Деловодна информация
02709СЗДП - ТП - ДГС Никопол
1312 03/10/2016 (дд/мм/гггг)
не
02709-2016-0101 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Северозападно държавно предприятие, Териториално поделение, Държавно горско стопанство Никопол 2016174760180
ул. Васил Левски № 27
Никопол BG314 5940 България
инж. Светослав Ганчев +359 06541-2797
persin@abv.bg +359 06541-3034

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160927KPMv7532510
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Дейности по чл.165, ал.1 от Закона за горите

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Никопол, по обособени позиции
22000000      
Доставки

Обществената поръчка включва две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Никопол – съгласно Приложение №1;
Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Никопол – съгласно Приложение №2.
Отделните видове канцеларски материали количествата могат да бъдат надхвърлени, но без да се надвишава общата стойност на поръчката за обособена позиция № 1, съответно за обособена позиция № 2.
Общата прогнозна стойност на обществената поръчката – да не надвишава сумата от 6 000.00 (Шест хиляди) лева без ДДС за срок от 36 месеца, като максимално допустимите стойности по обособени позиции са следните:
1. За обособена позиция № 1 – до 3800,00 (три хиляди и осемстотин) лева без ДДС.
2. За обособена позиция № 2 – до 2200,00 (две хиляди и двеста) лева без ДДС.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Никопол, съгласно Приложение № 1 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Административната сграда на ТП ДГС Никопол - гр. Никопол, находяща се на адрес гр.Никопол, ул. “Васил Левски” № 27

Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Никопол – съгласно Приложение №1.
Количествата канцеларски материали са прогносзни за 36 (тридесет и шест) месеца и Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените в Приложение №1.
Прогнозната стойност за обособена позиция № 1 – до 3800,00 (три хиляди и осемстотин) лева без ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Никопол – съгласно Приложение №2 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Административната сграда на ТП ДГС Никопол - гр. Никопол, находяща се на адрес гр.Никопол, ул. “Васил Левски” № 27

Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Никопол – съгласно Приложение №2.
За обособена позиция № 2, Възложителят прилага чл. 12 от ЗОП, тъй като част от предмета на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Обособената позиция № 2 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица.
Количествата канцеларски материали са прогнозни за 36 (тридесет и шест) месеца и Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените в Приложение № 2.Същевременно за отделните видове канцеларски материали количествата могат да бъдат надхвърлени, но без да се надвишава общата стойност на поръчката за обособена позиция № 2. Прогнозна стойност за обособена позиция № 2 – до 2200,00 (две хиляди и двеста) лева без ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Офертата се изготвя по приложените в настоящата документация образци и указания и трябва да съдържа следното:
1. Образец № 1 – Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;
2. Образец № 2 – Оферта;
3. Образец № 3.1 и 3.2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации на възложителя, включващо и срока на изпълнение на поръчката, следва да бъде изготвено по Образец № 3.1 за обособена позиция № 1, съответно Образец № 3.2 за обособена позиция № 2) – оригинал.
Участниците попълват, подписват и подпечатват техническото предложение, без да посочват цени. Всякаква информация, свързана с цени, трябва да се съдържа, единствено в ценовата оферта на участника.
4. Образец № 4.1 и 4.2 - Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора - оригинал (по Образец № 4.1 за обособена позиция № 1, съответно по образец № 4.2 за обособена позиция № 2). При непредставяне на декларацията към офертата или при изразено несъгласие с клаузи от проекта на договора и/или предложения за промени в проекта на договор, който е част от документацията за участие, участникът се предлага за отстраняване от процедурата;
5. Образец № 5 - Декларация за срока на валидност на офертата – минимум 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите – оригинал. Срокът на валидност на офертата на класираните кандидати може да бъде удължен по искане на Възложителя до момента на сключване на договора за обществена поръчка;
/Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по – кратък срок за валидност или ако представи оферта със срок, съответстващ на изискванията на документацията, но при последващо поискване от възложителя – откаже да я удължи/.
6. Образец № 6 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
7. Образец № 7 – Декларация по чл. 12, ал. 6 от ЗОП /оригинал/ - представя се в случай, че участникът е специализирано предприятие или кооперация за хора с увреждания.;
8. Образец № 8 - Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата.
9. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”
Ценово предложение – подготвя се от участника по Образец № 9.1 за обособена позиция № 1, съответно Образец № 9.2 за обособена позиция № 2 – оригинал.
Настоящата поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания в частта за Обособена позиция № 2, чиито предмет е включен в Списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки, утвърден с Решение на министерски съвет № 591 от 18 юли 2016 година /чл.30 от Закона за интеграция на хора с увреждания във връзка с чл.12 от ЗОП/.
Кандидат или участник, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, посочва в офертата си номера под който е вписан в регистъра на спицализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава-членка на Европейския съюз.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма изисквания за икономическото и финасовото състояние

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Списък-декларация на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите – описват се ЕЕДОП. Минимално изискване: минимум три изпълнени доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, придружени с доказателства.
Под “еднакви доставки” да се разбира: доставки на канцеларски материали, включени в предмета на съответната обособена позиция по обществената поръчката.
Под “сходни доставки” да се разбира: доставки на канцеларски материали и/или принадлежности и други материали за офиса.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/10/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

31/10/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на СЗДП ТП ДГС Никопол, находяща се на адрес гр. Никопол, ул. „Васил Левски” № 27

Да бъде представен съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП (чрез единен европейски документ за обществени поръчки – чрез ЕЕДОП). В случай, че кандидатът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/10/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва