Деловодна информация
00859
193 19/01/2017 (дд/мм/гггг)
не
00859-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/ 000670616
бул. Христо Смирненски 1
София BG411 1046 България
Стефан Кръстанов - Експерт обществени поръчки +359 28665043
krstanov_zop@uacg.bg +359 28665043

Интернет адрес/и

http://uacg.bg

http://uacg.nit.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://uacg.nit.bg/publiccontests/oprr-dostavka.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка на технологично оборудване за нуждите на Университета по архитектура, строителство и геодезия, във връзка с изпълнението на проект "Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура
30200000      
Доставки

Обхватът на поръчката предвижда доставката, монтажа, инсталирането и тестването на активно и пасивно оборудване за нуждите на УАСГ, съгласно Техническа спецификация Приложение № 1, вкл. приложения от 1.1. до 1.8. Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект BG16RFOP001-3.003-0009-C02 „Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия“, реализиран с финансовата подкрепа по Приоритетна ос 3 Регионална образователна инфраструктура по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ във връзка с реализирането на Дейност 5 „Доставка на оборудване, необходимо за подобряване и модернизация на образователния процес в Университета по Архитектура, строителство и геодезия“. Основната цел на поръчката е осигуряването на оборудване, което ще се използва изцяло по нестопански начин и с ненаучни (лабораторни) цели. Оборудването ще служи за обучение на студентите в университета и модернизация на работния процес в УАСГ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
203414.55      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Ректората на Университета по архитектура, строителство и геодезия

Обхватът на поръчката предвижда доставката, монтажа, инсталирането и тестването на активно и пасивно оборудване за нуждите на УАСГ, съгласно Техническа спецификация Приложение № 1, вкл. приложения от 1.1. до 1.8.
Доставката, монтажа и тестването на пасивно оборудване следва да се извърши паралелно с изпълнението на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект "Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия", финансиран от ОПРР 2014-2020 г. Доставката, монтажа, инсталирането и изпробването на активното оборудване следва да се съобрази с графика на строително-монатжните дейности по договор за Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект "Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия", финансиран от ОПРР 2014-2020 г.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
203414.55      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
23

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект BG16RFOP001-3.003-0009-C02 „Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия“,

Посочената прогнозна стойност представлява финансовия ресурс, с който разполага Възложителят за изпълнението на поръчката. При предоставянето на ценова оферта, която надвишава посочената обща максимална прогнозна стойност, както и максималните единични прогнозни стойности, същата ще се отстранява от участие.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не предвижда изисквания към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност към участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, Възложителят не предвижда изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците

Не се предвижда.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

- Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните:
три години от датата на подаване на заявлението или на офертата - за извършената доставка или услуги;
- описание на мерките, използвани от кандидата или участника за осигуряване на качеството;
- стоките да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарти;
При обществени поръчки за доставки, които изискват инсталационни или монтажни работи, за предоставяне на услуги, възложителят поставя изисквания към кандидатите или участниците за техните умения и опит да предоставят услугата или да извършат монтажа, подробно разписани в техническите спецификации на възложителя.


1. Участникът следва да е изпълнил минимум 2 дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, в последните 3 години от датата на подаване на офертата.
Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката се разбират дейности, свързани с доставката, монтажа, инсталирането и тестването на активни и пасивно мрежово оборудване.
2.Участникът трябва да има:
- системата за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват монтаж, изпълнение и поддръжка на слаботокови, оптични и електрически инсталации.
- системата за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентна с обхват монтаж, изпълнение и поддръжка на слаботокови, оптични и електрически инсталации;
- системата за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалентна с обхват монтаж, изпълнение и поддръжка на слаботокови, оптични и електрически инсталации.
3. Стоките да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с Директивана ЕС 2004/108/ЕС.
4. Възложителят изисква оборудването от Техническата спецификация, за което е приложимо, да бъде сертифицирано от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с Директивана ЕС 2004/108/ЕС.
5. Всеки участник, трябва да бъде разпознат от предложения производител на оборудването/респективно разработчик на базовия софтуер или от негово фициален представител за продажба и сервиз в България (относно активното оборудване)
* За разпознат се счита всеки участник, който е оторизиран от и/или е в договорни отношения и/или в друга правна връзка с производителя на оборудването, който осигурява сервизното обслужване на оборудването за гаранционния срок.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/02/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/02/2017 (дд/мм/гггг)   12:00 (чч:мм)

гр. София, УАСГ, бул. Христо Смирненски 1, Ректорат, ет.2, Голяма заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/01/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва