Деловодна информация
00546
18-00-492 21/12/2016 (дд/мм/гггг)
не
00546-2016-0021 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД 000662776
ул. Пловдивско поле №6
София BG411 1756 България
Силвия Маринова, Ваня Василева-Кисьова, Цветолюба Васева +359 28076355
smarinova@sbaloncology.bg +359 28706321

Интернет адрес/и

http://procurement.sbaloncology.bg

http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161212YDRv924058
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Периодични доставки на постелъчен инвентар, операционно бельо и облекло, работно облекло за нуждите на “СБАЛ по онкология” ЕАД за срок от 12 месеца”
33199000      
Доставки

„Периодични доставки на постелъчен инвентар, операционно бельо и облекло, работно облекло за нуждите на “СБАЛО” ЕАД за срок от 12 месеца”.Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки на постелъчен инвентар, операционно бельо и облекло, работно облекло за нуждите на СБАЛО ЕАД за срок от 12 месеца, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и, при най-благоприятни за СБАЛО ЕАД условия. Прогнозните количества са посочени в отделни обособени позиции в Техническата спецификация (Приложение № 1), която е неразделна част от документацията. Посочените количества по Техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за СБАЛО ЕАД да ги закупи в прогнозния обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата прием на пациенти и потребностите на СБАЛО ЕАД за необходимите на лечебното заведение стоки по Приложение №1 за срок от 12 месеца.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
119088.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
5

II.2) Описание 1

„Медицинско спално бельо и постелъчен инвентар” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39512000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Централен склад на „СБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6

1 Възглавница от полиестерна вата, с памучен калъф: брой - 164.00;
2 Калъфка за възглавница, памук, 50/70 см, бяла: брой - 500.00;
3 Олекотена завивка, 150/200 см, двойно капитонирана, 300 грама в кв. м., памучен калъф, бяла: брой - 57.00;
4 Пижама, мъжка - горнище с копчета; долнище с преден прорез и ластик на колана, едноцветна: комплект - 100.00 комплекта;
5 Пижама, дамска - горнище с копчета, долнище с ластик на колана, бархет, едноцветна, комплект: 80.00 комплекта;
6 Пижама, долнище, със заден прорез от 30 см., едноцветна: брой -20.00;
7 Постелъчно бельо, комплект, единични, долен чаршаф 150/250 см, плик 150/200 см и 2 /два/ броя калъфки за възглавници 50/70 см, памук+полиестър, щампа, цветни: комплект - 30.00;
8 Чаршаф, долен, единичен 150/250 см, памук, бял: брой - 500.00;
9 Чаршаф, горен, единичен, 150/200 см, долен отвор, памук, бял: брой - 450.00;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
41447.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

запазена поръчка

II.2) Описание 1

„Операционно бельо и облекло” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39518200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Централен склад на „СБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6

1 Операционно облекло, туника с панталон, памук, горно обличане, зелено, комплект: 200.00 комплекта;
2 Операционна престилка, памук, зелена: брой - 150.00;
3 Операционен чаршаф - 220/150 см - с прорез 65 см, зелен: брой - 120.00;
4 Операционен чаршаф - 220/150 см, без прорез, зелен: брой - 40.00;
5 Операционен чаршаф - 220/150 см, без прорез, оранжев: брой - 120.00;
6 Операционен чаршаф - 120/150, без прорез, розово-цикламен: брой - 150.00;
7 Операционен чаршаф - 90/90 см, с прорез 25 см., зелен: брой - 70.00;
8 Операционен чаршаф - 90/90 см, с прорез Фи 10 см, /синьо/: брой - 60.00;
9 Операционен чаршаф - 90/90 см, без прорез, зелен: брой - 150.00;
10 Крачоли /тъмно-синьо/, размер 130/120 см, с прорез /дава се мостра от клиента/: брой - 60.00;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
27656.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

запазена поръчка

II.2) Описание 1

„Работно облекло” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33199000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Централен склад на „СБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6

1 Панталон, мъжки, с два странични джоба, с колан и копчета, бял брой 40.00
2 Панталон, дамски, с два предни джоба, колан с ластик, бял брой 50.00
3 Престилка, мъжка, дълъг ръкав, бяла брой 60.00
4 Престилка, дамска, дълъг ръкав, бяла брой 110.00
5 Престилка, предна, с връзка през врата, за раздаване на храна, памук с полиестер, бяла брой 54.00
6 Туника с панталон, дамска - туника с предно закопчаване, външни джобове /два долни и един горен/, къс ръкав; панталон с два предни външни джоба, с ластик на кръста, памук с полиестер, бяло комплект 300.00
7 Туника с панталон, дамска - туника без копчета /горно обличане/, външни джобове /два долни и един горен/, къс ръкав; панталон с два предни външни джоба, с ластик на кръста, памук с полиестер, бяло комплект 24.00
8 Туника с панталон, мъжко - туника с предно закопчаване, външни джобове /два долни и един горен/, къс ръкав; панталон с два странични джоба, с колан и копчета, памук с полиестер, бяло комплект 40.00
9 Туника с панталон, мъжко - туника без копчета, /горно обличане/ , шпиц деколте, външни джобове /два долни и един горен/, къс ръкав, панталон с два странични джоба, с колан и копчета, памук с полиестер, тъмно синьо комплект 11.00
10 Туника с панталон, дамска - туника без копчета/ горно обличане/, външни джобове /два долни и един горен/, къс ръкав; панталон с два предни външни джоба, с ластик на кръста, памук с полиестер, тъмно синьо. комплект 38.00
11 Халат дамски/мъжки - шал яка, с един джоб - персонал брой 20.00
12 Елек дамски, без яка, шпиц, с копчета, с два джоба - персонал брой 20.00
13 Елек мъжки, без яка, шпиц, с копчета, с два джоба - персонал брой 20.00
14 Костюм работен, зимен - яке с панталон, промазан плат комплект 10.00
15 Костюм работен, летен - куртка с полугащиризон, памук с полиестер, за общ работник, тъмно синьо комплект 10.00
16 Зимно яке, полушуба, промазан плат, с топла подплата брой 10.00
17 Мушама с качулка от ПВЦ брой 10.00
18 Ръкавици, работни от ластично трико, пръсти и длани от нитрит. чифт 50.00
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
31505.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

запазена поръчка

II.2) Описание 1

„Работни обувки”, 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Централен склад на „СБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6

1 Сабо дамско - естествена, перфорирана кожа, бяла, ходило бяло чифт 410.00
2 Сабо, мъжко - естествена, перфорирана кожа бяла, ходило бяло чифт 90.00
3 Обувки работни, половинки, от телешка кожа, антистатични, с метално бомбе: чифт - 10.00 чифта;
4 Боти работни, от телешка кожа, антистатични, с метално бомбе: чифт - 10.00 чифта;
5 Ботуши, PVC, с дълбок грайфер: чифт - 10.00 чифта;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
17440.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Дюшеци” 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39143112      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Централен склад на „СБАЛ по Онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6

1. Антиалергичен дюшек, с размер 200/90/15 с непропусклив/непромокаем калъф (кожен или еквивалентен) брой 13.00
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1040.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

не
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Заверено от участника копие на оригинала на Сертификат по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, издаден на името на производителя на предлаганата стока от акредитирана институция или агенция за управление на качеството, представено и в превод; (чл.64, ал.1, т.10 от ЗОП).

Възложителят поставя изисквания по отношение на техническите и професионални способности на участниците, за всички обособени позиции и включените в тях номенклатурни позиции, както следва: Производителят на предлаганите стоки да има разработена и внедрена система за управление на качеството със сертификат/и EN ISO 9001:2008 или еквивалент/и на производителя за всички артикули. В случай, че участникът предлага артикули на различни производители, той следва да представи сертификат/и EN ISO 9001:2008 или еквивалент/и, за всеки един от производителите. Информацията относно съответствието с това изискване за технически и професионални способности се посочва от участника в т. 12 от раздел В „Технически и професионални способности“, Част IV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Посочените количества по Техн.спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за СБАЛО ЕАД да ги закупи в прогнозния обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата прием на пациенти и потребностите на СБАЛО ЕАД за необходимите на лечебното заведение стоки по Приложение №1 за срок от 12 мес.Предложените работни медицински и защитни облекла следва напълно да отговарят на техн.спецификация, както и на съответните технич.изисквания, съгласно представени сертификати, удостоверяващи това; да разполагат с валидни протоколи за изпитание, к.са издадени от съответните оторизирани изпитателни лаборатории. Транспортът и транспортната опаковка е задължение на участника - да е осигурена защита от външни влияния и повреди по време на транспорта и предаването на Възложителя, стоките да са придружени с всички нормативно изискуеми документи, удостоверяващи както законовите изисквания, така и изискванията на възложителя. Стоките се доставят франко склада на болницата.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/01/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/01/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

сградата на „СБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София 1765, ул. „Пловдивско поле” № 6, 6 етаж, заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на „СБАЛ по онкология” ЕАД - чл. 54, ал.2 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят допуска подаване на оферта по една или повече ОП по преценка на участника, като макс.брой ОП, по които може да се подаде оферта, съвпада с общия бр. ОП в настоящата поръчка -5; Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за когото е налице някое от следните обстоятелства:1. обявен е в несъстоятелност или е в п-во по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е скл.извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в к.е установен.Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, основанията по чл. 55, ал. 1, т. 1от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители при изп-ние на поръчката, основанията по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП се прилагат за всеки от тях. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, основанията по чл. 55, ал. 1, т. 1от ЗОП се прилагат за всяко от тези лица.Информацията относно основанията за незадължително отстраняване се посочва в ЕЕДОП, част III “Основания за изключване”, раздел В. На основание чл.47, ал.10 от ППЗОП, тъй като критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се представя един ЕЕДОП - тази възможност е посочена в настоящото обявление, с което се оповестява откриването на процедурата. На основание чл. 12 от ЗОП, чл. 80 от във вр.с Решение №591/18.07.16 г. за определяне на списък на стоките и услугите по чл.12, ал. 1 т.1 от ЗОП, обн.в ДВ в бр. 67/26.08.2016 г.поръчката по ОП № 1 „Медицинско спално бельо и постелъчен инвентар”; № 2 „Операционно бельо и облекло”; №3 „Работно облекло” е запазена, тъй като дейността попада в списък на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, к.са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. При възлагане на обществените поръчки по ОП №№ 1 „Медицинско спално бельо и постелъчен инвентар”; № 2 „Операционно бельо и облекло”; №3 „Работно облекло” могат да участват лица, при условие, че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В тези случаи лицата/участниците/ трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка. Тези обстоятелства се посочват в конкретния раздел в ЕЕДОП. Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществена поръчка по обособени позиции №№ 1 „Медицинско спално бельо и постелъчен инвентар”; № 2 „Операционно бельо и облекло”; №3 „Работно облекло”, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора без ДДС по отделните обособени позиции.Когато поръчката се възлага на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение на договора е две на сто от стойността на договора.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/12/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва