Деловодна информация
1346ИАЛ
IAL-3176 24/01/2017 (дд/мм/гггг)
не
1346-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по лекарствата 121203554
ул. Дамян Груев № 8
София BG411 1303 България
Николай Диамандиев; Милена Денева +359 28903443/ +359 28903470
nikolay.diamandiev@bda.bg +359 29862061

Интернет адрес/и

http://www.bda.bg/

http://www.op.bda.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.bda.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170124AaLJ267249
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и настаняване при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Изпълнителна агенция по лекарствата
63500000      
Услуги

Обществената поръчка е с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и настаняване при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Изпълнителна агенция по лекарствата". Срокът за изпълнение на услугата, предмет на обществената поръчка, е 12 (дванадесет) месеца или до сключването на индивидуален договор за възлагане на обществена поръчка, след сключено рамково споразумение от Централния орган за покупки (ЦОП). Максималната прогнозна стойност за услугите, предмет на настоящата поръчка, е до 200 000,00 (двеста хиляди) лева без включен ДДС.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
63500000      
63512000      
63515000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Изпълнителна агенция по лекарствата, гр. София, ул. Дамян Груев № 8

Обществената поръчка е с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и настаняване при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Изпълнителна агенция по лекарствата". Срокът за изпълнение на услугата, предмет на обществената поръчка, е 12 (дванадесет) месеца или до сключването на индивидуален договор за възлагане на обществена поръчка, след сключено рамково споразумение от Централния орган за покупки (ЦОП). Максималната прогнозна стойност за услугите, предмет на настоящата поръчка, е до 200 000,00 (двеста хиляди) лева без включен ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът да може да извършва туроператорска и туристическа агентска дейност в съответствие с чл. 61 и чл. 62 от Закона за туризма (ЗТ). В случай че участникът е чуждестранно лице – да разполага с правото да извършва туроператорска дейност и туристическа агентска дейност съгласно националното законодателство на държавата, в която е установен.
При подаване на оферта всеки от участниците декларира съответствието с този критерий за подбор само като попълни т. 1) в част ІV, раздел А „Годност“ от ЕЕДОП.
2. Участникът следва да е член на International Air Transport Association (IATA) или да притежава акредитация в IATA.
При подаване на оферта всеки от участниците декларира съответствието с този критерий за подбор само като попълни т. 2) в част ІV, раздел А „Годност“ от ЕЕДОП.
3. Участникът да има валидна към датата на подаване на офертата оторизация за работа в системата Billing and Settlement Plan (BSP) България или в еквивалентна система, с която участникът работи, като се посочват и авиокомпаниите дали оторизация на участника.
При подаване на оферта всеки от участниците декларира съответствието с този критерий за подбор само като попълни т. 2) в част ІV, раздел А „Годност“ от ЕЕДОП.
4. Участникът следва да е регистриран като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на компетентния орган от държавата, в която са установени.
При подаване на оферта всеки от участниците декларира съответствието с този критерий за подбор само като попълни т. 2) в част ІV, раздел А „Годност“ от ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има валидна застраховка, покриваща отговорността му на туроператор и туристически агент за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност.

При подаване на оферта всеки от участниците декларира съответствието с този критерий за подбор само като попълни т. 5) в част ІV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ от ЕЕДОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, минимум 3 (три) дейности/услуги, които са с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под „услуга с идентичен предмет” се разбира осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, хотелски резервации и настаняване, а под „услуга със сходен предмет” се разбира продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети.
„Изпълнена“ е тази дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата, в рамките на посочения от възложителя период, независимо от датата на възлагането й.
2. Участникът трябва да разполага с минимум две лица, отговарящи за изпълнението на услугата, предмет на обществената поръчка, и които следва да отговарят на изискванията, посочени в чл. 7 от Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност.
Лицата, осъществяващи функции по продажби на самолетни билети, следва да са с висше образование или средно образование и придобита професионална квалификация в областта на туризма и притежаващи сертификат, удостоверяващ IATA квалификация, да притежават най-малко 1 /една/ година опит в работа като агент по продажба на _самолетни билети с резервационна система („АМАДЕУС” /Amadeus/ и/или „Галилео” /Galileo/, и/_или Уърлдспан” /Worldspan/, и/или „Сейбър” /Sabre/) или друга еквивалентна система за резервация и продажба на самолетни билети. Лицата трябва да владеят най-малко един чужд език. За признаване владеенето на чужд език на лицата се изисква удостоверяване на следното ниво на владеене на чужд език спрямо приетата Обща Езикова Европейска Рамка (ОЕЕР) – В2.
3. Участникът трябва да има право да резервира и продава самолетни билети чрез глобална резервационна система (AMADEUS или друга еквивалентна система за резервация и продажба на самолетни билети), като системата следва да предлага висока степен на пълна, достоверна и актуална информация за наличните цени на самолетните билети.
4. Участникът трябва да има представителство на територията на Република България с осигурена възможност за приемане на заявки по всяко време на денонощието и изпълнение на заявки, включително и при извънредни обстоятелства, както и в почивни и празнични дни.
5. Участникът да има внедрена система по управление на качеството по стандарт ISO 9001:20ХХ или еквивалент, с обхват сходен с предмета на обществената поръчка.
6. Участникът следва да притежава внедрена система за спазване на приложимите практики по отношение на информационната сигурност сертифицирана съгласно стандарт ISO/IEC 27001:20ХХ или еквивалентен, с обхват по предмета на обществената поръчка.


1. При подаване на оферта всеки от участниците декларира съответствието с този критерий за подбор само като попълни т. 1б) в част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП с посочване на стойностите, датите и получателите.
2.При подаване на оферта всеки от участниците декларира съответствието с този критерий за подбор само като попълни т. 6) в част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП като предостави информация за име и фамилия на лицето, образование, професионална квалификация и владеене на чужд език.
3. При подаване на оферта всеки от участниците декларира съответствието с този критерий за подбор само като попълни т. 9) в част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП като посочи резервационната система.
4. При подаване на оферта всеки от участниците декларира съответствието с този критерий за подбор само като попълни т. 9) в част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП като посочи офис/помещение (собствено или наето) с точен адрес, стационарни и мобилни телефони, факс и електронен адрес.
5. При подаване на оферта всеки от участниците декларира съответствието с този критерий за подбор само като попълни в Част IV: „Критерии за подбор”, буква Г: стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП.
6. При подаване на оферта всеки от участниците декларира съответствието с този критерий за подбор само като попълни Част IV: „Критерии за подбор”, буква Г: стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

Участникът да може да извършва туроператорска и туристическа агентска дейност в съответствие с чл. 61 и чл. 62 от Закона за туризма (ЗТ). В случай че участникът е чуждестранно лице – да разполага с правото да извършва туроператорска дейност и туристическа агентска дейност съгласно националното законодателство на държавата, в която е установен.

Настоящата обществена поръчка следва да бъде изпълнена съгласно Техническата спецификация, проекта на договор, докуменатцията за участие и действащите в областта законови разпоредби.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/02/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/02/2017 (дд/мм/гггг)   11:30 (чч:мм)

Сградата на Изпълнителна агенция по лекарствата, гр. София, ул. Дамян Груев № 8, ет. 2, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения ред за достъп до сградата.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстранява от участие участник, за когото са налице освен основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, и тези по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Изпълнителна агенция по лекарствата предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път до документацията за обществената поръчка, която може да бъде намерена в електронното досие на процедурата на интернет адреса на възложителя: http://www.bda.bg/, раздел „Профил на купувача”, от датата на изпращана на обявлението за поръчка в РОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/01/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва