Деловодна информация
00826
Д-1427 11/10/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
11/10/2016 (дд/мм/гггг)
00826-2016-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев № 1
София BG411 1113 България
Боряна Колевска +359 029702283
svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg +359 028709309

Интернет адрес/и

http://www.svnaum.com/bg/

http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична и ликворологична лаборатория на МБАЛНП Свети Наум ЕАД
33696000      
Доставки

Обществената поръчка е за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична и ликворологична лаборатория на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 – Общи консумативи;
Обособена позиция № 2 – Ликворология.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6866      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Общи консумативи 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е Република България, на адреса на управление на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 – Клинична и ликворологична лаборатория.

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество е, както следва: Парафилм 1 ролка;
Тест ленти за урина x 150 бр., 1 опаковка; Накрайници за автоматични пипети: Жълти тип Гилсон – х 1000 бр., 8 пакета; Сини х 1000 бр., 5 пакета; ASO slide, 1 кутия ; RF slide, 1 кутия; Ацетонитрил за течна хроматография x 2,5 л, 1 шише; Метанол - чист x 1л, 1 шише; Метилен хлорид x 1л, 1 шише; Сярна киселина за анализ или техническа 2 л, 1 шише; Тест за определяне на хлориди в серум за апарат POINTE 180, 8 x100 мл; Контролен серум за апарат POINTE 180, 10 шишета; Епруветки тип Кобас (по 1000 бр. в опаковка), 6 опаковки
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
920      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ликворология 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696000      
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение е Република България, на адреса на управление на МБАЛНП Свети Наум ЕАД: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1 – Клинична и ликворологична лаборатория

Номенклатурните единици, включени в обособената позиция и прогнозното им количество е, както следва:
Реактиви и консумативи за ликворна електрофореза 20 кита; Кит за серумна протеинограма, 6 кита
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5946      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
1. Участникът трябва да има право да осъществява търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България
Търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България могат да извършват физически или юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия от Изпълнителната агенция по лекарствата /ИАЛ/ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Производителите, установени на територията на Република България, могат да извършват търговски сделки с произведените от тях изделия без да имат разрешение за търговия издадено от ИАЛ или от компетентен орган на съответната държава.
Доказване: За доказване на съответствието с посоченото изискване, участникът представя в офертата си:
• разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава - когато участникът не е производител на артикула, който оферира, установен е на територията на Република България и в попълнения от участника ЕЕДОП не се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя;
• документи, доказващи качеството производител на участника (за конкретния продукт) – за участници-производители, установени на територията на Република България и в попълнения от участника ЕЕДОП не се предоставят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионалните способности на участниците в процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионалните способности на участниците в процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Доставяните артикули следва да отговарят на изискванията, определени с Техническата спецификация.Срокът за доставка, след извършване на заявка в изпълнение на сключения договор е 24 /двадесет и четири/ часа за обикновена поръчка и 2 /два/ часа за спешна поръчка. Заявките ще се правят по телефон, като Изпълнителят носи отговорност за тяхното точно възпроизвеждане и съответствието им с доставката. Възложителят ще заявява доставки на артикули съобразно действителните нужди за осъществяване на дейността си, които са обусловени от необходимоста от медицинска помощ и здравни услуги на пациентите на лечебното заведение. Поради тази причина към датата на откриване на настоящата процедура е невъзможно да бъде изготвен график за изпълнение на доставките.Възложителят сключва писмен договор с участника, определен за изпълнител, за срок от една календарна година или до доставяне на цялото количество артикули, което е обявено от възложителя за обособената позиция преди изтичане на 1-годишния срок.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/11/2016 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

21/03/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/11/2016 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Офертите се отварят на адреса на управление на МБАЛНП Св. Наум ЕАД, гр. София, на ул. Д-р Любен Русев № 1, учебна зала ДКБ

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Всяка оферта трябва да съдържа:1.1. Опис на представените документи; 1.2. Техническо предложение, което съдържа:
а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
б) Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя - по образец. в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по образец; г) Декларация за срока на валидност на офертата – по образец; 1.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника – по образец.
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.Участникът следва да декларира в част III., буква „Г“ от ЕЕДОП липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.1.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;1.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (споразумение или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;4. партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.
1.6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП - в свободен текст /когато е приложимо/;1.7. Ценово предложение на участника, изготвено по образец. Ценовото предложение не се представя в запечатан плик. 1.8. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава или документи, доказващи качеството производител на участника (за конкретния продукт) – за участници-производители, установени на територията на Република България – заверено копие.1.9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е приложимо) - по образец.
Забранява се представяне на варианти в офертите. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП оценката на ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор.Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал.1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, за които са налице посочените основания или някое от тях ще бъдат отстранени от участие в процедурата.Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на посоченото основание, ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена на основание на избрания критерий за възлагане „най-ниска цена“ за всяка обособена позиция. Заплащането на извършените доставки се осъществява в тридесет дневен срок от представяне на фактура и приемо-предавателен протокол.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице, в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/10/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва