Деловодна информация
00714
755 03/11/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
04/11/2016 (дд/мм/гггг)
00714-2016-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов-Варна ЕООД 000090065
гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150
Варна BG331 9000 България
Вяра Димитрова - Икономически директор +359 52613789
ag_varna@abv.bg +359 52613797

Интернет адрес/и

http://www.agvarna.bg/

http://op.agvarna.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161021JxAO126048
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД
33600000      
Доставки

Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД след предварителна писмена заявка от страна на възложителя, за период от 12 месеца. Предметът на обществената поръчка се разделя на 2 отворени обособени позиции. Всяка от позициите включва номенклатурни единици, като не е задължително да бъдат оферирани всички номенклатурни единици и е допустимо оферирането само на една или няколко от номенклатурните единици по всяка или и по двете позиции. Номенклатурните единици по всяка от позициите са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение 1 от документацията).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
422688      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставки на лекарствени продукти, несъдържащи наркотични вещества 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

Обособената позиция е за доставка на лекарствени продукти, несъдържащи наркотични вещества и включва 198 бр. номенклатурни единици, подробно описани по международно непатентовано наименование, лекарствена форма, концентрация на активното вещество, прогнозно количество за период от 12 месеца и прогнозна стойност в Техническата спецификация - Приложение № 1, съставляващо неразделна част от документацията на поръчката.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
411066      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставки на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД

Обособената позиция е за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и включва 12 бр. номенклатурни единици, подробно описани по международно непатентовано наименование, лекарствена форма, концентрация на активното вещество, прогнозно количество за период от 12 месеца и прогнозна стойност в Техническата спецификация - Приложение № 1, съставляващо неразделна част от документацията на поръчката.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11622      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
Доказване.
На основание чл. 60, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 195 и чл. 196, ал. 1 от Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), възложителят поставя изискване участникът да притежава валидно за срока на действие на договора:
1.1. Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от регулаторен орган на съответната държава членка или
1.2. Разрешение за производство, в случай че участникът е производител на лекарствени продукти. Съгласно разпоредбата на чл. 196, ал. 1 ЗЛПХМ производител на лекарствени продукти може да извършва търговия на едро само с лекарствените продукти, за които има издадено разрешение за производство;
1.3. Разрешение за внос, в случай че участникът е вносител на лекарствени продукти. Съгласно разпоредбата на чл. 196, ал. 2 ЗЛПХМ вносител на лекарствени продукти може да извършва търговия на едро само с лекарствените продукти, за които има издадено разрешение за внос; или други документи, по преценка на участника, доказващи, че има право да извършва търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.
1.4. Валидна за срока на действие на договора лицензия за търговия на едро с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества - за участниците, офериращи лекарствени продукти, обект на ЗКНВП, включени в обособена позиция 2.
При подаване на офертата участникът декларира обстоятелството по т. 1.1
и/или т. 1.2 и/или т. 1.3 и/или 1.4 като попълва в ЕЕДОП в Част IV „Критерии за подбор“, А: „Годност“, т. 1. В случай че документът е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да попълне и данни за съответния интернет адрес. В същата точка от ЕЕДОП участниците, офериращи лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да посочат номер на притежавана от тях валидна лицензия и дата на издаване.
В същата точка от ЕЕДОП следва да се посочи също дали участникът е вписан в търговски регистър в държавата-членка, в която е установен.
*Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, за Република България регистърът е „Търговски регистър“.
Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, като представят копия на притежаваните от тях документи по т. - т. 1.1-1.4, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на техническите и професионалните способности на участниците.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията, публикувани в профила на купувача, посочен по-горе.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/12/2016 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/12/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала, находяща се на ет. 1 в сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД на адрес: Варна, бул. „Цар Освободител" 150

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване (чл. 54, ал. 2 ППЗОП)
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Оферти могат да бъдат подавани за една или и за двете обособени позиции. Възложителят не поставя ограничение за броя на обособените позиции, които ще се възложат на един изпълнител.
Посочените в техническите спецификации (Приложение 1 от документацията) количества са ориентировъчни и не пораждат задължение възложителят да ги закупи в пълния обем.
Допълнителни изисквания към техническите спецификации:
1. Оферираните от участниците лекарствени продукти следва да отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).
2. Оферираните лекарствени продукти следва да имат разрешение за употреба на територията на Република България, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004 г. на Европейския парламент и Съвета (чл. 26 във връзка с чл. 23, ал. 1 на ЗЛПХМ).
3. Участниците, определени за изпълнители, е необходимо да поддържат на склад средномесечни количества лекарствени продукти от спечелените номенклатури спрямо прогнозните количества, обявени от възложителя.
4. Оферираните цени на лекарствените продукти, включени в Приложение 2 и Приложение 4 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС) да не са по-високи от утвърдените от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (Национален Съвет).
5. Срок на доставка - до 24 часа след подадена от възложителя писмена заявка за доставка.
6. Срок на годност - към момента на доставяне на лек. продукти следва да е изтекъл не повече от 25 (двадесет и пет) % от срокът им на годност, даден от техния производител, освен в случаите, в които е постигнато изрично писмено споразумение между страните за това.
Съгласно чл. 47, ал. 9 ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят поотделно:
- комплектувани документи, представляващи техническото предложение (описани в т. 7 на Раздел XI на документацията), като в „Предложение за изпълнение на поръчката“ (образец №3, образец № 3а) се описват тези номенклатурни единици от конкретната обособена позиция, за които се участва и се отнасят съответните документи, и
- един плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащ едно ценово предложение (образец № 7, образец № 7а), в което се описват и се оферират единични цени за тези номенклатурни единици от конкретната обособена позиция, за които се участва.
Документите, представляващи Техническо предложение и Ценовото предложение по всяка обособена позиция се комплекуват поотделно, като върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ се посочва номера на обособената позиция, за която се отнася и номерата на номенклатурните единици от нея, за които се участва.
Тъй като критериите за подбор за двете обособени позиции са еднакви, при подаване на офертата си участника може да представи само едно заявление за участие, включващо документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП (т. -т. 2-6 от Раздел XI на документацията).
Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията на ЗОП и поставените от възложителя условия, ще се класира въз основа на критерий най-ниска единична цена на номенклатурна единица, за която се отнася предложението.На първо място се класира участникът, предложил най-ниска единична цена на номенклатурна единица. В ценовото си предложение участниците следва да оферират ед. цена за брой лекарствена форма.
Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция за срока на действие на договора в размер на 5 % от неговата стойност без ДДС, която да обезпечи изпълнението му.
Изменение на договор за възлагане на настоящата обществена поръчка може да бъде извършено при условията на чл. 116 ЗОП в случаите, описани в документацията в Раздел IX и в проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за открване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/11/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва