Деловодна информация
00765
15-01-3 12/01/2017 (дд/мм/гггг)
не
00765-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Брацигово 000352565
ул.Атанас Кабов № 6 а
Брацигово BG423 4579 България
Цонка Кушлева +359 35522065
op@bratsigovo.bg +359 35522101

Интернет адрес/и

www.bratsigovo.bg

www.bratsigovo.bg/op.php


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.bratsigovo.bg/op.php
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП,ДЦВХУ,ОТ,Топъл обяд и КСУДС в гр.Брацигово,община Брацигово по пет обособени позиции
15000000      
Доставки

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/, Дневен център за възрастни хора с увреждания /ДЦВХУ/, Обществена трапезария/ОТ/, Осигуряване на „Топъл обяд“ по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане –операция тип 3 BG05FMOP001-3-002 и Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр. Брацигово, община Брацигово“ по обособени позиции :
Обособена позиция № 1: “ДОСТАВКА НА ХЛЯБ,ХЛЕБНИ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ“
Обособена позиция № 2: “ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ, ЯЙЦА “
Обособена позиция № 3: “ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ “
Обособена позиция № 4: “ДОСТАВКА НА ТРАЙНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПОДПРАВКИ, ШОКОЛАДОВИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ”
Обособена позиция № 5: “ ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ И ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ’’
Изпълнението на поръчката се извършва чрез периодични доставки в съответствие с предварително подадени заявки до франко складовете на звената
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
119500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

ДОСТАВКА НА ХЛЯБ,ХЛЕБНИ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр.Брацигово,община Брацигово

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/, Дневен център за възрастни хора с увреждания /ДЦВХУ/, Обществена трапезария/ОТ/ и Топъл обяд по оперативните програми към Домашен социален патронажи и Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр.Брацигово,община Брацигово “ по обособени позиции,за
Обособена позиция № 1: “ДОСТАВКА НА ХЛЯБ,ХЛЕБНИ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ“, включва доставка до складовате на посочените потребители на адреси посочени в документацията на поръчката.Количеството на видовете хляб,хлебни и тестени изделия е съгласно Количествена сметка образец 12.1. от приложенията на образците към документацията на поръчката.Изискванията към тази група хранителни продукти са съгласно нормативните документи посочени в документацията на поръчката и в техническите спецификации.Количествата са :
1 Хляб “Бял”( 0,650 кг.) по БДС бр. 8250
2 Хляб "Пълнозърнест" (0,600 кг.)по БДС бр. 500
3 Брашно "Бяло" тип 500 кг. 830
4 Козунак( 0,500 кг.) бр. 90
5 Точени кори (0,400 кг) бр. 20
6 Готово тесто кг 5
7 Бутер тесто кг. 5
8 Сухари 130 гр. бр. 2
9 Фиде кг. 168
10 Кус-кус кг. 15
11 Макарони кг. 133
12 Спагети кг. 80
13 Талиатели (0,500 кг) бр. 5
14 Баничка - 140 гр. бр. 2016
15 Кифла с мармалад/шоколад -140 гр. бр. 1616
16 Геврек -140 гр. бр. 160
17 Тутманик -140 гр. бр. 1316
18 Милинка-140 гр. бр. 1216
19 Сиренка-140 гр. бр. 150
20 Пица 180 гр. с шунка и кашкавал бр. 1800
21 Сандвич 180 гр.с шунка и кашкавал бр. 600
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ,ЯЙЦА 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр.Брацигово,община Брацигово

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/, Дневен център за възрастни хора с увреждания /ДЦВХУ/, Обществена трапезария/ОТ/ и Топъл обяд по оперативните програми към Домашен социален патронажи и Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр.Брацигово,община Брацигово “ по обособени позиции,за
Обособена позиция № 2: “ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ, ЯЙЦА “ включва количества съгласно количествена сметка образец 12.2. от документацията на поръчката.
1.Кисело мляко 2 % - 400 гр. по БДС 12:2010 бр. 10720
2.Кисело мляко 3,6 % - 400гр. по БДС бр. 1500
3.Пастьоризирано мляко/кутия/ - 3 % масленост л. 2728
4.Адаптирано мляко за бебета в кутия 400 гр. бр. 20
5.Сметана готварска- 500 гр. бр. 20
6.Краве масло по БДС кг 250
7.Сирене краве - кг кг 80
8.Сирене краве по БДС 15:2010 кг. 400
9.Сирене крема - 125 гр бр. 50
10.Кашкавал - кг. кг 227
11.Кашкавал по БДС 14:2010 кг. 20
12.Извара -кг. по БДС кг 10
13.Майонеза -200 гр. бр 50
14.Руска салата кг. кг. 10
15.Млечна салата -кг. кг. 10
16.Яйца клас "А" бр. 27080
Изискванията към хранителните продукти са съгласно нормативната документи посочени в документацията на поръчката и техническата спецификация на възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСТНИ ПРОДУКТИ,РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
15200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр.Брацигово,община Брацигово

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/, Дневен център за възрастни хора с увреждания /ДЦВХУ/, Обществена трапезария/ОТ/ и Топъл обяд по оперативните програми към Домашен социален патронажи и Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр.Брацигово,община Брацигово “ по обособени позиции,за
Обособена позиция № 3: “ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ “,включва доставки по количества посочени в Количествена сметка образец № 12.3. към документацията на поръчката а именно:
1 Свинско месо без кости кг. 672
2 Пилета /замразени/ кг. 30
3 Пилешки бутчета/замразени/ кг. 3810
4 Пилета охладени кг. 50
5 Воденички /пилешки/ кг. 83
6 Пилешки бутчета охладени кг. 50
7 Пилешка пържола кг 245
8 Кренвирш кг. 48
9 Карначета кг 171
10 Кебапчета х 0.060 кг.-Стара планина бр. 5740
11 Кюфтета х 0.060 кг. – Страра планина бр. 9850
12 Свинка пържола -котлет - 250 гр. бр. 60
13 Свинка пържола без кост -250 гр. бр. 142
14 Наденица кг. 192
15 Малотраен колбас -Стара планина кг. 10
16 Кайма /св.-тел.- 60:40 -Стара планина/замразена/ кг. 1489
17 Пастет пилешки-0,120 кг. бр. 100
18 Пастет свински -0,120 кг. бр. 200
19 Шпеков салам кг. 35
20 Луканка кг. 15
21 Пуешко месо кг. 35
22 Заешко месо кг. 60
23 Телешки салам кг 100
24 Телешко месо кг. 35
25 Месо мляно /св.-тел. 60:40/ кг. 25
26 Шунка кг. 10
27 Скумрия с глави - замразена кг. 885
28 Риба пангасиус - замрзена /филе/ кг. 50
29 Риба хек филе кг 50
30 Риба скумрия -филе кг 50
31 Шаран -пресен кг. 20
32 Риба тон-консерва-185 гр. бр 15
Иизискванишята към хранителните подукти са съгласно нормативните документи посочени в документацията на поръчката и техническата спецификация на възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
45000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ДОСТАВКА НА ТРАЙНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПОДПРАВКИ,ШОКОЛАДОВИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
15870000      
15840000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр.Брацигово,община Брацигово

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/, Дневен център за възрастни хора с увреждания /ДЦВХУ/, Обществена трапезария/ОТ/ и Топъл обяд по оперативните програми към Домашен социален патронажи и Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр.Брацигово,община Брацигово “ по обособени позиции,за
Обособена позиция № 4: “ДОСТАВКА НА ТРАЙНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПОДПРАВКИ, ШОКОЛАДОВИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ”, включва доствавка до складовотете на потребителите в количества съгласно Количествена сметка образец 12.4. от документацията на поръчката а именно:
1 Ориз кг. 907
2 Захар кг. 610
3 Нишесте /царевично / 60 гр. бр. 1210
4 Нишесте / пшенично/ 60 гр. бр. 400
5 Грис кг. 52
6 Жито кг. 4
7 Булгур кг. 10
8 Елда кг. 5
9 Леща кг. 410
10 Люпена- червена леща кг. 6
11 Зрял боб кг 542
12 Нахут кг. 3
13 Зехтин л. 10
14 Олио л. 1426
15 Оцет -/0,700 л. / бр. 120
16 Сол йодирана кг. 210
17 Пчелен мед кг. 5
18 Корнфлейкс кг 5
19 Какао на прах -0,100 гр. кг. 40
20 Мая за хляб-кубче 42 гр. бр. 20
21 Сода бикарбонат -100г бр. 30
22 Бебешки каши/кутия/ бр. 100
23 Киноа кг. 2
24 Овесени ядки кг. 7
25 Солети 60 гр. бр. 280
26 Чай билков–кутия 20 бр. филтър бр. 170
27 Червен пипер -100 г бр. 360
28 Черен пипер/млян/ -10г бр. 150
29 Чубрица ронена 70 гр. бр. 180
30 Джоджен -10г бр. 110
31 Кимион млян 10г бр. 220
32 Дафинов лист -10г бр. 40
33 Канела -10г бр. 40
34 Ванилия 2 гр. бр. 20
35 Бакпулвер 10 гр. бр. 130
36 Бахар 10 гр. бр. 30
37 Лимонена киселина 10 гр. бр. 20
38 Копър сух 10 гр. бр. 10
39 Универсална подправка(0,100 кг) бр. 5
40 Бишкоти кг. 6
41 Бисквити "Закуска" 0.330 к г. бр. 50
42 Обикновенни бисквити/пакет/ -0.200 кг. бр. 810
43 Бебешки бисквити - 0.190 кг. бр. 10
44 Локум -кутия 0.140 кг. бр. 10
45 Шоколадова вафла-60 гр. бр. 510
46 Шоколадова вафла с ядки -60 гр. бр. 300
47 Шоколадови бонбони -197 гр. бр. 80
48 Шоколадови бонбони -153 гр. бр. 20
49 Пудра захар кг. 5
50 Меден линцер - 80 гр.,индв.опаковка бр. 477
51 Сладолед 0,200 ml./чашка/ бр. 2500
52 Кроасан -80 гр. индв.опаковка бр. 2715
53 Суха паста-60 гр.,индв.опаковка бр. 658
54 Бутерки-85 гр. -индив.опаковка бр. 50
55 Баклава- 100 гр. бр. 60
56 Толумбички- 100 гр. бр. 60
57 Кадаиф кг. 4
58 Медена питка -50 гр. бр. 655
59 Наполеонка -индивидуална-85 гр. бр. 370
60 Торти /15 парчета/ бр. 42
61 Паста-120 гр. бр. 120
62 Млечен шоколад -40 г бр 100
Изискванията към храните са съгласно нормативните документи посочени в документацията на поръчката и тегхническата спецификация на възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ,ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ И ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15300000      
15896000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр.Брацигово,община Брацигово

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/, Дневен център за възрастни хора с увреждания /ДЦВХУ/, Обществена трапезария/ОТ/ и Топъл обяд по оперативните програми към Домашен социален патронажи и Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр.Брацигово,община Брацигово “ по обособени позиции,за
Обособена позиция № 5: “ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ,ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ И ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ “ включва доставка до складовете на потребителите за количества съгласно Количествена сметка образец № 12.5. към документацията на поръчката а именно:
1 Ябълки кг. 1714
2 Дини кг. 750
3 Пъпеши кг. 217
4 Праскови кг. 170
5 Портокали кг. 327
6 Мандарини кг. 293
7 Банани кг. 1664
8 Грозде кг. 50
9 Тиква кг. 140
10 Круши кг. 64
11 Сини сливи кг. 20
12 Киви кг. 20
13 Череши кг. 40
14 Ягоди кг. 20
15 Кайсии кг. 50
16 Лимони кг. 15
17 Картофи стари кг. 3870
18 Картофи пресни кг. 500
19 Лук зрял кг. 1440
20 Чушки червени кг. 40
21 Чушки зелени кг. 277
22 Домати -парникови кг. 92
23 Домати - летни кг. 286
24 Зеле пролетно кг. 376
25 Зеле лятно кг. 696
26 Краставици - парникови кг. 71
27 Крастациви летни кг. 581
28 Тиквички кг. 185
29 Зелен фасул кг. 10
30 Патладжан кг. 2
31 Карфиол кг. 10
32 Моркови кг. 694
33 Чесън кг. 5
34 Праз кг. 88
35 Гъби печурки кг. 100
36 Спанак кг. 78
37 Зелен лук/връзка/ бр. 20
38 Маруля бр. 500
39 Репички връзка бр. 10
40 Копър пресен връзка бр. 10
41 Магданоз/връзка/ бр. 530
42 Конфитюр 0.330 кг. бр 210
43 Мармалад шипков 0.330 кг. бр 20
44 Сладко буркан 0.330 кг. бр 50
45 Плодови пюрета 0.190 кг. бр. 150
46 Натурален сок 100 % по БДС л. 450
47 Бебешки сок /нектар 750 мл. бр. 50
48 Компот бр. 150
49 Боза л. 420
50 Зелен фасул 0.680 кг. бр. 938
51 Домати 0.680 кг. бр. 2500
52 Гювеч 0.680 г бр. 290
53 Паприкаш 0,680кг. бр. 100
54 Грах 0.680 кг. бр. 20
55 Гъби (буркан) 0.680 кг. бр. 20
56 Корнишони консерва 0.680 кг./кисели краставички/ бр. 266
57 Лютеница 0,380 кг. бр. 530
58 Кисело зеле 1,700 кг бр. 198
59 Зелеви листа /1,700 кг./ бр. 20
60 Ложвджиъйска салата 0,680 кг. бр. 100
61 Туршия / 1,700 кг/ бр. 30
62 Пипер печен 0.680 кг. бр. 30
63 Кетчуп -1 л. л. 40
64 Зеленчукови пюрета 0.190 кг. бр. 100
65 Маслини кг. 20
66 Грах замразен кг. 360
67 Зелен фасул замразен кг. 10
68 Замразен карфиол кг. 14
69 Замразен спанак кг. 45
70 Замразени броколи кг. 15
71 Замразени зеленчуци/микс/ кг. 10
72 Минерална вода 500 мл бр. 1500
Изискванията към хранителните продукти са съгласно нормативните документи посочени в документацията на обществената поръчка и техническата специикация навъзложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се изисква
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се изисква

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да има опит при изпълнението на дейности идентични или сходни с предмета на обособената позиция за която подава оферта, включително да е изпълнил през проследните 3/три / години считано от датата на подаване на офертата дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката - предмета на обособената позиция за която участва.
Забележка: Идентични или сходни с предмета на обществената поръчка за всяка обособена позиция са доставки на храни от „Групата храни“ за съответната обособена позиция. По смисъла на пар. 1,т.12 от ДР на Закона за храните ,“Групи храни „ са храни, обединени на базата на техния произход и състав.
Обемът на сходните по вид дейности за всяка обособена позиция следва да бъде минимум:
Обособена позиция № 1: ДОСТАВКА НА ХЛЯБ,ХЛЕБНИ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ на стойност 9500,00лв. без ДДС ;
Обособена позиция № 2: ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ, ЯЙЦА на стойност 25000,00 лв. без ДДС ;
Обособена позиция № 3: ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ на стойност 45000,00 лв. без ДДС ;
Обособена позиция № 4: ДОСТАВКА НА ТРАЙНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПОДПРАВКИ, ШОКОЛАДОВИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ на стойност 15000,00 лв. без ДДС
Обособена позиция № 5: ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ И ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ на стойност 25000 лв. без ДДС ;
2.Участникът трябва да разполага със собствен или нает транспорт, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти.
3.Участникът трябва да разполага с обект (собствен или нает) за производство, съхранение и/ или търговия на едро с всички хранителни продукти (от животински или неживотински произход), обект на поръчката - доставката по съответната обособена позиция, за която участника подава оферта, който обект следва да е регистриран по реда на чл.12, ал.2 от Закона за храните.


1.Участникът следва да е изпълнил поне 1/една/ доставка еднаква или сходна с предмета на поръчката.
2.Участникът следва да притежава най-малко 1/едно / транспортно средство –собствено или наето, отговарящо на санитарно хигиенните изисквания за транспорт на съответните хранителни продукти.
3.Участникът следва да притежава поне един обект, регистриран на основание чл. 12, ал.2 от Закона за храните;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/02/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/02/2017 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

гр.Брацигово,сградата на Младежки дом, ул. Христо Смирненски № 1

Възложителят назначава комисия за разглеждане и оценка на офертите. Комисията се състои от нечетен брой членове.
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


м. януари 2018 година

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Документацията за участие е публикувана в официалния сайт на община Брацигово ,в Раздел "Профил на купувача" профила на купувача на адрес : www.bratsigovo.bg/op.php

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10- дневен срок съгласно чл.197 ал. 1,т. от 1 до 8 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/01/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва