Деловодна информация
00126
Н2-УОП-234 20/01/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
20/01/2017 (дд/мм/гггг)
00126-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Несебър 000057122
ул. Еделвайс №10
Несебър BG341 8230 България
Сюрея Исуф +359 55429399
uopnesebar@abv.bg +359 55429399

Интернет адрес/и

www.nessebarinfo.com

https://nesebar.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=SjuVGR%2bOijQ%3d


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://nesebar.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=SjuVGR%2bOijQ%3d
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на ново строителство, основен и текущ ремонт, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги на територията на община Несебър по обособени позиции
45233120      
Строителство

- Полагане на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя/улицата, както и дейности, които имат за цел да осигурят техническото състояние на пътя/улицата, пътните съоръжения в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителни продукти /в т.ч. отстраняване на единични повреди и деформации по елементите в обхвата на пътя/улицата, пътните съоръжения и предотвратяване на по-нататъшното им развитие, отстраняване на локални повреди вследствие нормалната експлоатация на пътя и на повреди по пътната настилка, пътните съоръжения.
- Строителство и ремонт на улици и пътища;
- Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти.
- Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.
- Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Изпълнение на ново строителство, основен и текущ ремонт, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Несебър – стар град и нов град, общ. Несебър 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233120      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр. Несебър – стар град и нов град, общ. Несебър

Основните видове строително-монтажните работи, предвидени за извършване са:
1. Рязане на асфалтова настилка - лв/м.л.
2. Фрезоване с фреза 1,00 м.,вкл. извозване и изхвърляне на фрезования отпадък – лв./м2
3. Фрезоване с фреза 0,50 м., вкл. извозване и изхвърляне на фрезования отпадък– лв./м2
4. Почистване и грундиране – лв./м2
5. Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес /ръчно/ с d = 4 см. – лв/м2
6. Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес /машинно/ с d = 4см. – лв./м2
7. Профилиране с плътна асфалтобетонна смес – лв./тон
8. Повдигане на ревизионни шахти – лв./бр.
9. Повдигане на дъждоприемни шахти – лв./бр.
10. Изкоп в земни почви /машинен/ - лв./м3
11. Изкоп в земни почви /ръчен/ - лв./м3
12. Транспорт на земни маси –лв./м3
13. Доставка и полагане на ТКН – лв./м3
14. Доставка и полагане на пътен бордюр – лв./м.л.
15. Доставка и полагане на неплътна асфалтова смес – лв./тон
16. Напръскване с битумна емулсия – лв./м2
17. Доставка и полагане на плътна асфалтова смес – лв./тон
Видове СМР, извън посочените, се договарят с констативен протокол между представител на Възложителя, упражняващ инвеститорски контрол и Изпълнителя и се разплащат по утвърдени анализни цени.
Изпълнение на строително-монтажни работи ще се извършва по техническо задание от отдел „Инвеститорски контрол” към Община Несебър, в което е установен вида, мястото, количеството и срока за изпълнение на съответното СМР, а при ново строителство - след предоставено разрешение за строеж.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за отзоваване при подадена заявка за необходимост от извършване на СМР    30
Срок за отстраняване на скрити дефекти в рамките на гаранционния срок    30
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
2500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изпълнение на ново строителство, основен и текущ ремонт, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в с. Кошарица, с. Оризаре, с. Тънково и с. Гюльовца общ. Несеб 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233120      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

с. Кошарица, с. Оризаре, с. Тънково и с. Гюльовца общ. Несебър

Основните видове строително-монтажните работи, предвидени за извършване са:
1. Рязане на асфалтова настилка - лв/м.л.
2. Фрезоване с фреза 1,00 м.,вкл. извозване и изхвърляне на фрезования отпадък – лв./м2
3. Фрезоване с фреза 0,50 м., вкл. извозване и изхвърляне на фрезования отпадък– лв./м2
4. Почистване и грундиране – лв./м2
5. Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес /ръчно/ с d = 4 см. – лв/м2
6. Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес /машинно/ с d = 4см. – лв./м2
7. Профилиране с плътна асфалтобетонна смес – лв./тон
8. Повдигане на ревизионни шахти – лв./бр.
9. Повдигане на дъждоприемни шахти – лв./бр.
10. Изкоп в земни почви /машинен/ - лв./м3
11. Изкоп в земни почви /ръчен/ - лв./м3
12. Транспорт на земни маси –лв./м3
13. Доставка и полагане на ТКН – лв./м3
14. Доставка и полагане на пътен бордюр – лв./м.л.
15. Доставка и полагане на неплътна асфалтова смес – лв./тон
16. Напръскване с битумна емулсия – лв./м2
17. Доставка и полагане на плътна асфалтова смес – лв./тон
Видове СМР, извън посочените, се договарят с констативен протокол между представител на Възложителя, упражняващ инвеститорски контрол и Изпълнителя и се разплащат по утвърдени анализни цени.
Изпълнение на строително-монтажни работи ще се извършва по техническо задание от отдел „Инвеститорски контрол” към Община Несебър, в което е установен вида, мястото, количеството и срока за изпълнение на съответното СМР, а при ново строителство - след предоставено разрешение за строеж.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за отзоваване при подадена заявка за необходимост от извършване на СМР    30
Срок за отстраняване на скрити дефекти в рамките на гаранционния срок    30
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изпълнение на ново строителство, основен и текущ ремонт, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Свети Влас общ. Несебър 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233120      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр. Свети Влас общ. Несебър

Основните видове строително-монтажните работи, предвидени за извършване са:
1. Рязане на асфалтова настилка - лв/м.л.
2. Фрезоване с фреза 1,00 м.,вкл. извозване и изхвърляне на фрезования отпадък – лв./м2
3. Фрезоване с фреза 0,50 м., вкл. извозване и изхвърляне на фрезования отпадък– лв./м2
4. Почистване и грундиране – лв./м2
5. Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес /ръчно/ с d = 4 см. – лв/м2
6. Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес /машинно/ с d = 4см. – лв./м2
7. Профилиране с плътна асфалтобетонна смес – лв./тон
8. Повдигане на ревизионни шахти – лв./бр.
9. Повдигане на дъждоприемни шахти – лв./бр.
10. Изкоп в земни почви /машинен/ - лв./м3
11. Изкоп в земни почви /ръчен/ - лв./м3
12. Транспорт на земни маси –лв./м3
13. Доставка и полагане на ТКН – лв./м3
14. Доставка и полагане на пътен бордюр – лв./м.л.
15. Доставка и полагане на неплътна асфалтова смес – лв./тон
16. Напръскване с битумна емулсия – лв./м2
17. Доставка и полагане на плътна асфалтова смес – лв./тон
Видове СМР, извън посочените, се договарят с констативен протокол между представител на Възложителя, упражняващ инвеститорски контрол и Изпълнителя и се разплащат по утвърдени анализни цени.
Изпълнение на строително-монтажни работи ще се извършва по техническо задание от отдел „Инвеститорски контрол” към Община Несебър, в което е установен вида, мястото, количеството и срока за изпълнение на съответното СМР, а при ново строителство - след предоставено разрешение за строеж.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за отзоваване при подадена заявка за необходимост от извършване на СМР    30
Срок за отстраняване на скрити дефекти в рамките на гаранционния срок    30
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изпълнение на ново строителство, основен и текущ ремонт, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в с. Равда общ. Несебър 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233120      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

с. Равда общ. Несебър

Основните видове строително-монтажните работи, предвидени за извършване са:
1. Рязане на асфалтова настилка - лв/м.л.
2. Фрезоване с фреза 1,00 м.,вкл. извозване и изхвърляне на фрезования отпадък – лв./м2
3. Фрезоване с фреза 0,50 м., вкл. извозване и изхвърляне на фрезования отпадък– лв./м2
4. Почистване и грундиране – лв./м2
5. Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес /ръчно/ с d = 4 см. – лв/м2
6. Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес /машинно/ с d = 4см. – лв./м2
7. Профилиране с плътна асфалтобетонна смес – лв./тон
8. Повдигане на ревизионни шахти – лв./бр.
9. Повдигане на дъждоприемни шахти – лв./бр.
10. Изкоп в земни почви /машинен/ - лв./м3
11. Изкоп в земни почви /ръчен/ - лв./м3
12. Транспорт на земни маси –лв./м3
13. Доставка и полагане на ТКН – лв./м3
14. Доставка и полагане на пътен бордюр – лв./м.л.
15. Доставка и полагане на неплътна асфалтова смес – лв./тон
16. Напръскване с битумна емулсия – лв./м2
17. Доставка и полагане на плътна асфалтова смес – лв./тон
Видове СМР, извън посочените, се договарят с констативен протокол между представител на Възложителя, упражняващ инвеститорски контрол и Изпълнителя и се разплащат по утвърдени анализни цени.
Изпълнение на строително-монтажни работи ще се извършва по техническо задание от отдел „Инвеститорски контрол” към Община Несебър, в което е установен вида, мястото, количеството и срока за изпълнение на съответното СМР, а при ново строителство - след предоставено разрешение за строеж.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за отзоваване при подадена заявка за необходимост от извършване на СМР    30
Срок за отстраняване на скрити дефекти в рамките на гаранционния срок    30
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изпълнение на ново строителство, основен и текущ ремонт, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги в гр. Обзор, с. Баня, с. Раковсково, с. Паницово и с. Приселци 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233120      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр. Обзор, с. Баня, с. Раковсково, с. Паницово и с. Приселци общ. Несебър

Основните видове строително-монтажните работи, предвидени за извършване са:
1. Рязане на асфалтова настилка - лв/м.л.
2. Фрезоване с фреза 1,00 м.,вкл. извозване и изхвърляне на фрезования отпадък – лв./м2
3. Фрезоване с фреза 0,50 м., вкл. извозване и изхвърляне на фрезования отпадък– лв./м2
4. Почистване и грундиране – лв./м2
5. Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес /ръчно/ с d = 4 см. – лв/м2
6. Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес /машинно/ с d = 4см. – лв./м2
7. Профилиране с плътна асфалтобетонна смес – лв./тон
8. Повдигане на ревизионни шахти – лв./бр.
9. Повдигане на дъждоприемни шахти – лв./бр.
10. Изкоп в земни почви /машинен/ - лв./м3
11. Изкоп в земни почви /ръчен/ - лв./м3
12. Транспорт на земни маси –лв./м3
13. Доставка и полагане на ТКН – лв./м3
14. Доставка и полагане на пътен бордюр – лв./м.л.
15. Доставка и полагане на неплътна асфалтова смес – лв./тон
16. Напръскване с битумна емулсия – лв./м2
17. Доставка и полагане на плътна асфалтова смес – лв./тон
Видове СМР, извън посочените, се договарят с констативен протокол между представител на Възложителя, упражняващ инвеститорски контрол и Изпълнителя и се разплащат по утвърдени анализни цени.
Изпълнение на строително-монтажни работи ще се извършва по техническо задание от отдел „Инвеститорски контрол” към Община Несебър, в което е установен вида, мястото, количеството и срока за изпълнение на съответното СМР, а при ново строителство - след предоставено разрешение за строеж.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за отзоваване при подадена заявка за необходимост от извършване на СМР    30
Срок за отстраняване на скрити дефекти в рамките на гаранционния срок    30
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за Втора група – строежи от транспортната инфраструктура, минимум Трета категория строежи, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
За доказване на професионалната годност участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците трябва да имат застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за Трета категория строеж, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
При подаване на оферта, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.
Преди сключване на договор, избраният изпълнител доказва изпълнението на изискването, съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, чрез представяне на доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност”.


Участниците трябва да имат застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за Трета категория строеж.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците да имат опит при изпълнението на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
Под дейности „сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира СМР по ново строителство, основен и текущ ремонт, реконструкция и рехабилитация на обекти от транспортната инфраструктура.
При подаване на оферта, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.
Преди сключване на договор, избраният изпълнител доказва изпълнението на изискването чрез представяне на Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участниците следва да разполагат с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
При подаване на оферта, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.
Преди сключване на договор, избраният изпълнител доказва изпълнението на изискването чрез представяне на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
3. Участниците трябва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, съобразно техническото предложение.
При подаване на оферта, участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.
Преди сключване на договор, избраният изпълнител доказва изпълнението на изискването чрез представяне на Декларация за инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката.
4. Участниците следва да прилагат:
- система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват „строителство”
- БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалентна за внедряване на системи за опазване на околната среда
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.
Преди сключване на договор, избраният изпълнител доказва изпълнението на изискването чрез представяне на Сертификати по чл. 64, ал. 5-8 от ЗОП, удостоверяващи съответствието с изискуемия се стандарт. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


1. Участниците следва да разполагат с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
- 1 /един/ брой Ръководител обект – с професионална квалификация - Строителен инженер, специалност Пътно /Транспортно/ строителство, ПГС /ССС/ или аналогична, с опит като ръководител на строителство „сходно” с предмета на поръчката не по-малко от 2 /две/ години;
Под строителство, „сходно с предмета на поръчката“ следва да се разбира СМР по ново строителство, основен и текущ ремонт, реконструкция и рехабилитация на обекти от транспортната инфраструктура.
- 1 /един/ брой Отговорник по контрола на качеството - с професионална квалификация - висше или средно специално техническо образование в областта на строителството и завършено обучение по системи за управление на качеството – вътрешен одитор по качеството и/или отговорник по качеството, притежаващ Сертификат / Удостоверение за контрол по качеството при изпълнение на СМР или еквивалент;
- 1 /един/ брой Координатор по безопасност и здраве – с професионална квалификация – висше или средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за Координатор по безопасност и здраве в строителството или еквивалентно;
- Оператори /минимум по един/ на следната пътно-строителна техника: пътна фреза, асфалтополагаща машина, валяк, автогрейдер, челен товарач, колесен багер, с правоспособност да управлява и контролира машината по време на работа.
2. Участниците трябва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, съобразно техническото предложение, при следните минимални изисквания:
Минимум по 1 бр. от следното техническо оборудване:
• Пътна фреза с ширина 1000 мм
• Пътна фреза с ширина 500 мм
• Автогудронатор
• Асфалтополагаща машина
• Валяк двубандажен вибрационен 8-10 т
• Валяк двубандажен вибрационен до 2,5 т
• Пневматичен колесен валяк
• Автогрейдер
• Челен товарач
• Автомобил – поливомияч с мотометачка
• Колесен багер (комбиниран) – мин.0,5 м3
• Автомобил – самосвал
• Автомобил - бордови
Мимимум по 1 бр. от следната малогабаритна механизация за ремонт и поддържане:
• Моторна фугорезачка за асфалтови и бетонови повърхности
• Моторна виброплоча
• Моторна духалка
• Моторен или пневматичен къртач
• Моторна пръскачка за битумни емулсии
• Ел. агрегат
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнение на строително-монтажни работи ще се извършва по техническо задание от отдел „Инвеститорски контрол” към Община Несебър, в което е установен видът, мястото, количеството и срокът за изпълнение на съответното СМР, а при ново строителство - след предоставено разрешение за строеж.
Всички плащания по настоящата обществена поръчка ще се извършват при осигурено финансиране от бюджета на Община Несебър.
Възложителят заплаща действително извършените количества и видове работи в срок от 30 дни, считано от подписване на двустранен констативен протокол (акт обр.19) за извършени работи и представена фактура в оригинал за съответното плащане.
Количествата и видовете извършени работи се приемат от представители на Възложителя въз основа на измервания на място.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/02/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/02/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Несебър, ул. Еделвайс №10, Заседателна зала

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и условия по чл. 107 ЗОП. При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена или аритметична грешка при определяне на общата единична цена, участникът се отстранява от участие в процедурата.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП, решението за откриване на процедура подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/01/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва