Деловодна информация
02744
35 12/01/2017 (дд/мм/гггг)
не
02744-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ДКЦ СМОЛЯН ЕООД 201004249
ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ №2
СМОЛЯН BG424 4700 България
Д-Р МОНКА ТОДОРОВА - ДАНЧЕВА +359 882430136
dkc.smolyan@gmail.com +359 882430136

Интернет адрес/и

http://dkcsmolyan.com/

http://dkcsmolyan.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://dkcsmolyan.com/02744-2017-0001-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bc%d0
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лабораториии за нуждите на ДКЦ Смолян ЕООД.
33140000      
Доставки

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична и микробиологина лаборатории за нуждите на "ДКЦ Смолян" ЕООД.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
157000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на медицински консумативи 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

ДКЦ Смолян ЕООД, гр. Смолян, бул. България №2

Доставка на медицински косумативи
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на реактиви и конумативи за Клинична Лаборатория за нуждите на ДКЦ Смолян ЕООД 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33694000      
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

ДКЦ Сомлян ЕООД, гр. Смолян, бул. България №2

Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
125000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на реактиви и консумативи за Микробиологична лаборатория за нуждите на ДКЦ Смолян ЕООД 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
33694000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

ДКЦ Смолян ЕООД, гр. Смолян, бул. България №2

Доставка на реактиви и консумативи за микробиологична лаборатория
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да притежават валидно към крайната дата за подаване на оферти разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника от ИАЛ или от чуждестранен орган при условие за приложимост на разрешението за територията на Република България - във формата на копие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се предвиждат

няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да са изпълнили успешно най-малко 3 договора с предмет – еднакъв или сходен с предмета на поръчката. Под „идентични“ или „сходни“ следва да се разбират доставки на медицински изделия по смисъла на ЗМИ.
Участниците за доставка на медицински консумативи следва да имат внедрена система за управление на качеството ISO 9001: 2008 или еквивалентно за внос и дистрибуция на медицински изделия;
Участниците следва да докажат наличието на сертификати за внедрена система за управление на качеството ISO 13485 или еквивалентен, за производителите на оферираните продукти
Участниците следва да притежават правото да извършва търговия на едро на оферираните продукти на територията на Република България, предоставено от производителя на стоките, както и да установят съответствието на оферираните стоки с Директива 93/42/ЕЕС и със Закона за медицинските изделия;
Участниците следва да разполагат със складова база, която позволява в случай на необходимост съответните медицински консумативи/реактиви да бъдат доставяни в лечебното заведение до 24 /двадесет и четири/ часа от заявяването им, а при спешност до 2/два/ часа, както и да разполагат със съответните транспортни средства, според спецификата на медицинските консумативи.


За последните три години от датата на подаване на офертата участникът трябва да е изпълнил минимум 3 договора, идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка.Участниците следва да разполагат със складова база, която позволява в случай на необходимост съответните медицински консумативи/реактиви да бъдат доставяни в лечебното заведение до 24 /двадесет и четири/ часа от заявяването им, а при спешност до 2/два/ часа, както и да разполагат със съответните транспортни средства, според спецификата на медицинските консумативи.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/02/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/02/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Административна сграда на ДКЦ Смолян ЕООД, гр. Сомлян, бул. България №2

Кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

ГАРАНЦИЯТА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА Е В РАЗМЕР 3 % (ТРИ ПРОЦЕНТА) ОТ СТОЙНОСТТА МУ.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Участниците следва да представят мостри по определени позиции, посочени в документацията. Участникът задължително трябва да оферира всички реактиви/консумативи, където е посочено, че се изисква комплекстност.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1, т.1 вр. чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалваане пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/01/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва