Деловодна информация
02709СЗДП
СЗДП 3126-2 20/12/2016 (дд/мм/гггг)
не
02709-2016-0119 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Северозападно държавно предприятие 201617476
бул. Христо Ботев 2, ет. 3
Враца BG313 3000 България
Тошко Брайков, Петрана Петрова, инж. Иван Иванов +359 92620032
szdp@abv.bg +359 92620032

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161220bHOG7949703
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Дейности по чл. 165, ал.1 от Закона за горите

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на летни, зимни и всесезонни гуми за леки, лекотоварни, товарни, високопроходими и специализирани автомобили и мотоциклети на СЗДП за срок от 36 месеца”
34351100      
Доставки

„Доставка на летни, зимни и всесезонни гуми за леки, лекотоварни, товарни, високопроходими и специализирани автомобили и мотоциклети на СЗДП за срок от 36 месеца”
Първоначалното количество гуми е 916 /деветстотин и шестнадесет/ броя.
Възложителят не се задължава да заяви и заплати цялото първоначално количество.
Възложителят си запазва правото да поръчва допълнителни количества гуми, включително и за новопридобити автомобили, които не са включени в Таблици №1-3, но в рамките на прогнозната стойност на договора – до 195 000.00 лева без ДДС.
Уникален номер на поръчката: 20161220bHOG7949703.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
195000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34351100      
34352100      
34352200      
34352300      
34411200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG31
BG411

Сервизна база (бази) на Изпълнителя – сервизен пункт или мобилен сервиз за демонтаж и монтаж на гуми, разположени в областите Враца, Монтана, Видин, Плевен, Ловеч и в София град.

Първоначалното количество гуми е 916 /деветстотин и шестнадесет/ броя.
Възложителят не се задължава да заяви и заплати цялото първоначално количество.
Възложителят си запазва правото да поръчва допълнителни количества гуми, включително и за новопридобити автомобили, които не са включени в Таблици №1-3, но в рамките на прогнозната стойност на договора – до 195 000.00 лева без ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
195000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участник в процедурата може да бъде лице по чл. 10 от ЗОП - всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки и услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя изискване към икономическото и финансово състояние на участника.

Възложителя не поставя изискване към икономическото и финансово състояние на участника.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да осигурят сервизни пунктове на територията на областите Враца, Монтана, Видин, Плевен, Ловеч и в София град, или мобилен сервиз за демонтаж и монтаж на гуми за целия срок на договора.
2. Доставяните гуми трябва да са нови неупотребявани и да отговарят за съответната марка автомобил. Гумите трябва да са произведени не по - късно от 6 /шест/ месеца преди датата на заявката, което се установява със съответната щампа (DOT), доказваща седмицата и годината на производство.


1. Участниците трябва да осигурят минимум по един сервизен пункт на територията на областите Враца, Монтана, Видин, Плевен, Ловеч и в София град, в който ще бъде извършван демонтаж/монтаж, баланс на доставяните гуми - документ за собственост, договор за наем или друг. В случаите, в които участникът не може да осигури сервизен пункт в някоя/някои от посочените области на страната, същият трябва да докаже, че разполага с мобилен сервиз за демонтаж и монтаж на гуми за целия срок на договора. Мобилния сервиз ще бъде разположен в съответния областен град на областта, в която няма сервизен пункт.
2. Доставяните гуми трябва да са нови неупотребявани и да отговарят за съответната марка автомобил. Гумите трябва да са произведени не по - късно от 6 /шест/ месеца преди датата на заявката, което се установява със съответната щампа (DOT), доказваща седмицата и годината на производство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гумите ще бъдат доставяни в срок до 3 работни дни от получаване заявката на възложителя от изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/01/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/01/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на СЗДП, гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 2

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранцията за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в размер на 5% от стойността на договора.
По отношение Гаранция за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП .
Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на СЗДП:
„Първа инвестиционна банка” АД, офис Враца, IBAN: BG02 FINV 9150 1016 410516, BIC – FINVBGSF, а банковата гаранция – оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на валидност – с 30 /тридесет/ дни по–дълъг от срока на договора. При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за който се представя гаранцията.
Възложителят освобождава гаранциите за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката за съответната обособена позиция. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съобразно чл.196, ал. 1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/12/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва