Деловодна информация
00714
807 01/12/2016 (дд/мм/гггг)
не
00714-2016-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов-Варна ЕООД 000090065
гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150
Варна BG331 9000 България
Вяра Димитрова - Икономически директор +359 52613789
ag_varna@abv.bg +359 52613797

Интернет адрес/и

http://www.agvarna.bg/

http://op.agvarna.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161201mOtI136390
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД
33100000      
Доставки

Настоящата обществена поръчка обхваща периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД след предварителна писмена заявка от страна на възложителя, за период от 12 месеца.
Предметът на обществената поръчка е обособен в една отворена позиция, включваща 241 (двеста четиридесет и една) номенклатурни единици, като участниците могат да оферират доставка на стоките по една, повече или по всички номенклатурни единици. Подробно описание на стоките по съответните номенклатурни единици, включително относно качество, количество и други специфични изисквания, е предоставено в документацията за обществената поръчка и в Техническата спецификация (Приложение 1). Възложителят не поставя ограничение на номенклатурните единици, които могат да бъдат възложени на един изпълнител.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
224180      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД на адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №150

Поръчката е за периодична доставка на медицински консумативи за период от 12 месеца, посочени в общо 241 номенклатурни единици, подробно описани по вид, характеристики и прогнозни количества и стойност в Техническата спецификация-Приложение № 1, съставляващо неразделна част от документацията на поръчката.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
224180      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

На основание чл. 60, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 77 от Закона за медицинските изделия, възложителят поставя изискване участникът да притежава валидно за срока на действие на договора разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентните органи съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Производителите, установени на територията на Република България, могат да извършват търговски сделки с произведените от тях изделия без този документ, на основание чл. 77, ал. 2 от ЗМИ.
При подаване на офертата участникът декларира горното обстоятелство като попълва в ЕЕДОП в Част IV „Критерии за подбор“, А: „Годност“, т. 1. В случай че документът е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да попълни и данни за съответния интернет адрес.
В същата точка от ЕЕДОП следва да се посочи също дали участникът е вписан в търговски регистър в държавата-членка, в която е установен.
*Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, за Република България регистърът е „Търговски регистър“.
Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, като представят копия на притежаваните от тях документи по т. 1, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на техническите и професионалните способности на участниците.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията, публикувани в профила на купувача, посочен по-горе.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/12/2016 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/12/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала, находяща се на ет. 1 в сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД на адрес: Варна, бул. „Цар Освободител" 150

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Процедурата ще бъде проведена съгласно чл.181, ал.2 от ЗОП –техническите и ценовите предложения на участниците ще бъдат разгледани преди документите за съответствие с критериите за подбор.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Посочените в техническите спецификации количества са ориентировъчни и не пораждат задължение възложителят да ги закупи в пълния обем.
1. Оферираните от участниците медицински консумативи следва да отговарят на изисквания за качество по европейските стандарти, да са опаковани, със съответната маркировка /на всеки кашон, съответно - на всяка опаковка/ за производител и партидни номера.; 2. Към датата на доставка медицинските консумативи следва да бъдат с остатъчен срок на годност минимум 75% от обявения от производителя, освен в случаите, когато е постигнато изрично писмено споразумение за това; 3. Медицинските консумативи да са опаковани по начин, който да ги запазва от всякакви повреди, дължащи се на атмосферни условия и транспорт;4. Медицинските консумативи, показали отклонения от стандартите и дефекти в рамките на годност, се подменят от изпълнителя с редовни такива за негова сметка.; 5. Участниците трябва да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели на предлаганите продукти и указания за употреба, когато е приложимо; 6. Оферираните медицински консумативи, представляващи медицински изделия, следва да са с нанесена "СЕ" маркировка в съответствие с чл.15 ЗМИ, да са с нанесен партиден/сериен номер върху опаковките, когато е приложимо; да са с нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган по чл.63 ал.4 ЗМИ, когато процедурите, определени в наредбите по чл.18 ЗМИ го изискват; да са с нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или упълномощения представител и вносителя; да са придружени от инструкция за употреба, с изключение на изделията, за които това не е предвидено в ЗМИ;7. Участниците трябва да представят Каталог от производителя, ведно с превод на български език в частта на оферираното – да е посочен конкретен модел /каталожен номер/, от който да е видно съответствието на предлаганите медицински консумативи с изискванията на възложителя; 8. Участниците, определени за изпълнители, е необходимо да поддържат на склад средномесечни количества медицински консумативи от спечелените номенклатури спрямо прогнозните количества на възложителя; 9. Срок на доставка - до 24 часа след подадена писмена заявка за доставка; 10. В случай, че се оферират медицински консумативи, за които се изискват мостри, участникът следва да представи такива в оригинални опаковки до крайния срок за получаване на офертите и в съотвествие с указанията в документацията. Мострите ще бъдат използвани с цел установяване съответствието на оферираните медицински консумативи с минималните задължителни технически изисквания в Техническата спецификация. При тестването на мострите ще бъде нарушена тяхната цялост или търговски вид.
Ако участникът оферира медицински консумативи, доставяни в болницата по договори в периода 2014г.-2016г., представянето на мостри не е необходимо, но Комисията може да изиска от участника мостра при появила се обективна необходимост.
Процедурата ще бъде проведена съгласно чл.181 ал.2 ЗОП -оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде извършена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор. Всяко предложение, отговарящо на изискванията на ЗОП и предварително обявените от възложителя условия, ще бъде оценено въз основа на критерий най-ниска единична цена на номенклатурна единица. На първо място се класира участникът, предложил най-ниска единична цена на номенклатурна единица съгласно подаденото ценово предложение. След оценката комисията ще разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки
Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция за срока на действие на договора в размер на 5 % от стойността му без ДДС. Изменение на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка може да бъде извършено при условията на чл. 116 ЗОП в случаите, описани в документацията в Раздел IX и в проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/12/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва