Деловодна информация
00579
ОП-17 - 2 31/10/2016 (дд/мм/гггг)
не
00579-2016-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Струмяни 000024713
с.Струмяни, пл. 7 - ми Април 1
с.Струмяни BG413 2825 България
Василка Панкова +359 07434-3022
strumyani_oba@ydhoo.com +359 07434-3105

Интернет адрес/и

www.strumyani.org

http://strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.htm1


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.htm1
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни”
90620000      
Услуги

Изпълнението на предмета на поръчката включва извършване на следните дейности за експлоатационни сезони 2016/2017 г. и 2017/2018 г. в рамките на предвидените от възложителя финансови средства:
- подготвителни работи – изготвяне на планове за зимно поддържане, технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др.;
- снегозащита;
- снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата за постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове.
Посочените дейности ще се изпълняват по следните общински пътища:
I-во основно направление
1. с. Каменица – с. Кърпелево – 7км.;
2. с. Кърпелево – с. Вракуповица – 9 км.;
3. с. Вракуповица – с. Гореме – 4 км.;
4. с. Гореме – с. Цапарево – 6 км.;
5 с. Цапарево – Илинден – 2 км.;
II-ро основно направление
6. с. Р
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
256700      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

общинските пътища и улици в община Струмяни

Изпълнението на предмета на поръчката включва извършване на следните дейности за експлоатационни сезони 2016/2017 г. и 2017/2018 г. в рамките на предвидените от възложителя финансови средства:
- подготвителни работи – изготвяне на планове за зимно поддържане, технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др.;
- снегозащита;
- снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата за постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове.
Посочените дейности ще се изпълняват по следните общински пътища:
I-во основно направление
1. с. Каменица – с. Кърпелево – 7км.;
2. с. Кърпелево – с. Вракуповица – 9 км.;
3. с. Вракуповица – с. Гореме – 4 км.;
4. с. Гореме – с. Цапарево – 6 км.;
5 с. Цапарево – Илинден – 2 км.;
II-ро основно направление
6. с. Раздол – с. Клепало – 5 км.;
7. с. Раздол – с. Добри Лаки – 7 км.;
8. с. Добри Лаки – с. Никудин – 11 км.;
III-то основно направление
9. с. Вълково – с. Палат – 6 км.;
10. с. Палат – с. Игралище – 9 км.;
11. с. Игралище – спирка Махалата – 4 км.;
12. спирка Махалата – с. Махалата – 2 км.;
13. с. Махалата – с. Седелец – 3 км.;
14. спирка Махалата – с. Никудин – 6км.;
15. с. Игралище – с. Велюшец – 5 км.;
IV-то основно направление
16. с. Струмяни – с. Илинденци – 5 км.;
17. с. Илинденци – Мраморни кариери – 13 км.
I-во второстепенно направление
18. с. Палат – с. Велюшец – 5 км.;
19. Седелски рид – с. Велюшец – 5 км.;
II-ро второстепенно направление
20. Студената вода – с. Горна Рибница – 7 км.;
21. Студената вода – с. Раздол – 3 км.;
III-то второстепенно направление
22. Студената вода – с. Колибите – 4 км.;
23. Илинден – Глинджурски колиби – 10 км.;
24. Илинден – Никовски колиби – 10 км.
Улици в населени места:
- с. Струмяни – 14 км;
- с. Микрево – 15 км;
- с. Илинденци – 8 км;
- с. Драката – 3 км;
- с.Каменица – 3 км;
- с. Горна Крушица – 2 км;
- с. Палат - 2 км;
- с. Игралище – 3 км;
- с. Махалата – 1 км;
- с. Седелец – 1км;
- с. Никудин – 3 км;
- с. Цапарево – 3 км;
- с. Гореме – 1 км;
- с. Раздол – 2 км;
- с. Добри Лаки – 2 км;
Общата дължина на общинска пътна мрежа за зимно поддържане и снегопочистване е 211,00 км, (включваща общински пътища /148,00 км/ и улици в населени места /63,00 км/). При сложна метеорологична обстановка изпълнителят осигурява денонощен дежурен служител и комуникативна връзка с дежурни машини. Списъкът с телефонни номера и отговорниците на смяна се поддържат в актуално състояние.
Критериите по-долу
 
ДА 2. Срок за изпълнение на всяка заявка на възложителя    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
256700      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
22

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка възложителят не поставя изискване за годност/правоспособност за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участника.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците в настоящата обществена поръчка следва да са изпълнили дейности с предмет идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата.
За „Дейности с идентичен или сходен предмета на поръчката” следва да се разбират дейности по: разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени или разтопени снежни пластове, обезопасяване на пътищата против хлъзгане – опесъчаване; снегопочистване на улиците и пътищата от снежна покривка.
Минимално изискване: Участника следва да е извършил минимум 1 (една) услуга с идентичен или сходен предмет на настоящата обществена поръчка.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/11/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/03/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/11/2016 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

с.Струмяни, пл. 7 - ми Април 1, сградата на общината, залата на общински съвет

Василка Панкова - старши експерт
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

краен срок - 10.11.2016г. за жалба срещу решението за откриване на процедурата
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/10/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва