Деловодна информация
02716ТП ДГС КОСТИ
422 02/12/2016 (дд/мм/гггг)
не
02716-2016-0093 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделене Държавно горско стопанство Кости при Югоизточно държавно предприятие ДП - гр. Сливен 2016176540310
с. Кости, община Царево, област Бургас
с. Кости BG341 8283 България
юрист Мария Велчева +39 886843613
dgskosti@uidp.sliven.com +000 00000000

Интернет адрес/и

http://www.uidp-sliven.com/procedures

http://www.uidp-sliven.com/procedures/646


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.uidp-sliven.com/procedures/646
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Управление, стопанистване и опазване на горските територии

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на автомобилния парк на ТП "ДГС Кости"
34330000      
Доставки

Периодична доставка, чрез закупуване на нови (произведени през 2017 г.) автомобилни гуми за автомобилите от автомобилния парк на ТП „ДГС Кости“ по заявка на възложителя, демонтаж, монтаж, баланс на гуми и ремонт на гуми и джанти. Доставката на новите гуми включва: демонтаж на старите гуми и монтажа и балансирането на новите (тези дейности трябва да са калкулирани в единичната цена на гумите). Ремонтът на гуми включва: демонтаж, лепене, балансирание и монтаж. Описание на гумите по вид и брой се съдържа по-долу в настоящата Техническа спецификация. Ремонтът на джантите включва: демонтаж, изправяне и/или др. и монтаж. Участниците са длъжни да включат задължително в офертата си всички артикули, посочени в Техническата спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34330000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Сервизната база на Изпълнителя

Периодична доставка, чрез закупуване на нови (произведени през 2017 г.) автомобилни гуми за автомобилите от автомобилния парк на ТП „ДГС Кости“ по заявка на възложителя, демонтаж, монтаж, баланс на гуми и ремонт на гуми и джанти. Доставката на новите гуми включва: демонтаж на старите гуми и монтажа и балансирането на новите (тези дейности трябва да са калкулирани в единичната цена на гумите). Ремонтът на гуми включва: демонтаж, лепене, балансирание и монтаж. Описание на гумите по вид и брой се съдържа по-долу в настоящата Техническа спецификация. Ремонтът на джантите включва: демонтаж, изправяне и/или др. и монтаж. Участниците са длъжни да включат задължително в офертата си всички артикули, посочени в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
: Обща цена на посочените гуми в Техническата спецификация    80
Цена за ремонт на една гума    10
Цена за ремонт на една джанта    10
II.2.6) Прогнозна стойност
4000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Няма.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

- Участникът трябва да има на разположение за срока на изпълнение на поръчката експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на дейността – минимум един експерт за демонтаж и монтаж на гуми и джанти, ремонт на гуми и джанти.
Това се декларира в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности“, точка 6, буква „а“ на ЕЕДОП се посочва, че в случай, че бъде определен за изпълнител на поръчка ще може да осигури за срока на изпълнение на поръчката минимум един експерт за демонтаж и монтаж на гуми и джанти, ремонт на гуми и джанти.
- Участникът трябва да разполага за срока на изпълнение на поръчката с минимум една сервизна база с възможност за монтаж и ремонт на гуми и джанти на територията на община Царево (собствена, наета или предоставена за ползване).
Това се декларира в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности“, точка 9 на ЕЕДОП се посочва, че в случай, че бъде определен за изпълнител на поръчка ще може да осигури за срока на изпълнение на поръчката минимум една сервизна база с възможност за монтаж и ремонт на гуми и джанти на територията на община Царево (собствена, наета или предоставена за ползване).
Забележка: Документи, доказващи съответствието с посочените в точка 1.3 критерии за подбор ще се изискват преди сключването на договора от участника, който бъде определен за изпълнител на обществената поръчка (съответно: трудов договор и справка от НАП за актуален трудов договор на експерта, документ за собственост на сервизна база, договор за наем или ползване на сервизна база).


- Минимум един експерт за демонтаж и монтаж на гуми и джанти, ремонт на гуми и джанти;
- Минимум една сервизна база с възможност за монтаж и ремонт на гуми и джанти на територията на община Царево (собствена, наета или предоставена за ползване).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в размер на 5% от стойността на договора за целия му срок.
Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на ТП „ДГС Кости“: „Централна Кооперативна Банка“ АД, клон Черно море: IBAN: BG42 CECB 9790 10E8 3337 00, BIC: CECBBGSF, а банковата гаранция – оригинал на безусловна, неделима и неотменяема банкова гаранция, издаден от българска или чуждестранна банка следва да е със срок на валидност: с 45 /четиридесет и пет/ дни по–дълъг от срока на договора. При представяне на гаранцията за изпълнение. Възложителят освобождава гаранциите за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията заизпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/01/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/01/2017 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

в заседателната зала в сградата на ТП "ДГС Кости"

Отварянето на офертите е публично. Участниците могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Всички присъстващи лица попълват имената си и се подписват в списък, подготвен от комисията.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/12/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва