Деловодна информация
00373
6143 19/12/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
19/12/2016 (дд/мм/гггг)
00373-2016-0032 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракиски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699202
rector@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161212NQmK918365
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
33140000      
Доставки

„Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции съгл. р-л I "Общи условия", т. 1 от Указанията на обществената поръчка
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
117412.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Лабораторни химикали и реактиви 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

Обособената позиция включва следните прогнозни количества на материалите: Абсолютен етанол ?99.5% ACS absolute Etanol - 2,5L-2бр.; Paclitaxel from Taxus brevifolia, ?95% (HPLC) /5 mg in poly bottle/-1бр.; Iron(III) oxide, <50 nm particle size /5 g in glass bottle/-1бр.; chelerythrine chloride /1 mg in poly bottle/-1бр.; Spermine (N, N'-bis(aminopropyl)-1,4-butanediamine) /1 g in glass bottle/-1бр.; Vinblastine /1 mg/-1бр.; Trifluoperazine /5 g in glass bottle/-1бр.; Lysolecithin /25 mg in poly bottle/-1бр.; Автоматична пипета с променлив обем, едноканална,100-1000 мкл.-3бр.; "DIETHYLENETRIAMINEPENTAACETIC ACID FREE ACID CRYSTAL
>=98% (titration)"/5g/-1бр.; STREPTOZOTOCIN MIXED ANOMERS >=75% alpha-anomer basis, >=98% (HPLC), powder ..-20C /100 mg/-1бр.; CPH hydrochloride (CAS 92416-28-9),50mg /50mg/-1бр.; "3-CARBOXY-PROXYL, FREE
RADICAL" /1G/-1бр.; "PHORBOL 12-MYRISTATE
13-ACETATE >=99% (TLC), film or
powder ..-20C"/5 G/-1бр.;"SUPEROXIDE DISMUTASE, BOVINE
lyophilized powder, >=3,000 units/mg
protein ..-20C"/75 KU/-1бр.; "CATALASE FROM FROM BOVINE LIVER BIOREAGENT, ACTIVITY: 2,000-5,000 UNITS/MG PROTEIN, SUITABLE FOR CELL CULTURE
powder, BioReagent ..-20C"/10G/-1бр.; Ghrelin Rat/1 mg/-1бр.; Adenosine 2'-5' -diphosphate sodium salt /25 mg/-1бр.;Автоматична пипета с променлив обем, едноканална, 10-100 мкл.-2бр.; "N-T-BUTYL-A-PHENYLNITRONE
>=98% (GC), powder ..-20C"/50g/-1бр.; Порцеланов хаван с пестик, 100 мм.-6бр.; TRIZMA(R) BASE, PRIMARY STANDARD AND BUFFER Primary Standard and Buffer, >=99.9% (titration), crystalline/1 кг/-1бр.; SODIUM CHLORIDE R. G., PEBOTTLE, REAG.ACS, REAG. ISO, REAG. PH. EUR. puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., >=99/1кг/-1бр.; MAGNESIUM CHLORIDE-6-HYDRATE MAX. 0,0001 %/1кг/-1бр.; NITRO BLUE TETRAZOLIUM GRADE III*CRYSTAL LINE ~98% (TLC) ..2-8C/1гр/-1бр.; N,N-DIMETHYLFORMAMIDE R. G. puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., >=99.8% (GC)/2.5л/-1бр.; 5-BROMO-4-CHLORO-3-INDOLYL PHOSPHATE DISODIUM >=98%(HPLC) ..-20C/500мг/-1бр.; LEVAMISOLE HYDROCHLORIDE >=99% (GC)/5гр/-1бр.; NAPHTHOL AS-BI PHOSPHATE SODIUM >=99.5% (TLC) ..-20C/500мг/-1бр.; NAPHTHOL AS-MX PHOSPHATE SODIUM ..-20C/500мг/-1бр.; 4-CHLORO-1-NAPHTHOL crystalline..-20C/5гр/-1бр.; FAST RED TR HEMI(ZINC CHLORIDE) SALT*DYE CONTENT: > >90%..-20C/25гр/-1бр.; FAST BLUE BB SALT HEMI(ZINC CHLORIDE) SA& storage temp.: -20C, Dye content >=80 % ..-20C/5гр/-1бр.; B-NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE*PHOS PHATE REDUC 93-100% (HPLC) ..-20C/100мг/-1бр.; Предметни стъкла за имунохистохимия-5оп.; Покривни стъкла 24/32 мм, 100бр/оп /100бр/оп/-10оп.; Покривни стъкла 24/24 мм, 100бр/оп/100бр/оп/- 10оп.; Гранулиран парафин/1 кг/-5бр.; 3-aminopropylthiethoxy silane/100 ml/-1бр.; Tamoxifen/50 mg/-2бр.; DNAase/10 mg/-1бр.; Ibuprofen sodium salt/100 g/-1бр.; Hydrogen chloride/1 /- 1бр.; Sucrose/1 kg/- 1бр.; Ethanol/1 l/-3бр.; Parafilm M/4 in x 125 ft/-1бр.; Reagent Reservoirs- ванички за реактиви за мултиканални пипети, за многократна употреба, автоклавируеми, нестерилни, максимална вместимост -100ml/10 бр/опаковка/-2оп.; Glutathione reductase ammonium sulfate/100-330 units/-1бр.; 5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid),/5гр/-1бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12668.71      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни

II.2) Описание 1

Реактиви за RIA анализ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

PRA RIA kit /100 tests/kit/-2бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
525.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни

II.2) Описание 1

Реактиви за анализ на кожни заболявания 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

ELISA Desmoglein 1/48 теста/-1оп.; ELISA Desmoglein 3/48 теста/-1оп.; ELISA BP180-NC16A-4X/48 теста/-1оп.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
875.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни

II.2) Описание 1

Рестрикционни ензими 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

Рестрикционен ензим Pael (SphI) 10U/mkl - 500 U pak/500 U/pk/ -1бр.; рестриктаза FstI/1000U/ - 1бр.; рестриктаза Pael (SphI) 10U/mkl - 500 U pak/500 u/pk/ - 2бр.; TaiI (Mae III) - рестриктаза - 2000 U/2000 U/ - 2бр.; MnlI - рестриктаза - 1500 U /1500 U/ - 2бр.; RsaI (10 U/µL) - 5000 U /5000 U/ - 1бр.; Eco88I (AvaI) 500 ед. /500 U/ - 4бр.; Hin1II (NlaIII) (5 U/µL) 300U /300 U/ - 4бр.;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2732.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни

II.2) Описание 1

Антитела срещу клетъчни регулаторни молекули 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

ghrelin Antibody (H-40): /200 µg/ml/ - 1бр.; Ob Antibody (H-146): /200 µg/ml/ - 1бр.; ghrelin Antibody (2F4): /100 µg/ml/ -1бр.; Glucagon Antibody (FL-180): /200 µg/m/ - 1бр.; IL-17 Antibody (H-132): /200 µg/m/ - 1бр.; G? gust Antibody (I-20): /100 µg/ml/ - 1бр.; Insulin Antibody (2D11-H5): /200 µg/ml/ - 1бр.; FOXP3 Antibodiy (3G3): антитяло 200 мкг/мл /200 µg/m/ - 1бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4400.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни

II.2) Описание 1

Реактиви за автоматичен анализатор на Roshe 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

Vitamin D total /100 теста/ - 1оп.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни

II.2) Описание 1

ELISA китове за ензими и адипокини 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

"Human Total MMP-7 ELISA Kit (Sensitivity0.094 ng/mL
Assay Range0.156 - 10 ng/mL )" /96-well strip plate/ - 1бр.; Human TIMP-1 ELISA Kit (sensitivity 0.08 ng/ml, range - 0.2-10 ng/ml, for serum, plasma, urine, cell culturw supernatant) /96-well strip plate/ - 1бр.; Human MMP12 ELISA Kit (Sandwich ELISA) (range 0.156 - 10 ng/ml, for serum, plasma, urine, cell culturw supernatant) /96-well strip plate/ - 1бр.; Human Chitinase 3-like 1 (YKL-40) ELISA kit (sensitivity 8.15 pg/ml, range - 62.5-4000 pg/ml, for serum, plasma, urine, cell culturw supernatant) /1 kit/96-well strip plate/ - 1бр.; Human Procalcitonin DuoSet ELISA (Range31.20 - 2,000 pg/m) (for cell culture supernate, serum, and plasma) /1 kit for 5 96-well strip plate/ - 1бр.; Human Leptin ELISA Kit (sensitivity 7.8 pg/ml, range - 15.6-1000 pg/ml, ffor serum, plasma, urine, cell culturw supernatant) /1 kit/96-well strip plate/ - 1бр.; Human Total Adiponectin/Acrp30 ELISA Kit (sensitivity 0.891 ng/ml, range - 3.9-250 ng/ml, for serum, plasma, urine, cell culturw supernatant) /1 kit/96-well strip plate/ - 1бр.; Human PBEF/Visfatin DuoSet ELISA (Range 0.5 - 32 ng/m) (for serum, and plasma) /1 kit for 5 96-well strip plate/ - 1бр.; Human C-Reactive Protein/CRP ELISA Kit (sensitivity -0.022 ng/mL, range - 0.8 - 50 ng/mL) /1 kit/96-well strip plate/ - 1бр.; "Human Total MMP-7 ELISA Kit (Sensitivity0.094 ng/mL
Assay Range0.156 - 10 ng/mL )" /1 kit/96-well strip plate/ - 1бр.; Human TIMP-1 ELISA Kit (sensitivity 0.08 ng/ml, range - 0.2-10 ng/ml, for serum, plasma, urine, cell culturw supernatant) /1 kit/96-well strip plate/ - 2бр.; Human MMP12 ELISA Kit (Sandwich ELISA) (range 0.156 - 10 ng/ml, for serum, plasma, urine, cell culturw supernatant) /96-well strip plate/ - 1бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12551.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни

II.2) Описание 1

Реактиви за стандартна PCR 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

Рекомбинанта Taq ДНК полимераза (5U/µl) /500U/ - 1бр.; dNTP mix, 10mM each /1ml/ - 1бр.; праймери, небелязани за конвенционален PCR, HPLC пречистен; до 30 бази; 50nmol -/1 бр., до 30 бази, 50 нмол/ - 4бр.; Ruler 100 bp DNA Ladder, ready-to-use /50 µg/ - 1бр.; Ruler 50 bp DNA Ladder, ready-to-use /50 µg/ - 1бр.; Рекомбинанта Taq ДНК полимераза (5U/µl) /500U/ - 1бр.; dNTP mix, 10mM each /1 ml опаковка/ - 1бр.; Небелязан праймер за конвенционален PCR (за MMP8 и MMP9) ; HPLC пречистен; до 30 бази; 50nmol /1 бр., до 25 бази, 50 нмол/ - 4бр.; Рекомбинанта Taq ДНК полимераза (5U/µl) /500U/ - 1бр.; dNTP mix, 10mM each /1ml/ - 1бр.; Праймери, небелязани за конвенционален PCR, HPLC пречистен; до 30 бази; 50nmol /1 бр., до 30 бази, 50 нмол/ - 4бр.; Ruler 100 bp DNA Ladder, ready-to-use /50 µg/ - 1бр.; Ruler 50 bp DNA Ladder, ready-to-use /50 µg/ - 1бр.; Небелязан праймер за конвенционален PCR (за MMP8 и MMP9) ; HPLC пречистен; до 30 бази; 50nmol /1 бр., до 30 бази, 50 нмол/ - 6бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2854.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни

II.2) Описание 1

Реактиви за количествена полимеразна реакция в реално време 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

PCR tubes 0.2 ml Индивидуални, безцветни, с изпъкнало капаче, DNAse/RNAse free /1000бр/ опаковка/ - 1оп.; Микроцентрофужни епруветки с усилено затваряне на капачката тип “super-lock”, обем 1.5ml /500бр/ опаковка/ - 2оп.; Optical Adhesive Film for 96-well qPCR plates /25 броя/ - 1оп.; Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешкиTGF-b1 и IL-6, чиито дизайн е предлаган от фирмата производител, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB /200 реакции x 25мкл/ - 2оп.; Maxima Probe qPCR Master Mix (2X), ROX Solution provided - 2х Мастер микс за количествен PCR в реално време с включени hot Start Taq DNA Polymerase; dNTPs (включително dUTP); оптимизиран PCR буфер. Доставен с nuclease-free вода и ROX в отделни виалки. /200rX25microl/ - 2оп.; Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки IL-6, чиито дизайн е предлаган от фирмата производител, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB /200 реакции x 25мкл/ - 1оп.; Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки IL-17 чиито дизайн е предлаган от фирмата производител, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB /200 реакции x 25мкл/ - 1оп.; DNase I, RNase-free (1 U/µL) /1000 U/ - 1оп.; Кит за SNP (TIMP-1) анализ при човек с TaqMan технология съдържащ набор флуоресцентно белязани прймери и сонди и положителна контрола, за 750 реакции по 10мкл, с маркери FAM/JOE или FAM/TAMAR или FAM/ROS) /1 кит за 750 реакции x 10mkl/ - 1оп.; 2Х Мастер микс за Real-time PCR, за 250 реакции по 20 мкл /250 реакции по 20 мкл/ - 1оп.; Кит за обратна транскрипция на РНК, за 200 реакции /200 реакции/ - 1оп.; Кит за изолиране на РНК, за 50 изолации /50 изолации/ - 1оп.; Плака за Real-time PCR, /10бг/оп/ - 2оп.; Латексови ръкавици без талк; размер S /100бр/кут/ - 1оп.; Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки FOXP3 и B2M, чиито дизайн е предлаган от фирмата производител, с гарантирана ефиктивност и специфичност на реакцията ; малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGB /250 rxns/ - 2оп.; Maxima Probe qPCR Master Mix (2X), ROX Solution provided - 2х Мастер микс за количествен PCR в реално време с включени hot Start Taq DNA Polymerase; dNTPs (включително dUTP); оптимизиран PCR буфер. Доставен с nuclease-free вода и ROX в отделни виалки. /200 rxn/25ul/ - 2оп.; Кит за изолиране на обща РНК от цяла кръв и тъкани – RNA Purification Kit /50 preps/ - 1о.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6816.18      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените стойности са прогнозни

II.2) Описание 1

Реактиви TaqMan qPCR за животински гени 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

Набор от праймери и сонда за анализ на генна експресия на грелин в свиня чрез хидролизираща (Taqman) се сонда, за 600 реакции /600 реакции/ - 1бр.; Набор от праймери и сонда за анализ на генна експресия на референтен ген в свиня чрез хидролизираща(Taqman) се сонда, за 600 реакции /600 реакции/ - 1бр.; Набор от праймери и сонда за анализ на генна експресия на човешки грелин чрез хидролизираща(Taqman) се сонда, за 600 реакции /600 реакции/ - 1бр.; Набор от праймери и сонда за анализ на генна експресия на човешки GAPDH чрез хидролизираща(Taqman) се сонда, за 600 реакции /600 реакции/ - 1бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2827.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни

II.2) Описание 1

Лабораторни консумативи за еднократна употреба (пластмаси) 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1-10 µl tip, pack type: loose, pack size: 1000 /1000/пакет/ - 1оп.; 200 ?l yellow tip, pack type: loose, pack size: 1000 /1000/пакет/ - 1оп.; Наконечници за автоматични пипети бели, градуирани 10 мкл, DNAse/RNAse free /1000 tips/back/ - 4оп.; Наконечници за автоматични пипети жълти, градуирани 20-200мкл, DNAse/RNAse free /1000 tips/back/ - 4оп.; Наконечници за автоматични пипети, 0,1-10 мкл, свободни от ДНази и РНази, 1000 бр./оп. /1000/оп/ - 2оп.; Наконечници за автоматични пипети, жълти, 200 мкл, свободни от ДНази и РНази, 1000 бр./оп. /1000/оп/ - 2оп.; Наконечници за автоматични пипети бели, градуирани 10 мкл, DNAse/RNAse free /1000 tips/back/ - 1оп.; Наконечници за автоматични пипети бели, градуирани 200 мкл, DNAse/RNAse free /1000 tips/back/ - 3оп.; Накрайници, 1000?л, сини, 1000 бр. В пакет /1000/пакет/ - 1оп.; Накрайници, 200 микролитра, 1000бр. Жълти /1000/пакет/ - 2оп.; микроцентрофужни епруветки, 1.5мл,прозрачни, 500бр /500/пакет/ - 2оп.; микроцентрофужни епруветки, 1.5мл,прозрачни, 500бр /500/пакет/ - 1оп.; Накрайници, 200 микролитра, 1000бр. Жълти /пакет/ - 1оп.; Накрайници, 1000 микролитра, 1000бр. Сини /пакет/ - 1оп.; 1-10 µl tip, pack type: loose, pack size: 1000 /1000/pks/ - 1оп.; 200 ?l yellow tip, pack type: loose, pack size: 1000 /1000/pks/ - 1оп.; PCR tubes 0.2 ml Индивидуални, безцветни, с изпъкнало капаче, DNAse/RNAse free /1000бр/ опаковка/ - 1оп.; микроцентрофужни епруветки, 1.5мл,прозрачни, 500бр в пак /пакет/ - 5оп.; Накрайници, 200 микролитра, 1000бр. Жълти /пакет/ - 5оп.; Накрайници, 1000 микролитра, 1000бр. Сини /пакет/ - 5оп.; Pipet tips 1 - 200 µl /1000 бр/ - 2оп.; Pipet tips 1 - 1000 µl /500 бр/ - 2оп.; Eppendorf tubes - 1,5 ml /500 бр/ - 1оп.; Наконечници за автоматични пипети бели, градуирани 10 мкл, DNAse/RNAse free /1000 tips/back/ - 2оп.; Наконечници за автоматични пипети бели, градуирани 200 мкл, DNAse/RNAse free /1000 tips/back/ - 2оп.; Наконечници за автоматични пипети бели, градуирани 10 мкл, DNAse/RNAse free /1000 tips/bag/ - 2оп.; Наконечници за автоматични пипети жълти, градуирани 20-200мкл, DNAse/RNAse free /1000 tips/back/ - 4оп.; 50 ml centrifuge tubes whit flat cap, non-pyrogenic, polypropylene, sterile /25/rack/ - 2оп.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1529.12      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни

II.2) Описание 1

Китове за количествен анализ на miRNA 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

TaqMan Advanced miRNA Assays /250 rxn/ - 4бр.; 2хTaqMan Fast Advanced Master Mix /1 ml/ - 2бр. 2хTaqMan Fast Advanced Master Mix /5 ml/ - 1бр.; Кит за изолиране на RNA (miRNAeasy Serum/Plasma kit) /50prep/ - 1бр.; miRNA Isolation Kit, with phenol- Bacteria, Yeast, Cells, Plant Samples, Viral Samples, Tissue /40preps/ - 1бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5544.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни

II.2) Описание 1

Антитела и реактиви за имунохистохимия 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

FLEX Monoclonal Mo a Hu Ki-67 Antigen, Clone MIB-1, RTU, 60 tests /60 tests/ - 1оп.; FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Cytokeratin 5/6 /60 tests, 12 mL/ - 2оп.; FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Mammaglobin /60 tests, 12 mL/ - 1оп.; FLEX Monoclonal Mo a Hu CD68, Clone PG-M1, RTU, 60 tests /60 tests/ - 1оп.; Antibody Diluent, 50 ml /50 ml/ - 2бр.; EnVision™ FLEX, Mini Kit, High pH, 400 tests /400 tests/кит/ - 1оп.; PAP pen /бр/ - 3бр.; Rb a Hu Fibrinogen/FITC /2 mL/ - 1бр.; Phosphate-Buffered Saline (PBS), pJ 7.0 /6 x 1 L/ - 1бр.; Fluorescence Mounting Medium /15 ml/ - 1бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4385.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни

II.2) Описание 1

Китове за определяне в серум на цитокини 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

Human IL-1R4/ST2 ELISA Kit /96 теста/ - 1оп.; ELISA кит за определяне на човешки IL-6 с чуствителност 0.92pg/mL и стандартен обхват 1.56 - 100 pg/mL, с включени контроли (ниска и висока), CE маркиран. /96 теста/ - 1оп.; ELISA кит за човешки цитокин IL-23-биотинилирана /96well plate/ - 2оп.; Human TGF-beta 1 ELISA Kit (biotin-labeled anti-TGF-beta , sensitivity < 16.5pg/ml) /96 tests (12x8)/ - 1оп.; Human IL-12p40 ELISA Kit (biotin-labeled anti-IL-12p40, sensitivity <15pg/m) /96 tests (12x8)/ - 1оп.; Human IL-18 ELISA Kit (biotin-labeled anti-IL-18, sensitivity < 12.0 pg/ml) /96 tests (12x8)/ - 1оп.; Human IL-10 High sensitivity ELISA Kit (biotin-labeled anti-IL-10, sensitivity < 0.5 pg/ml) /96 tests (12x8)/ - 1оп.; IL-6 ELISA Kit, Human (Sensitivity<2 pg/mL; concentration: 7.8-500 pg?ml) /96-well strip plate/ - 2оп.; IL-17 (CTLA8) ELISA Kit, Human, biotin-labeled anti-IL17,sensitivity below 5 pg/ml /96 tests/ - 1оп.; Human IFN-gamma Platinum ELISA (чувствителнот 0.99pg/ml, стандартен обхват 1.6-100 pg/ml) /96 ТЕСТА/ - 1оп.; Human IL-6 ELISA (чувствителнот 0.92 pg/ml, стандартен обхват 1.56-100 pg/ml) с включени контроли, ниска и висока /96 ТЕСТА/ - 1оп.; IL-6 ELISA Kit, Human (Sensitivity<2 pg/mL; concentration: 7.8-500 pg?ml) /1 kit/96-well strip plate/ - 1оп.; ELISA кит за човешки цитокин IL-18 подходящ за серум, плазма; assay range-15.6 - 1,000 pg/mL /96 wells / - 1оп.; IL-23 Heterodimer ELISA Kit, Human biotin-labeled ant-iIL23,sensitivity below 5 pg/ml /96 tests/ - 1оп.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11789.25      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни

II.2) Описание 1

Китове за определяне в серум на протеинази 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

Human ADAM33 ELISA Kit (Sandwich ELISA) (for serum and plasma) /1 kit/96-well strip plate/ - 1бр.; Human MMP12 ELISA Kit (Sandwich ELISA) (range 0.156 - 10 ng/ml, for serum, plasma, urine, cell culturw supernatant) /1 kit/96-well strip plate/ - 1бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни

II.2) Описание 1

Реактиви за АВО кръвно-групов анализ 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

АВО Кръвно-групови реактиви- Anti-A monoclonal /10 ml/ - 6оп.; АВО Кръвно-групови реактиви- Anti-B monoclonal /10 ml/ - 6оп.; АВО Кръвно-групови реактиви- Anti-AB monoclonal /10 ml/ - 6оп.; АВО Кръвно-групови реактиви- Anti-D (IgG & IgM) /10 ml/ - 6оп.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни

II.2) Описание 1

Реактиви и консумативи за флуоресцентна имунохистохимия 17
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

Glycerol-based liquid mountant applied to fluorescently labeled cells/tissues samples on microscope slides- Diamond Antifade Mountant with DAPI (ProLong Diamond Antifade) /10 мл/ - 1оп.; Glycerol-based liquid mountant applied to fluorescently labeled cells/tissues samples on microscope slides- Diamond Antifade Mountant (ProLong Diamond Antifade Mountant)- 10 мл. /10 мл/ - 1боп.; Glycerol-based liquid mountant applied to fluorescently labeled cells/tissues samples on microscope slides-Diamond Antifade Mountant with DAPI (ProLong Diamond Antifade Mountant)-10 мл. /10 мл/ - 1оп.; Хомогенизатор за тъкан-ръчен /брой/ - 2бр.; Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Alexa Fluor 488 conjugate -500µL /500 мкл/ - 1оп.; Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Alexa Fluor 568 conjugate - 500µL /500 мкл/ - 1оп.; Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Alexa Fluor 647 conjugate-500µL /500 мкл/ - 1оп.; DAPI (4',6-Diamidino-2-Phenylindole, Dihydrochloride)-10 mg /10 мг/ - 1оп.; Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, Alexa Fluor 488 conjugate-500µL /500 мкл/ - 1оп.; Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, Alexa Fluor 568 conjugate-500µL /500 мкл/ - 1оп.; Normal Goat Serum-5 mL /5 мл/ - 1оп.; Glycerol-based liquid mountant applied to fluorescently labeled cells/tissues samples on microscope slides- Gold Antifade Mountant with DAPI (ProLong Gold Antifade) - 10 мл. /10 мл/ - 1оп.; Glycerol-based liquid mountant applied to fluorescently labeled cells/tissues samples on microscope slides -Gold Antifade Mountant (ProLong Gold Antifade)-10 мл. /10 мл/ - 1оп.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7645.42      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни

II.2) Описание 1

Китове за оксидативен стрес 18
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

"Advanced Glycation End Product
(AGE) Competitive ELISA Kit" /96 assays/ - 1оп.; "Human Glutathione Peroxidase 1 ELISA Kit, 96 tests..
" /96 assays/ - 1оп.; Protein Carbonyl ELISAKit /96 assay/ - 1оп.; Oxidative DNA Damage ELISA Kit (8-OHdG Quantitation) /97 assay/ - 1оп.; "Advanced Glycation End Product (AGE) Competitive ELISA Kit, ."/96 assays кит/ - 1бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6256.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни

II.2) Описание 1

Реактиви и консумативи за тъканни проби 19
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

кит за изолиране на ДНК от тъканни проби (DNA FFPE Tissue Kit) /50 реакции/ - 1оп.; PI3K Mutation Test Kit /50rx/ - 1оп.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1108.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни

II.2) Описание 1

ELISA китове за РАС системата 20
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

ELISA kit- -ACE Human Immunoassay /96 assay/ - 2оп.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
933.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни

II.2) Описание 1

ELISA китове за антигени от плъх 21
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

Rat Insulin high sensitivity ELISA /96 assay/ - 1оп.; Rat Acylated Ghrelin ELIZA /96/ - 1оп.; Leptin mouse/rat ELIZA /96/ - 1оп.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2663.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни

II.2) Описание 1

Тестове за чревни инфекции във фекални проби 22
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

"Бърз имунохроматографски анализ за качествено откриване на Норовируси - геногрупи I и II
(GI и GII) в проби от изпражнения" /20 теста/оп/ - 2оп.; Бърз имунохроматографски тест за детекция на Campylobacter антигени във фецес /20 теста/оп/ - 1оп.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
810.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни

II.2) Описание 1

Медицински пособия и консумативи 23
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

Памук - хидгроскопичен /пакети - 1 kg/ - 5оп.; Лигнин пакети /1 kg/-5оп.; Латексови ръкавици- М /кутия от 100бр/ - 5оп.; Памук - хидгроскопичен пакети - /1 kg/ - 5оп.; Лигнин пакети /1 kg/ - 5оп.; Латексови ръкавици- М /кутия от 100бр/ - 2оп.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
118.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозна

II.2) Описание 1

Китове за детекция на апоптоза 24
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

Кит за детекция на апоптоза/некроза /100 probes/ - 1оп.; SG qPCR Master Mix /1000 реакц./ - 1оп.; NG dART RT-PCR kit /100 реакц./ - 1оп.; Рибонуклеазен инхибитор /7500 ед./ - 1оп.; ДНаза И (без РНази) /1000 ед./ - 1оп.; РНаза А (без ДНази), /50 mg/ - 1оп.; RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit /100 react/ - 1оп.; Maxima SYBR Green qPCR Master Mix /1000 react/ - 1оп.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4743.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни

II.2) Описание 1

Заешки поликлонални антители (за парафинови срези) 25
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

Заешко поликлонално антитяло PD-1, (CD279),готово за работа за IHC-P(парафинови блокчета)/7 mL - готово за използване /7 mL-флакон/ - 1оп.; Заешко поликлонално антитяло (PD-L1), (CD274),готово за работа за IHC-P(парафинови блокчета)/100 mkg/100 mkl /100 mkg/100 mкл флакон/ - 1бр.; Заешко поликлонално антитяло anti B-raf (phospho T598) за IHC-P (парафинови блокчета)/ 100 mkg at 1 mg/ml /100 mkg/1mg нa ml флакон/ - 1бр.; Антимише(-човешко) заешко ZBTB46 антитяло /100 mkl/ - 1оп.; Biotinylated Goat anti-Polyvalent (Ready-To-Use), species: Goat, specifity: anti-Mouse IgG (H+L), anti-Rabbit IgG (H+L), Conjugate: Biotin, 125 ml,(Lab Vision Biotinylated Goat anti-Polyvalent) /125 ml/ - 1оп.; Detection System: anti-Polyvalent, HRP/DAB (Ready-To-Use), Labeled streptavidin-biotin immunoenzymatic antigen detection system Species: Goat; Specificity: anti-Mouse IgG (H+L), anti-Rabbit IgG (H+L); Enzyme: Peroxidase, 15 ml (Lab Vision UltraVision Detection System) /15 ml/ - 1оп.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4683.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни

II.2) Описание 1

ELISA китове за определяне на матрикс-моделиращи фактории 26
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

Human FBLN1 / Fibulin 1 ELISA Kit (detection range: 0.469 - 30 ng/ml) (for plasma and serum) /96-Well Strip Plate/ - 1оп.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни

II.2) Описание 1

Китове за срининг на мутации 27
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

K-Ras/B-Raf Mutation Analysis Kit for Real-Time PCR, 50 tests /50 теста/ - 1оп.; NRAS Mutation Detection Kit 50 tests /50 теста/ - 1оп.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12400.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни

II.2) Описание 1

Китове за глутатион 28
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

Glutathione Colorimetric Assay Kit (suitable for measurement of both reduced and total glutathione in serum)-100 assays  /100 test/pks/ - 2оп.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1802.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочените количества са прогнозни
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта.Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на Обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни тестове, китове, реактиви и/или консумативи в зависимост от Обособената позиция, за която се подава оферта.
Под „дейност с обем, идентичен или сходен с предмета на Обособената позиция“ следва да се разбира дейност, която е в обем, не по – малко от 1/3 от количеството на съответната Обособена позиция (видовете артикули), за която се подава оферта.
В случай, че участникът подава оферта за повече от една Обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната Обособена позиция, за която подава оферта.
2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват, включващ обхвата на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника.


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на Обособената позиция, за която се участва, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, р-л. В, т. 1б от ЕЕДОП.
Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката чрез:
- Списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите.
- Доказателства за извършената/ните доставка/и. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка.
2. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП.
Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката чрез:
- Заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент с обхват, включващ обхвата на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/01/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/01/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателна зала - 2ет. в Ректорат на Тракийски университет гр. Стара Загора

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчка по отношение на обсобената позиция, без включен ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидна гаранция за изпълнение на доставката в посочения в договора размер и срок.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29356113
www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/12/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва