Деловодна информация
00159
 
не
00159-2016-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Добричка 000852188
ул.Независимост 20
Добрич BG332 9300 България
Ели Петрова +359 58600-889
obshtina@dobrichka.bg +359 58600-180

Интернет адрес/и

http://www.dobrichka.bg/

http://dobrichka.bg/profile/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://dobrichka.bg/profile/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Дом за възрастни хора с деменция - село Опанец, Община Добричка, Област Добрич
09134200      
Доставки

Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Дома за възрастни хора с деменция в с. Опанец, община Добричка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
35000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09134200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Дом за възрастни хора с деменция - с. Опанец, община Добричка

Предметът на настоящата поръчка е доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Дом за възрастни хора с деменция- село Опанец, Община Добричка, Област Добрич:
Периодични доставки на дизелово гориво за отопление (газьол 0,001% S), по писмени заявки на възложителя, с превоз на изпълнителя.
Количество: 26 000 +/- 30% *
*Забележка: Посочените количества са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
35000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
1.1. Минимални изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност:
1.1.1. Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България или валиден лиценз за извършване на международен превоз на товари – лиценз на Общността съгласно Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR).
1.1.2. Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП). Информацията следва да включва: № на документа, дата на издаване, издател на лиценза, както и да посочат линк към съответния регистър на валидните лицензи на страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не са поставени критерии за подбор, свързани с икономическото и финансово състояние

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

2. Минимални изисквания към техническите и професионални способности
2.1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката (доставка на гориво за отопление), най-много за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си.
Участникът следва да е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тази на настоящата поръчка (доставка на гориво за отопление) за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
За доставки със „сходен“ предмет на предмета на настоящата поръчка ще бъдат считани доставки на всякакъв вид течни горива.
Забележка: „изпълнена” е тази доставка, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането й.
Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
2.2. Участникът следва да разполага с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
Участникът следва да разполага с минимум едно технически изправно специализирано транспортно средство, собствено/на лизинг или наето, оборудвано с автоматично устройство за отчитане наличността на горивото, замерено и пломбирано от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и отговарящо на изискванията на Закона за автомобилните превози, Наредба № 40/14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари при спазване на изискванията на Глава 9.1 на Приложение В от Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе /ADR/. Кодът на транспортните средства трябва да е FL.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са указани в документацията за обществена поръчка.
За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП и чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
Гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % (Един процент) от максимално допустимата стойност на договора без ДДС, със срок на валидност най–малко 30 (тридесет) дни след срока за изпълнение на договора. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за изпълнение.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/12/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/12/2016 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

Община Добричка, зала 108

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.196 и чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/11/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва