Деловодна информация
00267Община Пловдив
16РОП98(1) 09/12/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
09/12/2016 (дд/мм/гггг)
00267-2016-0106 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Тодор Тодоров -Директор на дирекция Обществени поръчки; Дарина Шаркова - гл. експерт дирекция Обществени поръчки +359 32656760
otdel_op@abv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161128kOol3959832
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по градски автобусни линии с №№ 1, 6, 7, 15, 16, 18, 29, 37, 44, 66, 99, 116 и 222 от Общинската транспортна схема на Община Пловдив”
60112000      
Услуги

С настоящата обществена поръчка ще се възложи извършването на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по основни градски автобусни линии №№ 1, 6, 7, 15, 16, 18, 29, 37, 44, 66, 99, 116 и 222 от Общинската транспортна схема на Община Пловдив. Изпълнението на услугата следва да е съгласно действащите маршрути и разписания от утвърдената Общинска транспортна схема на Община Пловдив, предоставени към документацията за обществената поръчка. Услугата ще се извършва при условията на проекта на договор, като изпълнителят е длъжен да прилага тарифите, определени от Кмета на Община Пловдив или Общински Съвет - Пловдив, включително да превозва определените групи пътници на преференциални цени, в съответствие с приложимите нормативни изисквания.
Поръчката е разделена на три обособени позиции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
38377438.91      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
3

II.2) Описание 1

„Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по градски автобусни линии с №№ 1, 7, 15, 29 и 222 от Общинската транспортна схема на Община Пловдив“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Извършване на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по основни градски автобусни линии №№ 1, 7, 15, 29 и 222 от Общинската транспортна схема на Община Пловдив. Изпълнението на услугата следва да е съгласно действащите маршрути и разписания от утвърдената Общинска транспортна схема на Община Пловдив, предоставени към документацията за обществената поръчка. Услугата ще се извършва при условията на проекта на договор, като изпълнителят е длъжен да прилага тарифите, определени от Кмета на Община Пловдив или Общински Съвет - Пловдив, включително да превозва определените групи пътници на преференциални цени, в съответствие с приложимите нормативни изисквания.
Пробегът за срока на договора (10 г.), изчислен по актуални към момента на откриване на поръчката маршрутни разписания на основните градски автобусни линии е, както следва: За линия № 1 – 7 864 670 км; За линия № 7 – 4 374 030 км; За линия № 15 – 4 008 870 км; За линия № 29 – 6 061 930 км; За линия № 222 – 3 324 600 км; Общо за обособената позиция: 25 634 100 км.
Критериите по-долу
 
ДА Възраст на подвижния състав    60
Критерий, свързан с разходи 1 20
Разходи    40
II.2.6) Прогнозна стойност
13639211.70      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За оферта с оптимално съотношение качество/цена за позицията ще се счита офертата, получила най-висока комплексна оценка по формулата: КО = Р*40+ В*60, съгласно обявената методика. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0,15% от прогнозната стойност на обособената позиция. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията, в съответствие с чл.111, ал. 5 от ЗОП.

II.2) Описание 1

„Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по градски автобусни линии с №№ 6, 16, 18 и 99 от Общинската транспортна схема на Община Пловдив“. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Извършване на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по основни градски автобусни линии №№ 6, 16, 18 и 99 от Общинската транспортна схема на Община Пловдив. Изпълнението на услугата следва да е съгласно действащите маршрути и разписания от утвърдената Общинска транспортна схема на Община Пловдив, предоставени към документацията за обществената поръчка. Услугата ще се извършва при условията на проекта на договор, като изпълнителят е длъжен да прилага тарифите, определени от Кмета на Община Пловдив или Общински Съвет - Пловдив, включително да превозва определените групи пътници на преференциални цени, в съответствие с приложимите нормативни изисквания. Пробегът за срока на договора (10 г.), изчислен по актуални към момента на откриване на поръчката маршрутни разписания на основните градски автобусни линии е, както следва (приблизително): За линия № 6 – 6 995 160 км; За линия № 18 – 6 689 370 км; За линия № 99 – 7 737 440 км; За линия № 16 – 4 015 820 км; Общо за обособената позиция: 25 437 790 км.
Критериите по-долу
 
ДА Възраст на подвижния състав    60
Критерий, свързан с разходи 1 20
Разходи    40
II.2.6) Прогнозна стойност
12458638.85      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За оферта с оптимално съотношение качество/цена за позицията ще се счита офертата, получила най-висока комплексна оценка по формулата: КО = Р*40+ В*60, съгласно обявената методика. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0,15% от прогнозната стойност на обособената позиция. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията, в съответствие с чл.111, ал. 5 от ЗОП.

II.2) Описание 1

„Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по градски автобусни линии с №№ 37, 44, 66 и 116 от Общинската транспортна схема на Община Пловдив“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Извършване на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по основни градски автобусни линии №№ 37, 44, 66 и 116 от Общинската транспортна схема на Община Пловдив. Изпълнението на услугата следва да е съгласно действащите маршрути и разписания от утвърдената Общинска транспортна схема на Община Пловдив, предоставени към документацията за обществената поръчка. Услугата ще се извършва при условията на проекта на договор, като изпълнителят е длъжен да прилага тарифите, определени от Кмета на Община Пловдив или Общински Съвет - Пловдив, включително да превозва определените групи пътници на преференциални цени, в съответствие с приложимите нормативни изисквания. Пробегът за срока на договора (10 г.), изчислен по актуални към момента на откриване на поръчката маршрутни разписания на основните градски автобусни линии е, както следва: За линия № 37 – 6 051 330 км; За линия № 44 – 5 058 390 км; За линия № 116 – 6 605 490 км; За линия № 66 – 8 096 080км; Общо за обособената позиция: 25 811 290 км.
Критериите по-долу
 
ДА Възраст на подвижния състав    60
Критерий, свързан с разходи 1 20
Разходи    40
II.2.6) Прогнозна стойност
12279588.36      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За оферта с оптимално съотношение качество/цена за позицията ще се счита офертата, получила най-висока комплексна оценка по формулата: КО = Р*40+ В*60, съгласно обявената методика. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0,15% от прогнозната стойност на обособената позиция. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията, в съответствие с чл.111, ал. 5 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Лицата - участник, подизпълнител и/или член на обединение, които ще извършват обществен превоз на пътници, трябва да притежават валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз за извършване на международен превоз на пътници – лиценз на Общността, съгласно изискванията на чл. 6 Закона за автомобилните превози, и да са вписани в съответния регистър ("Валидни международни лицензи за превоз на пътници"; "Валидни вътрешни лицензи за превоз на пътници"), воден от ИА „Автомобилна администрация“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Изискването се прилага и за трите обособени позиции на поръчката.
Лицата - участник, подизпълнител и/или член на обединение, които ще извършват обществен превоз на пътници, декларират съответствие с поставения критерий в ЕЕДОП. Съответствието с поставения критерий за подбор се доказва със заверени копия на съответните лицензи, които могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни, или обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
При участие на обединения, които не са юридически лица, лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз за извършване на международен превоз на пътници – лиценз на Общността, се изисква само от членовете на обединението, които ще извършват услугата обществен превоз на пътници.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставя

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За изпълнение предмета на поръчката/обособената позиция, участникът трябва да разполага със 118 броя технически изправни автобуса, които са в съответствие с изискваното минимално ниво, включени към лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз за извършване на международен превоз на пътници - лиценз на Общността, издаден на лицето (участник, подизпълнител или член на обединение), което ще извършва обществен превоз на пътници по съответна линия, или на трето лице, чийто капацитет участникът ще използва, за да изпълни поставения от възложителя критерий за подбор. Участниците декларират съответствие с поставения критерий в ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 9, чрез посочване броя автобуси в минимално изискуемия обем за всяка линия от обособената позиция, отговарящи на изискванията на критерия. Списъкът с автобусите се номерира. За всеки автобус се предоставя необходимата информация за установяване на съответствието: регистрационен номер на автобуса, клас по чл. 149 от ЗДП, общ брой места (седящи и стоящи) без водача, екологична категория, наличие на оборудване за превоз на трудноподвижни лица, за коя линия от обособената позиция се предлага, собственик на автобуса, данни за лиценза (вид, номер), към който е включен автобусът. Съответствието с поставения критерий за подбор се доказва с декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП, която може да бъде изискана допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни, или обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
На основание чл. 64, ал. 2 от ЗОП, възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Съгласно чл. 65 ЗОП, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на поставения критерий за подбор. Участниците предоставят информация за вида и дела от критерия за подбор, за доказването на който се позовават на капацитета на съответно трето лице.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението или в допълнително споразумение/анекс към него.
Участниците следва да прецизират условията:
- Не се допуска изпълнение (обществен превоз на пътници) по някоя от автобусните линии, предмет на поръчката/обособената позиция, да се извършва от повече от един превозвач (участник, подизпълнител или член на обединение).
- Даден автобус не може да бъде предложен за изпълнение за повече от една обособена позиция.


1. За изпълнение предмета на поръчката/обособената позиция, участникът трябва да разполага с минимален общ брой автобуси 118 автобуса, от които най-малко 59 автобуса за превоз на трудно подвижни лица, разпределени по обособени позиции и линии, както следва:
- За ОП 1 минимален общ брой автобуси - 43 (38 основни и 5 резервни), от които най-малко 22 автобуса за превоз на трудно подвижни лица, разпределени по линии както следва: за линия № 1 – общо 10 автобуса (9 основни и 1 резервен), от които най-малко 5 автобуса за превоз на трудно подвижни лица; - за линия № 7 – общо 8 автобуса (7 основни и 1 резервен), от които най-малко 4 автобуса за превоз на трудно подвижни лица; - за линия № 15 – общо 8 автобуса (7 основни и 1 резервен), от които най-малко 4 автобуса за превоз на трудно подвижни лица; - за линия № 29 – общо 10 автобуса (9 основни и 1 резервен), от които най-малко 5 автобуса за превоз на трудно подвижни лица; - за линия № 222 – общо 7 автобуса (6 основни и 1 резервен), от които най-малко 4 автобуса за превоз на трудно подвижни лица;
- За ОП 2 минимален общ брой автобуси - 37 (33 основни и 4 резервни), от които най-малко 18 автобуса за превоз на трудно подвижни лица, разпределени по линии както следва: - за линия № 6 – общо 10 автобуса (9 основни и 1 резервен), от които най-малко 5 автобуса за превоз на трудно подвижни лица; - за линия № 16 – общо 7 автобуса (6 основни и 1 резервен), от които най-малко 4 автобуса за превоз на трудно подвижни лица; - за линия № 18 – общо 9 автобуса (8 основни и 1 резервен), от които най-малко 4 автобуса за превоз на трудно подвижни лица; - за линия № 99 – общо 11 автобуса (10 основни и 1 резервен), от които най-малко 5 автобуса за превоз на трудно подвижни лица;
- За ОП 3 минимален общ брой автобуси - 38 (34 основни и 4 резервни), от които най-малко 19 автобуса за превоз на трудно подвижни лица, разпределени по линии както следва: - за линия № 37 – общо 10 автобуса (9 основни и 1 резервен), от които най-малко 5 автобуса за превоз на трудно подвижни лица; - за линия № 44 – общо 8 автобуса (7 основни и 1 резервен), от които най-малко 4 автобуса за превоз на трудно подвижни лица; - за линия № 66 – общо 10 автобуса (9 основни и 1 резервен), от които най-малко 5 автобуса за превоз на трудно подвижни лица; - за линия № 116 – общо 10 автобуса (9 основни и 1 резервен), от които най-малко 5 автобуса за превоз на трудно подвижни лица.
2. От всички 118 автобуса най-малко 59 автобуса трябва да са с над 70 места общо (седящи и стоящи) без мястото на водача, а останалите (най-много 59 автобуса) трябва да са автобуси с над 50 места общо (седящи и стоящи) без мястото на водача, разпределени по обособени позиции и линии, както следва:
- За ОП 1 минимален брой автобуси с над 70 места общо (седящи и стоящи) без мястото на водача – 21, разпределени по линии както следва: - за линия № 1 – 7 автобуса; - за линия № 29 – 8 автобуса; - за линия № 222 – 6 автобуса;
- За ОП 2 минимален брой автобуси с над 70 места общо (седящи и стоящи) без мястото на водача – 19, разпределени по линии както следва: - за линия № 6 – 6 автобуса; - за линия № 18 – 6 автобуса; - за линия № 99 – 7 автобуса;
- За ОП 3 минимален брой автобуси с над 70 места общо (седящи и стоящи) без мястото на водача – 19, разпределени по линии както следва: - за линия № 44 – 6 автобуса; - за линия № 66 – 7 автобуса; - за линия № 116 – 6 автобуса.
3. Всички 118 автобуса трябва да са:
- в съответствие с екологична категория „Евро V“ или еквивалентно/и, или по-висока;
- оборудвани с технически изправни климатични системи, обхващащи целия салон;
- технически изправни;
- от класове І и ІІ по смисъла на чл. 149 от ЗАП;
- включени към лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на РБългария или лиценз за извършване на международен превоз на пътници - лиценз на Общността.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, са съгласно документацията и в съответствие с приложимото законодателство. Изпълнението на услугата следва да се организира и осъществява: - от превозвач, притежаващ валиден лиценз съгласно изискванията на чл. 6 ЗАП; - по начин, гарантиращ изпълнението на минимум 35% от курсовете за деня по всяка линия, да се извършва с автобуси, оборудвани за превоз на трудно подвижни лица; - изпълнителят следва да прилага тарифите, определени от Кмета на Община Пловдив или ОбС - Пловдив, включително да превозва определените групи пътници на преференциални цени.
Поставят се следните условия:1. Не се допуска изпълнение (обществен превоз на пътници) по някоя от автобусните линии, предмет на поръчката/обособената позиция, да се извършва от повече от един превозвач (участник, подизпълнител или член на обединение); 2. Даден автобус не може да бъде предложен за изпълнение за повече от една обособена позиция.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/01/2017 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/09/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/01/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала № 36 на административната сграда на Община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Прогнозната стойност на поръчката е изчислена по реда на чл. 21, ал. 11 , т. 2 от ЗОП. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 0,15% от прогнозната стойност на обособената позиция. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията, в съответствие с чл.111, ал. 5 от ЗОП. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 ЗОП, в нея трябва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима и че е в полза на възложителя. При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 3 ЗОП, застрахователната сума трябва да е равна на сумата на определената гаранция, а застрахователната премия да е платена еднократно. Застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на възложителя.
При представяне на гаранция за изпълнение по чл. 111, ал. 5, т. 2 или 3 от ЗОП, срокът на валидност и условията за освобождаването/усвояването на гаранцията следва да бъдат съобразени със срока на действие и условията на проекта на договор. Оферти могат да бъдат подавани за една, за две или и за трите обособени позиции на поръчката. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП за всяка от позициите се представят поотделно комплектовани документи: - по чл. 39, ал. 2 ППЗОП; - по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП; - по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП.
Възложителят отстранява от участие в процедурата/обособената позиция участник, за когото: 1. са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Изискването се прилага и когато участник в процедурата е обединение от ЮЛ и/или ЮЛ и за член на обединението е налице някое от посочените основания; 2. са налице основанията по чл. 107 от ЗОП.
Основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 40 от ППЗОП.
Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 ППЗОП.
Датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения ще бъдат обявени чрез съобщение в профила на купувача не по-късно от 2работни дни преди датата на отваряне. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
Срещу изключителното право да извършва обществената услуга за пътнически превоз по определените маршрути и маршрутни разписания, лицата имат право да получават средства, както следва: - Компенсация за обществена услуга за извършен обществен пътнически превоз по смисъла на Регламент (ЕО) № 1370/2007(средствата по чл. 1, ал. 1 от Наредбата по § 4, ал. 3 от ЗАП, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г.); - Приходи, реализирани от продажба на превозни документи, до постигане на пълна функционалност на СУГТ, съгласно условията на проекта на договор; -Приходи от реклама и други приходи, свързани с дейността. Условията и редът за предоставяне на средствата за субсидии, компенсации и приходи от превозни документи се определят с наредбата по § 4, ал. 3 от ЗР на ЗАП, както и в съответствие с механизъм, приет от Общински съвет – Пловдив.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. В случаите, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в ОВ на ЕС са ръзлични, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/12/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва