Деловодна информация
00022
10-00-302 14/10/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
14/10/2016 (дд/мм/гггг)
00022-2016-0018 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Асеновград 000471059
пл. Академик николай Хайтов №9
Асеновград BG421 4230
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
01.11.2016 11:13 ч. :  Виетнам служебно вписване
затвори
 История България
Величка Стойчева +359 33120265
obstina@assenovgrad.com +359 33141057

Интернет адрес/и

www.assenovgrad.com

http://op.assenovgrad.com/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20161014dxqb630821
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на готова храна по заявка и предварително зададено меню, съгласно определен рецептурник за нуждите на социалните заведения на територията на община Асеновград
55520000      
Услуги

Ежедневна доставка на готова храна по заявка и предварително зададено меню, съгласно определен рецептурник за нуждите на социалните заведения на територията на община Асеновград. Доставките трябва да осигурят прясно приготвена храна за домуващите и ползвателите на социални услуги.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1067512.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Територията на Община Асеновград

Ежедневна доставка на готова храна по заявка и предварително зададено меню, съгласно определен рецептурник за нуждите на социалните заведения на територията на община Асеновград. Доставките трябва да осигурят прясно приготвена храна за домуващите и потребителите на социални услуги.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1067512.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците да са регистрани от Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ за обект тип - кухня – майка с дейност кетъринг, в които се приготвя храната, съгласно чл.12 от Закона за храните и да отговарят на нормативните изискванията на Наредба №1 от 26.01.2016г. за хигиената на храните.
При подаване на оферта участниците декларират годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност.
За доказване на това обстоятелство участникът представя копие на Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни тип - кухня – майка с дейност кетъринг от БАБХ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участниците трябва да имат опит в изпълнението на поръчката.
2.Всеки участник да има разработена и внедрена система за анализ и контрол на критични точки НАССР система за управление на безопасността на храните или еквивалент.
3. Участниците трябва да разполагат персонал с професионална компететност за изпълнението на поръчката.
4. Участниците да разполагат с техническо оборудване необходимо за изпълнение на поръчката.
4.1.Участниците да разполагат с минимум 2/два/ броя специализирани транспортни средства/собствени или наети/ за изпълнение на поръчката, които са регистрирани в БАБХ.
4.2. Участникът следва да разполага с минимум 1/един/ брой собствен или нает обект /помещение/ за раздаване или консумиране на място на храна, с осигурен достъп за хора с увреждания, обслужващ потребителите на ДСП-диабетично болни лица. Обектът следва да бъде ситуиран в централна градска част, 1-ва или 2-ра зона на гр. Асеновград, с оглед осигуряване на лесен достъп на потребителите на услугата, значителна част, от които са хора с увреждания.
Забележка: Относно изискванията за минимум 1/един/ брой собствена или наета база за приготвяне на храна, регистрана от Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ за обект тип - кухня – майка с дейност кетъринг и минимум 1/един/ брой собствен или нает обект /помещение/ за раздаване или консумиране на място на храна, с осигурен достъп за хора с увреждания, обслужващ потребителите на ДСП-диабетично болни лица, Възложителят ще приеме наличието на един общ обект, отговарящ обединено на всички посочени изисквания.


1. Участниците трябва успешно да са изпълнили минимум една услуга, с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните 3/три/ години, считано от датата на подаване на офертата. За идентични или сходни услуги с предмета на поръчката, следва да се разбира услуги свързани с приготвяне и доставка на храна в готов вид. Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, за доставкте, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга /референции, публични регистри, удостоверения/
2.Всеки участник да има разработена и внедрена система за анализ и контрол на критични точки НАССР система за управление на безопасността на храните или еквивалент. Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ информация за тези обстоятелства и сертификат удостоверяващ, че има внедрена НАССР система или еквивалент. За доказване на изискването се представя валиден сертификат, удостоверяващ, че участникът има внедрена НАССР система или еквевалент.
3. Участниците трябва да разполагат с минимум 1 /един/ специалист по лечебно хранане или диетолог, който да притежава необходимата квалификация и умения, както и с екип от експерти, които да изпълняват професионално и качествено поръчката, включително и специалисти, отговарящи за контрола на качеството, както и с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката.При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“. Възложителят изисква от участника, да предостави списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
4. Участниците да разполагат с техническо оборудване необходимо за изпълнение на поръчката.
4.1. Участниците трябва да разполага минимум с 2 /два/ броя специализирани транспортни средства /собствени или наети/ за изпълнение на поръчката, които са регистрирани в БАБХ или в РИОКОЗ (до влизането в сила на ЗБАБХ).Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“.За доказване на изискването се представя валиден документ за регистрация в БАБХ на транспортното средство.
4.2. Участникът следва да разполага с минимум 1/един/ брой собствен или нает обект /помещение/ за раздаване или консумиране на място на храна, с осигурен достъп за хора с увреждания, обслужващ потребителите на ДСП-диабетично болни лица. Обектът следва да бъде ситуиран в централна градска част, 1-ва или 2-ра зона на гр. Асеновград, с оглед осигуряване на лесен достъп на потребителите на услугата, значителна част, от които са хора с увреждания.
Забележка: Относно изискванията за минимум 1/един/ брой собствена или наета база за приготвяне на храна, регистрана от Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ за обект тип - кухня – майка с дейност кетъринг и минимум 1/един/ брой собствен или нает обект /помещение/ за раздаване или консумиране на място на храна, с осигурен достъп за хора с увреждания, обслужващ потребителите на ДСП-диабетично болни лица, Възложителят ще приеме наличието на един общ обект, отговарящ обединено на всички посочени изисквания.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Всички условия за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/11/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/11/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Отварянето и разглеждането на офертите ще се извърши в зала 517 в сградата на Община Асеновград, гр. Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов №9

Постъпилите оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС и по чл.107 от ЗОП.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 2 /две/ на сто от стойността на договора без ДДС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/10/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва