Деловодна информация
00808
92-01-1 17/01/2017 (дд/мм/гггг)
не
00808-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 000695096
бул. Г. М. Димитров № 52А
София BG411 1797 България
Вяра Хранова +359 882631490
Vyara.Hranova@damtn.government.bg +359 29861707

Интернет адрес/и

http://www.damtn.government.bg/

http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Осигуряване на самолетни билети и билети за други видове транспорт за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служители на ДАМТН и хотелското им настаняване“
63500000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка е закупуване на самолетни билети във всички категории на икономичната класа, както и в бизнес класа за извършване на превоз на багаж и пътници при служебни пътувания на служители на ДАМТН, за редовни двупосочни полети по различни дестинации в Европа и извън Европа, както и за еднопосочни при необходимост.
Изпълнението на предмета на обществената поръчка е свързано с осигуряването на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и трансфер с наземен транспорт в чужбина при служебни пътувания на служителите на Възложителя, както и хотелски резервации и настанявания, с възможност за приемане на заявки в работно и извън работно време, включително през почивни и празнични дни, по 24 часа в денонощие, 365 дни в годината. Възложителят заявява самолетни билети във всички категории на икономичната класа, както и в бизнес класа, за редовни двупосочни полети по различни дестинации в Европа и извън Европа, както и за еднопосочни при необходимост.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
130000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Място за изпълнение – самолетните билети се доставят по електронен път (електронна поща).

Предметът на обществената поръчка е закупуване на самолетни билети във всички категории на икономичната класа, както и в бизнес класа за извършване на превоз на багаж и пътници при служебни пътувания на служители на ДАМТН, за редовни двупосочни полети по различни дестинации в Европа и извън Европа, както и за еднопосочни при необходимост.
Изпълнението на предмета на обществената поръчка е свързано с осигуряването на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и трансфер с наземен транспорт в чужбина при служебни пътувания на служителите на Възложителя, както и хотелски резервации и настанявания, с възможност за приемане на заявки в работно и извън работно време, включително през почивни и празнични дни, по 24 часа в денонощие, 365 дни в годината. Възложителят заявява самолетни билети във всички категории на икономичната класа, както и в бизнес класа, за редовни двупосочни полети по различни дестинации в Европа и извън Европа, както и за еднопосочни при необходимост, съгласно изискванията посочени в Техническата спецификация от настоящата документация. Изпълнението на предмета на обществената поръчка включва и:
2.2.1. осигуряване на билети за други видове транспорт (влак, автобус, кораб) за превоз на служители на ДАМТН при служебни пътувания в Европейския съюз (ЕС) и извън ЕС, съгласно всяка конкретна заявка на възложителя, в т.ч. и осигуряване на превоз до крайната дестинация в случаите, когато крайната дестинация не разполага с възможности за въздушен превоз (трансфер летище/хотел/институция) в чужбина;
2.2.2. осигуряване на хотелски резервации и настаняване при поискване от възложителя, за всеки отделен случай, при пътувания на служители на ДАМТН в ЕС и извън ЕС, съобразени с размера на квартирните суми, определени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина: резервация и настаняване в хотели с категория минимум 3 звезди, единична стая с включена закуска.
Критериите по-долу
 
ДА показател за качество    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
130000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят изисква гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да предоставя услугите, предмет на настоящата поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в обявлението и в настоящата документация за участие.Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и свързаните с него лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в обществената поръчка. „Свързани лица“ по смисъла на §2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП са тези по смисъла на § 1, т. 13 и т. 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Участниците в процедурата могат да ползват подизпълнители или капацитета на трети лица. , като посочат това обстоятелство в Единния европейски документ за обществени поръчки. възложителят отстранява от участие лица, за които са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Основанията за отстраняване са подробно разписани в документацията за обществената поръчка.
Годност - Участникът следва да е вписан в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти – част от Националния туристически регистър, в съответствие с чл. 61, ал. 3 от Закона за туризма. За чуждестранни лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Участникът следва да е член или акредитиран агент на IATA към момента на подаване на офертата. Участникът следва да е вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“, воден от Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) като администратор на лични данни. За чуждестранни лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Комплексна оценка (КО) = Ktehn х 0,50 + Kfin х 0,50, където
Ktehn – Оценка на качеството - с относителна тежест 0,50 в комплексната оценка се изчислява по следната формула;
Ktehn = Т1 х 0,50 + Т2 х 0,30 +Т3 х 0,20
Където:
Т1 - Оценка на организацията на дейностите по обслужване и издаване на самолетни билети на командировани служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор с тежест в оценката за качеството 0,50;
Т2 – Допълнителни условия и услуги за поевтиняване на услугата за предоставяне на самолетни билети и/или повишаване на качеството с тежест в оценката за качеството 0,30.
Т3 – Оценка за управление на риска при организиране на хотелско настаняване в чужбина и съпътстващи дейности с тежест в оценката за качество 0,20.
Kfin – Оценка на цената - с относителна тежест 0, 50 в комплексната оценка, се изчислява по следната формула.
Kfin = Ф1 х 0,50 + Ф2 х 0,30 + Ф3 х 0,20
където:
Ф1 - Таксата за издаване на самолетен билет (такса обслужване) за дестинации в Европа с коефициент на тежест 0, 50;
Ф2 - Таксата за издаване на самолетен билет (такса обслужване) за дестинации извън Европа с коефициент на тежест 0,30;
Ф3 – Такса обслужване за хотелско настаняване за дестинация в чужбина с коефициент на тежест 0,20.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да има оторизация за работа със системата BSP (Billing and Settlement Plan) – България. Участникът да има право да резервира, издава и продава самолетни билети чрез глобална резервационна система („Амадеус“, „Галилео“, Уърлдспан“, „Сейбър“ и др.), като системата следва да предлага висока степен на пълна, достоверна и актуална информация за наличните цени на самолетните билети. Участникът следва да е изпълнил минимум 3 (три) услуги с предмет на дейност сходен или идентичен с предмета и обема на поръчката (продажба на самолетни билети) общо за последните 3 години от датата, определена като краен срок за получаване на оферти. Участникът да има внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008, или еквивалент с обхват, сходен с предмета на поръчката. Под услуга сходна с предмета на обществената поръчка, следва да се разбират туроператорски и турагентски услуги, в т.ч. осигуряване на самолетни билети. Участникът следва да разполага най-малко с 2 (две) лица от персонала, осъществяващи функции по продажба на самолетни билети, които следва да отговарят на изискванията за образование, придобита професионална квалификация в областта на туризма и езикова квалификация на персонала, посочени в чл. 7 от НАРЕДБА № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност. Лицата, осъществяващи функции по продажби на самолетни билети, следва да са с висше образование или средно образование и придобита професионална квалификация в областта на туризма и притежаващи сертификат, удостоверяващ IATA квалификация. Лицата трябва да владеят най-малко един чужд език. За признаване владеенето на чужд език на лицата се изисква удостоверяване на следното ниво на владеене на чужд език спрямо приетата Обща Езикова Европейска Рамка (ОЕЕР) – В2. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ползва капацитета на трети лица, последните следва да отговарят на критерия за подбор, за доказването на който участникът се позовава на техния капацитет. В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители съответният критерий за подбор се прилага за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител, трябва да осигурява:
4.1. Изгодни и удобни редовни директни полети на авиокомпаниите във всички дни от седмицата, а при липсата на директен полет в периода – с минимален брой прекачвания, с кратки и/или съобразени с целите на пътуването престои. Предложените полети не могат да бъдат предоставени от нискобюджетни авиокомпании, които не са оторизирани за работа с BSP (Billing and Settlement Plan - международна система за уреждане на плащания във въздушния транспорт под егидата на IATA). По изключение, по изрична заявка от страна на Възложителя, изпълнителят трябва да осигури възможност за закупуване на самолетни билети на нискобюджетни компании.
Условията са подробно разписани в документацията за участие
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/02/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/02/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Г. М. Димитров № 52А, ет. 4

Отварянето на офертите се извършва на заседание от комисия, назначена от Възложителя. На заседанието се допускат представители на участниците.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят изисква гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от стойността на договора.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за подава на жалба е в съответствие с чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/01/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва