Деловодна информация
01279район "Източен"-община Пловдив
1000-674 19/09/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
19/09/2016 (дд/мм/гггг)
01279-2016-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Район Източен - Община Пловдив 0004715040046
ул. Лев Толстой № 2
Пловдив BG421 4000 България
Милка Тодорова-Добрикова +359 32601-066/+359 32601-060
iztochen_bg@abv.bg +359 32631-610

Интернет адрес/и

http://www.iztochen.com

http://www.op.iztochen.com/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.op.iztochen.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160919UFpR169723
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставки на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен”, Община Пловдив.
15000000      UA01
Доставки

Доставки на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен”, Община Пловдив. Извършва се доставка на хляб и тестени изделия, мляко и млечни хранителни продукти, месо, месни хранителни продукти, риба и яйца, пресни плодове и зеленчуци, пакетирани хранителни продукти и плодови и зеленчукови консерви, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като възложителят има право в зависимост от нуждите на детските заведения и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
803333.34      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Доставка на мляко и млечни хранителни продукти 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      UA01
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Общинските детски градини, детски ясли и детски кухни на територията на район „Източен “- община Пловдив, съгласно приложения списък в документацията за участие.

Доставки на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен”, Община Пловдив. Извършва се доставка на мляко и млечни хранителни продукти, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като възложителят има право в зависимост от нуждите на детските заведения и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
231666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      UA01
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Общинските детски градини, детски ясли и детски кухни на територията на район „Източен“- община Пловдив, съгласно приложения списък в документацията за участие.

Доставки на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен”, Община Пловдив. Извършва се доставка на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като възложителят има право в зависимост от нуждите на детските заведения и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
210000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на хляб и тестени изделия 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      UA01
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Общинските детски градини, детски ясли и детски кухни на територията на район „Източен“- община Пловдив, съгласно приложения списък в документацията за участие.

Доставки на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен”, Община Пловдив. Извършва се доставка на хляб и тестени изделия, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като възложителят има право в зависимост от нуждите на детските заведения и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
26666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на пресни плодове и зеленчуци 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      UA01
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Общинските детски градини, детски ясли и детски кухни на територията на район „Източен“- община Пловдив, съгласно приложения списък в документацията за участие.

Доставка на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен”, Община Пловдив. Извършва се доставка на пресни плодове и зеленчуци, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като възложителят има право в зависимост от нуждите на детските заведения и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
190000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      UA01
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Общинските детски градини, детски ясли и детски кухни на територията на район „Източен “- община Пловдив, съгласно приложения списък в документацията за участие.

Доставка на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен”, Община Пловдив. Извършва се доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като възложителят има право в зависимост от нуждите на детските заведения и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
145000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионална дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не се поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка – съответната обособена позиция, за която подава оферта.
2. Участникът следва да разполага с минимум 2 /две/ технически изправни специализирани транспортни средства за превоз на хранителните продукти, обект на доставка на съответната обособена позиция, за която участника подава оферта, регистрирани от ОБДХ.
3. Участниците следва да разполагат с обект (собствен или нает) за производство, съхранение и/или търговия на едро с всички хранителни продукти (от животински или неживотински произход), обект на поръчката - доставката по съответната обособена позиция, за която участника подава оферта, който обект следва да е регистриран по реда на чл. 12 от Закона за храните.
УТОЧНЕНИЕ: При участник чуждестранно физическо или юридическо лице, същото следва да предостави (декларира) еквивалентен документ/документи, издаден/и в държавата, в която е установен и се намира обекта за търговия на едро с храни.
4. Участникът следва да има внедрена система за управление и контрол на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на сертификацията, включваща храни и/или група хранителни продукти, предмет на поръчката.
4.1. Участникът слева да има внедрена система за управление и контрол на качеството в съответствие с ISO 22000:2005 или еквивалент с област на приложение храни и/или група хранителни продукти, предмет на поръчката.
УТОЧНЕНИЕ: Сертификатите трябва да са валидни към датата на подаване на офертата и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.


1. Участникът трябва да има опит при изпълнението на дейности идентични или сходни с предмета на обществената поръчка – съответната обособена позиция, за която подава оферта, включително да е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката - предмета на обособената позиция, за която участва.
УТОЧЕНИЕ: Идентични или сходни дейности с предмета на обществената поръчка за всяка обособена позиция са доставки на храни от „Групата храна" за съответната обособена позиция. По смисъла на параграф 1, т. 12 от ДР на Закона за храните „Групи храни" са храни, обединени на базата на техния произход и състав. Обемът на сходните по вид дейности за всяка обособена позиция следва да бъде:
- За обособена позиция 1 – Доставка на мляко и млечни хранителни продукти – на стойност минимум 278000,00 лв. с ДДС;
- За обособена позиция 2- Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца на стойност минимум 252000,00 лв. с ДДС;
- За обособена позиция 3- Доставка на хляб и тестени изделия – на стойност минимум 32000,00 лв. с ДДС;
- За обособена позиция 4- Доставка на пресни плодове и зеленчуци – на стойност минимум 228000,00 лв. с ДДС;
- За обособена позиция 5 – Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти - на стойност минимум 174000,00 лв. с ДДС;
1.1. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 1 за доставки на хранителни продукти по съответната обособена позиция, за която подава оферта, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойността, датата и получателите, придружени с доказателство за извършената доставка.
2. Участникът следва да разполага с минимум 2 /две/ технически изправни специализирани транспортни средства за превоз на хранителните продукти, обект на доставка на съответната обособена позиция, за която участника подава оферта. Транспортните средства, предвидени от участника за доставка на продукти, предмет на съответната обособена позиция, за която подава оферта трябва да са регистрирани от ОДБХ.
2.1. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 2 относно разполагаемите специализирани транспортни средства за превоз на храни, които ще ползва за изпълнение на поръчката. Участникът следва да посочи вид, марка, модел на транспортното средство, неговия регистрационен номер и собственост. Описват се и номерата на удостоверенията за регистрация, издадени от ОДБХ на името на участника или собственика.
3. Участниците следва да разполагат с обект (собствен или нает) за производство, съхранение и/или търговия на едро с всички хранителни продукти (от животински или неживотински произход), обект на поръчката - доставката по съответната обособена позиция, за която участника подава оферта, който обект следва да е регистриран по реда на чл. 12 от Закона за храните.
3.1. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 3 за наличие на обект за производство, съхранение и/или търговия на едро, като посочи номера на удостоверението за регистрация на обекта за търговия на едро с храни, включващо списък на групите храни (Приложение № 1 към Заповед № РД 11-919/05.08.2011 г. на Изп. директор на БАБХ) по предмета на поръчката, издадено след 25.01.2011 г. от съответната ОДБХ по чл. 12 и сл. от Закона за храните.
4. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 4 и т. 4.1. отсносно прилагане на: сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент и сертификат ISO 22000:2005 или еквивалент с област на приложение, обхващаща предмета на поръчката, като прилага същите.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/10/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/10/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Район "Източен" - Община Пловдив, заседателна зала, находящ се в гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" №2.

Получените оферти се отварят в публично заседание, на което могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

I. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поъчка всеки участник, който:
1). е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
- престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, 321а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс.
2). е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3). има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4). е установено, че:
a). е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б). не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
5). е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
6). е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
7). обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
II. Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) това обстоятелство.
Участниците доказват липсата на посочените основания за отстраняване от процедурата чрез попълване на информацията в единен европейски документ за обществени поръчки. Участниците следва да представят Списък-декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП - образец 3 от документацията за участие.
III. Не се поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато избраният изпълнител е обединение на физически или юридически лица.
IV. Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора за всяка обособена позиция, в размер на 4% от максимално допустимата стойност на договора за обществена поръчка по съответната обособена позиция без ДДС.
V.Към момента на обявяване на обществената поръчка не е осигурено финансиране и Възложителят не разполага с финансов ресурс за изпълнение на доставките. Финансовият ресурс, необходим за изпълнение на поръчката ще бъде осигурен от Възложителя през календарната 2017 година с приемането на бюджета на община Пловдив с Решение на Общински съвет-гр. Пловдив и след финансиране от община Пловдив съгласно Решение № 131, взето с Протокол № 5 от 31.03.2016 г. на Общински съвет - гр. Пловдив.Изпълнението на договорите за доставка на хр. продукти по съот. обособени позиции започва след получаване на финансиране от община Пловдив. Ако в 3-месечен срок от влизане в сила на договорите за доставка на хр. продукти по обособени позиции, не бъде осигурено финансиране от община Пловдив, Възложителят и Изпълнителят, могат да прекратят съот. договор без предизвестие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 Гваделупа
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават съгласно регламентирания в чл. 197 от ЗОП срок
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Район Източен - Община Пловдив
ул. Лев Толстой № 2
Пловдив 4000 България
iztochen_bg@abv.bg +359 32601066
http://www.iztochen.com +359 32631610

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/09/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва