Деловодна информация
00267Община Пловдив
16РОП-90 25/10/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
25/10/2016 (дд/мм/гггг)
00267-2016-0097 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
Георги Стоилов, Пламен Панов +359 32656734 / +359 32656771
geo.stoilov@gmail.com +359 32656760

Интернет адрес/и

www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160620Zenm3433468
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Създаване на софтуерно решение
72212600      
Услуги

Създаване на софтуерно решение по проект: „Дигитално културно историческо наследство на Община Пловдив”, Мярка 2 „Документиране на културната история“ на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от ФМ на ЕИП 2009-2014.
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща една от дейностите по проекта, която е свързана с разработването на софтуерно решение за създаване на виртуални колекции от наличното дигитално съдържание и презентирането им в интернет. Създаването на подробни архиви с метаданни за вече дигитализираните културно-исторически обекти е от ключово значение за проекта, тъй като само след натрупването на един солиден масив с метаданни и създаването на възможности за тяхната електронна обработка, ще може да се подобри и демократизира достъпът до информацията, касаеща културното наследство на Пловдив.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
50926      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
72212600      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

град Пловдив

Софтуерното решение по проекта трябва да има два компонента:
1. Софтуерна разработка и техническа поддръжка на уеб базирано дигитално хранилище за съхранение и управление на метаданните за дигитализираните обекти;
2. Разработка на софтуерно приложение за работа със свързани отворени данни, което осигурява техническа съвместимост и взаимосвързаност с информация и обекти, съхранявани в т.нар. LOD Cloud (световна инициатива за публикуване на свързани отворени данни).
Очакваме изпълнителят да разработи, внедри и поддържа уеб базирана система за съхранение, управление и презентиране на дигитализирани обекти и документи, която да представлява дигитално хранилище с интегриран софтуерен модул за работа със свързани отворени данни (LOD), състоящ се от административна и публична част. Софтуерното решение е необходимо да предоставя набор от инструменти за търсене и опериране с архивираните данни; инструменти за анализ и визуализация; инструменти за иновативен вторичен и сравнителен анализ на данните
Дигиталното хранилище трябва да е с отворен код, с фокус върху дългосрочно складиране, достъп и съхранение на дигиталното съдържание, предоставящо възможност за управление на визуализацията на дигитални копия (сканирани копия на книги и периодика, статии, файлове с текст и музика, филми, снимков материал и др.). Хранилището следва да бъде създадено под формата на електронен каталог на обектите на КИН, включващ описание съгласно международни стандарти за библиографски описания, класификацията и обогатяването им с допълнителни библиографски, етноложки, исторически метаданни.
Чрез софтуерното приложение за работа със свързани отворени данни (LOD) дигиталното съдържание трябва да бъде достъпно във вид на виртуална библиотека/музей/галерия достъпна онлайн през интернет, с възможност за интегрирано търсене на културни обекти от различни институции, семантично търсене за обекти свързани с конкретен човек, място, събитие или епоха.
Чрез софтуерното решение трябва да бъде създадена единна система, включваща всички единици, дигитализирани по време на проекта. Софтуерният продукт за създаването на тази система трябва да позволява дву- и триизмерна визуализация на дигитализираните обекти. Софтуерното решение обхваща създаването на единна база от метаданни за обектите, дигитализирани по проекта. Системата трябва да генерира сурогатни формати от първични дигитални обекти (напр. генериране на thumbnail в JPEG формат от TIFF файлове с висока резолюция)
Чрез обогатяване на метаданните на дигитализираните обекти ще се създаде по-богат контекст около тях под формата на анотации, връзки, цитирания, класификация на съдържанието, класификатори за търсене и навигация.
Софтуерният продукт трябва да предлага и решение за проблемите с превръщането на графиката в годен за търсене текст, т. нар. оптично разпознаване на знаци (OCR). Системата трябва да предоставя инструменти за мапинг на метаданните, както и да провежда валидация на метаданните (XML) по отношение на приетия формат за метаданни и да информира потребителите в случай на грешка в XML
Дигитализираните документи трябва да бъдат индексирани – да има възможност за търсенето им чрез въвеждането на ключови думи. Системата трябва да бъде устойчива и да предоставя решения на неочаквани системни грешки. Не трябва да прекъсва в случай на невалидно искане.Не трябва да прекъсва в случай на неочакван поток от искания.Трябва да може да обслужва без проблеми или забавяне голям брой юзъри, които се включват по едно и също време.Трябва да бъдат разграничени нива за достъп до системата чрез създаване на различни видове потребителски акаунти,в зависимост от делегираните им права за достъп и управление на информацията.Системата трябва да дава възможност на различни специалисти да добавят,управляват и организират съдържание от тяхната експертна област.
Софтуерното решение трябва да предостави платформи за работа с електронния архив от дигитализираните единици,включително хостинг,за срок предложен от изпълнителя.
Критериите по-долу
 
ДА „Срок за изпълнение на поръчката”    25
"Срок за обслужване, поддръжка и техническа помощ"    25
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
50926      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 17/03/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възлагащ орган на настоящата обществена поръчка е Община Пловдив в качеството й на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на културата с регистрационен № 24-10М2-2 от 29.04.2015г., проект "Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив".
На основание чл.7,ал.1 от ЗОП,Кметът на Община Пловдив е делегирал правомощия на г-н Стефан Стоянов–Зам.-Кмет ОРЕПМС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. ОФЕРТАТА ВКЛЮЧВА:
1. Техническо предложение, съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя изготвено по Образец №1, изготвено при съблюдаване на изискванията на Техническите спецификации, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, представено в оригинал, включващо и срок за изпълнение.
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец №3;
г) декларация за срока на валидност на офертата - Образец №4;
д) декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици Образец № 5.
2. Ценово предложение - Образец № 2
В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.
3. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.
4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението – Възложителят поставя изискване за предвиждане на солидарна отговорност между участниците в обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В документа за създаване на обединение се определя партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците в обществената поръчка следва да са изпълнили през предходните три години, считано от дата на подаване на офертата, дейности с предмет* и обем**, идентични или сходни с тези на поръчката.
*Предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка:
В понятието „услуги, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка“ се включват услуги, свързани със следните дейности:
•Изработване и внедряване на софтуерно решение за създаване на виртуални колекции от налично дигитално съдържание и презентирането им в интернет;
**Възложителят ще приеме за изпълнено условието за обем идентичен или сходен с предмета на поръчката, в случая, в който, участникът докаже коректното изпълнение на сходни дейности, които отговарят или на прогнозната стойност на настоящата поръчка, или на всички посочени в техническата спецификация дейности, които следва да бъдат изпълнени с договора за възлагане на същата.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на поръчката следва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на възложителя, както и съгласно приложимото действащо законодателство.
Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор – Образец № 6.
В техническата спецификация е изложено резюме на проект „Дигитално културно-историческо наследство на община Пловдив”, както и всички условия на поръчката, с които участниците следва да съобразят предложенията си.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/12/2016 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/12/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1

Съгласно правилата на ЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно правилата на Закона за обществените поръчки - чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/10/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва