Деловодна информация
00546
18-00-2 05/01/2017 (дд/мм/гггг)
не
00546-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД 000662776
ул. Пловдивско поле №6
София BG411 1756 България
Силвия Маринова, Ваня Василева-Кисьова, Цветолюба Васева +359 28076355
smarinova@sbaloncology.bg +359 28706321

Интернет адрес/и

http://procurement.sbaloncology.bg

http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161220RmKO931456
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА ПО „НАРЕДБА № 11 ОТ 21.12.2005 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ“ ЗА ПЕРСОНАЛА НА „СБАЛ
30199770      
Услуги

Настоящата процедура се организира от Възложителя в изп-ние на задълженията му като работодател към персонала на СБАЛО ЕАД, произтичащи от „Наредба № 11/2005г. за определяне на у-вията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея“, изд. от м-ра на труда и социалната политика и м-ра на здравеопазването /обн. ДВ бр. №1/03.01.2006 г./ (Наредба № 11/2005 г.). Същите се реализират чрез предоставяне на ваучери за храна, като една от възможните и допустими форми за осигуряване на това обслужване в натура и различаващи го от паричните взаимоотношения между работодател и персонал. Прогнозните количества ваучери (брой ваучери) за период от 1 м. - 1 700 (хиляда и седемстотин) броя, като прогнозния брой ваучери за период от 12 мес. е 20 400 бр . Посочените количества ваучери за период от 12 м. са ориентировъчни и не пораждат задължения за СБАЛО ЕАД да ги поръча в пълния прогнозен обем.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
171200.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30199770      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

касата на „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД, гр. София, бул. “Пловдивско поле” № 6, ет. 6, стая № 9 „каса

Брой персонал, имащ право на ваучери за храна ежемесечно - 300 души; Брой персонал, имащ право на ваучери за храна годишно - 3600; Размер на средномесечната потребност от ваучери (номинална стойност на ваучерите) - 14100.00 лв.; Размер на годишната потребност от ваучери (номинална стойност на ваучерите) - 169200.00 лв.; Прогнозно ориентировъчно количество (брой) ваучери за 1 месец - 1700 броя; Предлаганите ваучери трябва да бъдат с номинал от 1.00 (един) лв., 2.00 (два) лв., 5.00 (пет) лв., 10.00 (десет) лв. и 20.00 (двадесет) лв. Прогнозно ориентировъчно количество (брой) ваучери за период от 1 месец - 1 700 (хиляда и седемстотин) броя, като (прогнозен) брой ваучери за период от 12 месеца е 20 400 (двадесет хиляди и четиристотин) броя. Прогнозният брой ваучери по номинална стойност за период от 12 месеца е, както следва: - 20.00 (двадесет) лв. номинална стойност – 500 (петстотин) броя месечно или 6000 (шест хиляди) броя годишно;- 10.00 (десет) лв. – 200 (двеста) броя месечно или 2400 (две хиляди и четиристотин) броя годишно; - 5.00 (пет) лв. – 200 (двеста) броя месечно или 2400 (две хиляди и четиристотин) броя годишно; - 2.00 (два) лв. – 300 (триста) броя месечно или 3600 (три хиляди и шестстотин) броя годишно; - 1.00 (един) лв. – 500 (петстотин) броя месечно или 6000 (шест хиляди) броя годишно.;Ваучерите да се използват в максимален брой обекти за търговия с храни (по смисъла на Наредба № 7/ 09.07.2003г. на МТСП и МФ) на територията на гр. София. Ваучерите да се приемат като средство за разплащане в не по-малко от 3 различни търговски вериги, всяка с повече от 5 търговски обекта за хранителни стоки, с посочени адреси, попадащи в териториалния обхват на град София, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните (обекти по чл. 2, ал. 2 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ), с които участниците имат сключен договор съгласно чл. 15 от Наредба № 7/09.07.2003г. на МТСП и МФ. Срокът на валидност на ваучерите следва да бъде за календарната година, за която са издадени. Ваучерите, издадени след м.10. (считано от 01.11.) на текущата година, следва да бъдат валидни и за следващата календарна година.Ваучерите за храна следва да съдържат всички реквизити съгласно чл. 22, ал. 2 от „Наредба № 7/09.07.2003г. на МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор“ на МТСП и МФ, с изключение на реквизитите по т.9 и т.10.
Участниците следва да представят образец на ваучер, отговарящ на цитираните изисквания. Срокът за доставка на ваучери (в т.ч. изработване, отпечатване, пакетиране и доставка) не може да бъде по-дълъг от 5 работни дни след подаване на заявка от възложителя до изпълнителя, заплащане на номиналната им стойност и на възнаграждението за изработване.Класирането на участниците се извършва въз основа на икономически най-изгодна оферта при критерий за възлагане „най-ниска цена“. При класирането се взема предвид Общата стойност на поръчката, в която са включени номиналната стойност на ваучерите за една година – 169 200,00 лв. (сто шестдесет и девет хиляди и двеста лв.) и всички разходи без ДДС, закръглени до четвърти десетичен знак, за изработване, отпечатване, пакетиране, персонализиране и доставка на прогнозен брой до 20 400 броя ваучери годишно.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
171200.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците, установени в България, следва да разполагат със специално разрешение съгласно националното законодателство: валидно Разрешение от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като ОПЕРАТОР на ваучери за храна, издадено по реда и условията на чл. 5 и сл. от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ. Участник, чието Разрешение е отнето от МФ и/или се намира в съдебна процедура по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 7/09.07.2003г. се отстранява от участие в процедурата.
На основание чл. 60, ал. 2 от ЗОП възложителят изисква от участниците да докажат наличието на такова разрешение чрез представяне на заверено от участника копие на Разрешение от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като ОПЕРАТОР на ваучери за храна, издадено по реда на чл. 5 и сл. от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ.
Участниците - чуждестранни лица следва да разполагат с еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

не
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на техническите и професионални способности на участниците.

не
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Посочените количества (прогнозен брой) ваучери за период от 12 месеца - 20 400 бр. са ориентировъчни и не пораждат задължения за „СБАЛ по онкология” ЕАД да ги поръча в пълния прогнозен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата числеността на правоимащите лица, условията на положения труд и изпълнението на изискванията на Наредба № 11/2005 г. на МТСП и МЗ.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/01/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/01/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

сградата на „СБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София 1765, ул. „Пловдивско поле” № 6, 6 етаж, заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на „СБАЛ по онкология” ЕАД - чл. 54, ал.2 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за когото е налице някое от следните обстоятелства:1. обявен е в несъстоятелност или е в п-во по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е скл.извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в к.е установен.Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, основанията по чл. 55, ал. 1, т. 1от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители при изп-ние на поръчката, основанията по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП се прилагат за всеки от тях. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, основанията по чл. 55, ал. 1, т. 1от ЗОП се прилагат за всяко от тези лица.Информацията относно основанията за незадължително отстраняване се посочва в ЕЕДОП, част III “Основания за изключване”, раздел В. Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора без ДДС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/01/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва