Деловодна информация
00022
10-00-326 17/11/2016 (дд/мм/гггг)
не
00022-2016-0020 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Асеновград 000471059
Община Асеновград, пл. акад.Николай Хайтов №9
Асеновград BG421 4230
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
06.12.2016 15:16 ч. :  Бразилия служебно вписване
затвори
 История България
За: Георги Ангелов +359 331-20312
obstina@assenovgrad.com +359 331-41057

Интернет адрес/и

www.assenovgrad.com

http://op.assenovgrad.com/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20161117kYVp657042
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Община Асеновград
39130000      UB01
Доставки

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на офис обзавеждане за нуждите на Община Асеновград. Предметът на поръчката включва следните дейности:
Доставка до работни помещения, находящи се на територията на гр. Асеновград, както и разтоварване и монтаж в съответния офис/стая.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
13300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Община Асеновград, гр. Асеновград

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка за офис обзавеждане за нуждите на Община Асеновград. Предметът на поръчката включва следните дейности:
Доставка до работни помещения, находящи се на територията на гр. Асеновград, както и разтоварване и монтаж в съответния офис/стая.
Доставката на офис обзавеждане цели да обезпечи работата на екип от специалисти, който ще управлява проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура с референтен №: BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“.
Опис на обзавеждането:
1) Посетителски стол - 20 бр. - /цена за 1 бр. 75 лв./ - Общо - 1500 лв.
2) Метален шкаф - 13 бр. /цена за 1 бр. - 460 лв./ - Общо - 5980 лв.
3) Офис шкаф - 8 бр. - /цена за 1 бр. - 440 лв./ - Общо - 3520 лв.
4) Офис бюро - 2 бр. - /цена за 1 бр. - 250 лв./ - Общо - 500 лв.
5) Офис стол - 5 бр. - /цена за 1 бр. - 200 лв./ - Общо - 1000 лв.
6) Контейнер с четири чекмеджета - 2 бр. /цена за 1 бр. -160 лв./ - Общо - 320 лв.
7) Количка за компютър - 2 бр - /цена за 1 бр. - 40 лв. / - Общо- 80 лв.
8) Бяла дъска с алуминиева рамка - 2 бр. - /цена за 1 бр. - 200 лв./ - Общо- 400 лв.
Общо финансов ресурс за обществената поръчка - 13 300 лв. без ДДС.
Горепосочените суми са в лева и без ДДС, като това е максимално предидения финансов ресурс от Възложителя както като цяло, така и към конкретен вид обзавеждане. Участниците следва да се съобразят както с общия финансов ресурс, така и този за всеки отделен вид обзавеждане (включително и с предвиденият максимален ресурс за единична бройка). Участник, който представи ценово предложение, което не отговаря на изискванията на възложителя (включително надвишава цена за единична бройка на вид обзавеждане, общо за всички бройки обзавеждане и като цяло) ще бъде отстранен от участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансовите средства по настоящата обществена поръчка се осигуряват ... (продължава в II.2.14) Допълнителна информация)

Продължава от II.2.13.) Информация относно средства от Европейския съюз ....
Финансовите средства по настоящата обществена поръчка се осигуряват във връзка с изпълнението на проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура с референтен №: BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя минимални изисквания за Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1) Да са изпълнили за последните 3 години до датата на подаване на офертата, доставки с предмет, идентичен или сходен на предмета на настоящата поръчка (доставка на обзавеждане).
Участниците следва да представят списък на доставките, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата, с предмет идентичен или сходен на предмета на настоящата обществена поръчка. Списъкът следва да включва само
доставки, които са изпълнени в заложения период, описание на извършената доставка (доставяните изделия) и нейния обем, стойностите, начална и крайна дата на изпълнението, и получателите (възложителите на доставките, независимо дали са
публични или частни субекти).
Списъкът се представя чрез попълване информацията в част ІV, б. „В“, т. 1б на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).


1) Участниците следва да имат изпълнена минимум 1 /една/ доставка с предмет идентичен или сходен на предмета на обществената поръчка.
*** Под идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка да се разбира "Доставка на обзавеждане и/или офис обзавеждане и/или доставка на мебели"
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Определеният изпълнител представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, при подписването му в размер на 1% /един процент/ от стойността без ДДС. Гаранцията се представя във форма по избор, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор – неразделна част от одобрената документация за обществената поръчка.
Срок за изпълнение на поръчката:
Не повече от 7 /седем/ календарни дни, считано от получаване на заявка/възлагателно писмо изпратено от Възложителя, до избрания за Изпълнител участник.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/12/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/12/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Сградата на общинската администрация находяща се на адрес гр.Асеновград, пл. Акад.Николай Хайтов №9

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците и/или техни упълномощени представители, както и представители на средставата за масово осведомяване, при спазване на установания режим за достъп до сградата на Община Асеновград.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В публичното състезание може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП;чл.55, ал.1 ЗОП, условията по чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- интернет адрес: http://www.nap.bg/
Б. Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- София1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
В.Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
- София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно Част Шеста, Глава дведесет и седма, чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/11/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва