Деловодна информация
02711СИДП ДП ТП ДГС ПРЕСЛАВ
4070 27/12/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
27/12/2016 (дд/мм/гггг)
02711-2016-0102 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавно горско стопанство Преслав към СИДП ДП-Шумен 2016174120023
ул.Симеон Велики № 10
Велики Преслав BG333 9850 България
Генчо Игнатов- ръководител производствено поделение- тел.:0884 455717 +359 875213004
dgs.preslav@dpshumen.bg +359 875213004

Интернет адрес/и

http://dgspreslav.sidp.bg/

http://wp.me/p82oFA-cEb


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://dgspreslav.sidp.bg/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Горско стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка чрез покупка на резервни части части за автомобили и трактори, необходими за функционирането на автомобилния парк на ТП "ДГС Преслав" за 2017г. в две обособени позиции: Позиция 1 Резервни час
34300000      
Доставки

Доставка чрез покупка на резервни части части за автомобили и трактори, необходими за функционирането на автомобилния парк на ТП "ДГС Преслав" за 2017г. в две обособени позиции: Позиция 1 Резервни части за автомобили; Позиция 2 Резервни части за трактори
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
20900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка чрез покупка на резервни части за автомобили” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

ТП ДГС Преслав, гр.Велики Преслав, ул.Симеон Велики № 10

Доставка чрез покупка на резервни части за автомобили съгласно техническа спецификация към документацията
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка чрез покупка на резервни части за трактори” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

ТП ДГС Преслав, гр.Велики Преслав, ул.Симеон Велики № 10

„Доставка чрез покупка на резервни части за трактори”-съгласно техническа спецификация към документацията
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения и всички други образувания, които имат право да изпълняват дейностите предмет на настоящата обществена открита процедура, съгласно законодателството на държавата, в която са установени и за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и чл.55, ал.1, т.1 и чл.107, т.4 от ЗОП.
В случай, че участника е обединение/консорциум Възложителят не поставя изисквания, относно съществуването на конкретна правна форма за същото, за участие в настоящата обществена поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма поставени критерии за подбор по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Всеки участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания:
Да има опит при изпълнение на обществени поръчки за доставки, идентични или сходни с настоящата поръчка, като е изпълнил през последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) дейности (обществени поръчки) с предмет и обем, идентични или сходни с предмета настоящата поръчка.
Заб. Под дейности сходни с предмета на настоящата поръчка да се разбира доставка на резервни части за автомобили и трактори
Удостоверява се в ЕЕДОП.
ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ и информация за доказване на минималните технически възможности:
-Списък на доставките по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП –идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата
- Декларация по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП, по образец приложени към документацията за участие- Приложение №7, като се представят доказателства за извършените доставки за минимум една изпълнена доставка.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1) Възложителят няма изисквания за създаване на юридическо лице, когато участника определен за изпълнител е обединение от физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице. В този случай договора за обществена поръчка се сключва, след като Изпълнителя представи пред Възложителя освен документи по чл.67, ал.6 от ЗОП и копия на удостоверения за данъчна регистрация, вкл. за регистрация по ЗДДС, когато е приложимо и за регистрация по БУЛСТАТ за неперсонифицираното дружество или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
2) Възложителят обявява с оглед на предоставената му правна възможност с чл.111, ал.1 от ЗОП, че ще изисква представянето на гаранция за изпълнение, като определя нейния размер да е 5 (пет) % от очакваната максимална стойност на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от посочените в чр.111, ал.5 от ЗОП форми, по избор на Изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

31/01/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/02/2017 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

гр.Велики Преслав, п.к.9850, ул."Симеон Велики" № 10, ет.1, стая №1

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Лицата се легитимират с документ за самоличност и съответните пълномощни, когато е приложимо.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/12/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва