Деловодна информация
00147
03 00-153 28/11/2016 (дд/мм/гггг)
не
00147-2016-0023 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Трън 000386790
пл. „Владо Тричков” № 1
Трън BG414 2460 България
инж. Евгения Такова +359 77319616
obshtina_tran@mail.bg +359 77787315

Интернет адрес/и

http://tran.bg/

http://tran.bg/op.php?place=202


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://tran.bg/op.php?place=202
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на гориво за отопление за нуждите на учреждения на бюджетна издръжка (СОУ „Гео Милев“ и ОДЗ „Ален мак“) разположени на територията на гр. Трън за отоплителен сезон 2017г.“.
09134000      
Доставки

Доставка на гориво за отопление, с включени всички разходи по доставкта, за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на Община Трън. Доставките ще се осъществяват периодично по писмена заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която е посочено необходимото за конкретния случай количество, направена чрез определения координатор. Количествата, заявени по всяка една конкретна писмена заявка от Възложителя към Изпълнителя, не могат да бъдат по-големи от 5000 (пет хиляди) литра. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до 31.12.2017 год., считано от датата на подписването му от страните или до достигане на максимално допустимото прогнозно количество гориво за отопление. Прогнозното количество гориво за отопление в 65 000 литра +/- 10%. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави заявки за доставка на гориво, като не е задължен да усвои пълния обем прогнозното количество, Необходимото количество гориво за отопление зависи от климатичните условия. Изпълнението на доставките са до обекти както следва
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
95000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09134000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

Франко сградите на СОУ „Гео Милев“ гр. Трън, ул. "Петко Д. Петков № 5 и ОДЗ „Ален мак“ гр. Трън, ул. "Христо Ботев“ №9.

Доставка на гориво за отопление, с включени всички разходи по доставкта, за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на Община Трън. Доставките ще се осъществяват периодично по писмена заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която е посочено необходимото за конкретния случай количество, направена чрез определения координатор. Количествата, заявени по всяка една конкретна писмена заявка от Възложителя към Изпълнителя, не могат да бъдат по-големи от 5000 (пет хиляди) литра. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до 31.12.2017 год., считано от датата на подписването му от страните или до достигане на максимално допустимото прогнозно количество гориво за отопление. Прогнозното количество гориво за отопление в 65 000 литра +/- 10%. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави заявки за доставка на гориво, като не е задължен да усвои пълния обем прогнозното количество, Необходимото количество гориво за отопление зависи от климатичните условия. Изпълнението на доставките са до обекти както следва: Франко сградите на СОУ „Гео Милев“ гр. Трън, ул. "Петко Д. Петков № 5 и ОДЗ „Ален мак“ гр. Трън, ул. "Христо Ботев“ №9.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
95000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България или валиден лиценз за извършване на международен превоз на товари – лиценз на Общността.
За доказване наличието на валиден лиценз за извършване на обществен превоз на товари на територията на Република България или за международен превоз на товари, участниците следва да представят информация за него, която се вписва в част ІV, раздел „А“, т. 1 на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Информацията следва да включва: № на документа, дата на издаване, издател на лиценза, както и да посочат линк към съответния регистър на валидните лицензи на страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да доказват регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документа, чрез който се доказва посочената в ЕЕДОП информация, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документа, чрез който се доказва съответствието му с поставените от възложителя изисквания за годност за упражняване на професионална дейност, съгласно чл. 67, ал. 6 във връзка с чл. 60 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическо състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП. информация - Списък на доставките идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 1б). При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката с посочване на вида, марка, модел, регистрационни номера, както и се представят приложени документи, доказващи основанието за ползване /талон за регистрация, договор за наем, лизинг или други/.При подаване на офертата участникът декларира
съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 1б). При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на основният персонал които, ще отговарят за изпълнение на поръчката /водачите на транспортни средства/, с посочване на трите имена, квалификация, притежавани ADR свидетелства на водач, превозващ опасни товари (№, дата на издаване, валидност, издател), съгласно изискванията на чл. 14 от Закона за автомобилните превози и чл. 26 от Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, както и вида на правоотношението между участника/член на обединение и лицето, и данни за документите, в които то е обективирано.


Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано от
датата на подаване на офертата, поне една доставка идентична или сходна с предмета на поръчката. Под доставка, сходна с предмета на настоящата обществена поръчка ще бъдат считани доставки на всякакъв вид течни горива. Участникът следва да разполага с минимум едно технически изправно специализирано транспортно средство, собствено/на лизинг или наето, оборудвано/и с автоматично устройство за отчитане наличността на горивото, замерено и пломбирано от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и отговарящо на изискванията на Закона за автомобилните превози, Наредба № 40/14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари при спазване на изискванията на Глава 9.1 на Приложение В от Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе /ADR/.
Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката както следва:
- минимум едно лице, което да е преминало професионално обучение, съгласно чл. 14 от Закона за автомобилните превози и да притежава свидетелство за успешно положен изпит, в срок на валидност.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/12/2016 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/12/2016 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

фертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 09:00 часа на 21.12.2016г., в община Трън, гр. Трън, площад "Владо Тричков" № 1, сградата на общинската администрация.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за който са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т.5 от ЗОП.
2. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за др. лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
3. В случай че участникът е обединение от физически и/или юридически лица основанията за отстраняване по т.1 се прилагат за всеки член на обединението.
4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители или ще използва ресурсите на трети лица, основанията за отстраняване по т.1 се прилагат и за тях.
5. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица включително и чрез обединение/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
6.При подаване на оферта участникът декларира липсата на осн. за отстраняване и съотв. е с критериите за подбор, чрез представяне на ЕЕДОП. В ЕЕДОП се предоставя съответната инфо., изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят инфо.
7. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.
8. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице ЕЕДОП се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; изтичането на срока по чл. 100, ал. 4 - срещу решението за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, с което одобряват промените в покана за потвърждаване на интерес; изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация; получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/11/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва