Деловодна информация
00470Община Черноочене
05-00-73 15/11/2016 (дд/мм/гггг)
не
00470-2016-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Черноочене 000236164
с.Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ул.Шеста №9
с. Черноочене BG425 6701 България
Кенан Бейтула Нешад - Директор на д-я Специализирана администрация +359 888696700
obshtina_chernoochene@abv.bg +359 36916223

Интернет адрес/и

www.chernoochene.com

http://chernoochene.com/profil/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://chernoochene.com/profil/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Черноочене 000236164
с.Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ул.Шеста №9
с. Черноочене BG425 6701 България
Кенан Бейтула Нешад - Директор на д-я Специализирана администрация +359 888696700
obshtina_chernoochene@abv.bg +359 36916223

Интернет адрес/и

www.chernoochene.com

http://chernoochene.com/profil/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ПО 11 /ЕДИНАДЕСЕТ/ БРОЯ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ, ВКЛ В ОБОСОБЕНИ ПОЗИИ"
60130000      
Услуги

Предметът на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, обхваща организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт на територията на Община Черноочене по 11 /единадесет/ броя маршрутни разписания утвърдени по Заповед № 508/29.08.2016 г.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
156135      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Маршрутно разписание – с.Черноочене-център- с.Яворово- с.Каняк – с.Дядовско – с.Водач – ДГ с.Житница, включващо 2 /два/ курса на ден, общо 44 км дневно 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Община Черноочене

Обособена позиция 1: Маршрутно разписание – с.Черноочене-център- с.Яворово- с.Каняк – с.Дядовско – с.Водач – ДГ с.Житница, включващо 2 /два/ курса на ден, общо 44 км дневно; Брой на местата в превозното средство - автобус над 22 /двадесет и две/ места; Прогнозен брой учебни дни - 170; Прогнозна стойност на обособената позиция – 13200 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 1.65 лв./км пробег с ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Маршрутно разписание – с.Черноочене- с.Бели вир- СУ”Хр.Смирненски” с.Черноочене, включващо 3 /три/ курса на ден, общо 72 км дневно 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Община Черноочене

Обособена позиция 2: Маршрутно разписание – с.Черноочене- с.Бели вир- СУ”Хр.Смирненски” с.Черноочене, включващо 3 /три/ курса на ден, общо 72 км дневно; Брой на местата в превозното средство - автобус над 22 /двадесет и две/ места; Прогнозен брой учебни дни - 180; Прогнозна стойност на обособената позиция – 21 500 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 1.65 лв./км пробег с ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
21500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Маршрутно разписание – с.Черноочене - с.Стражница - с.Свободиново – СУ”Хр.Смирненски”с.Черноочене – ДГ с.Черноочене, включващо 3 /три/ курса на ден, общо 90 км дневно 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Община Черноочене

Маршрутно разписание – с.Черноочене - с.Стражница - с.Свободиново – СУ”Хр.Смирненски”с.Черноочене – ДГ с.Черноочене, включващо 3 /три/ курса на ден, общо 90 км дневно; Брой на местата в превозното средство - автобус до 22 /двадесет и две/ места; Прогнозен брой учебни дни - 180; Прогнозна стойност на обособената позиция – 17917 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 1.10 лв./км пробег с ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
17917      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Маршрутно разписание – СУ”Хр.Смирненски с.Черноочене - с.Черноочене горна махала - с.Божурци – СУ”Хр.Смирненски” с.Черноочене, включващо 3/три/ курса на ден, общо 27 км дневно 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Община Черноочене

Маршрутно разписание – СУ”Хр.Смирненски с.Черноочене - с.Черноочене горна махала - с.Божурци – СУ”Хр.Смирненски” с.Черноочене, включващо 3/три/ курса на ден, общо 27 км дневно; Брой на местата в превозното средство - автобус над 22 /двадесет и две/ места; Прогнозен брой учебни дни - 180; Прогнозна стойност на обособената позиция – 8064 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 1.65 лв./км пробег с ДДС
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8064      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Маршрутно разписание – СУ”Хр.Смирненски с.Черноочене - с.Ябълчени – СУ”Хр.Смирненски” с.Черноочене, включващо 2/два/ курса на ден, общо 20 км дневно 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Община Черноочене

Маршрутно разписание – СУ”Хр.Смирненски с.Черноочене - с.Ябълчени – СУ”Хр.Смирненски” с.Черноочене, включващо 2/два/ курса на ден, общо 20 км дневно; Брой на местата в превозното средство - автобус над 22 /двадесет и две/ места; Прогнозен брой учебни дни - 180; Прогнозна стойност на обособената позиция – 5973 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 1.65 лв./км пробег с ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5973      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Маршрутно разписание – СУ”Хр.Смирненски с.Черноочене - с.Яворово - с.Каняк – с.Дядовско – с.Водач – с.Житница – СУ”Хр.Смирненски” с.Черноочене, включващо 2/два/ курса на ден, общо 62 км дневно 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Община Черноочене

Маршрутно разписание – СУ”Хр.Смирненски с.Черноочене - с.Яворово - с.Каняк – с.Дядовско – с.Водач – с.Житница – СУ”Хр.Смирненски” с.Черноочене, включващо 2/два/ курса на ден, общо 62 км дневно; Брой на местата в превозното средство - автобус над 22 /двадесет и две/ места; Прогнозен брой учебни дни - 180; Прогнозна стойност на обособената позиция – 18516 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 1.65 лв./км пробег с ДДС
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18516      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Маршрутно разписание –с.Черноочене - с.Йончево – с.Ночево – Пансион – ДГ и ОУ „Н.Й.Вапцаров с.Паничково – Айгър чешма – Пансион земл.с.Йончево, включващо 3/три/ курса на ден, общо 121 км дневно 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Община Черноочене

Маршрутно разписание –с.Черноочене - с.Йончево – с.Ночево – Пансион – ДГ и ОУ „Н.Й.Вапцаров с.Паничково – Айгър чешма – Пансион земл.с.Йончево, включващо 3/три/ курса на ден, общо 121 км дневно; Брой на местата в превозното средство - автобус до 22 /двадесет и две/ места; Прогнозен брой учебни дни - 180; Прогнозна стойност на обособената позиция – 22627 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 1.10 лв./км пробег с ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
22627      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Маршрутно разписание –с.Паничково - махала Ходжаоглу – р-н с.Мурга – ДГ и ОУ „Н.Й.Вапцаров с.Паничково – с.Жълт камък – ДГ и ОУ „Н.Й.Вапцаров с.Паничково- Акташ - ОУ „Н.Й.Вапцаров с.Паничково 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Община Черноочене

Маршрутно разписание –с.Паничково - махала Ходжаоглу – р-н с.Мурга – ДГ и ОУ „Н.Й.Вапцаров с.Паничково – с.Жълт камък – ДГ и ОУ „Н.Й.Вапцаров с.Паничково- Акташ - ОУ „Н.Й.Вапцаров с.Паничково, включващо 3/три/ курса на ден, общо 68,8 км дневно; Брой на местата в превозното средство - автобус до 22 /двадесет и две/ места; Прогнозен брой учебни дни - 180; Прогнозна стойност на обособената позиция – 12866 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 1.10 лв./км пробег с ДДС
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12866      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Маршрутно разписание – с.Соколите – с.Женда център – ОУ „Васил Левски” с.Комунига, включващо 2 /два/ курса на ден, общо 22 км дневно 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Община Черноочене

Маршрутно разписание – с.Соколите – с.Женда център – ОУ „Васил Левски” с.Комунига, включващо 2 /два/ курса на ден, общо 22 км дневно; Брой на местата в превозното средство - автобус до 22 /двадесет и две/ места; Прогнозен брой учебни дни - 180; Прогнозна стойност на обособената позиция – 4114 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 1.10 лв./км общ пробег с ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4114      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Маршрутно разписание – СУ”Хр.Смирненски с.Черноочене – с.Комунига – Пошево - СУ”Хр.Смирненски с.Черноочене, включващо 2 /два/ курса на ден, общо 70 км дневно 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Община Черноочене

Маршрутно разписание – СУ”Хр.Смирненски с.Черноочене – с.Комунига – Пошево - СУ”Хр.Смирненски с.Черноочене, включващо 2 /два/ курса на ден, общо 70 км дневно; Брой на местата в превозното средство - автобус над 22 /двадесет и две/ места; Прогнозен брой учебни дни - 180; Прогнозна стойност на обособената позиция – 20905 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 1.65 лв./км общ пробег с ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20905      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Маршрутно разписание – с.Черноочене – с.Дядовско – с.Водач център - СУ”Хр.Смирненски с.Черноочене, включващо 2 /два/ курса на ден, общо 35 км дневно 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Община Черноочене

Маршрутно разписание – с.Черноочене – с.Дядовско – с.Водач център - СУ”Хр.Смирненски с.Черноочене, включващо 2 /два/ курса на ден, общо 35 км дневно; Брой на местата в превозното средство - автобус над 22 /двадесет и две/ места; Прогнозен брой учебни дни - 180; Прогнозна стойност на обособената позиция – 10453 лв. без ДДС. Възложителят определя максимално допустима цена – до 1.65 лв./км общ пробег с ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10453      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Обществен превоз на пътници и товари се извършва от превозвач, който притежава Лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари - лиценз на Общността. Лицензираните превозвачи могат да осъществяват превоз на пътници и товари на територията на Република България само с моторни превозни средства, за които има издадени удостоверения за обществен превоз на пътници или товари, освен в случаите, когато превозите се извършват с лиценз на Общността, в съответствие с разпоредбите на чл.6, ал.1 и чл.7а, ал.1 от Закона за автомобилните превози.
Изпълнението на изискването възложителят изисква да се докаже с представяне на копие на валиден Лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България с приложено удостоверение за обществен превоз на пътници или товари за всяко превозно средство включено към лиценза, с което/които превозвачът предлага да извършва дейността или копие на валиден лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари - лиценз на Общността, като приложи заверено копие на лиценза на Общността за всяко превозно средство, с което предлага да извършва дейността. Поставеното изискване е в съответствие с разпоредбата на чл.60, ал.2 от ЗОП.
Лицензът на Общността е валиден и за превозите на територията на Република България – чл.6, ал.4 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние, регламентирани с разпоредбите на чл.61 и чл.62 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Възложителят не определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние, регламентирани с разпоредбите на чл.61 и чл.62 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят определя по отношение на участниците следните критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните способности:
1.Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, като изискването не се използва като показател за оценка на офертите.
2.Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, като има осигуреност със собствени или наети, или на лизинг превозни средства за изпълнение на поръчката, технически изправни и регистрирани. За обособени позиции № 1, 2, 4, 5, 6, 10 и 11 - с над 22 /двадесет и две/ места, а за обособени позиции - 3, 7, 8 и 9 - с до 22 /двадесет и две/ места. Участникът да разполага с минимум 1 /един/ основен и 1 /един/ брой резервен автобус - технически изправни, за изпълнение на маршрутно разписание, представляващо обособена позиция в предмета на обществената поръчка. В случай, че участникът участва за повече от 1 /една/ обособена позиция от предмета на обществената поръчка, съотношението на основните към резервните автобуси е 5 към 1.


За доказване на техническите и професионалните способности на участниците по смисъла на разпоредбата на чл.64, ал.1 от ЗОП се представят следните документи и доказателства, във връзка с поставените изисквания:
1.Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата /по образец от документацията на поръчката/.
Участникът представя декларация /по образец от документацията/, че предложените с офертата водачи, ще бъдат назначени на трудов договор или ще останат назначени, ако вече са назначени на трудов договор за целия период на изпълнение на поръчката, както и декларация, че ако участникът бъде определен за изпълнител ще представи документи, доказващи съответствието на предложените водачи с изискванията за възраст, правоспособност и психологическа годност /по образец от документацията/.
Всяко от включените в списъка на персонала лица, представя декларация за ангажираност /по образец от документацията на обществената поръчка/.
Специализирани превози на ученици се извършват от водачи, които притежават най - малко 2 /две/ години професионален опит като водачи на автобус и са на възраст не по - малка от 25 години.
2.Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката /по образец от документацията/, съдържаща списък на превозните средства - основни и резервни, с които участникът разполага и предлага извършване на превоза по маршрутите, както и за тяхната техническа изправност.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Когато участникът използва подизпълнители, посочени в офертата, същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност, в съответствие с разпоредбата на чл.65, ал.1 от ЗОП. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба: Закон за автомобилните превози и Наредба №33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/12/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/12/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Адрес: с. Черноочене, ул. "Шеста" №9 - Заседателната зала на Общински съвет - Черноочене

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. При представляване на участниците при отваряне на офертите от упълномощени представители, същите трябва да се легитимират с пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Поради еднаквост на критериите за подбор по отделните обособени позиции, възложителят допуска представяне на едно заявление за участие, като тази възможност е посочена в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в съответствие с разпоредбата на чл.47, ал.10 от ППЗОП.
Условия, размер и форма на представяне на гаранцията
Възложителят изисква от определения изпълнител да представи гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в съответствие с разпоредбата на чл.111 от ЗОП, в размер на 3% от прогнозната стойност на поръчката за всяка обособена позиция от нейния предмет без вкл.ДДС.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора, като гаранцията се представя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, а формите на гаранцията са определени в разпоредбата на чл.111, ал.5 от ЗОП .
За допълнителна информация вижте документацията за участие в процедурата!

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В съответствие с разпоредбите на чл. 197 от ЗОП, в 10-дневен срок.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/11/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва