Деловодна информация
373
4169 14/09/2016 (дд/мм/гггг)
не
373-2016-0023 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699202
rector@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160909onhB763158
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора
30192000      
Доставки

„Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в две позиции: - обособена позиция № 1 „Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“, - обособена позиция № 2 „Периодична доставка на други канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
91320.84      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30192000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

структурните звена на Тракийски университет гр. Стара Загора

Настоящата поръчка в частта по Обособена позиция № 1 представлява „запазена обществена поръчка” по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чиито предмет е включен в Списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение, утвърден с Решение на Министерски съвет № 591 от 18.07.2016 г. Поръчката по Обособена позиция № 1 е предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по смисъла на § 2, т. 46 от ДР на ЗОП, или на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение по смисъла на на § 2, т. 62 от ДР на ЗОП. Възложителят е изготвил Техническа спецификация за видовете артикули, предмет на поръчката, с характеристики и разфасовки за всеки вид. Списъкът е разделен за двете обособени позиции. Посочените характеристики и разфасовки са минимални и задължителни за всеки от изброените артикули/стоки.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11204.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

съгл. указанията на Взъложителя, подробно описани в Документацията на обществената поръчка

II.2) Описание 1

Периодична доставка на други канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30192000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

Възложителят е изготвил Техническа спецификация за видовете артикули, предмет на поръчката, с характеристики и разфасовки за всеки вид. Списъкът е разделен за двете обособени позиции. Посочените характеристики и разфасовки са минимални и задължителни за всеки от изброените артикули/стоки.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
80116.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

съгл. указанията на Възложителя, подробно описани в документацията на обществената поръчка
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира – доставка на място на канцералски материали и консумативи.
2. С цел обезпечаване на достанките и спазване сроковете за доставка, участникът следва да разполага с минимум един собствен или нает лекотоварен автомобил, който ще бъде използван при изпълнение на поръчката.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалентен, с обхват, включващ обхвата на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника.


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум три дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която участва, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
2.С цел обезпечаване на достанките и спазване сроковете за доставка, участникът следва да разполага с минимум един собствен или нает лекотоварен автомобил, който ще бъде използван при изпълнение на поръчката.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалентен, с обхват, включващ обхвата на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Настоящата поръчка в частта по Обособена позиция № 1 представлява „запазена обществена поръчка” по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чиито предмет е включен в Списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение, утвърден с Решение на Министерски съвет № 591 от 18.07.2016 г. Поръчката по Обособена позиция № 1 е предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по смисъла на § 2, т. 46 от ДР на ЗОП, или на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение по смисъла на на § 2, т. 62 от ДР на ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/10/2016 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/10/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

заседателна зала на Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град, Ректорат - 2ет.

На публично заседание, на могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/09/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва