Деловодна информация
325
4089 21/12/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
21/12/2016 (дд/мм/гггг)
325-2016-0037 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, изпълнителен директор проф. д-р Карен Джамбазов, д.м. 115576405
гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66
Пловдив BG421 4000 България
проф. д-р Карен Джамбазов, Марияна Гешева - Гл. счетоводител +359 32602930
unihosp@unihosp.com +359 32644058

Интернет адрес/и

http://unihosp.com

http://unihosp.prozop.com/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20161213TEkt4444273
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодична доставка на ваучери за храна за нуждите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги” ЕАД гр.Пловдив
22450000      
Доставки

Предмет на доставка са :
- Вачуери за храна по НАРЕДБА № 7 ОТ 9 ЮЛИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР;
- Ваучери за храна по НАРЕДБА № 11 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ.
.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22450000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" №66

Периодична доставка на ваучери за храна от оператор за нуждите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив. Техническата спецификация на ваучерите е съгласно Приложение № 2 от Документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на ЗОП, но не повече от 12 месеца.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор по реда и условията на ЗОП, но не повече от 12 месеца. В този случай максималната стойност на договора се увеличава двойно, за да обезпечи оставащото време от действието на договора. Прогнозната стойност на поръчката от 4 000 000 без ДДС обхваща всички опции на поръчката. Прогнозната стойност на договора за 12 месеца е 2 000 000 лв. без ДДС, а в случай на удължаване на договора с още 12 месеца (опционално, при липса на нов договор), прогнозната стойност за този период е също 2 000 000 лв. без ДДС.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.1 Да притежават Разрешение от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като ОПЕРАТОР на ваучери за храна, издадено по реда на чл. 9, ал. 4 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, или еквиваленто. За доказването на този критерий ще се приемат следните документи: 1. ЕЕДОП, попълнен в частта по т. "Годност", подточка 1, с оглед установяване спазването на изискванията за валидно Разрешение от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като ОПЕРАТОР на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, или еквиваленто.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се предвиждат

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За последните три години от датата на подаване на офертата да са изпълнили поне една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.

За псоледните три години от датата на подаване на офертата да са изпълнили поне една дейност с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката, за каквато ще се приеме договор за доставка на ваучери за храна за нуждите на предприятия със средногодишен брой на служителите над 1000 души.
За доказването на този критерий ще се приемат следните документи: 1. ЕЕДОП, попълнен в частта по т. "В : технически и професионални способности", подточка "1б)", като от описанието на договорите следва да се установява спазване на изискването за сходни договори. 2. Доказателства за изпълнените договори - сходни или еднакви с предмета на поръчката, удостоверения за добро изпълнение или посочване на публичен регистър, съдържащ информация за договорите (минимум едно доказателство).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/01/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

31/01/2017 (дд/мм/гггг)   08:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, бул. "Пещерско шосе" №66, админситративна сграда, ет. 2

Отварянето на офертите ще се проведе публично на указаното място и време от комисия, назначена от възложителя, при спазване на ред, определен в ЗОП и ППЗОП. Получените оферти се отварят на публично заседание, на коеот могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


По същото време през следващата година.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

На основание чл. 55, ал.1, т. 5 от ЗОП, възложителят поставя за изискване за отстраняване на участник, който е опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Органите по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Регионална инспекция по околната среда и водите, Регионална здравна инспекция, Агенция по заетостта.
Гаранциите, определени от възложителя с обявлението за откриване на процедурата са, както следва:
Възложителят изисква гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 1% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител в една от следните форми:
1. Парична сума; В този случай гаранцията за изпълнение бива преведена касово или по банкова сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД
Банкова сметка на възложителя за внасяне на гаранции по обществената поръчка:
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив
Банка: ЦКБ АД – клон Пловдив
IBAN : BG 72 CECB 9790 1051 2974 00
BIC : CECBBGSF
2. Банкова гаранция; В този случай определеният изпълнител следва да представи без-условна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя.
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. В този случай определеният изпълнител представя застрахователна полица, обез-печаваща изпълнението на договора,
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение (парична, банкова или застрахователна), като в случай на парична или банкова гаранция, га-ранцията може да бъде представена от името на изпълнителя за сметка на трето лица – гарант.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сума-та по гаранцията или титуляр на застраховката
Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение, при условие, че изпъл-нителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за обществената поръч-ка. Гаранцията за изпълнение се задържа и освобождава при условията и сроковете, предвиде-ни в договора за изпълнение на обществената поръчка.
В случаите на удължаване на 12-месечния срок на договора при гаранция за изпълнение от типа банкова гаранция и застраховка, изпълнителят е длъжен в срок до еидн месец от продължаване на срока на договора да представи актуализирана гаранция за изпълнение със срок с продължителност, надвишаващ с 1 месец крайния срок на договора.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/12/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва