Деловодна информация
00267Община Пловдив
16РОП93-1 03/11/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
03/11/2016 (дд/мм/гггг)
00267-2016-0101 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл.Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
Тодор Анчев - главен юрисконсулт дирекция Обществени поръчки +359 32656726
otdel_op@abv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161004DogQ3795069
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на 1 (един) брой фабрично нова автовишка за нуждите на ОП „Организация и контрол на транспорта” – Община Пловдив”. 20161004DogQ3795069
42900000      
Доставки

„Доставка на 1 (един) брой фабрично нова автовишка за нуждите на ОП „Организация и контрол на транспорта” – Община Пловдив”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
150000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
42900000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив

Предмет на настоящата поръчка е „Доставка на 1 (един) брой фабрично нова автовишка за нуждите на ОП „Организация и контрол на транспорта” – Община Пловдив”. Прогнозната стойност за доставката на 1 (един) брой фабрично нова автовишка е в размер на 150 000.00 лв. (сто и петдесет хиляди лева) без вкл. ДДС. Сумата е лимитна. След доставката остават клаузите от договора за гаранционна поддръжка.
Критериите по-долу
 
ДА Гаранционен срок    20
Срок за доставка    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
150000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който са налице основанията за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, както и основанията по чл.55, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП и чл.107 от ЗОП.
Не могат да участват в процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, за които важат забраните по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставят изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП, който се представя чрез попълване на изискуемата информация в Част IV, Раздел В, поле 1б) от ЕЕДОП. Списъкът следва да съдържа информация за изпълнените от участника доставки на стоки, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Списъкът следва да е придружен с доказателства за извършената доставка.
2. Участникът следва да разполага със сервизна база за извършване на гаранционно обслужване и сервиз на предложената автовишка. Декларира се в Част IV, Раздел В, поле 9) от ЕЕДОП.


1. Участникът да е изпълнил минимум една доставка на стоки, сходни с предмета на поръчката през последните 3 (три) години.
Под сходен предмет се разбира доставка на автовишки и/или друга едра строителна механизация.
2. Участникът да разполага със сервизна база за извършване на гаранционно и следгаранционно обслужване и сервиз на предложената автовишка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участниците задължително следва да предложат:
1. Гаранционен срок на доставената автовишка, като същият не може да бъде по-кратък от 24 месеца.
2. Срок за доставка на автовишката, като същият не може д абъде по-дълъг от 60 календарни дни.
Възложителят определя гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС, която се дължи от участника избран за изпълнител при сключване на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/12/2016 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/01/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/12/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр.Пловдив, пл.Стефан Стамболов № 1, зала 36

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/11/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва