Деловодна информация
02023
Р-12-10-16#1 24/10/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
24/10/2016 (дд/мм/гггг)
02023-2016-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Напоителни системи ЕАД 831160078
бул. Цар Борис ІІІ № 136, ет. 3
София BG411 1618 България
Евелина Кабакова +359 02-8085001
office.central@irrigationsystems.bg +359 02-8085022

Интернет адрес/и

http://irrigationsystems.bg

http://www.irrigationsystems.bg/2014-10-02-18-24-19/2014-10-02-18-24-19/305--2016-0006-o-q-.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.irrigationsystems.bg/2014-10-02-18-24-19/2014-10-02-18-24-19/305--2016-0006-o-q-.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Абонаментно обслужване на работниците и служителите на „Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове от служба по трудова медицина” 0006
85147000      
Услуги

Предметът на настоящата общестена поръчка е абонаментно обслужване на работниците и служителите „Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове от служба по трудова медицина, включващо измерване на фактори на работната среда и организиране и извършване на профилактични медицински прегледи. Предлаганите от участника услуги следва да са съобразени с действащото законодателство в областта на трудовата медицина, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, наредбите към него, както и останалата нормативна уредба в тази област.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
400000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
85147000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Предоставянето на услугите ще се извършва на териториален принцип на адресите на Централно Управление (гр. София) на „Напоителни системи“ ЕАД и неговите клонове.

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Абонаментно обслужване на работниците и служителите на „Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове от служба по трудова медицина”, включващо измерване на фактори на работната среда и организиране и извършване на профилактични медицински прегледи.
Предлаганите от участника услуги следва да са съобразени с действащото законодателство в областта на трудовата медицина, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, наредбите към него, както и останалата нормативна уредба в тази област.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
400000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците в настоящата процедура следва да притежават валидно удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина в Министерство на здравеопазването, съгласно чл. 25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и чл. 9 от Наредба №3 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи заверено копие на валидно удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина в Министерство на здравеопазването или представен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган, за чуждестранни участници – документ за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

неприложимо

неприложимо
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката,
най-много за последните три години от датата на подаване на офертата.
2. Участниците трябва да притежават система за управление на качеството съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на поръчката.


1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите участниците трбва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката, а именно - измерване на фактори на работната среда или сходни дейности и организиране и извършване на профилактични медицински прегледи или сходни дейности на минимум 1 000 /хиляда/ работника или служителя.
На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2. Всеки участник следва да разполага с валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват услуги от служба по трудова медицина или сходни дейности.
На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват услуги от служба по трудова медицина или сходни дейности. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Предоставянето на услугите ще се извършва на териториален принцип на адресите на Централно Управление (гр. София) на „Напоителни системи“ ЕАД и неговите клонове, както следва: клон София (гр. София), клон Струма-Места (гр. Дупница), Мизия (гр. Враца), клон Видин (гр. Видин), клон Марица (гр. Пловдив), клон Тополница (гр. Пазарджик), клон Черно море (гр. Варна), клон Бургас (гр. Бургас), клон Шумен (гр. Шумен), клон Долен Дунав (гр. Русе), клон Среден Дунав (гр. Плевен), клон Средна Тунджа (гр. Сливен), клон Горна Тунджа (гр. Стара Загора) и клон Хасково (гр. Хасково).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/11/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/11/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

бул. Цар Борис ІІІ № 136, ет. 3

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП.
Не може да участва в процедурата лице, за което е налице забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Участниците следва да представsт декларация относно обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Визираните обстоятелства следва да се декларират в ЕЕДОП, Част ІІІ, раздел Г „Други основания...“ или да се представи декларация съгласно приложения към документацията образец.
Свързани лица по смисъла на §1, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в тази процедура. "Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част ІІІ, раздел Г „Други основания...“.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само реално извършените дейности и обслужени работници и/или служители на ”Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове, обективирани в двустранно подписани ежемесечни констативни протоколи. Протоколите се подписват за „Напоителни системи" ЕАД от Изпълнителния директор или определено от него със заповед лице/лица за „Напоителни системи” ЕАД – Централно управление, а за съответните клонове от управителите или определено/и със заповед от тях лице/лица. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените през периода дейности в 30-дневен срок след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на констативен протокол и фактура, съдържаща единични цени и обща стойност.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Напоителни системи ЕАД
бул. Цар Борис ІІІ № 136, ет. 3
София 1618 България
office.central@irrigationsystems.bg +359 02-8085001
http://irrigationsystems.bg +359 02-8085022

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/10/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва