Деловодна информация
5395
2 03/01/2017 (дд/мм/гггг)
не
5395-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Българска федерация художествена гимнастика 121330447
бул. Васил Левски 75
София BG411 1040 България
Росина Атанасова +359 29300628
bulrg@abv.bg +359 29801670

Интернет адрес/и

http://www.fbgr.org/

https://www.fbgr.org/profil-na-kupuvacha.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.fbgr.org/profil-na-kupuvacha.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Физическо възпитание и спорт

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж на спортисти, треньори и длъжностни лица от Българска федерация художествена гимнастика при участия в международни състезания”
60400000      
Услуги

Изпълнителят трябва да осигурява самолетни билети за превоз на пътници и багаж при пътувания за участия в международни състезания в страната и чужбина и резервации, в рамките на работното време на Федерацията – 09:00-17:00 ч. При необходимост, да осигури възможност за приемане и изпълнение на заявки по всяко време на денонощието, включително в извънработно време, през почивните и празнични дни.
Основните дестинации, по които се извършват пътувания са Баку, Ташкент, Виена, Телавив, Москва, Киев, Бърно, Ню Йорк, Париж, Лисабон, Мадрид, Рим, Милано, Берлин, Берн, Цюрих,Будапеща, Прага, Братислава, Истанбул, Токио, Пекин и др. Подробни изисквания и указания относно процедурата заинтересованите лица могат да намерят в одобрената документация към поръчката, находяща се в профила на купувача на уебсайта на БФХГ: https://www.fbgr.org/profil-na-kupuvacha.html
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
263000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Баку, Ташкент, Виена, Телавив, Москва, Киев, Бърно, Ню Йорк, Париж, Лисабон, Мадрид, Рим, Милано, Берлин, Берн, Цюрих,Будапеща, Прага, Братислава, Истанбул, Токио, Пекин и др.

Изпълнителят трябва да осигурява самолетни билети за превоз на пътници и багаж при пътувания за участия в международни състезания в страната и чужбина и резервации, в рамките на работното време на Федерацията – 09:30-17:00 ч. При необходимост, да осигури възможност за приемане и изпълнение на заявки по всяко време на денонощието, включително в извънработно време, през почивните и празнични дни.
Основните дестинации, по които се извършват пътувания са Баку, Ташкент, Виена, Телавив, Москва, Киев, Бърно, Ню Йорк, Париж, Лисабон, Мадрид, Рим, Милано, Берлин, Берн, Цюрих,Будапеща, Прага, Братислава, Истанбул, Токио, Пекин и др. Подробни изисквания и указания относно процедурата заинтересованите лица могат да намерят в одобрената документация към поръчката, находяща се в профила на купувача на уебсайта на БФХГ: https://www.fbgr.org/profil-na-kupuvacha.html
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка - оценява се организацията на дейностите за изпълнение на предмета на обществената поръчка    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
263000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да притежават валидна регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност в съответствие с чл. 61, ал. 3 от Закона за туризма (ЗТ) и да са вписани в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти или да са лица по чл. 62 от Закона за туризма, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или да притежават аналогично разрешение или членство в определена организация, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Документи за доказване: Доказва се чрез посочване номер в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти.
2. Участникът следва да е член на International Air Transport Association (IATA) или да е агенция, притежаваща акредитация в IATA.
Документи за доказване: За доказване се представя копие на документ, удостоверяващ, че участникът е член на IATA или копие на документ, че е агенция, притежаваща акредитация в IATA.
3. Участникът трябва да има валидна към датата на подаване на офертата оторизация за работа в системата Billing and Settlement Plan (BSP) България или в еквивалентна система.
Документи за доказване: Документът, с който се доказва съответствие е извлечение от BSP линк и/или друг документ, удостоверяващ оторизацията за работа в (BSP) България или в еквивалентна система през последния билинг период. При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този критерий за подбор, като описват всички авиокомпании с полети от и към РБългария, които са дали оторизация на участника.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците следва да имат валидна застраховка „Отговорност на туроператора“ по чл. 97, ал. 1 от Закона за туризма.
2. Участниците следва да имат реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност на поръчката.


по т. 1. Документът, с който се доказва критерият е копие от застраховката. При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този критерий за подбор в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние, т. 5 от ЕЕДОП.
по т. 2. Документът, с който се доказва съответствието с изискването, е справка съгласно чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Оборотът се описва в част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние”, т. 2а на ЕЕДОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да са изпълнили минимум една услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата. Под „сходни с предмета на поръчката“ се разбира дейности, свързани с осигуряване на самолетни билети.
2. Участниците следва да разполагат с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката - най-малко с 2 (две) лица за продажба на самолетни билети, които да отговарят на НАРЕДБА № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност. Лицата, осъществяващи функции по продажби на самолетни билети, следва да са с висше образование или средно образование и придобита професионална квалификация в областта на туризма и притежаващи сертификат, удостоверяващ IATA квалификация. Лицата трябва да владеят най-малко един чужд език. За признаване владеенето на чужд език на лицата се изисква удостоверяване на следното ниво на владеене на чужд език спрямо приетата Обща Езикова Европейска Рамка (ОЕЕР) – В2.
3. Участниците трябва да имат право да резервират и издават билети чрез глобална резервационна система („АМАДЕУС” /Amadeus/ и/или „Галилео” /Galileo/, и/или Уърлдспан” /Worldspan/, и/или „Сейбър” /Sabre/ или еквивалент) към датата, посочена като краен срок за получаване на оферти.
4. Участниците следва да разполагат с внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:20хх или еквивалентен сертификат.
5. Участниците следва да разполагат с внедрена система за управление на сигурността на информацията БДС EN ISO/IEC 27001:20xx. или еквивалентен сертификат.


По т. 1. Документът, с който се доказва е списък съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този критерий за подбор в Част IV: Критерии за подбор, буква В Технически и професионални способности, т. 1б. от ЕЕДОП.
По т. 2. Документът, с който се доказва изискването е списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата и копие от IATA сертификат. При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този критерий за подбор в Част IV: Критерии за подбор, буква В Технически и професионални способности, т. 6. от ЕЕДОП като посочват конкретно имената и професионалната компетентност на лицата (образование, придобита професионална квалификация, сертификати, документ за владеене на чужд език и др.)
По т. 3. Документът, с който се доказва изискването е договор или извлечение от него, сертификат или еквивалент. При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този критерий за подбор в Част ІV Критерии за подбор, буква В Технически и професионални способности, т. 9 от ЕЕДОП като посочват резервационната система.
По т. 4. Документът, с който се доказва изискването е копие от сертификат или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този критерий за подбор в Част ІV Критерии за подбор, буква Г Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление.
По т. 5. Документът, с който се доказва изискването е копие от сертификат или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на сигурността на информацията. При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този критерий за подбор в Част ІV Критерии за подбор, буква Г Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/01/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/01/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

България, София, бул. Васил Левски 75, пк. 1040

тварянето на получените оферти е публично и протича по реда на чл. 54, ал. от 3 до 5 от ППЗОП, като на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Право да участва в процедурата има лице, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от процедурата за възлагане на поръчката участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП (освен ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката, съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен), основанията по чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС), освен в случаите на изключенията по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРС.
Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Към ЕЕДОП се прилагат документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо);копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединение (когато е приложимо)и следната информация:1.правата и задълженията на участниците в обединението;2.разпределение на отговорността между членовете на обединението, включително солидарност на отговорността;3.дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;4. представляващ обединението партньор; документи за поетите от третите лица задължения по чл. 65, ал. 3 от ЗОП(когато е приложимо); попълнен от подизпълнителя ЕЕДОП по чл. 66, ал. 1 от ЗОП(когато е приложимо).Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Актуалните документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор се представят от участникът, избран за изпълнител преди сключване на договора.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават съгласно сроковете по чл. 197
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/01/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва