Деловодна информация
00073
 
не
00073-2016-0034 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Велико Търново 000133634
пл. Майка България № 2
Велико Търново BG321 5000 България
Теодора Минкова; Явор Иванов +359 62619251/+359 62619229
mop_vt@abv.bg +359 62619251

Интернет адрес/и

http://www.veliko-tarnovo.bg

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/432/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Велико Търново 000133634
пл. Майка България №2
Велико Търново BG321 5000 България
Иво Лазаров - Началник на отдел ОЦУИГ +359 62619108
ivo.lazarov@veliko-tarnovo.bg +359 62619251

Интернет адрес/и

www.veliko-tarnovo.bg

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/432/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции:
64210000      
Услуги

„Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с национално покритие”,
Обособена позиция 2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с национално покритие 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
64211000      
64212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

Община Велико Търново

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с национално покритие. Обемът на поръчката е приблизително 600 SIM карти с различни тарифни планове.
Критериите по-долу
 
ДА К2 – Технически показател на фиксираната телефонна услуга, виж Раздел ІІ.2.4 Допълнителна информация    32
Критерий, свързан с разходи 1 20
К1 – Икономически показател на фиксирана телефонна услуга, който включва следните подпоказатели – К1.1 + К1.2 + К1.3 + К1.4 + К1.5 + К1.6 + К1.7 + К1.8, виж Раздел ІІ.2.4 Допълнителна информация    68
II.2.6) Прогнозна стойност
143880      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поради липсата на място в този радел, методиката за оценка в нейната цялост се намира в Документацията за участие стр.16-19.

II.2) Описание 1

Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
64211000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

Община Велико Търново

Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за приблизително 300 номера.
Критериите по-долу
 
ДА К2 – Технически показател на фиксираната телефонна услуга, Раздел ІІ.2.4 Допълнителна информация    40
Критерий, свързан с разходи 1 20
К1 – Икономически показател на фиксирана телефонна услуга, Раздел ІІ.2.4 Допълнителна информация    60
II.2.6) Прогнозна стойност
56120      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

К1= Ф1+Ф2+Ф3+Ф4+Ф5+Ф6+Ф7+Ф8+Ф9+Ф10
К2=Т1+Т2+Т3+Т4+Т5+Т6
Поради липсата на място в този радел, методиката за оценка в нейната цялост се намира в Документацията за участие стр.20-31.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят.

Не се изискват.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да притежават опит в изпълнението на услуги със идентичен или сходен предмет с този на позицията, за която участва. (Попълва се Част IV, Буква В, т. 1б от ЕЕДОП).
2. Участниците следва да притежават индивидуални разрешителни:
• За обособена позиция №1: Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна мрежа, с предоставен индивидуално определен ресурс - радиочестотен спектър и предоставяне на обществена телефонна услуга и всички други включени в стандарт GSM и/или UMTS, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията;
• За обособена позиция № 2:Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-номера за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга, издадено от Комисия за регулиране на съобщенията. (Попълва се Част IV, Буква А, т. 2 от ЕЕДОП).
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва за лицето участник, а не от всяко от лицата включени в него, с изключение на съответна регистрация, сертификат или друго условие необходимо за изпъление на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съгласно разпределението на лицата при изпълнението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.


1. Участникът следва да е предоставил една услуга с идентичен или сходен предмет с този на позицията, за която участва през последните три години считано от датата на подаване на офертата.
За услуги, с предмет сходен с предмета на поръчката, Възложителят ще счита такива за предоставяне на телекомуникационни /фиксирани / или мобилни /услуги, съобразно обособената позиция, за която участва.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Освен на това основание участник се отстранява от процедурата и на следните основания:
1. Участник, който не отговаря на критериите за подбор или не изпълни друго условие пoсочено в обявлението за поръчка и/или документацията за участие;
2. участник представил оферта, която не отговаря на: а) предварително поставените условия; б) правила и изисквания свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото законодателство, приложими колективни споразумания и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10, когато е приложимо; 3. Участник, който не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгл. чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП. 4. Участници, които са свързани лица.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/10/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/10/2016 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на Община Велико Търново на адрес: пл. Майка България №2

Заседанието на комисията е достъпно за представители на участниците или техни пълномощници, както и за представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранция за изпълнение:
Преди сключване на договор избраният за изпълнител следва да представи гаранция за добро изпълнение в размер на 2 /два/ % от прогнозната стойност на съответната позиция.
Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:
1. парична сума по сметка на Община Велико Търново в Общинска банка АД- ФЦ Велико Търново:BG97SOMB91303324758001,BIC КОД:SOMBBGSF;
2. банкова гаранция в оригинал, безусловна и неотменима, със срок на валидност задължително с 2 месеца по-дълъг от срока за изпълнение на договора. След изтичане на този срок, гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали същата е върната или не. Банковата гаранция за изпълнение трябва да съдържа неотменяем и безусловен ангажимент на банката гарант да изплати в полза на Възложителя в срок от 3 раб. дни сумата в размер, представляващ ГИ, при отправено надлежно подписано и подпечатано писмено искане от Възложителя, придружено с декларация, удостоверяваща, че е налице основание за задържане ГИ или за упражняване на правата по банковата гаранция, съгласно договора, подписан с изпълнителя.
Условия на банковата гаранция за аванс (когато е приложимо): При желание за аванс изпълнителят представя банкова гаранция, безусловна и неотменима, за авансово плащане. Банковата гаранция за авансово плащане трябва да дава възможност възложителят да упражни правата по нея ако декларира пред банката, че е налице основание, съгласно подписания договор с Изпълнителя, за упражняването на правата на Възложителя по гаранцията за възстановяване на направеното от него авансово плащане.;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Същата трябва да отговаря на следните условия:
а) Застрахователната сума да е равна на сумата на гаранцията;
б) Да е учредена в полза на Възложителя;
в) Застрахователната премия да е платима еднократно при сключване на застраховката.
г) Срокът на застраховката следва да се равен или по-дълъг от срока за изпълнение на договора;
д) Изпълнителят при необходимост се задължава да представи нова полица или да удължи срока на представената за да спази условието на буква „г”.
Финансирането на поръчката е от бюджета на Община Велико Търново.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Обжалване съгласно чл. 196, ал. 1, т. 1. със следните срокове:
Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. Изтичане на 14-дневния срок след публикуването в РОП на срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
2. Получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата;
3. При действие или бездействие подлежащо на самостоятелно обжалване от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/09/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва