,който да отговаря на следните минимални изисквания:да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП и да притежава удостоверение (сертификат) за изпълнение на този вид дейност;12.Проектант по част „ПБЗ”–инженер или еквивалент,който да отговаря на следните минимални изисквания: да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП.Всички проектанти следва да притежават пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП,респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации. При участник чуждестранно физическо или юридическо лице се представят еквивалентни документи в зависимост от държавата, в която са установени.Б) Участникът следва да разполага със следния ръководно-експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници за СМР, както следва:1. Ръководно – експертен екип:Продължава в Раздел VI "Допълнителна информация".
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са указани в документацията за обществена поръчка.За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл.54 от ЗОП и обстоятелствата по чл.3,т.8 във вр. с чл.5,ал.1,т.3 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС.Гаранц. за изп. на договора е в размер на 5% от стойността на договора за общ. поръчка,без включен ДДС.Условията,размера и начина на плащане са посочени в раздел V.Гаранция за изпълнение на договора или авансово предост. средства, от докум. за общ. поръчка.Възложителят сключва писмен договор за общ. поръчка с определения изпълнител по реда и разпоредбите на чл.112 от ЗОП при условие, че при подписване на договора опр. изпълнител изпълни условията на чл. 112 ал. 1 от ЗОП.В съответствие с чл.67, ал.6 участникът, избран за изпълнител предоставя актуални документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Докум. се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/02/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/02/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

стая № 17, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от Раздел III.1.3 Технически и професионални възможности:1.1. Строителни инженери или строителни техници съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна с професионален опит по специалността минимум 5 г.-2 бр.;1.2.Специалист Контрол по качеството, който да отговаря на следните минимални изисквания: да притежава удостоверение (сертификат) или еквивалентен документ за изпълнение на този вид дейност-1 бр.;1.3. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, който да отговаря на следните минимални изисквания: да притежава удостоверение (сертификат) или еквивалентен документ за изпълнение на този вид дейност-1 бр.;1.4.Специалист за управление на строителните отпадъци, който да притежава удостоверение (сертификат) или еквивалентен документ за изпълнение на този вид дейност-1 бр.;2.Квалифицирани работници-минимум 15 бр.;3.Общи работници–минимум 5 бр.В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители в офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата документи за поетите от третите лица задължения.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, при условията на чл. 65, ал. 1 – ал. 5 и ал. 7 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Община Сливен
бул. Цар Освободител 1
Сливен 8800 България
g_tujarova@abv.bg +359 44611127
www.sliven.bg +359 44662350

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/01/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва