Деловодна информация
00267община Пловдив
16РОП92-1 31/10/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
31/10/2016 (дд/мм/гггг)
00267-2016-0099 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Теодора Димитрова-Велчева - гл. юрисконсулт в дирекция ОП +359 32656780
otdel_op@abv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160929xLSs3785792
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ПО ЧЛ.110, АЛ.1, Т. 2 ОТ ЗУТ, ОЦИФРЯВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, СПЕЦ. КАДАСТЪР – СПЕЦ. КАРТА ЗА УСТРОЙСТ. ПЛАНИРАНЕ, НА КВ. "ЗАХАРАРНА ФАБРИКА И Т. КАБЛЕШКОВ-П-В"
71410000      
Услуги

Дейностите, предмет на обществената поръчка, включва: І-ва фаза: Специализиран кадастър наричан Специализирана карта за устройствено планиране, анализ и оцифряване на действащ план за регулация и застрояване, предварителен проект. І-ви етап: Изготвянето на специализирана карта за устройствено планиране. ІІ-ри етап: Оцифряване на план за регулация и плана за застрояване и анализ на съществуващия план за регулация и неговите изменения и на действащия план за застрояване за всяко УПИ в табличен вид по отношение съответствие с ОУП - Пловдив. ІІІ-ри етап: Предварителен проект с план за регулация при условията на чл. 14 и чл. 15 от ЗУТ в обхват по чл. 56 на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и анализ на приложението на действащите планове за застрояване в условията на проектното решение и по отношение съответствие с ОУП-Пловдив като устройствени параметри, техническа инфраструктура. ІІ-ра фаза: Окончателен проект за ПР.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
68333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71410000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на обществената поръчка, включва: І-ва фаза: Специализиран кадастър наричан Специализирана карта за устройствено планиране, анализ и оцифряване на действащ план за регулация и застрояване, предварителен проект. І-ви етап: Изготвянето на специализирана карта за устройствено планиране. ІІ-ри етап: Оцифряване на план за регулация и плана за застрояване и анализ на съществуващия план за регулация и неговите изменения и на действащия план за застрояване за всяко УПИ в табличен вид по отношение съответствие с ОУП - Пловдив. ІІІ-ри етап: Предварителен проект с план за регулация при условията на чл. 14 и чл. 15 от ЗУТ в обхват по чл. 56 на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и анализ на приложението на действащите планове за застрояване в условията на проектното решение и по отношение съответствие с ОУП-Пловдив като устройствени параметри, техническа инфраструктура. ІІ-ра фаза: Окончателен проект за ПР.
Обхватът на проекто-проучвателните работи възлиза на 140 хектара. Границите на териториалния обхват са отразени в графичното приложение №1 към Техническото задание.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    60 т.
Цена
40 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
68333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възлож. отстранява от процедурата всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по 107 ЗОП. Когато участникът е обединение от ФЛ или ЮЛ, посочените основ. за отстран. се прилагат и за всеки член на обедин. Когато участник предвижда използване на подизпъл. или се позовава на капацитета на трети лица, основ. за отстраняване се прилагат и за тях.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставят критерии за подбор.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят критерии за подбор.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Декларация - списък на ключовите експерти, ангажирани в изпълнението предмета на обществената поръчка.
2.Списък на изработени обекти, от всеки от ключовите експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата процедура, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойности, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги.
3. Декларация - за наличен лицензиран софтуер за изработване на цифров модел CAD - формат.
4. Декларация за налично и/или наето оборудване.
Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП, при подаване на офертата участникът декларира съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.


1. Участникът да разполага със следните ключови експерти:
Архитект – документ за пълна проектантска правоспособност, стаж по специалността- най- малко 5(пет) години, изработени поне 2(два) обекта всеки, от които съответстващи по площ и характер с предмета на поръчката.
Инженер геодезист – документ за пълна проектантска правоспособност, стаж по специалността – най- малко 5(пет) години, изработени поне 2(два) обекта за кадастрални планове, кадастрални карти и/или специализиран кадастър всеки, от който съответстващи по площ и характер на поръчката и 2 (два) обекта за регулационни планове всеки, от които съответстващи по площ и характер с предмета на поръчката.
Инженер ВиК – документ за пълна проектантска правоспособност, стаж по специалността – най- малко 5 (пет) години, изработени поне два обекта всеки, от които съответстващи по площ и характер с предмета на поръчката.
Инженер Ел – документ за пълна проектантска правоспособност , стаж по специалността – най- малко 5 (пет) години, изработени поне 2(два) обекта всеки, от които съответстващи по площ и характер на предмета на поръчката.
2.Техническа обезпеченост
2.1. Наличие на законен софтуер САD формат – национален формат за обмен на геодезическа информация, съгласно изискванията на Наредба № 5 от 1999 г. за структура на записа в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационни планове и планове за почвени категории, както и др. нормативни актове подробно описани в техническото задание към обществената поръчка.
2.2. Наличие на геодезически инструменти /тотална станция/ за извършване на геодезическо заснемане и софтуер за обработка на геодезическата информация във формат CAD /национален формат за обмен на геодезическата информация/.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

ЗУТ, ЗКАИИП или съответното национално законодателство в държавата, в която е установен участник.

Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са разписани в проекто-договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/12/2016 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/05/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/12/2016 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, ет. 3, зала 36.

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, оценката на техническите и ценовите предложения ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор, поради което разглеждането, оценката и класирането на офертите ще се извърши при спазване реда предвиден в чл. 61 от ППЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/10/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва