Деловодна информация
00267Община Пловдив
16РОП79-1 29/08/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
29/08/2016 (дд/мм/гггг)
00267-2016-0087 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл.Стефан Стамболов№1
Пловдив BG421 4000 България
Тихомира Узунчева +359 32656800
otdel_op@abv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160705gMmd3542071
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставки на строителни материали за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена по две обособени позиции
44000000      
Доставки

Дейностите предмет на поръчката включват доставки на различни видове строителни материали и инструменти за строителство за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена по следни две обособени позиции : ОП №1 Доставки на основни строителни материали и техните принадлежности, ОП №2 Доставки на инструменти, строителна химия и ВиК материали.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
833333.32      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Доставки на основни строителни материали и техните принадлежности 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив

Дейностите, предмет на настоящата поръчка са доставки на различни видове строителни материали и техните принадлежности за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена. Номенклатурата, техническите характеристики и изискванията за качество и изпълнение са подробно описани и представени в техническите спецификации и образеца „Ценово предложение“ по ОП №1 (Приложение №2а) на възложителя. Всички доставки по предмета на поръчката ще се осъществяват след заявка от общинските звена по посочен от изпълнителя факс или имейл, каквито е длъжен да осигури и съобщи за целта.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
416666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


При наличие на финансов ресурс за дейностите предмет на настоящата поръчка, както и при решение на възложителя, след изтичане на настоящия договор, вълозжителят може да поднови същия съгласно разпоредбите на чл.6 от ППЗОП за срок до 12 месеца. Подновяването ще бъде осъществено само и единствено чрез писмено възлагане от страна на възложителя.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

След изтичане срока на действие на договора възложителят може да поднови същия съгласно чл.6 от ППЗОП. Подновяването следва да бъде осъществено при наличие на финансов ресурс за дейностите предмет на процедурата и при решение на Възложителя за подновяване. Договорът ще бъде подновен с до 12 месеца и се ще извършат допълнителни доставки в срока на действие на обща стойност до 250 000лв с вкл. ДДС.

II.2) Описание 1

Доставки на инструменти, строителна химия и ВиК материали 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на настоящата поръчка са доставки на различни видове ВиК материали, строителна химия и инструменти за строителство за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена. Номенклатурата, техническите характеристики и изискванията за качество и изпълнение са подробно описани и представени в техническите спецификации и образеца „Ценово предложение“ по ОП №2 (Приложение №2б) на възложителя. Всички доставки по предмета на поръчката ще се осъществяват след заявка от общинските звена по посочен от изпълнителя факс или имейл, каквито е длъжен да осигури и съобщи за целта.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
416666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


При наличие на финансов ресурс за дейностите предмет на настоящата поръчка, както и при решение на възложителя, след изтичане на настоящия договор, възложителят може да поднови същия съгласно разпоредбите на чл.6 от ППЗОП за срок до 12 месеца. Подновяването ще бъде осъществено само и единствено чрез писмено възлагане от страна на възложителя.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

След изтичане срока на действие на договора възложителят може да поднови същия съгласно чл.6 от ППЗОП. Подновяването следва да бъде осъществено при наличие на финансов ресурс за дейностите предмет на процедурата и при решение на Възложителя за подновяване. Договорът ще бъде подновен с до 12 месеца и ще се извършат допълнителни доставки в срока на действие на обща стойност до 250 000лв с вкл. ДДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изискват такива критерии за подбор.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За доказване на икономическото и финансово състояние, участниците могат да представят документи, във връзка с поставените изисквания съгласно чл.62 от ЗОП.

Относно икономическото и финансовото състояние съгласно разпоредбите на чл.61, ал.1, т.1 от ЗОП, участникът следва да отговаря на следните условия на възложителя: Да е реализирал минимален общ оборот, включително оборот попадащ в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните 3 години, минимум 500 000 лева с включен ДДС.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За доказване на опита за извършени доставки, които се идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, доказателства се представя под формата на документ, издаден от получателя/ползвателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Същият следва да съдържа информация относно обема и периода на конкретните извършени доставки, както и изпълнителя, който ги е реализирал.

Относно техническите и професионалните способности, участникът трябва да притежава опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка, поради което следва през последните три години, считано от датата на подаване на офертата си за участие, да е изпълнил доставки на строителни материали на обща стойност минимум 250 000 лева с включен ДДС.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на страните по него, са съгласно проекта на договора, и техническото и ценовото предложение, както и съгласно българското законодателство. Описанието на предмета на поръчката, финансовите условия и условията за сключване на договор са определени в Част I, Раздел II от документацията за обществена поръчка.
Източник на финансиране на обществената поръчка е Община Пловдив като плащанията по договора ще се извършват от бюджета на Община Пловдив и на съответните структурни звена, ползватели на същия.
Преди сключване на договор, определеният изпълнител следва да предостави гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без включен ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/10/2016 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

16/12/2016 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/10/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административна сгрда на Община Пловдив - гр.Пловдив 4000, пл.Стефан Стамболов №1, ет.3, стая №36

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Изисквания за личното състояние на участниците: Възложителя отстранява от участие в настоящата процедура всеки участник, за когото е налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл.54, ал.1 и по чл.55, ал.1, т.1 и т.3-5 от ЗОП, възникнали преди и по време на процедурата. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл.57, ал.3 от ЗОП.
Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на §2, т.34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл.65, ал.1 от ЗОП, следва да се има предвид, че основанията да отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и за третите лица.
Участникът, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и по чл. 55, ал.1, т.1 и т.3-5 от ЗОП има право да предприеме мерки за доказване на надеждност съгласно чл.56, ал.1 от ЗОП. Когато мерките за доказване на надеждност са предприети преди подаване на офертата за участие, същите се описват в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).Като доказателствата за надеждността на участника се представят документи по чл.45, ал.2 от ППЗОП.
2. След изтичане срока на действие на договора по ОП №1 и ОП №2, възложителят може да поднови същите, съгласно разпоредбите на чл.6 от ППЗОП. Подновяването следва да бъде осъществено при кумулативното наличние на следните две условия:
2.1. При наличие на финансов ресурс за дейностите предмет на процедурата за доставки на строителни материали и инструменти за строителство;
2.2. При решение на Възложителя за подновяване на договора.
При наличие на гореописаните условия, договорите по двете обособени позиции ще бъдат подновени съответно с до 12 месеца за ОП №1 и с до 12 месеца за ОП №2, както и ще бъдат извършвани допълнителни доставки в срока на действие до обща стойност 250 000 лв. с ДДС по ОП №1 и 250 000лв. с ДДС по ОП №2.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва