Деловодна информация
01118
0094-2355 28/10/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
28/10/2016 (дд/мм/гггг)
01118-2016-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи 131516795
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG 1000 България
Пецо Колев - Директор на Дирекция Eлектронна съобщителна мрежа +359 29492324
pkolev@esmis.government.bg +359 29492404

Интернет адрес/и

www.esmis.government.bg

https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9&id=56
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

ИА ЕСМИС изгражда,поддържа,развива,експлоатира и управлява ЕЕСМ за нуждите на нац.сигурност, която е част от Интегрираната комуникационно-информационна система за у-ние на страната и въоръжените сили.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001, обособена в две позиции.
50332000      
Услуги

„Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, обособена в следните позиции:
Обособена позиция № 1 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” – Северна България;
Обособена позиция № 2 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” – Южна България“.
Инфраструктурата и мрежата са изградени на териториите на следните области и общини.
Пропдължава в VI.3 - Доп.информация
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
8580093      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 - Северна България 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50332000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG3

Северна България

Инфраструктурата и мрежата са изградени на териториите на следните области и общини.
• За Северна България - Обособена позиция № 1: област Варна - община Аврен; област Враца – община Мездра и Роман; област Видин – общини Белоградчик, Димово, Кула, Чупрене, Макреш; област Шумен – общини Венец и Върбица; област Разград – община Самуил; област Търговище – община Омуртаг; област Ловеч – общини Угърчин, Ябланица, Тетевен.
ЕСИ се състои от два броя HDPE тръби, като междуградската част е изпълнена с Ф 40 mm, а селищната мрежа с Ф 32 mm и оптичен кабел, положен в една от тръбите (другата е свободна). Междуградската свързаност е между сградите на Български пощи в областните градове и сградите на Български пощи в съответните общински центрове. Селищната мрежа е изградена от помещение на Български пощи в общинските центрове до публичните държавни и общински структури в населеното място.
Всички трасета са приети с АКТ 16 и притежават всички необходими документи съгласно българското законодателство.
20% от капацитета на всички изградени оптични кабелни линии е предвиден за резерв за нуждите на държавното управление, респективно Единната електронно съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и националната сигурност.
Върху ЕСИ е изградена електронна съобщителна мрежа (ЕСМ) с активно оборудване, разположено в Български пощи, държавни, публични и общински сгради.
Основните дейности и цели свързани с предмета на поръчката:
- Поддръжка на изградената Електронна съобщителна инфраструктура.
- Експлоатация на свободния капацитет на ЕСИ и ЕСМ.
- Поддръжка и експлоатация на ЕСИ по Обособена позиция № 1 при спазване на всички нормативни изисквания.
- Икономия на значителни финансови средства от държавния бюджет за поддръжка и ремонти на кабелната инфраструктура, чрез прехвърляне на задължението за това на участника.
- Развитие на пазара на широколентов достъп от следващо поколение (ДСП) чрез предоставянето на услуги на едро в таргетираните райони чрез изградената инфраструктура.
- Създаване на предпоставки за развитие на пазара на ДСП услуги за гражданите и бизнеса в таргетираните райони чрез осигуряване на благоприятни и равни условия за доставчиците на интернет да предоставят услуги, базирани на ДСП за гражданите и бизнеса в тези райони;
- Създаване на предпоставки за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, като се улесни и стимулира използването на широколентовия ДСП от ИТ-бизнеса за въвеждането на нови бизнес модели и предоставянето на нови услуги на крайните потребители, което да доведе до повишаване на заетостта и жизнения стандарт на населението; Засилване доверието в интернет услугите чрез налагане на норми за сигурност и поведение, отговарящи на съвременните международни стандарти;
- Стимулиране на социалното сближаване чрез осигуряване на достъп до онлайн услуги на хората, живеещи в слабо населените и отдалечени райони, като по този начин се преодолеят тенденциите за изолирането на тази част от населението от обществения и културен живот на страната.
- Реализиране на приходи от експлоатацията на ЕСИ.
Критериите по-долу
 
ДА Гаранционни услуги (PW)    10
Експертен капацитет за експлоатация на ЕСИ (PE)    15
Маркетингов план – План-график на продажбите (PS)    10
Мониторинг на ЕСИ чрез система за отдалечен мониторинг (PM)    20
Предложената цена за поддръжка на ЕСИ (PEX)    20
Приходите от експлоатация на ЕСИ (PIN)    25
Цена
45
II.2.6) Прогнозна стойност
4288667      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”

Участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 1% (един) от предложената цена на поддръжка на ЕСИ за целия срок на договора. Половината от представената гарания е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане.

II.2) Описание 1

Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 - Южна България 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50332000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG4

Южна България

Инфраструктурата и мрежата са изградени на териториите на следните области и общини:
• За Южна България - Обособена позиция № 2: област Кюстендил - община Бобов дол; област Перник – община Ковачевци; област Стара Загора – общини Павел Баня, Братя Даскалови; област Пловдив – общини Раковски и Брезово; област Пазарджик – община Стрелча; област Хасково – общини Минерални бани, Стамболово, Симеоновград; област Смолян – общини Мадан, Рудозем, Неделино, Златоград.
ЕСИ се състои от два броя HDPE тръби, като междуградската част е изпълнена с Ф 40 mm, а селищната мрежа с Ф 32 mm и оптичен кабел, положен в една от тръбите (другата е свободна). Междуградската свързаност е между сградите на Български пощи в областните градове и сградите на Български пощи в съответните общински центрове. Селищната мрежа е изградена от помещение на Български пощи в общинските центрове до публичните държавни и общински структури в населеното място.
Всички трасета са приети с АКТ 16 и притежават всички необходими документи съгласно българското законодателство.
20% от капацитета на всички изградени оптични кабелни линии е предвиден за резерв за нуждите на държавното управление, респективно Единната електронно съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и националната сигурност.
Върху ЕСИ е изградена електронна съобщителна мрежа (ЕСМ) с активно оборудване, разположено в Български пощи, държавни, публични и общински сгради.
Основните дейности и цели свързани с предмета на поръчката:
- Поддръжка на изградената Електронна съобщителна инфраструктура.
- Експлоатация на свободния капацитет на ЕСИ и ЕСМ.
- Поддръжка и експлоатация на ЕСИ по Обособена позиция № 1 при спазване на всички нормативни изисквания.
- Икономия на значителни финансови средства от държавния бюджет за поддръжка и ремонти на кабелната инфраструктура, чрез прехвърляне на задължението за това на участника.
- Развитие на пазара на широколентов достъп от следващо поколение (ДСП) чрез предоставянето на услуги на едро в таргетираните райони чрез изградената инфраструктура.
- Създаване на предпоставки за развитие на пазара на ДСП услуги за гражданите и бизнеса в таргетираните райони чрез осигуряване на благоприятни и равни условия за доставчиците на интернет да предоставят услуги, базирани на ДСП за гражданите и бизнеса в тези райони;
- Създаване на предпоставки за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, като се улесни и стимулира използването на широколентовия ДСП от ИТ-бизнеса за въвеждането на нови бизнес модели и предоставянето на нови услуги на крайните потребители, което да доведе до повишаване на заетостта и жизнения стандарт на населението; Засилване доверието в интернет услугите чрез налагане на норми за сигурност и поведение, отговарящи на съвременните международни стандарти;
- Стимулиране на социалното сближаване чрез осигуряване на достъп до онлайн услуги на хората, живеещи в слабо населените и отдалечени райони, като по този начин се преодолеят тенденциите за изолирането на тази част от населението от обществения и културен живот на страната.
- Реализиране на приходи от експлоатацията на ЕСИ.
Критериите по-долу
 
ДА Гаранционни услуги (PW)    10
Експертен капацитет за експлоатация на ЕСИ (PE)    15
Маркетингов план – План-график на продажбите (PS)    10
Мониторинг на ЕСИ чрез система за отдалечен мониторинг (PM)    20
Предложената цена за поддръжка на ЕСИ (PEX)    20
Приходите от експлоатация на ЕСИ (PIN)    25
Цена
45
II.2.6) Прогнозна стойност
4291426      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”

Участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 1% (един) от предложената цена на поддръжка на ЕСИ за целия срок на договора. Половината от представената гарания е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът в настоящата процедура, трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от 1-ва група, III-та или по-висока категория. Чуждестранните участници следва да са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. (Приложимо и за двете обособени позиции)
За доказване на изискването по т. 1 участниците попълват съответната информация в Част IV, буква „А“, т. 1 от ЕЕДОП.
Важно! На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител по съответната обособена позиция, следва да представи: Копие от Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от 1-ва група, III-та или по-висока категория, съгласно ЗУТ, или валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган, за чуждестранни участници.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците трябва да притежават валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ. (приложимо и за двете обособени позиции)
За доказване на изискването по т. 1 участниците попълват съответната информация в Част IV, буква „Б“, т. 5 от ЕЕДОП. (приложимо и за двете обособени позиции)
Важно! На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител по съответната обособена позиция, следва да представи: Заверено копие на валидна застрахователна полица по чл.171, ал.1 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ на застраховката по чл. 171, ал. 1 ЗУТ, издаден от компетентните органи на държавата, в която са установени.


Участниците трябва да притежават валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности за обекти от 1-ва група, III-та или по-висока категория, или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на участника, в случай че той е чуждестранно лице, със срок на валидност, не по-малък от срока на валидност на офертата. Участникът избран за изпълнител е длъжен да подновява валидността на представената застраховката „Професионална отговорност в строителството” за целия период на изпълнение на договора.(приложимо и за двете обособени позиции)
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите, учатниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на съответната обособена позиция за която подават оферта, а именно (приложимо и за двете обособени позиции): дейности свързани с поддръжка или изграждане на електронна съобщителна инфраструктура. В случай, че участник подава оферта за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2, то той следва да има изпълнени минимум 2 (две) услуги с предмет и обем свързан с поддръжка или изграждане на електронна съобщителна инфраструктура.
За доказване на изискването по т. 1 участниците попълват поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Забележка: На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител по съответната обособена позиция, следва да представи доказателства за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, или чрез други документи, които пряко доказват извършването на услугата.


През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите, учатниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на съответната обособена позиция за която подават оферта, а именно (приложимо и за двете обособени позиции): дейности свързани с поддръжка или изграждане на електронна съобщителна инфраструктура. В случай, че участник подава оферта за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2, то той следва да има изпълнени минимум 2 (две) услуги с предмет и обем свързан с поддръжка или изграждане на електронна съобщителна инфраструктура.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/12/2016 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 18

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/12/2016 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на ИА ЕСМИС, находяща се на адрес: гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6

Получените оферти се отварят на публично заседание на комисията, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

• За Северна България - Обособена позиция № 1: област Варна - община Аврен; област Враца – община Мездра и Роман; област Видин – общини Белоградчик, Димово, Кула, Чупрене, Макреш; област Шумен – общини Венец и Върбица; област Разград – община Самуил; област Търговище – община Омуртаг; област Ловеч – общини Угърчин, Ябланица, Тетевен.
• За Южна България - Обособена позиция № 2: област Кюстендил - община Бобов дол; област Перник – община Ковачевци; област Стара Загора – общини Павел Баня, Братя Даскалови; област Пловдив – общини Раковски и Брезово; област Пазарджик – община Стрелча; област Хасково – общини Минерални бани, Стамболово, Симеоновград; област Смолян – общини Мадан, Рудозем, Неделино, Златоград.
ЕСИ се състои от два броя HDPE тръби, като междуградската част е изпълнена с Ф 40 mm, а селищната мрежа с Ф 32 mm и оптичен кабел, положен в една от тръбите (другата е свободна). Междуградската свързаност е между сградите на Български пощи в областните градове и сградите на Български пощи в съответните общински центрове. Селищната мрежа е изградена от помещение на Български пощи в общинските центрове до публичните държавни и общински структури в населеното място.
Всички трасета са приети с АКТ 16 и притежават всички необходими документи съгласно българското законодателство.
20% от капацитета на всички изградени оптични кабелни линии е предвиден за резерв за нуждите на държавното управление, респективно Единната електронно съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и националната сигурност.
Върху ЕСИ е изградена електронна съобщителна мрежа (ЕСМ) с активно оборудване, разположено в Български пощи, държавни, публични и общински сгради.
Поради обстоятелството, че поставените изисквания свързани с критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви и във връзка с чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, Възложителят допуска представяне на едно заявление за участие.
Показателят „Предлагана цена” (PP) е с максимален брой точки 45 т. Оценката се формира от сбора на два подпоказателя:
PEX - е подпоказател отчитащ предложената цена за поддръжка на ЕСИ с максимален брой 20 точки.
PIN -е подпоказател, отчитащ приходите от експлоатация на ЕСИ с максимален брой 25 точки.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно посоченото в разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София 1000 България
nminkov@esmis.government.bg +359 29492349
https://www.esmis.government.bg +359 29492404

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/10/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва