Деловодна информация
373Тракийски университет гр. Стара Загора
4462 03/10/2016 (дд/мм/гггг)
не
373-2016-0027 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Страхил Илиев +359 42699270
strahil_iliev@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161003czOS800548
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Тракийски университет 123024538
Студентски град; Ректорат; ет.3; ст. 335; Деловодство;
Стара Загора BG344 6000 България
Румяна Колева – технически сътрудник-деловодител +359 42699217
strahil_iliev@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодична доставка на строителни материали, ВиК, електро – материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора
44110000      
Доставки

„Периодична доставка на строителни материали, ВиК, електро – материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора ”.
Поръчката е обособена в три позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Доставка на строителни материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора ”.
Обособена позиция № 2: „Доставка на В и К материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора ”.
Обособена позиция № 3: „Доставка на електро -материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора ”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
124250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 1: „Доставка на строителни материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора ” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

структурните звена на Тракийски Университет гр. Стара Загора

Доставката на строителни материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора. Необходимите материали и изделия са описани в Приложение 4А.1. /неразделна част от Документацията/. Възложителя няма задължение да поръчва от всички описани видове материали, както и при необходимост да бъдат заявени материали - невключени в техническите задания, като ползва съответна търговска отстъпка от магазинните цени на определеният за изпълнител участник.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
58950.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 2: „Доставка на В и К материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора ”. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44110000      
44134000      
44162000      
44163230      
44115210      
44411100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора

Доставката на В и К материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора. Необходимите материали и изделия са описани в Приложение 4А.1. /неразделна част от Документацията/. Възложителя няма задължение да поръчва от всички описани видове материали, както и при необходимост да бъдат заявени материали - невключени в техническите задания, като ползва съответна търговска отстъпка от магазинните цени на определеният за изпълнител участник.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
27100.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 3: „Доставка на електро -материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора ”. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31700000      
31211340      
31224100      
31681100      
44318000      
31224400      
31300000      
31321200      
31340000      
31500000      
31520000      
31531000      
31530000      
31211000      
31211310      
31211300      
31212300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора

Доставката на електро -материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора. Необходимите материали и изделия са описани в Приложение 4А.3. /неразделна част от Документацията/. Възложителя няма задължение да поръчва от всички описани видове материали, както и при необходимост да бъдат заявени материали - невключени в техническите задания, като ползва съответна търговска отстъпка от магазинните цени на определеният за изпълнител участник.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
38200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. /Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която участва, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира: - По Обособена позиция № 1: „Доставка на строителни материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора ”. – Дейност по изпълнение на доставка на строителни материали и сходни изделия; - По Обособена позиция № 2: „Доставка на В и К материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора ” – Дейност по изпълнение на доставка на В и К материали и сходни изделия.; - По Обособена позиция № 3: „Доставка на електро - материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора ” – Дейност по изпълнение на доставка на електро -материали и сходни изделия.
2. Участниците следва да разполагат с магазин или склад на територията на гр. Стара Загора.


Обстоятелствата по 1 точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката по съответната Обособена позиция чрез:
- Списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната Обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите.
- Доказателства за извършената/ните доставка/и. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка.
Обстоятелствата по 2 точка се доказват при сключване на договора за възлагане на поръчката по съответната Обособена позиция чрез:
- Списък-декларация за наличие на склад и/или магазин на територията на гр. Ст. Загора, който ще се използва при изпълнение на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Технически изисквания към продуктите:
? Продуктите трябва да са съобразени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325/06. 12. 2006 г., посл. Изменение бр. 60 от 2014 г. на ДВ.
? Материалите следва да са годни за предвижданата за тях употреба и по-конкретно да удовлетворяват съществените изисквания към строежите по чл.169 ал.1 от ЗУТ в продължение на икономически обоснован експоатационен срок и да отговарят на условията и редът за получаване на разрешение за оценяване на съответствието и за издаване на технически одобрения, сроковете им на валидност, както и допълнителните специфични критерии към лицата, които оценяват съответстието или издават технически одобрения и техните задължения по процедурите и системите за оценяване на съответствието.
? Строителните продукти следва да притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в строежите.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/10/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/10/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателна зала на Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град, Ректорат

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/10/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва