Деловодна информация
00373Тракийски университет
6250 27/12/2016 (дд/мм/гггг)
не
00373-2016-0034 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Петя Дечева +359 42699202
petya.decheva@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://op.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161021rXkg854729
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка чрез покупка на селскостопански машини и прикачен инвентар за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, обособена в позиции“
16000000      
Доставки

Доставка чрез покупка на селскостопански машини и прикачен инвентар за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, обособена в позиции. Поръчката е обособена в 4 позиции:Обособена позиция № 1: „Доставка на 1/един/ брой употребяван ЗЪРНОКОМБАЙН за нуждите на Учебно-опитно стопанство – гр. Стара Загора“; Обособена позиция № 2: „Доставка на 1 /един/ брой употребяван ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ за нуждите на Учебно-опитно стопанство – гр. Стара Загора“;
Обособена позиция № 3: „Доставка на 1 /един/ брой нова МОБИЛНА ЗЪРНОЧИСТАЧКА с възможност за обеззаразяване на зърното с течен и сух препарат за нуждите на Учебно-опитно стопанство – гр. Стара Загора“; Обособена позиция № 4: „Доставка на 1 /един/ брой нова НАВЕСНА ЩАНГОВА ПРЪСКАЧКА за нуждите на Факултет „ Техника и технологии – гр. Ямбол“;
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
124250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на 1 /един/ брой употребяван ЗЪРНОКОМБАЙН за нуждите на Учебно-опитно стопанство – гр. Стара Загора 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
16000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е Централен стопански двор на Учебно-опитно стопанство, находящо се в кв. „Кольо Ганчев”, гр. Стара Загора – бивше АПК;

Техническите характеристики са подробно описани в р-л I , т. 6 "Техническа спецификация – Таблица № 1"
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
75000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на 1 /един/ брой употребяван ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ за нуждите на Учебно-опитно стопанство – гр. Стара Загора 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
16000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е Централен стопански двор на Учебно-опитно стопанство, находящо се в кв. „Кольо Ганчев”, гр. Стара Загора – бивше АПК;

Техническите характеристики са подробно описани в р-л I , т. 6 "Техническа спецификация – Таблица № 1"
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
33333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на 1 /един/ брой нова МОБИЛНА ЗЪРНОЧИСТАЧКА с възможност за обеззаразяване на зърното с течен и сух препарат за нуждите на Учебно-опитно стопанство – гр. Стара Загора 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
16000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Мястото за изпълнение на поръчката е Централен стопански двор на Учебно-опитно стопанство, находящо се в кв. „Кольо Ганчев”, гр. Стара Загора – бивше АПК;

Техническите характеристики са подробно описани в р-л I , т. 6 "Техническа спецификация – Таблица № 1"
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
14

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на 1/един/ брой нова НАВЕСНА ЩАНГОВА ПРЪСКАЧКА за нуждите на Факултет „ Техника и технологии – гр. Ямбол 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
16000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

Мястото за изпълнение на поръчката е ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ", гр. Ямбол;

Техническите характеристики са подробно описани в р-л I , т. 6 "Техническа спецификация – Таблица № 1"
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
14

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта.Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира: - По Обособена позиция № 1: „Доставка на 1 /един/ брой употребяван ЗЪРНОКОМБАЙН за нуждите на Учебно-опитно стопанство – гр. Стара Загора“ – Дейност по изпълнение на доставка на зърнокомбайн и сходни. - По Обособена позиция № 2: „Доставка на 1 /един/ брой употребяван ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ за нуждите на Учебно-опитно стопанство – гр. Стара Загора“ – Дейност по изпълнение на доставка на телескопичен товарач и сходни. - По Обособена позиция № 3: „Доставка на 1 /един/ брой нова МОБИЛНА ЗЪРНОЧИСТАЧКА с възможност за обеззаразяване на зърното с течен и сух препарат за нуждите на Учебно-опитно стопанство – гр. Стара Загора“ – Дейност по изпълнение на доставка на мобилна зърночистачка и сходни.
- По Обособена позиция № 4: „Доставка на 1 /един/ брой нова НАВЕСНА ЩАНГОВА ПРЪСКАЧКА за нуждите на Факултет „ Техника и технологии – гр. Ямбол“ – Дейност по изпълнение на доставка на НАВЕСНА ЩАНГОВА ПРЪСКАЧКА и сходни.
2. Участниците следва да притежават сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалент с обхват в обхвата на предмета на поръчката.
3. Всеки един участник следва да докаже, че е официален вносител/представител или дистрибутор за България на производителя, чиито машини предлага или че самият той е производителят.
4. Всеки участник трябва да докаже произход на оферираната от него техника.
5. Участниците трябва да разполагат със сервизни центрове или да посочат оторизирани такива (където ще се извършва обслужването и сервиза на машините предмет на обществената поръчка при невъзможност за отстраняване на проблема на място) на територията на Република България.


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум две дейностти с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която участва, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката по съответната Обособена позиция чрез:
- Списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната Обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите.
- Доказателства за извършената/ните доставка/и. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка.
2. Участниците следва да притежават сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалент с обхват в обхвата на предмета на поръчката. Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката по съответната Обособена позиция чрез:
Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалент с обхват в обхвата на предмета на поръчката.
3. Всеки един участник следва да докаже, че е официален вносител/представител или дистрибутор за България на производителя, чиито машини предлага или че самият той е производителят.Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката по съответната Обособена позиция чрез:
Заверено копие на сертификат/и и/или договор/и и/или оторизационни или други документи, удостоверяващи, че е официален вносител/представител или дистрибутор за България на производителя, чиито машини предлага или че самият той е производителят;
4. Всеки участник трябва да докаже произход на оферираната от него техника.Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката по съответната Обособена позиция чрез:
Заверено копие на сертификат/и и/или други документи за произхода и качеството на предлаганата техника.
5.Участниците трябва да разполагат със сервизни центрове или да посочат оторизирани такива (където ще се извършва обслужването и сервиза на машините предмет на обществената поръчка при невъзможност за отстраняване на проблема на място) на територията на Република България.Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката по съответната Обособена позиция чрез:
Справка – декларация (в свободен текст) за наличието и/или ползването на бази за изпълнение на условието за сервизиране на техниката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/01/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/01/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала - ет. 2 на Тракийски университет, Ректорат, Студентски град, гр. Стара Загора

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора за обществена поръчка по отношение на обсобената позиция, без включен ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидна гаранция за изпълнение на доставката в посочения в договора размер и срок.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197,ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/12/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва