Деловодна информация
02709Витиня
1028 29/12/2016 (дд/мм/гггг)
не
02709-2016-0121 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Витиня към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца 2016174760088
местност Витиня, п.к. № 7
Ботевград BG412 2140 България
Тошко Петков +359 72398745
ddsvitinia@abv.bg +359 884858496

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161229mvGN7986785
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Дейности по чл. 165, ал. 1 от Закона за горите - дърводобив, лов, опазване на горски територии и други.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Текущ ремонт на съществуващи горски пътища и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2017 на територията на ТП ДЛС ВИТИНЯ по две обособени по
45233120      
Строителство

Почистване на паднали дървета, скали, камъни, земни маси и др. по съществуващи горски пътища, а също така и насипване, изкопаване и изравняване на появилите се ровини, коловози и отнесени непроходими участъци на пътищата.
Строителство на временни горски извозни пътища с ширина 4 метра чрез изкопно-насипни дейности, а именно: механизирано изкопаване и пробутване на скални и земни почви, изкореняване на дънери, направа на дървени скари, подравняване и направа на необходимите уширения по пътищата и други дейности възникнали по време на строителството.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
99910      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

«ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ГОРСКИ ПЪТИЩА: ГСУ „ВИТИНЯ“; ГСУ“ВРАЧЕШ“ И ГСУ „ТЪРСАВА“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233142      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

ГСУ „ВИТИНЯ“; ГСУ“ВРАЧЕШ“ И ГСУ „ТЪРСАВА“

Почистване на паднали дървета, скали, камъни, земни маси и др. по съществуващи горски пътища, а също така и насипване, изкопаване и изравняване на появилите се ровини, коловози и отнесени непроходими участъци на пътищата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
40300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

“СТРОИТЕЛСТВО НА ВРЕМЕННИ ГОРСКИ ПЪТИЩА: ГСУ „ВИТИНЯ“; ГСУ“ВРАЧЕШ“ И ГСУ „ТЪРСАВА“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233120      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

ГСУ „ВИТИНЯ“; ГСУ“ВРАЧЕШ“ И ГСУ „ТЪРСАВА“

. Строителство на временни горски извозни пътища с ширина 4 метра чрез изкопно-насипни дейности, а именно: механизирано изкопаване и пробутване на скални и земни почви, изкореняване на дънери, направа на дървени скари, подравняване и направа на необходимите уширения по пътищата и други дейности възникнали по време на строителството.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
59610      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят няма изисквания относно годността /правоспособността/ за упражняване на професионална дейност на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изпълнителят трябва да осигури минимално необходимата техника за точно и качествено изпълнение на обявената поръчка, както следва:
- верижен трактор /булдозер/ с обръщателна дъска с минимална мощност 160 к.с. -1 бр.;
- верижен трактор /булдозер/ с обращателна дъска с минимална мощност 90 к.с. - 1 бр.
- машина /багер или фадрома/ за товарене на инертни материали -1 бр.;
- товарен автомобил за превоз на инертни материали с висока проходимост - 1 бр.;
Минимални изисквания по отношение на техническия персонал:
За изпълнение на предмета на обществената поръчка, участникът трябва да осигури минимум :
- машинист/ водач на верижен трактор /булдозер/ - 2 бр. с правоспособност за управление на верижен трактор /булдозер/;
Изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка, ще се извърши в съответствие с техническите изисквания на Наредба № 5/31.07.2014 г. за строителство в горските територии без промяна на предназначението им/Издадена от Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие, Обн. ДВ. бр.68/15.08.2014г., изм. ДВ бр.106 от декември 2014 г./ и при спазване на нормативните изисквания съгласно действащото в Република България законодателство
На основание чл. 67, ал. 5 във връзка с член 64, ал. 1, т. 9 и чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП е необходимо участникът да представи декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката.


Изпълнителят трябва да осигури минимално необходимата техника за точно и качествено изпълнение на обявената поръчка, както следва:
- верижен трактор /булдозер/ с обръщателна дъска с минимална мощност 160 к.с. -1 бр.;
- верижен трактор /булдозер/ с обращателна дъска с минимална мощност 90 к.с. - 1 бр.
- машина /багер или фадрома/ за товарене на инертни материали -1 бр.;
- товарен автомобил за превоз на инертни материали с висока проходимост - 1 бр.;
Минимални изисквания по отношение на техническия персонал:
За изпълнение на предмета на обществената поръчка, участникът трябва да осигури минимум :
- машинист/ водач на верижен трактор /булдозер/ - 2 бр. с правоспособност за управление на верижен трактор /булдозер/;
Изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка, ще се извърши в съответствие с техническите изисквания на Наредба № 5/31.07.2014 г. за строителство в горските територии без промяна на предназначението им/Издадена от Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие, Обн. ДВ. бр.68/15.08.2014г., изм. ДВ бр.106 от декември 2014 г./ и при спазване на нормативните изисквания съгласно действащото в Република България законодателство
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка, ще се извърши в съответствие с техническите изисквания на Наредба № 5/31.07.2014 г. за строителство в горските територии без промяна на предназначението им/Издадена от Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие, Обн. ДВ. бр.68/15.08.2014г., изм. ДВ бр.106 от декември 2014 г./ и при спазване на нормативните изисквания съгласно действащото в Република България законодателство.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/02/2017 (дд/мм/гггг)   15:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/02/2017 (дд/мм/гггг)   12:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДЛС ВИТИНЯ

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в сроковете по чл. 197 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/12/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва