Деловодна информация
2716Териториално поделение Държавно горско стопанство Карнобат
1702 21/09/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
21/09/2016 (дд/мм/гггг)
2716-2016-0061 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение Държавно горско стопанство Карнобат 2016176540260
ул. Москва №1
Карнобат BG341 8400 България
Наталия Недева +359 0886504042
dgskarnobat@uidp-sliven.com +359 55922159

Интернет адрес/и

www.dgskarnobat@uidp-sliven.com

http://www.uidp-sliven.com/procedures/289


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
ДА

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.uidp-sliven.com/procedures/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

дейности по ЗГ

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери, софтуер и
50320000      
Услуги

"Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери, софтуер и др. вкл. и техника в извънгаранционен срок), включително доставка на резервни части, материали, консумативи за нуждите на ТП „ДГС Карнобат“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
8000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Административната сграда на ТП "ДГС Карнобат" гр. Карнобат, ул. Москва №1

Цялостно почистване на настолен компютър, включващо:
• Отваряне на компютъра;
• Изваждане на охлажданията и радиаторите;
• Почистване на прашните вентилатори и радиатори;
• Преглед за видими проблеми по вентилатори и другите елементи на компютъра;
• Смазване на вентилаторите и подмяна на термопаста между процесора и радиатора;
• Почистване на останалия прах в кутията;
• Сглобяване на компютъра и тестване;
Цялостно почистване на преносим компютър, включващо:
• Пълно разглобяване на компютъра;
• Изваждане на охлажданията и радиаторите;
• Почистване на прашните вентилатори и радиатори;
• Преглед за видими проблеми по вентилатори и другите елементи на компютъра;
• Смазване на вентилаторите и подмяна на термопаста между процесора и радиатора;
• Подмяна на термоподложки;
• Почистване на клавиатурата на компютъра от замърсявания;
• Почистване на останалия прах в корпуса;
• Сглобяване на компютъра и тестване.
Цялостно почистване на компютър от вируси и друг злонамерен софтуер, включващо:
• Преглед на съществуващите anti-spyware/anti-virus софтуерни приложения;
• Сканиране, идентифициране и премахване на компютърни вируси и друг злонамерен софтуер;
Цялостна диагностика на компютър, включваща:
• Ръчно сканиране на системни файлове
• Идентифициране на шпионски софтуер и предполагаеми вируси
• Преглед на системата със професионални anti-spyware/anti-virus приложения
• Преглед на известни проблемни области в Windows и дискови проблеми
• Препоръки за отстраняване на проблемите
Сервизен труд за отстраняване на неустановен хардуерен или софтуерен проблем за един час
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
8000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Съдържание на заявление за участие и оферта: Заявлението за участие включва: ЕЕДОП; оферта за участие в ОП- прил.№ 3;Техн. предл. - прилож.№ 2; съдържащо документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника; предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с тех. спецификации; декларация прил. №6;
Ценово предложение - прил.№4
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Минимални условия на които трябва да отговарят участниците - Да бъде представен единен европейски документ за обществени поръчки ЕЕДОП съгласно изискванията на чл.67,ал.1 от ЗОП. В случай че кандидатът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него , с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределнието на участието на лицата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има изпълнение на минимум 2 (два) договора, сходни с предмета на поръчката

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Да разполага със сервиз оборудван с съвременна ремонтно-диагностична техника за извършване на ремонтните дейности, с нает квалифициран технически персонал за извършване на дейностите. Доставените резервни части, материали и консумативе, следва да са нови, оригинални и/или съвместими съгласно изискванията на производител.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/11/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

07/02/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/11/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП "ДГС Карнобат" в гр. Карнобат, ул. Москва №1

Съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/09/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва