Деловодна информация
00022
10.00.361 30/12/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
30/12/2016 (дд/мм/гггг)
00022-2016-0021 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Асеновград 000471059
гр.Асеновград, пл. Академик Николай Хайтов №9
Асеновград BG421 4230 България
инж. Атанас Тошев +359 33120238
obstina@assenovgrad.com +359 33165156

Интернет адрес/и

www.assenovgrad.com

http://op.assenovgrad.com/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20161222dGsk679012
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на строителни и монтажни работи за Проект „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград” на Община Асеновград,"
45000000      
Строителство

Предмета на настоящата поръчка е свързан с избор на изпълнител, който да извърши предвидените в инвестиционните технически проекти СМР, с които ще се извърши реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на междублокови пространства в ж.к. Запад, град Асеновград, чрез обновяване и развитие на зелената система и обособяване на зони за отдих, спорт, игра и социални контакти.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6006764.78      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

:  6

II.2) Описание 1

ЗОНА 1: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, РАЗПОЛОЖЕНО МЕЖДУ БЛ. 3/5, БЛ.4/5, БЛ.5/5, БЛ.6/5, БЛ.7/5 И БЛ. 8А/5, С ГРАНИЦИ УЛ. „ХАН КАРДАМ, УЛ.“ЛОЗНИЦА“ И УЛ.“КНИЖНА ФАБРИКА“, Ж.К.ЗАПАД, ГР.АСЕНОВГРАД 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45230000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Асеновград, Ж.К."Запад"

Естеството на работа по настоящата позиция е свързано с предвидената в техническите проекти реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на посочените улици и прилежащите им пространства в ЗОНА 1: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, РАЗПОЛОЖЕНО МЕЖДУ БЛ. 3/5, БЛ.4/5, БЛ.5/5, БЛ.6/5, БЛ.7/5 И БЛ. 8А/5, С ГРАНИЦИ УЛ. „ХАН КАРДАМ, УЛ.“ЛОЗНИЦА“ И УЛ.“КНИЖНА ФАБРИКА“, Ж.К.ЗАПАД, ГР.АСЕНОВГРАД.
Критериите по-долу
 
ДА Оценка на техническото предложение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1357796.93      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Поръчката се финансира по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

II.2) Описание 1

ЗОНА 2: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, РАЗПОЛОЖЕНО МЕЖДУ БЛ. 100, БЛ.101, БЛ.110, С ГРАНИЦИ УЛ.“ЛОЗНИЦА“ И УЛ.“СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ“, Ж.К.ЗАПАД, ГР.АСЕНОВГРАД 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45230000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

ЗОНА 2: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, РАЗПОЛОЖЕНО МЕЖДУ БЛ. 100, БЛ.101, БЛ.110, С ГРАНИЦИ УЛ.“ЛОЗНИЦА“ И УЛ.“СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ“, Ж.К.ЗАПАД, ГР.АСЕНОВГРАД

Естеството на работа по настоящата позиция е свързано с предвидената в техническите проекти реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на посочените улици и прилежащите им пространства в ЗОНА 2 : МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, РАЗПОЛОЖЕНО МЕЖДУ БЛ. 100, БЛ.101, БЛ.110, С ГРАНИЦИ УЛ.“ЛОЗНИЦА“ И УЛ.“СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ“, Ж.К.ЗАПАД, ГР.АСЕНОВГРАД
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
698193.74      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Поръчката се финансира по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

II.2) Описание 1

ЗОНА 3: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, РАЗПОЛОЖЕНО МЕЖДУ БЛ. 5/8, БЛ.4/8, БЛ.6/8, БЛ.3/8, БЛ.ВЪЗХОД-2 И БЛ. ОРБИТА-1 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45230000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

ЗОНА 3: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, РАЗПОЛОЖЕНО МЕЖДУ БЛ. 5/8, БЛ.4/8, БЛ.6/8, БЛ.3/8, БЛ.ВЪЗХОД-2 И БЛ. ОРБИТА-1, С ГРАНИЦИ УЛ. „ГЕОРГИ КОВАЧЕВ“, УЛ.“ХАДЖИ ДИМИТЪР СТОИЛОВ“, УЛ.“КНИЖНА ФАБРИКА“ И УЛ

Естеството на работа по настоящата позиция е свързано с предвидената в техническите проекти реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на посочените улици и прилежащите им пространства в ЗОНА 3: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, РАЗПОЛОЖЕНО МЕЖДУ БЛ. 5/8, БЛ.4/8, БЛ.6/8, БЛ.3/8, БЛ.ВЪЗХОД-2 И БЛ. ОРБИТА-1, С ГРАНИЦИ УЛ. „ГЕОРГИ КОВАЧЕВ“, УЛ.“ХАДЖИ ДИМИТЪР СТОИЛОВ“, УЛ.“КНИЖНА ФАБРИКА“ И УЛ.“ЛОЗНИЦА“ , Ж.К.ЗАПАД, ГР.АСЕНОВГРАД
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1075845.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Поръчката се финансира по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

II.2) Описание 1

ЗОНА 4: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, РАЗПОЛОЖЕНО МЕЖДУ БЛ. 108, БЛ.107 И БЛ.109, С ГРАНИЦИ УЛ.“ЛОЗНИЦА“, УЛ.“КНИЖНА ФАБРИКА“ И УЛ.“СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ“, Ж.К.ЗАПАД, ГР.АСЕНОВГРАД 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45230000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, РАЗПОЛОЖЕНО МЕЖДУ БЛ. 108, БЛ.107 И БЛ.109, С ГРАНИЦИ УЛ.“ЛОЗНИЦА“, УЛ.“КНИЖНА ФАБРИКА“ И УЛ.“СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ“, Ж.К.ЗАПАД, ГР.АСЕНОВГРАД

Естеството на работа по настоящата позиция е свързано с предвидената в техническите проекти реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на посочените улици и прилежащите им пространства в ЗОНА 4 МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, РАЗПОЛОЖЕНО МЕЖДУ БЛ. 108, БЛ.107 И БЛ.109, С ГРАНИЦИ УЛ.“ЛОЗНИЦА“, УЛ.“КНИЖНА ФАБРИКА“ И УЛ.“СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ“, Ж.К.ЗАПАД, ГР.АСЕНОВГРАД.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
693365.98      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Поръчката се финансира по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

II.2) Описание 1

ЗОНА 5: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, РАЗПОЛОЖЕНО МЕЖДУ БЛ. 102, БЛ.103, БЛ.105, БЛ.106 И БЛ.104, С ГРАНИЦИ УЛ. “СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ“, Ж.К.ЗАПАД, ГР.АСЕНОВГРАД 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45230000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, РАЗПОЛОЖЕНО МЕЖДУ БЛ. 102, БЛ.103, БЛ.105, БЛ.106 И БЛ.104, С ГРАНИЦИ УЛ. “СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ“, Ж.К.ЗАПАД, ГР.АСЕНОВГРАД

Естеството на работа по настоящата позиция е свързано с предвидената в техническите проекти реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на посочените улици и прилежащите им пространства в ЗОНА 5 МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, РАЗПОЛОЖЕНО МЕЖДУ БЛ. 102, БЛ.103, БЛ.105, БЛ.106 И БЛ.104, С ГРАНИЦИ УЛ. “СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ“, Ж.К.ЗАПАД, ГР.АСЕНОВГРАД.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1257517.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Поръчката се финансира по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

II.2) Описание 1

ЗОНА 6: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, РАЗПОЛОЖЕНО МЕЖДУ БЛ. ГЕОЛОЖКИ-3, БЛ.ДЕТЕЛИНА-1, БЛ.КАРАБИТНА ФАБРИКА-4, БЛ.КЦМ-6, БЛ.ЯВОР-2, БЛ. АСЕНОВА КРЕПОСТ-15 И БЛ.ГНС-13, 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45230000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

ЗОНА 6: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, РАЗПОЛОЖЕНО МЕЖДУ БЛ. ГЕОЛ.-3, БЛ.ДЕТЕЛИНА-1, БЛ.КАР. ФАБРИКА-4, БЛ.КЦМ-6, БЛ.ЯВОР-2, БЛ. АС. КРЕПОСТ-15 И БЛ.ГНС-13.

Естеството на работа по настоящата позиция е свързано с предвидената в техническите проекти реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на посочените улици и прилежащите им пространства в ЗОНА 6: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, РАЗПОЛОЖЕНО МЕЖДУ БЛ. ГЕОЛОЖКИ-3, БЛ.ДЕТЕЛИНА-1, БЛ.КАРАБИТНА ФАБРИКА-4, БЛ.КЦМ-6, БЛ.ЯВОР-2, БЛ. АСЕНОВА КРЕПОСТ-15 И БЛ.ГНС-13, С ГРАНИЦИ УЛ.“ЛОЗНИЦА“, УЛ.“ХАДЖИ ДИМИТЪР СТОИЛОВ“ И УЛ.“СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ“, Ж.К.ЗАПАД, ГР.АСЕНОВГРАД
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
924045.85      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Поръчката се финансира по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката – IV група, III (трета) категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът попълва раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, т.2а в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, Справка за оборота в сферата на строителството за последните три приключили финансови години и застраховка "Застраховка за професионална отговорност в строителството" с покритие в размер съгласно минималната застрахователна сума за обекта /обособената позиция за която кандидатства/, предмет на поръчката, определена с чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството .


1. Участниците трябва да са реализирали минимален оборот в сферата на строителството изчислен на база год. обороти за Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си, дейности – строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката. Под идентичено или сходно с предмета на поръчката се разбира строителство: реконструкция и/ или благоустрояване и/или паркоустрояване на паркове, градини и/или зони за обществен отдих.
Под идентичен или сходен обем за първата позиция следва да се разбира изпълнено/изпълнени едно или повече строителство/строителства с предмет, идентичен или сходен с предмета на първата позиция в общ обем съответстващ на 600 000 лева без ДДС, за втората обособена позиция следва да се разбира изпълнено/изпълнени едно или повече строителство/строителства с предмет идентичен или сходен с този на втората позиция в общ обем съответстващ на 300 000 лева без ДДС, за третата обособена позиция следва да се разбира изпълнено/изпълнени едно или повече строителство/строителства с предмет идентичен или сходен с този на третата позиция в общ обем съответстващ на 500 000 лева без ДДС, за четвърта обособена позиция следва да се разбира изпълнено/изпълнени едно или повече строителство/строителства с предмет идентичен или сходен с този на четвъртата позиция в общ обем съответстващ на 300 000 лева без ДДС. за пета обособена позиция следва да се разбира изпълнено/изпълнени едно или повече строителство/строителства с предмет идентичен или сходен с този на петата позиция в общ обем съответстващ на 600 000 лева без ДДС. за шестата обособена позиция следва да се разбира изпълнено/изпълнени едно или повече строителство/строителства с предмет идентичен или сходен с този на шестата позиция в общ обем съответстващ на 400 000 лева без ДДС.
2. Участникът следва да има застраховка "Застраховка за професионална отговорност в
строителството" с покритие в размер съгласно минималната застрахователна сума за обекта /обособената позиция за която кандидатства/, предмет на поръчката, определена с чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът попълва поле 2 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на техническите лица включени или не в състава на участника.
3.Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за управление на околната среда в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на сертификат за управление на качеството и управление на околната среда с предметен обхват в областта на строителството, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.


1.Участникът следва да е изпълнил идентично или сходно с предмета на поръчката строителство /минимум едно/ през последните 5 години, считано от датата посочена като краен срок за получаване на оферти.
*** Под идентично или сходно с предмета на поръчката строителство се разбира изграждане и/или реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площадни и пешеходни пространства.
2.Участникът следва да разполага с необходимия брой технически лица, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, както следва:
Минимални изисквания:
-- Ръководител на обекта: образователна степен магистър, инженер в строителството, специалност”Пътно или транспортно строителство”, Трудов
стаж по специалността - минимум 10 години;
- Ръководител на част строително-ремонтни дейности (СРД)/Технически ръководител: лице отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ. Трудов стаж по специалността – минимум 5 години;
- Ландшафтен архитект: образователна степен „магистър”, трудов стаж-3 години;
- Отговорник по контрола на качеството – Да има усоешно завършен курс по контрол на качеството.
- Координатор по безопасност и здраве: Да има успешно завършен курс на обучение за координатор по ЗБУТ и удостоверение за Координатор по безопастност и здраве в строителството
За отговорника по качеството и координатора по безопасност и здраве е допустимо съвместяване на две позиции.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалентна с предметен обхват в областта на строителството.
4. Участникът следва да прилага система за управление на околната среда EN ISO 14001:2015 или еквивалентна с предметен обхват в областта на строителството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/02/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/02/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Асеновград, пл.Академик Николай Хайтов"9, зала 517

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.
Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума - превод по набирателната сметка на Община Асеновград:
Инвестбанк АД – Асеновград, IBAN: BG 54 IORT 73753304000003, BIC: IORTBGSF
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Важно: Договорът с избрания изпълнител ще бъде сключен, в съответствие с Решението за избор на изпълнител, но ще влезе в сила при осигуряване на съответното финансиране. При невъзможност да се осигури финансиране, същия ще бъде прекратен.
Договорът с избрания изпълнител ще бъде сключен, в съответствие с
Решението за избор на изпълнител, но ще влезе в сила при осигуряване на съответното
финансиране. При невъзможност да се осигури финансиране, същия ще бъде
прекратен.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/12/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва