Деловодна информация
00338
АО-05-03-8070 21/09/2016 (дд/мм/гггг)
не
00338-2016-0018 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА РАЗГРАД 000505910
гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, бул.Бели Лом № 37А
Разград BG324 7200 България
Даринка Димитрова и Станислава Русева +359 84618321 / +359 898786909
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160921lQuD1833471
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
ОБЩИНА РАЗГРАД 000505910
гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, бул.Бели Лом № 37А
Разград BG324 7200 България
Пламена Тодорова, Силвия Янева +359 84618213
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт на територията на община Разград по 9 /девет/ броя маршрутни разписания, включени в обособени позиции"
60130000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка обхваща организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт на територията на община Разград по 9 /девет/ броя маршрутни разписания, включени в обособени позиции, както следва: Об.позиция 1 -Маршрутно разписание - гр Разград – с. Мортагоново – гр. Разград - ОУ „В.Левски”; Об.позиция 2 - Маршрутно разписание - гр Разград - с Мортагоново - гр Разград - ОУ „Отец Паисий”; Об.позиция 3 - Маршрутно разписание - гр.Разград - с.Ушинци – с.Пороище - гр.Разград; Об.позиция 4 - Маршрутно разписание - гр.Разград - с.Благоево - гр.Разград; Об.позиция 5 - Маршрутно разписание - гр.Разград - с.Недоклан - гр.Разград; Об.позиция 6 - Маршрутно разписание - гр.Разград – с.Радинград - гр.Разград; Об.позиция 7 - Маршрутно разписание - гр.Разград - с.Балкански - с.Осенец - гр.Разград; Об.позиция 8 - Маршрутно разписание-гр.Разград-гр.Каолиново-гр.Разград; Об.позиция 9 - Маршрутно разписание - гр Рд–с.Липник–с.Киченица-гр.Разград.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
141117.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Маршрутно разписание: гр.Разград - с.Мортагоново - гр.Разград - ОУ "Васил Левски" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

по маршрутното разписание, включено в обособената позиция, на територията на община Разград

Предметът на обществената поръчка по посочената обособена позиция обхваща организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт по посочения маршрут, с автобус - над 22 /двадесет и две/ места и включващ 2 /два/ курса на ден, общо 75 км дневно. Прогнозен брой учебни дни - 180. Общо километри за учебната година по маршрутното разписание - 13500 км. Възложителят определя максимално допустима цена - до 1.70 лв./км общ проБег с вкл.ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19116.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/06/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Маршрутно разписание: гр.Разград - с.Мортагоново - гр.Разград - ОУ "Отец Паисий" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

по маршрутното разписаие, включено в обособената позиция, на територията на община Разград

Предметът на обществената поръчка по посочената обособена позиция обхваща организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт по посочения маршрут, с автобус - над 22 /двадесет и две/ места и включващ 2 /два/ курса на ден, общо 75 км дневно. Прогнозен брой учебни дни - 180. Общо километри за учебната година по маршрутното разписание - 13500 км. Възложителят определя максимално допустима цена - до 1.70 лв./км общ пробег с вкл.ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19116.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/06/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Маршрутно разписание: гр.Разград - с.Ушинци - с.Пороище - гр.Разград 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

по маршрутното разписание, включено в обособената позиция, на територията на община Разград

Предметът на обществената поръчка по посочената обособена позиция обхваща организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт по посочения маршрут, с автобус - до 22 /двадесет и две/ места и включващ 2 /два/ курса на ден, общо 66 км дневно. Прогнозен брой учебни дни - 180. Общо километри за учебната година по маршрутното разписание - 11880 км. Възложителят определя максимално допустима цена - до 1.20 лв./км общ пробег с вкл.ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11880.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/06/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Маршрутно разписание: гр.Разград - с.Благоево - гр.Разград 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

по маршрутното разписание, включено в обособената позиция, на територията на община Разград

Предметът на обществената поръчка по посочената обособена позиция обхваща организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт по посочения маршрут, с автобус - над 22 /двадесет и две/ места и включващ 2 /два/ курса на ден, общо 72 км дневно. Прогнозен брой учебни дни - 180. Общо километри за учебната година по маршрутното разписание - 12960 км. Възложителят определя максимално допустима цена - до 1.70 лв./км общ пробег с вкл.ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18351.36      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/06/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Маршрутно разписание: гр.Разград - с.Недоклан - гр.Разград 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

по маршрутното разписание, включено в обособената позиция, на територията на община Разград

Предметът на обществената поръчка по посочената обособена позиция обхваща организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт по посочения маршрут, с автобус - до 22 /двадесет и две/ места и включващ 2 /два/ курса на ден, общо 44 км дневно. Прогнозен брой учебни дни - 180. Общо километри за учебната година по маршрутното разписание - 7920 км. Възложителят определя максимално допустима цена - до 1.20 лв./км общ пробег с вкл.ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7920.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/06/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Маршрутно разписание: гр.Разград - с.Радинград - гр.Разград 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

по маршрутното разписание, включено в обособената позиция, на територията на община Разград

Предметът на обществената поръчка по посочената обособена позиция обхваща организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт по посочения маршрут, с автобус - до 22 /двадесет и две/ места и включващ 2 /два/ курса на ден, общо 36 км дневно. Прогнозен брой учебни дни - 180. Общо километри за учебната година по маршрутното разписание - 6480 км. Възложителят определя максимално допустима цена - до 1.20 лв./км общ пробег с вкл.ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6480.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/06/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Маршрутно разписание: гр.Разград - с.Балкански - с.Осенец - гр.Разград 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

по маршрутното разписание, включено в обособената позиция, на територията на оБщина Разград

Предметът на обществената поръчка по посочената обособена позиция обхваща организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт по посочения маршрут, с автобус - над 22 /двадесет и две/ места и включващ 2 /два/ курса на ден, общо 74 км дневно. Прогнозен брой учебни дни - 180. Общо километри за учебната година по маршрутното разписание - 13320 км. Възложителят определя максимално допустима цена - до 1.70 лв./км общ пробег с вкл.ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18861.12      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/06/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Маршрутно разписание: гр.Разград - гр.Каолиново - гр.Разград 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

по маршрутното разписание, включено в обособената позиция, на територията на община Разград

Предметът на обществената поръчка по посочената обособена позиция обхваща организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт по посочения маршрут, с автобус - над 22 /двадесет и две/ места и включващ 2 /два/ курса на седмица, общо 370 км. Прогнозен брой учебни дни - 46. Общо километри за учебната година по маршрутното разписание - 17020 км. Възложителят определя максимално допустима цена - до 1.70 лв./км общ пробег с вкл.ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
24100.32      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/06/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Маршрутно разписание: гр.Разград - с.Липник - с.Киченица - гр.Разград 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

по маршрутното разписание, включено в обособената позиция, на територията на община Разград

Предметът на обществената поръчка по посочената обособена позиция обхваща организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт по посочения маршрут, с автобус - над 22 /двадесет и две/ места и включващ 2 /два/ курса на ден, общо 60 км дневно. Прогнозен брой учебни дни - 180. Общо километри за учебната година по маршрутното разписание - 10800 км. Възложителят определя максимално допустима цена - до 1.70 лв./км общ пробег с вкл.ДДС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15292.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/06/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Обществен превоз на пътници и товари се извършва от превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари - лиценз на Общността. Лицензираните превозвачи могат да осъществяват превоз на пътници и товари на територията на Република България само с моторни превозни средства, за които има издадени удостоверения за обществен превоз на пътници или товари, освен в случаите, когато превозите се извършват с лиценз на Общността, в съответствие с разпоредбите на чл.6, ал.1 и чл.7а, ал.1 от Закона за автомобилните превози. Изпълнението на изискването възложителят изисква да се докаже с представяне на копие на валиден Лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България с приложено удостоверение за обществен превоз на пътници или товари за всяко превозно средство включено към лиценза, с което/които превозвачът предлага да извършва дейността или копие на валиден лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари - лиценз на Общността, като приложи заверено копие на лиценза на Общността за всяко превозно средство, с което предлага да извършва дейността.
Поставеното изискване е в съответствие с разпоредбата на чл.60, ал.2 от ЗОП. Лицензът на Общността е валиден и за превозите на територията на Република България - чл.6, ал.4 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор, в това число годността /правоспособността/ за упражняване на професионална дейност, се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние, регламентирани с разпоредбите на чл.61 и чл.62 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Възложителят не определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние, регламентирани с разпоредбите на чл.61 и чл.62 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят определя по отношение на участниците следните критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните способности:
1.Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, като изискването не се използва като показател за оценка на офертите. 2.Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, като има осигуреност със собствени или наети, или на лизинг превозни средства за изпълнение на поръчката, технически изправни и регистрирани. За обособени позиции № 1, 2, 4, 7, 8 и 9 - с над 22 /двадесет и две/ места, а за обособени позиции - 3, 5 и 6 - с до 22 /двадесет и две/ места. Участникът да разполага с минимум 1 /един/ основен и 1 /един/ брой резервен автобус - технически изправни, за изпълнение на маршрутно разписание, представляващо обособена позиция в предмета на обществената поръчка. В случай, че участникът участва за повече от 1 /една/ обособена позиция от предмета на обществената поръчка, съотношението на основните към резервните автобуси е 5 към 1.


За доказване на техническите и професионалните способности на участниците по смисъла на разпоредбата на чл.64, ал.1 от ЗОП се представят следните документи и доказателства, във връзка с поставените изисквания:
1.Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата /по образец от документацията на поръчката/.
Участникът представя декларация /по образец от документацията/, че предложените с офертата водачи, ще бъдат назначени на трудов договор или ще останат назначени, ако вече са назначени на трудов договор за целия период на изпълнение на поръчката, както и декларация, че ако участникът бъде определен за изпълнител ще представи документи, доказващи съответствието на предложените водачи с изискванията за възраст, правоспособност и психологическа годност /по образец от документацията/. Всяко от включените в списъка на персонала лица, представя декларация за ангажираност /по образец от документацията на обществената поръчка/. Специализирани превози на ученици се извършват от водачи, които притежават най - малко 2 /две/ години професионален опит като водачи на автобус и са на възраст не по - малка от 25 години. 2.Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката /по образец от документацията/, съдържаща списък на превозните средства - основни и резервни, с които участникът разполага и предлага извършване на превоза по маршрутите, както и за тяхната техническа изправност.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Когато участникът използва подизпълнители, посочени в офертата, същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност, в съответствие с разпоредбата на чл.65, ал.1 от ЗОП. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

Закон за автомобилните превози и Наредба № 33 от 3.11.1999 г.за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

............. продължава от Раздел VI.3) "Допълнителна информация"........
V.Възложителят допуска представяне на едно заявление за участие, тъй като критериите за подбор за отделните обособени позиции са еднакви и тази възможност е посочена в настоящото обявление, с което се оповестява откриването на процедурата, в съответствие с разпоредбата на чл.47, ал.10 от ППЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/10/2016 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/10/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала № 102 на административната сграда на Община Разград, на адрес: гр.Разград 7200, бул."Бели Лом" № 37А, ет.1

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно разпоредбата на чл.54, ал.2 от ППЗОП. При представляване на участниците при отваряне на офертите от упълномощени представители, същите трябва да се легитимират с пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

I.Възложителят изисква от определения изпълнител да представи гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в съответствие с разпоредбата на чл.111 от ЗОП, в размер на 3% от прогнозната стойност на поръчката за всяка обособена позиция от нейния предмет без вкл.ДДС.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора, като гаранцията се представя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, а формите на гаранцията са определени в разпоредбата на чл.111, ал.5 от ЗОП . Гаранцията по чл.111, ал.5, т.1 или 2 от ЗОП под формата на банкова гаранция или парична сума може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Участникът определен за изпълнител на обществената поръчка, представя гаранция за изпълнение в една от посочените по - горе форми и при условия, посочени в документацията на обществената поръчка - Раздел VII "Гаранция за изпълнение на договора".
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат в договора за обществена поръчка.
Всички разходи, свързани с гаранцията за изпълнение на поръчката, са за сметка на определения изпълнител.
Договор за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди избрания изпълнител да представи определената гаранция за изпълнение на договора. II.В съответствие с разпоредбата на чл.181, ал.2 от ЗОП оценката на ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, предвид посочването на тази възможност в настоящото обявление.
III.Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник освен на основанията за задължително отстраняване, посочени в чл.54, ал.1 от ЗОП и док-цията, но и за когото е налице някое от следните обстоятелства:
3.1.обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай, че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 3.2.сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 3.3.доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за общ.поръчка или на д-р за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или др.подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора; 3.4.опитал е да: а/ повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или б/ получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата.
Възложителят прилага възможността по чл.55, ал.4 от ЗОП.
Основания за отстраняване и в чл.107 ЗОП.Приложимост на чл.56 ЗОП. IV.Финансирането на поръчката се осигурява със средства от републиканския бюджет чрез бюджета на общината, въз основа на представена инф-я въз основа на нормативи за цена на км общ пробег, и със собствени средства. За автомобили до 22 /двадесет и две/ места - до 1.10 лв./км общ пробег и 0.10 лв. дофинансиране от бюджета на Община Разград. За автомобили над 22 /двадесет и две/ места - до 1.65 лв./км общ пробег и 0.05 лв. дофинансиране от бюджета на Община Разград. Цените са посочени с ДДС.
V.Възложителят допуска представяне на едно заявление

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В съответствие с разпоредбите на чл.197 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, в 10-дневен срок.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/09/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва