Деловодна информация
1346ИАЛ
IAL-48381 16/11/2016 (дд/мм/гггг)
не
1346-2016-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по лекарствата 121203554
ул. Дамян Груев № 8
София BG411 1303 България
Николай Диамандиев; Павлинка Стоянова +359 28903443/ +359 28903530
nikolay.diamandiev@bda.bg +359 29862061

Интернет адрес/и

http://www.bda.bg/

http://op.bda.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.bda.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161116XVdU259481
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на лабораторна апаратура с три обособени позиции”
33100000      
Доставки

Обществената поръчка е с предмет: „Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на лабораторна апаратура с три обособени позиции”. Срокът за изпълнение на поръчката е до 35 /тридесет и пет/ календарни дни от датата на сключване на договор за възлагане на обществена поръчка. Общата прогнозна стойност на поръчката е 96 600.00 лв. (деветдесет и шест хиляди и шестотин лева) без ДДС. Възложителят изисква да бъде проведено обучение на персонала и извършване на тест на апаратурата с консумативи на изпълнителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
96600.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на PCR Апарат за амплификация на нуклеинови киселини 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Сградата на Изпълнителна агенция по лекарствата на адрес: гр. София 1303, ул. „Дамян Груев” № 8

Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на PCR Апарат за амплификация на нуклеинови киселини.
Критериите по-долу
 
ДА Предложен срок на гаранционна поддръжка и обслужване    30
Предложен срок за изпълнение    30
Критерий, свързан с разходи 1 20
Предложена цена    40
II.2.6) Прогнозна стойност
20800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
35

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на Апарат за хоризонтална гел-електрофореза за разделяне и детекция на нуклеинови киселини; 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Сградата на Изпълнителна агенция по лекарствата на адрес: гр. София, ул. "Дамян Груев" № 8

Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на Апарат за хоризонтална гел-електрофореза за разделяне и детекция на нуклеинови киселини;
Критериите по-долу
 
ДА Предложен срок на гаранционна поддръжка и обслужване    30
Предложен срок за изпълнение    30
Критерий, свързан с разходи 1 20
Предложена цена    40
II.2.6) Прогнозна стойност
5000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
35

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на Система за високоефективна течна хроматография HPLC; 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Сградата на Изпълнителна агенция по лекарствата на адрес: гр. София, ул. "Дамян Груев" № 8

Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на Система за високоефективна течна хроматография HPLC;
Критериите по-долу
 
ДА Предложен срок на гаранционна поддръжка и обслужване    30
Предложен срок за изпълнение    30
Критерий, свързан с разходи 1 20
Предложена цена    40
II.2.6) Прогнозна стойност
70800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
35

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се изисква
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се изисква

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да имат право да продават и/или разпространяват предлаганата лабораторна апаратура.
2. Участниците трябва да разполагат с внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 (EN ISO 9001:2015 – ако е приложимо) или еквивалент, с обхват сходен с предмета на обществената поръчка.
3.Участниците трябва да разполагат с оторизиран сервиз за техническа поддръжка на предлаганата лабораторна апаратура на територията на страната и възможност за реакция при възникване на технически проблем.
4. Участниците трябва да разполагат с най-малко 2 (двама) сервизни инженера, преминали курс на обучение при производителя за сервиз и поддръжка на предлаганата апаратура, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката.
5. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата да е изпълнил поне 1 /една/ доставка с предмет и обем идентичен или сходен с тази на поръчката /обособената позиция за която участва/.


1. За доказване на съответствие с изискването участниците представят заверено копие на оторизационно писмо, действащ договор или друг релевантен документ от производителя на предлаганата лабораторна апаратура.
2.За доказване на съответствие с изискването участникът попълва: раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и прилага заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 (EN ISO 9001:2015 – ако е приложимо) или еквивалент, съответстващ на предмета на поръчката.
3.За доказване на съответствие с изискването участниците представят декларация – Приложение № 12, неразделна част от документацията.
4. За доказване на съответствието с изискването участниците предоставят (декларират) в част ІV, раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 6а от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.11.2.4.
5. За доказване на съответствието с изискването участниците предоставя (декларира) в част ІV, раздел В: „Технически и професионални способности“, т.1б от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.1.1 за доставката/ите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка (референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността му без ДДС. Гаранцията се офоря в два отделни документа-гаранция за срочно изпълнение в размер на 20% и гаранция за качествено изпълнение в размер на 80%. Възложителят ще заплати цената по договора в размер на 100 % /сто процента/ авансово в срок до 5 (пет) работни дни от сключване на договора за съответната обособена позиция; За обезпечаване на авансовото плащане изпълнителят представя при сключване на договора гаранция под формата на авансово предоставени средства, паричен депозит или застраховка, обезпечаваща 100 % стойността на авансово предоставените средства и оригинал на фактура.Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице-гарант. Възложителят освобождава гаранцията, обезпечаваща авансово предоставените средства в срок до три дни след представяне на доказателства за връщане или усвояване на аванса.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/12/2016 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/12/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Сградата на Изпълнителна агенция по лекарствата, гр. София, ул. "Дамян Груев" № 8, ет. 2, заседателна зала.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения ред за достъп до сградата.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстранява от участие участник, за когото са налице освен основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, и тези по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и ако не са декларирани обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Изпълнителна агенция по лекарствата предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път до документацията за обществената поръчка, която може да бъде намерена в електронното досие на процедурата на интернет адреса на възложителя: http://www.bda.bg/, раздел „Профил на купувача”, от датата на изпращана на обявлението за поръчка в РОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/11/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва