Деловодна информация
02709Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Троян към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца
607 11/10/2016 (дд/мм/гггг)
не
02709-2016-0107 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Троян към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца 2016174760048
ул.Св.Св.Кирил и Методий №20
Троян BG315 5600 България
инж.Румен Вангелов Тановски +359 888693809
dl_troyan@abv.bg +359 67060729

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161010nvNo7611476
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Поддръжка на компютърна техника за срок от 36 месеца.
50320000      
Услуги

Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в поддръжка на компютри /стационарнии и преносими/; хардуер; софтуер; принтери; копирни машини; монитори; UPS устройства; мрежово оборудване; модеми; рутери и др. – 15 бр. СТАЦИОНАРНИ и 1 бр. ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ; 15 бр. ПРИНТЕРИ, 4 бр. МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА и ВСИЧКИ ДРУГИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА КЪМ ТЯХ, както и всички други устройства, които ТП ДГС Троян ще придобие по време на изпълнение на поръчката.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Административна сграда на ТП ДГС Троян, гр.Троян, ул.Св.Св.Кирил и Методий № 20

Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в поддръжка на компютри /стационарнии и преносими/; хардуер; софтуер; принтери; копирни машини; монитори; UPS устройства; мрежово оборудване; модеми; рутери и др. – 15 бр. СТАЦИОНАРНИ и 1 бр. ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ; 15 бр. ПРИНТЕРИ, 4 бр. МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА и ВСИЧКИ ДРУГИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА КЪМ ТЯХ, както и всички други устройства, които ТП ДГС Троян ще придобие по време на изпълнение на поръчката.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
К1 - Предложената от участника цена за вложен труд (човекочас) при извършване на сервизно обслужване и ремонт на техниката    80
К2 - Предложения от участника процент надценка спрямо доставната цена на вложените резервни части, материали и консумативи    20
II.2.6) Прогнозна стойност
4000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Минимални условия, на които трябва да отговарят участниците - минималните изисквания се съдържат в Раздел ІІ от документацията за участие.
Обхват и изисквания на дейностите, предмет на поръчката, се съдържат в Техническата спецификация от документацията за участие.
Изискване за съдържание на офертата се съдържа в Раздел ІV от документацията за участие.
Образците и проектът на договора се съдържат в Раздел VІ.
Срок на валидност на офертите: 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
Документи за сключване на договор – съгласно чл. 112 от ЗОП. При подписване на договора избраният изпълнител е длъжен да представи:
1. Документ, от който да е видно, че не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл.159а - 159г, чл.172, чл.192а, чл.194 - 217, чл.219 - 252, чл.253 - 260, чл.301 - 307, чл.321, 321а и чл.352 - 353е от Наказателния кодекс. Документът се представя в оригинал или заверено от кандидата копие. Срок на валидност на свидетелството за съдимост - 6 месеца от издаването.
2. Документ, от който да е видно, че няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника/при съвпадение на седалището на участника и възложителя се представя едно удостоверение от съответната община/, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. Документът се представя в оригинал или заверено от кандидата копие.
3. Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", че не е налице установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 -305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
4. Списък /свободен текст/ на техническо лице/лица по чл.64,ал.1,т.3 от ЗОП - доказване на критерия за подбор.
Документите по т.1. до т.4. вкл. се представят за всеки от подизпълнителите, ако такива ще се използват.
5. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от неговата стойност без ДДС, равняваща се на 200.00 (двеста) лв. в една от изброените в чл.111, ал.5 от ЗОП форми. Документът се представя в оригинал. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията са уредени в договора.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Да бъде представен съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП (чрез единен европейски документ за обществени поръчки – чрез ЕЕДОП). В случай, че участника е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП.
2. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 59, ал.6 от ЗОП).
3. Участникът следва да разполага с минимум едно техническо лице, което да притежава професионална квалификация за изпълнението на поръчката.
4. Критерий за подбор: съгласно чл.63, ал.1, т.2 от ЗОП /технически и професионални способности/ - да разполага с минимум едно техническо лице, включено или не в структурата на участника, включително отговарящо за контрола на качеството.
5. Доказва се със списък по чл.64, ал.1, т.3 от ЗОП, който се представя при сключване на договора.
Всеки участник следва да отрази в ЕЕДОП, че отговаря на поставения критерий за подбор.
Възложителят поставя изискване при участниците да не са налице основанията за задължително отстраняване по чл.54 от ЗОП.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Предмет на поръчката, е поддръжка на компютърната техника (компютърни конфигурации, периферни устройства и др.), периодична профилактика и текущ ремонт, доставка на резервни части, включително доставка на нови и зареждане на стари тонер касети за лазерните принтери, в администрацията на ТП ДГС Троян за срок от 36 / тридесет и шест / календарни месеца.
2. Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в поддръжка на компютри /стационарнии и преносими/; хардуер; софтуер; принтери; копирни машини; монитори; UPS устройства; мрежово оборудване; модеми; рутери и др. – 15 бр. СТАЦИОНАРНИ и 1 бр. ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ; 15 бр. ПРИНТЕРИ, 4 бр. МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА и ВСИЧКИ ДРУГИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА КЪМ ТЯХ, както и всички други устройства, които ТП ДГС Троян ще придобие по време на изпълнение на поръчката.
3. Изпълнението по поръчката ще се изразява в следното:
- Периодична проверка и настройка на компютърната техника да се извършва на шест месеца.
- Ремонт на компютърната техника при необходимост. Ремонтните дейности включват отстраняване на възникнали повреди, констатирани от Изпълнителя при извършване на техническите прегледи или по сигнал на Възложителя.
- Доставка на резервни части и принадлежности се извършва при необходимост.
- Ремонтът за всички сервизни работи по компютърната техника се извършва на база предложената от участника цена за отработен човекочас, като стойността на резервната част представлява единичната цена намалена с % отстъпка предложен от Изпълнителя.
- Доставката и монтажа на резервните части се извършват в срок до 3 (три) работни дни от сигнализирането на Възложител.
- Изпълнителя следва да се отзовава със свой служител в сградата на ТП ДГС Троян при повикване от страна на Възложителя до 24 /двадесет и четири/ часа, а при спешност до 3 /три/ часа от получаване на съобщение по телефон, e-mail или факс.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/11/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/11/2016 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

гр.Троян, ул.Св.Св.Кирил и Методий №20, Административна сграда на ТП ДГС Троян

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъствието на участниците и техните представители не е задължително.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно част 6, глава 27, чл.127 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/10/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва