Деловодна информация
02716Териториално поделение Държавно горско стопанство Карнобат
1607 12/09/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
12/09/2016 (дд/мм/гггг)
02716-2016-0055 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение Държавно горско стопанство Карнобат 2016176540260
ул. Москва №1
Карнобат BG341 8400 България
Наталия Недева +359 0886504042
dgskarnobat@uidp-sliven.com +359 55922159

Интернет адрес/и

www.dgskarnobat@uidp-sliven.com

http://www.uidp-sliven.com/procedures/257


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.uidp-sliven.com/procedures/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и управление на горските територии

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи, доставка, монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Карнобат”
50100000      
Услуги

„Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи, доставка, монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Карнобат” по обособени позиции, както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Доставка на резервни части и консумативи по заявка на възложителя, доставка,монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Извършване на годишен технически преглед/вкл. ГТП на газови и метанови уредби
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
43200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, и профилактика 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

На територията на Община Карнобат, община Сунгурларе, или на растояние до 30 км от седалището на управление на Териториалното поделние в гр. Карнобат, ул. Москва №1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 включва извършване на техническо обслужване , профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт на служебни МПС, както следва - сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната автомобилна марка - основни и текущи ремонти, монтаж на резервни части, тенекеджийско-бояджийски дейности. Изпълнителят следва да осигури сервизна база за ремонт на наличните МПС-та, стопанисване от ТП "ДГС Карнобат" на територията на общ. Карнобат, общ. Сунгурларе, или на разстояние до 30 км от седалището и адреса на управление на Териториалното поделение в гр. Карнобат, ул. "Москва" №1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
17000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на резервни части и консумативи по заявка на възложителя , доставка, монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

На територията на община Карнобат и община Сунгурларе или на разстояние до 30 км от седалището и адреса на управление на Териториалното поделение в гр. Карнобат, ул. Москва №1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 включва доставка на резевни части и консумативи по заявка на възложителя, доставка, монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти. Частите, консумативите и гумите, трябва да са придружени със сертификат за прлоизход и качество. При необходимост от доставка на резервни части от възложитела, които не са налични в склада, срокът на доставката им е до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на писмената поръчка за доставка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Извършване на годишен технически преглед/вкл. ГТП на газови и метанови уредби 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

На територията на община Карнобат, община Сунгурларе или на разстояние до 30 км от седалището и адреса на управление на Териториалното поделние в гр. Карнобат, ул. Москва №1

Обособена позиция №3 включва извършване на годишен преглед на сухопътни моторни превозни средства, собственост на ТП ДГС Карнобат
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние

Участникът да разполага минимум с един сервизен пункт/обект на територията на община Карнобат, община Сунгурларе, или на разстояние до 30 км от седалището и адреса на управление на Териториалното поделение в гр. Карнобат, ул.Москва №1- доказва се с документ за собственост, договор за наем или др.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците за обособена позиция №1 -"Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС, собственост на ТП ДГС Карнобат, следва да представят списък с търговските обекти /сервизи/ с които разполагат на територията на община Карнобат, община Сунгурларе, или на разстояние до 30 км от седалището и адреса на управление на Териториалното поделение в гр. Каронбат, ул. Москва №1-документ за собственост, договор за наем или др.;
за обособена позиция №2 "Доставка на резервни части и консумативи по заявка на възложителя, доставка, монтаж и баланс на автомобилни гуми и джанти - се изисква списък на търговските обекти , с които участникът разполага на територията на община Карнобат, община Сунгурларе, или на разстояние до 30 км от седалището и адреса на управление на териториалното поделение в гр. Карнобат, ул. Москва №1; за обособена позиция № 3 "Извършване на годишен технически преглед /вкл. ГТП на газови и метанови уредби - се изисква участниците да разполагат с минимум един контролно - технически пункт /собствен или нает/ находящ се на територията на община Карнобат, община Сунгурларе, или на разстояние до 30 км от седалището и адреса на управление на териториалното поделение в гр. Карнобат, ул. Москва №1


Прилага се документ доказващ, че участникът разполага минимум с един сервизен пункт/обект на територията на община Карнобат, община Сунгурларе или на разстояние до 30 км от седалището и адреса на управление на териториалното поделение в гр. Карнобат, ул. Москва, №1 - документ за собственост, договор за наем или др.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/10/2016 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

17/01/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/10/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Карнобат на адрес ул. Москва №1 в гр. Карнобат

Съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/09/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва