Деловодна информация
00383
12-24-122 08/11/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
08/11/2016 (дд/мм/гггг)
00383-2016-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община град Добрич 000852932
ул. България № 12
Добрич BG332 9300 България
Станка Василева, Весела Димитрова, Николай Великов +359 58600050
dobrich@dobrich.bg +359 58600166

Интернет адрес/и

http://www.dobrich.bg/

http://46.47.127.246/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://46.47.127.246/procurements.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община град Добрич 000852932
ул. България № 12, Център за услуги и информация, ет.1
Добрич BG332 9300 България
Диана Харитова, Пенка Илиева +359 58600395
dobrich@dobrich.bg +359 58600166

Интернет адрес/и

http://www.dobrich.bg/

http://46.47.127.246/procurements.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективностна многофамилни жилищни сгради“
45000000      
Строителство

Настоящата обществена поръчка включва проектиране,изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община град Добрич,във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“(НПЕЕМЖС),приета с ПМС № 18/02.02.2015г.Поръчката се финансира със средства по НПЕЕМЖС. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради,като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия за живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради,топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Пълната информация относно обхвата,обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка за всеки обект,е подробно описана и регламентирана в Раздел Технически спецификации от документацията за обществена поръчка,публикувана на сайта на Община град Добрич,Профила на купувача,електронната преписка на поръчката.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
8982915.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

„ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик“, ул. "Агликина поляна", блок № 31” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71500000      
71300000      
71315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр. Добрич, ж.к. „Балик“, ул. "Агликина поляна", блок № 31

Обектът се намира в град Добрич, ЖК „Балик“ бл. 31. Сградата е въведена в експлоатация през 1982 – 1983 г. и до днес функционира като жилищна. Застроената площ е 934 м2, а разгънатата застроена площ е 7 472 м2.
Състои от две секции с по два входа. И двете секции се състоят от подземен и осем надземни етажа, и асансьорно техническо помещение. На всеки жилищен етаж са разположени по три апартамента.
Конструкцията на сградатае изпълнена по система ЕПЖС. Състои се от плочи, стени и обща фундаментна плоча. Панелите са със следните дебелини:
- външни носещи стени – 20 см;
- вътрешни носещи стени – 14 см;
- вътрешни преградни стени – 6 см;
- подови (тавански) плочи – 10 см;
Задължителни мерки за изпълнение по отношение на сградата:
1.СМР по конструктивно възстановяване /усилване/основен ремонт:
? При саниране на сградата да се извърши демонтаж на парапетите към терасите, изпълнени с пана обрамчени с винкел. Да се изпълнят нови парапети;
? Да се демонтират изолациите по фасадите в контактните зони между панелите. Всички фуги да се почистят и запълнят с подходящ фугопълнител за предпазване от корозия на дюбелите на панелите.
2.СМР за изпълнение на мерки за енергийна ефективност
? Топлоизолация на външни стени
? Топлоизолация на покрив
? Подмяна на стара дограма
? Частично топлоизолиране на подови конструкции
Обхват на предмета на поръчката:
? Изработване на инвестиционен проект във фаза Работен за внедряване на най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба №7 от 2004 година за енергийна ефективност на сгради, при спазване на пакета от енергоспестяващи мерки (ЕСМ), предложени в техническото и енергийното обследване на жилищната сграда;
? Извършване на строително-монтажни работи и дейности на обекта, съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред Работен инвестиционен проект;
? Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обекта в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията.
Прогнозната стойност (максимална) на обособена позиция 1 (ОП1) е 896 640,00 лв. без ДДС, разпределена както следва:
1. Прогнозна (Максимална) стойност за проектиране и авторски надзор - 37 360,00 лв. без ДДС;
2. Прогнозна (Максимална) стойност за СМР - 859 280, 00 лв. без ДДС с включени 10% непредвидени разходи от цената за изпълнение на СМР.
Сборът от предложените цени за изработване на работния проект и за упражняване на авторски надзор не може да надвишава заложената максимална прогнозна стойност от Възложителя за тези вид дейности.Сборът на предложената цена за изпълнение на СМР и заложените непредвидени разходи не трябва да надвишава заложената максимална прогнозна стойност от Възложителя за изпълнение на СМР.В противен случай участникът се отстранява.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за проектиране    20
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
896640.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В документацията на обществената поръчка Възложителят е регламентирал минимален и максимален срок за проектиране в календарни дни, както и минимален и максимален срок за изпълнение на СМР в календарни дни.

II.2) Описание 1

„ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, ж.к. „Дружба“, блок № 39” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71500000      
71300000      
71315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр. Добрич, ж.к. „Дружба” блок № 39

Сградата е въведена в експлоатация през 1978 година. Съставена е от две осем-етажни секции, всяка включваща два входа, всеки обособен с главен вход и стълбище по северозападната страна.Задължителни мерки за изпълнение:
1. СМР по конструктивно възстановяване /усилване/основен ремонт:
? Да се демонтират изолациите по фасадите в контактните зони между панелите. Всички фуги да се почистят и запълнят с подходящ фугопълнител за предпазване от корозия на дюбелите на панелите;
? Да се извърши основен ремонт на покрива, да се подмени хидроизолацията на покрива, да се подменят воронките, да се изпълни ламаринена обшивка на бордовете, да се ремонтират комините, да се пребоядисат стълбищните клетки, да се ремонтира стълбищния парапет, а където е невъзможен ремонт да се замени с нов.
? Да се монтират подходящи ламаринени профили в зоните на дилатационните фуги между отделните секции на сградата;
? Да се ремонтират компрометеринате участъци от цокъла на сградата;
? Да се ремонтират козирките над входовете, както и външната входна клетка;
? Да се ремонтират компрометираните балконски парапети. Силно увредените, които не подлежат на ремонт, да се подменят с нови;
? Оголената армировка да се почисти от ръжда и да се покрие с подходящ материал;
2. СМР за изпълнение на мерки за енергийна ефективност
? Подмяна на стара дограма;
? Топлоизолация на стени;
? Топлоизолиране на покривна конструкция;
? Топлоизолиране на подови конструкции;
? Ремонт или цялостна подмяна на стълбищното осветление с цел въвеждане на енергоспестяващи свотлоизточници и осветителни тел и подмяна на осветителни тела в общи помещенията.
3. Други видове СМР
? Подмяна или доокомплектоване на ГРТ с необходимата предпазна апаратура;
? Изграждане на нова мълниезащитна и заземителна инсталации;
? Да се монтират осветителни тела в подземния етаж с минимална степен на защита IP20;
? На входовете към приземнтите етажи да се монтират врати с минимална степен на защита EI60.
Обхват на предмета на поръчката:
? Изработване на инвестиционен проект във фаза Работен за внедряване на най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба №7 от 2004 година за енергийна ефективност на сгради, при спазване на пакета от енергоспестяващи мерки (ЕСМ), предложени в техническото и енергийното обследване на жилищната сграда;
? Извършване на строително-монтажни работи и дейности на обекта, съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред Работен инвестиционен проект;
? Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обекта в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията.
Прогнозната стойност (максимална) на обособена позиция 2 (ОП2) е 888 960,00 лв. без ДДС, разпределена както следва:
1. Прогнозна (Максимална) стойност за проектиране и авторски надзор - 37 040,00 лв. без ДДС;
2. Прогнозна (Максимална) стойност за СМР - 851 920, 00 лв. без ДДС с включени 10% непредвидени разходи от цената за изпълнение на СМР.
Сборът от предложените цени за проектиране и за упражняване на авторски надзор не може да надвишава заложената максимална прогнозна стойност от Възложителя за тези вид дейности.Сборът на предложената цена за изпълнение на СМР и заложените непредвидени разходи не трябва да надвишава заложената максимална прогнозна стойност от Възложителя за изпълнение на СМР.В противен случай участникът се отстранява.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за проектиране    20
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
888960.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В документацията на обществената поръчка Възложителят е регламентирал минимален и максимален срок за проектиране в календарни дни, както и минимален и максимален срок за изпълнение на СМР в календарни дни.

II.2) Описание 1

„ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, ж.к. „Дружба“, блок № 4” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71500000      
71300000      
71315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр. Добрич, ж.к. „Дружба“, блок № 4

Сградата се намира в гр. Добрич, ж.к. „Дружба”, въведена е в експлоатация 1973 г. Многофамилната жилищна сграда е петнадесет етажна, с един вход. Задължителни мерки за изпълнение
1. СМР по конструктивно възстановяване /усилване/основен ремонт:
? Възстановяване целостта на стоманобетоновите елементи, при които се наблюдава напукано и обрушено бетоново покритие и открита армировка. Това се отнася за стени и плочи в сутерена, фасадните стени, челата на балконите, части от таванската и покривните плочи;
? Основен ремонт на балконските парапети;
? Основен ремонт на покрива - подмяна на хидроизолацията, подмяна на воронките, направа на ламаринена обшивка на бордовете, ремонт на комините;
? Да се извърши финишно покритие на стоманобетонна покривна козирка над южен вход. При северния вход да се подмени поликарбонатната козирка;
2. СМР за изпълнение на мерки за енергийна ефективност
? Подмяна на дограма;
? Топлинно изолиране на покрив;
? Топлинно изолиране на под;
? Топлинно изолиране на външни стени.
? Ремонт на осветителната инсталация в сутерена;
? Ремонт на стълбищното осветление с цел въвеждане на енергоспестяващи свотлоизточници и осветителни тела;
3. Други видове СМР
? Да се подменят счупените или липсващи стъклени пана на балконите. Металните части да се почистят от ръжда и да се боядисат;
? Да се пребоядисат стълбищните клетки, да се ремонтира стълбищния парапет, а където е невъзможен ремонт да се замени с нов;
? Да се извърши ремонт на компрометираните външни входни площадки. Обрушените и компрометирани стълбищни стъпала към сутерена да се ремонтират;
? Ремонт или цялостна подмяна на стълбищното осветление с цел въвеждане на енергоспестяващи свотлоизточници и осветителни тела;
? Изграждане на нова мълниезащитна и заземителна инсталации;
? Подмяна на водосточните тръби;
? Основен ремонт на съществуващите тротоарни настилки около блока за създаване на нормални условия за отводняване на околното пространство.
Обхват на предмета на поръчката:
? Изработване на инвестиционен проект във фаза Работен за внедряване на най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба №7 от 2004 година за енергийна ефективност на сгради, при спазване на пакета от енергоспестяващи мерки (ЕСМ), предложени в техническото и енергийното обследване на жилищната сграда;
? Извършване на строително-монтажни работи и дейности на обекта, съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред Работен инвестиционен проект;
? Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обекта в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията.
Прогнозната стойност (максимална) на обособена позиция 3 (ОП3) е 651 105,00 лв. без ДДС, разпределена както следва:
1. Прогнозна (Максимална) стойност за проектиране и авторски надзор - 24 115,00 лв. без ДДС;
2. Прогнозна (Максимална) стойност за СМР - 626 990, 00 лв. без ДДС с включени 10% непредвидени разходи от цената за изпълнение на СМР.
Сборът от предложените цени за проектиране и за упражняване на авторски надзор не може да надвишава заложената максимална прогнозна стойност от Възложителя за тези вид дейности.Сборът на предложената цена за изпълнение на СМР и заложените непредвидени разходи не трябва да надвишава заложената максимална прогнозна стойност от Възложителя за изпълнение на СМР.В противен случай участникът се отстранява.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за проектиране    20
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
651105.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В документацията на обществената поръчка Възложителят е регламентирал минимален и максимален срок за проектиране в календарни дни, както и минимален и максимален срок за изпълнение на СМР в календарни дни.

II.2) Описание 1

„ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, бул. „Русия“, блок № 55” 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71500000      
71300000      
71315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр. Добрич, бул. „Русия“, блок № 55

Строителството на сградата е извършено в периода 1974 г.–1975 г. Сградата на жилищния блок се състои от една секция, с един вход, с 18 надземни етажа и един подземен. Задължителни мерки за изпълнение
1.СМР по конструктивно възстановяване /усилване/основен ремонт:
?Възстановяване на бетонното покритие на плочата на кота ±0.00, гледана от сутерена. Възстановяване на бетонното покритие на всички обрушени тавански плочи над балконите, където има такива повреди. След възстановяване на бетонното покритие по увредените участъци да се изпълнят съответните мазилки за да бъде защитен бетона от атмосферните влияния;
?Репариране на компрометираните настилки по периметъра на жилищния блок, така че да са водонепропускливи. Полагане на нови тротоарни настилки в участъците със зелени площи по периметъра на сградата, за да се предотврати проникването на атмосферни води в близост до основите й;
?Всички обрушени ръбове и пукнатини по ръбовете на стени в сутерена да се репарират с цел възстановяване на бетонното покритие на вложената армировка;
?Цялостна подмяна на покривното покритие, хидроизолация, воронки, поцинковани ламарини, и ламаринените шапки на бордовете по покрива.
?Възстановяване на бетонното покритие на всички обрушени тавански плочи над балкони.
2.СМР за изпълнение на мерки за енергийна ефективност
?Подмяна на дограма;?Топлинно изолиране на покрив;?Топлинно изолиране на под;?Топлинно изолиране на външни стени;
?Въвеждане на електронно управление на асансьорите.
3. Други видове СМР
?Измазване на комините със силен цименто-варов и пясъчен разтвор. Поставяне на ламаринени шапки над комините за да бъдат предпазени от проникване на влага и вода в тях;?Подмяна на вертикалните водопроводни клонове с полипропиленови тръби с диаметри провеждащи оразмерителните водни количества;?Подмяна на хоризонталната водопроводна инсталация в сутерена с полипропиленови тръби с диаметри провеждащи оразмерителните водни количества и изолирането ? с подходящи материал.
?Подмяна на вертикалните канализационни клонове (ВКК) и водосточните тръби(ВТ);?Изграждане на нова мълниезащитна и заземителната инсталация;?Отделяне на евакуационните стълбищни клетки с врати, съответстващи на изискванията на Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;?Оборудване на вътрешното ПП водоснабдяване и привеждането му в изправност, съгласно чл.193 от Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
?Изграждане в стълбищната клетка и асансьорните шахти на вентилационна система за създаване на повишено налягане, съгласно чл.325 (1), т.3 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013 г.);?Предвиждане на система за отдимяване на етажните евакуационни пътища – коридори и фоайета, които са с по-голямо от 8м разстояние от най-отдалеченото помещение до входа на евакуационното стълбище, съгласно чл.327 (7) от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013 г.);?Да се предвиди най-малко един асансьор за евакуация на пострадали и за бърз достъп на спасителните екипи, предвиден със специален пусков ключ, съгласно чл.320(1),(2) от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013 г.); ?Да се предвидят най-малко два евакуационни изхода от всеки етаж, съгласно чл.318(1) от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013 г.);?Да се изградят изискващите се ПИИ и ПГИ съгласно Прил.1 към чл.3, ал.1, т.3, т.2.9 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013 г.).Прогнозната стойност(максимална) на обособена позиция 4 (ОП4) е 1 163 700,00 лв. без ДДС,разпределена както следва:1.Прогнозна (Максимална) стойност за проектиране и авторски надзор-43 100,00 лв. без ДДС;2. Прогнозна (Максимална) стойност за СМР 1 120 600, 00 лв. без ДДС с включени 10% непредвидени разходи от цената за изпълнение на СМР.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за проектиране    20
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1163700.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В документацията на обществената поръчка Възложителят е регламентирал минимален и максимален срок за проектиране в календарни дни, както и минимален и максимален срок за изпълнение на СМР в календарни дни.

II.2) Описание 1

„ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик“, блок № 62” 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71500000      
71300000      
71315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр. Добрич, ж.к. „Балик“, блок № 62

Строителството на сградата е извършено в периода 1984 г. – 1985 г. Състои от две осем етажни секции с общо три входа. Задължителни мерки за изпълнение
1. СМР по конструктивно възстановяване /усилване/основен ремонт:
? Усилване на зоните около слегналите външни стълбища и площадки;
? Направа на липсващи тротоарни настилки и възстановяване на участъците с напукани и пропаднали дворни настилки около сградата и в двора, които да осигуряват правилно водоотвеждане на атмосферните води;
? Ремонт и подмяна на компрометирани покривни изолации, покрития и обшивки;
? Обработка на видими бетонови участъци и видима корозирала армировка в сутерена и по покривни панели;
? Допълнително укрепване на разместени панели посредством стоманени планки;
? При установяване на дефекти по свързващите елементи на панелите, по време на СМР свързани със санирането на блока, да се предвидят конструктивни детайли по усилване и репариране на компрометираните детайли, и неизправностите да бъдат отстранени преди полагането на изолационните слоеве;
? Да се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими ивици (напр. каменна вата), съгласно изискванията на чл. 14, ал. 12, таблица 7.1 от Наредба № з-1971/29.10.2009 г.;
? Дилатационните фуги между телата е необходимо да бъдат оформени с някаква обшивка - цветна или поцинкована ламарина;
? Да се предвиди топло и хидроизолация в цокъла на сградата;
? Предвид типа на покривите – двойни студени използваеми, топлоизолация да се положи по пода на покривното пространство / като върху нея се изпълни циментова замазка / с параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки;
? Да се подмени покривното покритие изцяло като се използват съвременни материали и технологии на полагане;
? Да се ревизират и подменят воронките, ламаринените поли и обшивки при маиите и комините;
? Да се ревизират и да се вземат съответни мерки за цялостта и стабилността на комините;
? Да се възстановат всички компрометирани външни стъпала и площадки;
2. СМР за изпълнение на мерки за енергийна ефективност:
? Топлоизолация стени
? Подмяна дограма
? Топлоизолация покрив
? Сутерен топлоизолация стени
? Подмяна осветителни тела общи части
3. Други видове СМР
? Да се ревизират, укрепят и пребоадисат парапетите по вътрешните стълбища, както и стените и таваните на стълбищната клетка;
? Да се ревизира и обнови, системата са отводняване на покривите - сифони и водосточни тръби;
? Антикорозионна обработка на металните части на балконите
Обхват на предмета на поръчката:
? Изработване на инвестиционен проект във фаза Работен за внедряване на най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба №7 от 2004 година за енергийна ефективност на сгради, при спазване на пакета от енергоспестяващи мерки (ЕСМ), предложени в техническото и енергийното обследване на жилищната сграда;?Извършване на строително-монтажни работи и дейности на обекта, съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред Работен инвестиционен проект;?Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обекта в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ.
Прогнозната стойност (максимална) на обособена позиция 5 (ОП5) е 697 920,00 лв. без ДДС, разпределена както следва:1. Прогнозна (Макс.) стойност за проектиране и авторски надзор-29 080,00 лв. без ДДС;2. Прогнозна (Макс.) стойност за СМР-668 840, 00 лв. без ДДС с включени 10% непредвидени разходи от цената за изпълнение на СМР.Сборът от предложените цени за проектиране и авторски надзор не може да надвишава заложената максимална прогнозна стойност от Възложителя за тези вид дейности.Сборът на предложената цена за изпълнение на СМР и заложените непредвидени разходи не трябва да надвишава заложената макс. прогнозна стойност за изпълнение на СМР.В противен случай участникът се отстранява
Критериите по-долу
 
ДА Срок за проектиране    20
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
697920.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В документацията на обществената поръчка Възложителят е регламентирал минимален и максимален срок за проектиране в календарни дни, както и минимален и максимален срок за изпълнение на СМР в календарни дни.

II.2) Описание 1

„ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, ж.к. „Дружба“, блок № 33” 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71500000      
71300000      
71315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр. Добрич, ж.к. „Дружба“, блок № 33

Строителството на сградата е извършено в периода 1981 г. – 1982 г., състои се от осем жилищни етажа и едно полу-вкопано ниво за мазета. Задължителни мерки за изпълнение :1. СМР по конструктивно възстановяване /усилване/основен ремонт:
-Запълване на контактната зона между панелите по фасадата с подходящ фугопълнител, като за целта се демонтират направените по фасадата изолации и всички фуги се почистват;-Изпълнение на нова покривна изолация;
-Демонтаж на парапетите на балконите;-Изпълнение на нови парапети по конструктивен детайл.
2. СМР за изпълнение на мерки за енергийна ефективност:
-подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
-топлинно изолиране на стени, тавани и подове;
-подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи в общите части на сградата.
Обхват на предмета на поръчката:
? Изработване на инвестиционен проект във фаза Работен за внедряване на най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба №7 от 2004 година за енергийна ефективност на сгради, при спазване на пакета от енергоспестяващи мерки (ЕСМ), предложени в техническото и енергийното обследване на жилищната сграда;
? Извършване на строително-монтажни работи и дейности на обекта, съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред Работен инвестиционен проект;
? Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обекта в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията.
Прогнозната стойност (максимална) на обособена позиция 6 (ОП6) е 448 800,00 лв. без ДДС, разпределена както следва:
1. Прогнозна (Максимална) стойност за проектиране и авторски надзор - 18 700,00 лв. без ДДС;
2. Прогнозна (Максимална) стойност за СМР - 430 100, 00 лв. без ДДС с включени 10% непредвидени разходи от цената за изпълнение на СМР. Сборът от предложените цени за проектиране и за упражняване на авторски надзор не може да надвишава заложената максимална прогнозна стойност от Възложителя за тези вид дейности.Сборът на предложената цена за изпълнение на СМР и заложените непредвидени разходи не трябва да надвишава заложената максимална прогнозна стойност от Възложителя за изпълнение на СМР.В противен случай участникът се отстранява.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за проектиране    20
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
448800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В документацията на обществената поръчка Възложителят е регламентирал минимален и максимален срок за проектиране в календарни дни, както и минимален и максимален срок за изпълнение на СМР в календарни дни.

II.2) Описание 1

„ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, бул. „Русия“, блок № 49” 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71500000      
71300000      
71315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр. Добрич, бул. „Русия“, блок № 49

Сградата е седемнадесет етажна. Въведена е в експлоатация през 1977 г. Задължителни мерки за изпълнение :
1. СМР по конструктивно възстановяване /усилване/основен ремонт;
2.СМР за изпълнение на мерки за енергийна ефективност;
3. Други видове СМР
-Изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталация.
-Изграждане на нова система за домофони и контрол на достъпа.
Обхват на предмета на поръчката:
? Изработване на инвестиционен проект във фаза Работен за внедряване на най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба №7 от 2004 година за енергийна ефективност на сгради, при спазване на пакета от енергоспестяващи мерки (ЕСМ), предложени в техническото и енергийното обследване на жилищната сграда;
? Извършване на строително-монтажни работи и дейности на обекта, съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред Работен инвестиционен проект;
? Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обекта в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията.
Прогнозната стойност (максимална) на обособена позиция 7 (ОП7) е 1 184 625,00 лв. без ДДС, разпределена както следва:
1. Прогнозна (Максимална) стойност за проектиране и авторски надзор - 43 875,00 лв. без ДДС;
2. Прогнозна (Максимална) стойност за СМР - 1 140 750, 00 лв. без ДДС с включени 10% непредвидени разходи от цената за изпълнение на СМР.
Сборът от предложените цени за проектиране и за упражняване на авторски надзор не може да надвишава заложената максимална прогнозна стойност от Възложителя за тези вид дейности.Сборът на предложената цена за изпълнение на СМР и заложените непредвидени разходи не трябва да надвишава заложената максимална прогнозна стойност от Възложителя за изпълнение на СМР.В противен случай участникът се отстранява.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за проектиране    20
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1184625.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В документацията на обществената поръчка Възложителят е регламентирал минимален и максимален срок за проектиране в календарни дни, както и минимален и максимален срок за изпълнение на СМР в календарни дни.

II.2) Описание 1

„ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, бул. „Русия“, блок № 53” 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71500000      
71300000      
71315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр. Добрич, бул. „Русия“, блок № 53

Сградата е построена през 1974 г. Състои се от сутерен, приземен (партерен) етаж, 16 типови жилищни етажа и частичен 17-ти етаж (в североизточната част). Задължителни мерки за изпълнение
1. СМР по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт:Предотвратяване на проникването на подпочвени води в основите на сградата;Възстановяване цялостта на стоманобетоновите елементи;Подмяна на балконските парапети – демонтаж на съществуващите и монтаж на нови парапети по архитектурен и конструктивен проект;Основен ремонт на покрив;Нова електрическа инсталация в общите части на сградата
2. СМР за изпълнение на мерки за енергийна ефективност:Подмяна на дограма;Топлинно изолиране на покрив;Топлинно изолиране на под;Топлинно изолиране на външни стени
3. Други видове СМР
-Подмяна на счупени или липсващи ръкохватки;Подмяна на пощенски кути;Подмяна на вратите на етажите;Английските дворове да се защитят с решетки;Изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталация;Възстановяване на вътрешната водопроводна инсталацията за пожарогасене иоборудват пожарните касети.
Обхват на предмета на поръчката:
? Изработване на инвестиционен проект във фаза Работен за внедряване на най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба №7 от 2004 година за енергийна ефективност на сгради, при спазване на пакета от енергоспестяващи мерки (ЕСМ), предложени в техническото и енергийното обследване на жилищната сграда;
? Извършване на строително-монтажни работи и дейности на обекта, съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред Работен инвестиционен проект;
? Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обекта в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията.
Прогнозната стойност (максимална) на обособена позиция 8 (ОП8) е 1 238 085,00 лв. без ДДС, разпределена както следва:
1. Прогнозна (Максимална) стойност за проектиране и авторски надзор - 45 855,00 лв. без ДДС;
2. Прогнозна (Максимална) стойност за СМР - 1 192 230, 00 лв. без ДДС с включени 10% непредвидени разходи от цената за изпълнение на СМР.
Сборът от предложените цени за проектиране и за упражняване на авторски надзор не може да надвишава заложената максимална прогнозна стойност от Възложителя за тези вид дейности.Сборът на предложената цена за изпълнение на СМР и заложените непредвидени разходи не трябва да надвишава заложената максимална прогнозна стойност от Възложителя за изпълнение на СМР.В противен случай участникът се отстранява.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за проектиране    20
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1238085.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В документацията на обществената поръчка Възложителят е регламентирал минимален и максимален срок за проектиране в календарни дни, както и минимален и максимален срок за изпълнение на СМР в календарни дни.

II.2) Описание 1

„ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, ж.к. „Дружба“, блок № 36” 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр. Добрич, ж.к. „Дружба“, блок № 36

Жилищната сграда e въведена в експлоатация през 1979 г. Състои се от една сеизмично независима секция с два входа, с 8 етажа и 1 полу-вкопан сутерен. Задължителни мерки за изпълнение
1. СМР по конструктивно възстановяване /усилване/основен ремонт:
-Възстановяване на обрушените мазилки и бетонно покритие на всички тавански панели над апартаменти и балкони
-Подмяна на покривната хидроизолация;Възстановяване на бетонното покритие на стъпалата на двата входа на блока.
2. СМР за изпълнение на мерки за енергийна ефективност:
-Подмяна на дограма;Топлинно изолиране на покрив;Топлинно изолиране на под;Топлинно изолиране на външни стени;Подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи в общите части на сградата.
3. Други видове СМР
-Подмяна на счупени или липсващи ръкохватки
-Подмяна на пощенски кутии
-подмяна на звънчево-домофонната инсталация и монтаж на нови домофонни слушалки по апартаментите, монтаж на автоматична брава на входната врата с контрол на достъпа.
-Подмяна на мълнезащитна инсталация на покрива
-Подмяна да водосточните тръби
Обхват на предмета на поръчката:
? Изработване на инвестиционен проект във фаза Работен за внедряване на най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба №7 от 2004 година за енергийна ефективност на сгради, при спазване на пакета от енергоспестяващи мерки (ЕСМ), предложени в техническото и енергийното обследване на жилищната сграда;
? Извършване на строително-монтажни работи и дейности на обекта, съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред Работен инвестиционен проект;
? Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обекта в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията.
Прогнозната стойност (максимална) на обособена позиция 9 (ОП9) е 440 880,00 лв. без ДДС, разпределена както следва:
1. Прогнозна (Максимална) стойност за проектиране и авторски надзор - 18 370,00 лв. без ДДС;
2. Прогнозна (Максимална) стойност за СМР - 422 510, 00 лв. без ДДС с включени 10% непредвидени разходи от цената за изпълнение на СМР.
Сборът от предложените цени за проектиране и за упражняване на авторски надзор не може да надвишава заложената максимална прогнозна стойност от Възложителя за тези вид дейности.Сборът на предложената цена за изпълнение на СМР и заложените непредвидени разходи не трябва да надвишава заложената максимална прогнозна стойност от Възложителя за изпълнение на СМР.В противен случай участникът се отстранява.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за проектиране    20
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
440880.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В документацията на обществената поръчка Възложителят е регламентирал минимален и максимален срок за проектиране в календарни дни, както и минимален и максимален срок за изпълнение на СМР в календарни дни.

II.2) Описание 1

„ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Максим Горки“, блок № 5” 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр. Добрич, ул. „Максим Горки“, блок № 5

Жилищната сграда е въведена в експлоатация през 1983 г. Състои се от четири осеметажни секции с четири входа. Задължителни мерки за изпълнение
1. СМР по конструктивно възстановяване /усилване/основен ремонт:
-Да се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими ивици (напр. каменна вата), съгласно изискванията на чл. 14, ал. 12, таблица 7.1 от Наредба № з-1971/29.10.2009г.;Да се предвиди топло и хидроизолация в цокъла на сградата;
-Предвид типа на покривите – двойни студени използваеми, топлоизолация да се положи по пода на покривното пространство с параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки;Да се подмени покривното покритие изцяло като се използват съвременни материали и технологии на полагане;Да се ревизират и подменят ламаринените поли и обшивки при бордовете и комините;Да се ревизират и да се вземат съответни мерки за цялостта и стабилността на комините;Да се ревизира и обнови, при необходимост, системата са отводняване на покривите - сифони и водосточни тръби;Да се намери общо решение за подмяна на металните части на парапетите по терасите;Да се предвиди топлоизолация по тавана на сутерена
2. СМР за изпълнение на мерки за енергийна ефективност:
-Топлоизолация стени
-Смяна дограма и остъкляване на неостъклени тераси
-Топлоизолация покрив
-Топлоизолация под
Подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи в общите части на сградата.
Обхват на предмета на поръчката:
? Изработване на инвестиционен проект във фаза Работен за внедряване на най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба №7 от 2004 година за енергийна ефективност на сгради, при спазване на пакета от енергоспестяващи мерки (ЕСМ), предложени в техническото и енергийното обследване на жилищната сграда;
? Извършване на строително-монтажни работи и дейности на обекта, съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред Работен инвестиционен проект;
? Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обекта в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията.
Прогнозната стойност (максимална) на обособена позиция 10 (ОП10) е 1 372 200,00 лв. без ДДС, разпределена както следва:
1. Прогнозна (Максимална) стойност за проектиране и авторски надзор - 57 175,00 лв. без ДДС;
2. Прогнозна (Максимална) стойност за СМР - 1 315 025, 00 лв. без ДДС с включени 10% непредвидени разходи от цената за изпълнение на СМР.
Сборът от предложените цени за проектиране и за упражняване на авторски надзор не може да надвишава заложената максимална прогнозна стойност от Възложителя за тези вид дейности.Сборът на предложената цена за изпълнение на СМР и заложените непредвидени разходи не трябва да надвишава заложената максимална прогнозна стойност от Възложителя за изпълнение на СМР.В противен случай участникът се отстранява.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за проектиране    20
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1372200.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В документацията на обществената поръчка Възложителят е регламентирал минимален и максимален срок за проектиране в календарни дни, както и минимален и максимален срок за изпълнение на СМР в календарни дни.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи: първа група, трета категория или по-висока категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ. Документи, чрез които се доказва съответствието с това изискване – Удостоверение за вписване в ЦПРС и талон към него.
Изискването се прилага за всяка обособена позиция.
Съгласно чл.60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изскване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП-Обр.1, чрез попълване на съответното поле.
Преди сключването на договор за общ.поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да притежават валидна застраховка "Професионална отговорност" на лицето/лицата, което/които ще осъществява проектиране и строителство за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора.
Документи, чрез които се доказва съответствието с това изискване – застрахователна полица и/или други документи, доказващи наличието на застраховка "Професионална отговорност".
Участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП-Обр.1, чрез попълване на съответното поле.
Преди сключването на договор за общ.поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни.
Забележка: Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1. Всеки участник следва да притежава валидна застраховка "Професионална отговорност" на лицето/лицата, което/които ще осъществява/т проектиране и строителство за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора.
Забележка: За участник, установен/регистриран в РБългария, застраховката "Професионална отговорност", следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ за строителство, покриваща минималната застрахователна сума за строител, за всяка обособена позиция, както следва: в размер на 200 000 лв., съгласно чл.5, ал.2, т.3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.За участник, установен/регистриран в РБългария, застраховката „Професионална отговорност”, следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ за проектиране, покриваща минималната застрахователна сума за проектант, за всяка обособена позиция, както следва: в размер на 100 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник, установен/регистриран извън РБългария, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
Изискването се прилага за всяка обособена позиция.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка "Професионална отговорност" се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва проектиране и строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Документи, чрез които се доказва съответствието с това изискване – застрахователна полица и/или други документи, доказващи наличието на застраховка "Професионална отговорност".
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на обособената позиция, за която се подава оферта, на минимум 1 (един) обект.
2. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум една услуга, идентична или сходна с предмета на обособената позиция, за която се подава оферта.
3. Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен технически персонал от квалифицирани ключови експерти, които да се ангажират с изпълнение на поръчката.
3.1. Специалисти-проектанти с пълна проектантска правоспособност, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на проектирането и авторския надзор.
Минимални изисквания към ключовия персонал:
а/ Ръководител на екипа - Архитект;
б/ Проектант Част „Конструктивна”;
в/ Проектант Част „Електро”;
г/ Проектант Част „Енергийна ефективност”;
д/ Проектант Част "ВиК";
е/ Проектант Част "ОВК";
ж/ Проектант Част „Пожарна безопасност”;
з/ Проектант Част „План за управление на строителните отпадъци“;
и/ Проектант Част "План за безопасност и здраве".
3.2. Експерти, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на строително-монтажните работи:
а/ Технически ръководител на обекта;
б/ Отговорник за контрола на качеството;
в/ Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството.
Участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП-Обр.1, чрез попълване на съответното поле.
Преди сключването на договор за общ.поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни.
Документи, чрез които се доказва съответствието с това изискване за лицата по т.3.1. б"а-и" вкл. от настоящия раздел - валидни удостоверения за пълна проектантска правоспособност и/или други документи, доказващи наличието и.
Забележка: Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Важно! Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.


1.Участникът,през последните 5 (пет) години,считано от датата на подаване на офертата,следва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на обособената позиция (ОП), за която се подава оферта,на минимум 1 (един) обект. Под "строителство, сходно с предмета на ОП", за всички ОП, следва да се разбира извършване на стр. дейности по изграждане и/или реконструкция, и/или осн.ремонт, и/или текущ ремонт на сграда.Изискването се прилага за всяка обособена позиция.
2.Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум една услуга, идентична или сходна с предмета на обособ.позиция, за която се подава оферта.Под "услуга, сходна с предмета на ОП", за всяка ОП, следва да се разбира изготвяне на инвест.проект за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт и/или въвеждане на енергоспестяващи мерки на сграда.Изискването се прилага за всяка ОП.
3. Участникът следва да разполага със собствен или нает правосп.технич.персонал от квалифиц.ключови експерти,които да се ангажират с изпълнение на поръчката:3.1.Специалисти-проектанти с пълна проект.правоспособност,които ще бъдат ангажирани с изпълнение на проектирането и авт.надзор:а/Ръководител на екипа - Архитект, висше образование,образ.-квалиф.степен "Магистър" по спец."Архитектура" или екв.,с пълна проект.правоспособност от КАБ,респ. призната проф.квалификация съгл.ЗППК;б/Проектант част "Конструктивна",висше образование,образ.-квалиф.степен",Магистър" по специалност "ПГС","ССС" или екв.,с пълна проект.правопсособност от КИИП,респ. призната проф.квалификация съгласно ЗППК;в/Проектант част "Електро"-висше образование,образ.-квалиф.степен "Магистър",квалификация "Електротехника" или екв.,с пълна проект.правоспособност от КИИП,респ. призната проф.квалификация съгл. ЗППК,г/Проектант част "Енергийна ефективност"-висше образование,образ.-квалиф.степен "Магистър",спец. в областта на топлотехниката или екв.,с пълна проект.правоспособност от КИИП,респ.призната проф.квалификация съгл.ЗППК;д/Проектант Част "ВиК"–завършено висше образование,придобита образ.степен "магистър" по спец.„ВиК” или екв.,с пълна проект.правоспособност от КИИП, респ. призната проф.квалификация съгл.ЗППК;е/Проектант Част "ОВК"-завършено висше образ.,инженер по „Топлотехника” или „Вентилационни и климатични инсталации или „Отоплителна,вентилационна,климатична и газова техника” или екв.,с пълна проект.правосп.от КИИП,респ.призната проф.квалиф.-я съгл.ЗППК;ж/Проектант част "Пожарна безопасност"-да притежава удостоверение за пълна проект.правоспособност,респ. призната проф.квалиф.-я съгл.ЗППК, придружено от Удостоверение за завършен курс по пож.безопасност съгл. Наредба Iз-1971 от 29.10.2009 г.за стр.-технич.правила и норми за осиг.на безоп.при пожар или следва да притежава Удостоверение за пълна проект.правосп.по интердисциплинарна част пож.безопасност;з/Проектант част "План за управл.на стр.отпадъци"-следва да притежава Сертификат за завършен курс на обучение по Наредба за управл.на стр.отпадъци и за влагане на рециклирани стр.материали,с пълна проект.правоспособност,респ. призната проф.квалификация съгл.ЗППК;и/Проектант част "План за безоапсност и здраве", с пълна проект.правоспособност, респ. призната проф.квалификация съгл.ЗППК. Изискването се прилага за всяка обособена позиция;3.2. Експерти,които ще бъдат ангажирани с изпълнение на стр.-монтажните работи:Технически ръководител на обекта-образование, отговарящо на изискванията на чл.163а,ал.2 и 3 от ЗУТ или екв.;опит като техн.ръководител по смисъла на чл.163а,ал.4 от ЗУТ при изпълнение на стр.-монтажни/ремонтни работи с обхват,сходен с предмета на поръчката на минимум 1 (един) строеж.Под „строително-монтажни/ремонтни работи с обхват,сходен с предмета на поръчката”,за всички обособени позиции,следва да се разбира осъществяване на изграждане и/или реконструкция, и/или осн.ремонт, и/или текущ ремонт на сграда. ... Информацията продължава в Раздел VI ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, т.VI.3 Допълнителна информация...
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка, за всяка обособена позиция, е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, е в размера на тези средства и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. Гаранциите се представят в една от следните форми: депозит на парична сума по банкова сметка на Възложителя; банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Определеният изпълнител избира свободно формите на посочените гаранции. Валидността на банковите гаранции следва да бъде не по-малко от 31.01.2018 г. , в тях следва да бъде изписано името на съответното Сдружение на собствениците и да бъдат безусловни, неотменими и изискуеми при първо писмено поискване.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/12/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/12/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Добрич, ул. "България" №12, сградата на Община град Добрич, Заседателна зала 2 ет.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени (с изрично нотариално заверено пълномощно) представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено, чрез публикуване на съобщение в профила на купувача.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

...Информацията продължава от Раздел III ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ, т. III.1.3 Технически и правни възможности... Отговорник за контрола на качеството - удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно;Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството,притежаващ актуално удостоверение за "Длъжностно лице за безопасност и здраве", съгл.Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
Изискванията се прилагат за всяка ОП.Участникът декларира съответствието с горните изисквания в ЕЕДОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за технически и професионални способности се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
При участие на подизпълнители, същите следва да отоговарят на горепосочените изисквания за технически и професионални способности съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Изисквания към личното състояние на участниците:Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, т.1-7 и чл.55, ал.1,т.1, т.2 и т.4 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.Освен на основанията по чл.54 и 55 от ЗОП,възложителят отстранява от процедурата: 1. участник,който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие,посочено в обявлението за обществена поръчка,или в документацията; 2.участник,който е представило ферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в обявлението за обществена поръчка и/или в настоящата документация;3. участник ,който не е представил в сроко босновката почл. 72, ал.1от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72,ал.3-5 от ЗОП;4. участници, които са свързани лица.За участника не трябва да са налице и специфичните основания за изключване, посочени в Документацията за общ.поръчка, а именно:участниците в настоящата общ.поръчка и контролираните от тях лица следва да НЕ са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,съгл.чл.3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-7 и чл.55, ал.1,т.1, т.2 и т.4 от ЗОП и липсата на специф.основания за изключване с попълване на част ІІІ"Основания за изключване" на ЕЕДОП, в приложимите полета.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197 ал.1 т.1 ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100 ал.3 ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменениет или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/11/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва